Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

viņš+ilgi+cietās+tomēr+nenocietās

 • 1 большой

  büyük,
  geniş
  * * *
  врз, тж. → сущ., м
  büyük; geniş

  большо́й го́род — büyük şehir

  большо́й успе́х — büyük başarı

  большо́й писа́тель — büyük yazar

  слу́шаться больши́х — büyüklerin sözünü dinlemek

  больша́я статья́ — geniş bir yazı

  большо́й жи́зненный о́пыт — geniş hayat tecrübesi

  большое коли́чество заводов и фа́брик — çok sayıda fabrika

  все госуда́рства, больши́е и ма́лые — büyük küçük her devlet

  у него́ большая семья́ — ailesi kalabalıktır

  здесь большо́го ума не тре́буется — bunun için aşırı akıl gerekmiyor

  по́льзоваться большо́й симпа́тией — geniş sempati görmek

  сли́шком большая вы́держка — фото çok uzun poz

  э́то большо́й по́льзы не принесёт — bu fazla bir yarar sağlamaz

  вы́звать большо́й интере́с (у) обще́ственности — kamuoyunda geniş ilgi uyandırmak

  удели́ть чему-л. большое ме́сто (в газете и т. п.)geniş bir yer ayırmak

  не бу́дет большо́й оши́бкой, е́сли... —...sa pek yanlış olmayacak

  ••

  больша́я бу́ква — büyük harf

  большо́й па́лец — büyük parmak

  большо́й теа́тр — Bolşoy (tiyatrosu)

  большо́й ребёнок — koca bebek

  больша́я ложь — koca bir yalan

  кома́нда продемонстри́ровала большо́й футбо́л — takım büyük bir futbol gösterdi

  Русско-турецкий словарь > большой

 • 2 внимание

  dikkat
  * * *
  с
  1) dikkat (-ti)

  слу́шать с внима́нием — dikkatle dinlemek

  обрати́ть внима́ние — dikkat etmek

  обрати́ть чье-л. внима́ние на что-л.birinin dikkatini bir şeye çekmek

  обрати́ть на себя́ внима́ние — dikkati kendi üzerine çekmek

  не обраща́ть внима́ния на сигна́лы светофо́ра — ışıkları dinlememek

  не обраща́й внима́ния! — aldırma!

  не обраща́я внима́ния на дождь — yağmura aldırmadan

  и э́то, обрати́те внима́ние, происхо́дит в на́ше вре́мя! — bu da, dikkat edilsin / buyurun, yaşadığımız çağda oluyor!

  э́тому вопросу уделя́ется осо́бое внима́ние — bu soruna özel bir önem veriliyor

  кома́нда бо́льше внима́ния уделя́ла оборо́не — takım defansa daha çok önem veriyordu

  он весь внима́ние — dikkat kesildi

  2) ( забота) dikkat (ve ihtimam); ilgi

  спаси́бо вам за внима́ние (ко мне) — ilginize teşekkür ederim

  по́льзоваться внима́нием — ilgi / teveccüh görmek

  ••

  внима́ние! — dikkat!

  быть в це́нтре внима́ния — herkesin dikkatini kendi üzerine çekmek

  приня́ть во внима́ние — dikkate almak

  Русско-турецкий словарь > внимание

 • 3 внимательно

  dikkatle
  * * *

  слу́шать о́чень внима́тельно — can kulağıyla dinlemek

  слу́шай внима́тельно! — kulağını aç!

  он внима́тельно посмотре́л на меня́ — yüzüme dikkatli dikkatli baktı

  2) dikkatle, ihtimamla

  внима́тельно относи́ться к кому-л. — birine ilgi ve dikkat / ihtimam göstermek

  Русско-турецкий словарь > внимательно

 • 4 возбуждать

  heyecanlandırmak; uyandırmak (ilgi); kışkırtmak
  * * *
  несов.; сов. - возбуди́ть

  возбужда́ть аппети́т — iştah açmak

  возбужда́ть жа́жду — susatmak

  возбужда́ть интере́с — ilgi uyandırmak

  возбужда́ть иск / де́ло — dava açmak

  3) ( волновать) heyecanlandırmak; coşturmak

  Русско-турецкий словарь > возбуждать

 • 5 вызывать

  çağırmak; derse kaldırmak; sevk etmek; neden olmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́звать
  1) врз çağırmak; (derse) kaldırmak ( ученика)

  вызыва́ть кого-л. к доске́ — tahtaya kaldırmak

  вызыва́ть мили́цию — polis çağırmak

  вызыва́ть по телефо́ну — telefondan aramak

  вызыва́ть кого-л. на соревнова́ние — yarışmaya çağırmak / davet etmek

  вы́звать кого-л. (по)боро́ться — güreşe çağırmak

  2) ( побуждать) sevketmek, itmek

  вы́звать кого-л. на открове́нность — samimi konuşmaya sevketmek

  3) ( быть причиной) neden olmak; yol açmak, uğratmak (приводить к чему-л.), uyandırmak ( пробуждать), doğurmak ( порождать)

  вызыва́ть аппети́т — iştah açmak

  вызыва́ть аллерги́ю — alerji yapmak

  вызыва́ть головну́ю боль — baş ağrısı yapmak

  вызыва́ть восто́рг — hayranlık uyandırmak

  вызыва́ть насме́шки — alaylara yol açmak

  вызыва́ть интере́с — ilgi toplamak; ilgi uyandırmak

  вызыва́ть па́нику — panik yaratmak, paniğe kaptırmak

  вы́звать серьёзные после́дствия — ciddi sonuçlar doğurmak

  с тем, что́бы вы́звать вражду́ и не́нависть ме́жду... —... arasında kin ve adaveti tahrik etmek için

  вызыва́ть широ́кие о́тклики — geniş yankılar uyandırmak

  вызыва́ть разочарова́ние у кого-л. — birinde düş kırıklığı yaratmak, birini hayal kırıklığına uğratmak

  вызыва́ть беспоря́дки — ( спровоцировать) karışıklıklar çıkarmak; ( явиться причиной) karışıklıklara neden olmak / yol açmak

  вызыва́ть беспоко́йство у кого-л.birine huzursuzluk vermek

  вызыва́ть чу́вство благода́рности — şükran duygusu uyandırmak

  причи́на вызыва́ет сле́дствие — neden sonucu meydana getirir

  э́то утвержде́ние вызыва́ет лишь улы́бку — bu iddia sadece tebessüme değer

  факт, не вызыва́ющий сомне́ний — kuşku götürmez bir olay

  Русско-турецкий словарь > вызывать

 • 6 заинтересованность

  çıkar; ilgi
  * * *
  ж
  çıkar; ilgi

  материа́льная заинтересо́ванность — maddi çıkar

  Русско-турецкий словарь > заинтересованность

 • 7 заинтересоваться

  ilgi göstermek,
  ilgilenmek,
  meraklanmak,
  merak sarmak
  * * *
  сов.
  ilgi göstermek; ilgilenmek; meraklanmak; merak sarmak (почувствовать интерес к чему-л.)

  Русско-турецкий словарь > заинтересоваться

 • 8 занимательный

  ilginç,
  sürükleyici
  * * *
  ilgi çekici; ilginç; sürükleyici

  Русско-турецкий словарь > занимательный

 • 9 запутанность

  ilgi,
  merak
  * * *
  ж
  çapraşık / çetrefil olma

  Русско-турецкий словарь > запутанность

 • 10 интерес

  faiz
  * * *
  м
  1) ilgi; ilginçlik

  возбужда́ть / вызыва́ть интере́с — ilgi / merak uyandırmak

  те́ма потеря́ла для него́ вся́кий интере́с — bu konu kendisi için bütün ilginçliğini yitirdi

  слу́шать с интере́сом — ilgi ile dinlemek

  2) (интере́сы) мн. çıkar; yarar

  кла́ссовые интере́сы — sınıfsal çıkarlar

  в интере́сах ми́ра во всём ми́ре — dünya barışının yararına

  ли́чные интере́сы — kişisel çıkarlar

  сфе́ра интере́сов молодёжи — gençlerin ilgi alanları

  э́то в ва́ших интере́сах — bu, çıkarınızadır

  Русско-турецкий словарь > интерес

 • 11 интересовать

  ilgilendirmek; ilgi uyandırmak; meraklı / merakı olmak; merak etmek

  его́ интересова́ла то́лько му́зыка — ancak müziğe meraklıydı

  пье́са интересова́ла всех — piyes / oyun herkeste ilgi uyandırıyordu

  э́то меня́ не интересу́ет! — bu beni ilgilendirmez!

  Русско-турецкий словарь > интересовать

 • 12 интересоваться

  ilgilenmek; ilgi göstermek; meraklı / merakı olmak

  он интересова́лся и литерату́рой — edebiyata da meraklıydı, edebiyatla da ilgileniyordu

  мно́ю кто́-нибудь интересова́лся? — beni arayıp soran oldu mu?

  Русско-турецкий словарь > интересоваться

 • 13 касательство

  с
  ilişik (-ği); ilinti; ilgi

  Русско-турецкий словарь > касательство

 • 14 любопытно

  1) нареч. ( интересно) ilgi çekici bir biçimde
  2) безл., → сказ. ilginç bir şeydir ( интересно); tuhaf bir şeydir, tuhaftır ( странно)

  мне любопы́тно узна́ть, что произошло́ — ne olduğunu merak ediyorum

  Русско-турецкий словарь > любопытно

 • 15 любопытный

  meraklı; ilginç,
  ilgi çekici
  * * *
  1) mütecessis; meraklı ( интересующийся)

  любопы́тный взгляд — merak dolu bakış

  2) ( интересный) ilginç; ilgi çekici

  любопы́тная кни́га — ilginç / ilgiye değer bir kitap

  3) → сущ., м meraklı

  толпа́ любопы́тных — meraklı kalabalığı

  Русско-турецкий словарь > любопытный

 • 16 обласкать

  сов.
  ilgi ve şefkat göstermek; çok mültefit davranmak

  Русско-турецкий словарь > обласкать

 • 17 относительный

  göreli, izafi

  на́ши зна́ния относи́тельны — bilgimiz görelidir

  ••

  относи́тельное местоиме́ние — грам. ilgi zamiri

  Русско-турецкий словарь > относительный

 • 18 отношение

  с
  1) tavır (- vrı), tutum; davranma, muamele ( обращение)

  отноше́ние челове́ка к семье́ и обще́ству — insanın toplum ve aile karşısındaki tavrı

  отноше́ние ста́ршего поколе́ния к молодёжи — yaşlı kuşağın gençlere karşı tutumu

  2) ilgi; ilinti

  э́та статья́ не име́ет никако́го отноше́ния к иску́сству — bu yazının sanatla hiç bir ilgisi yoktur

  3) (отноше́ния) мн. ilişki(ler)

  произво́дственные отноше́ния — üretim ilişkileri

  отноше́ния дру́жбы и сотру́дничества — dostluk ve işbirliği ilişkileri

  быть с кем-л. в хоро́ших отноше́ниях — biriyle arası iyi olmak

  ••

  по отноше́нию к кому-чему-л. — birine, bir şeye karşı

  во всех отноше́ниях — her bakımdan, her yönden

  пита́ть дру́жеские чу́вства по отноше́нию к к кому-л.biri için dostça duygular beslemek

  поддержа́ть кого-л. в материа́льном отноше́нии — mali yönden desteklemek

  в стратеги́ческом отноше́нии — stratejik bakımdan

  Русско-турецкий словарь > отношение

 • 19 подбор

  м
  1) ( действие) seçme; derleme

  подбо́р ка́дров — eleman seçme

  2) derme, koleksiyon

  интере́сный подбо́р стате́й — ilgi çekici bir yazı dermesi

  Русско-турецкий словарь > подбор

 • 20 равнодушно

  kayıtsızca, ilgi göstermeden

  Русско-турецкий словарь > равнодушно


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»