Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

variance

 • 1 variance

  бухг., фін. відхилення; розходження; дисперсія
  розбіжність, яка стосується різниці між фактичним результатом і нормативним чи передбачуваним результатом або результатом, визначеним кошторисом (budget); ♦ відхилення підраховується для різних фінансових, виробничих та ін. категорій, щоб з'ясувати розбіжність у продуктивності (efficiency²), витратах (cost), обсязі виробництва, цінах (price), прибутках (profit), фонді заробітної плати (payroll¹) тощо
  ═════════■═════════
  activity variance відхилення за обсягом виробництва; budget variance бюджетне відхилення • відхилення від бюджету; capacity variance відхилення виробничої потужності від норми; chance variances випадкові відхилення; contribution margin variance відхилення граничного прибутку; cost variance відхилення від нормативних витрат; cost-centre variance відхилення від нормативних витрат; denominator variance відхилення за обсягом виробництва; direct labour variance відхилення за прямими витратами на робочу силу; direct labour efficiency variance відхилення за кількістю робочої сили; direct labour yield variance відхилення за якістю й кількістю робочої сили • відхилення за якістю або кількістю робочої сили; direct materials price variance відхилення за ціною матеріалів; direct materials usage variance відхилення за використанням матеріалів; direct materials yield variance відхилення за якістю й кількістю матеріалів • відхилення за якістю або кількістю матеріалів; efficiency variance відхилення продуктивності; expenditure variance відхилення за фактичними витратами; expense variance розходження між фактичними і кошторисними витратами; favourable variance сприятливе відхилення; fixed overhead variance відхилення за постійними накладними витратами; fixed overhead budget variance відхилення між постійними та фактичними накладними витратами; fixed overhead volume variance відхилення за обсягом виробництва; fixed production overhead volume variance відхилення за обсягом виробництва; gross variance валове відхилення господарської діяльності від нормативної; idle capacity variance відхилення невикористаної виробничої потужності; labour variance відхилення від нормативних витрат робочої сили; manufacturing variance відхилення від нормативів у процесі виробництва; market share variance відхилення за часткою ринку; market size variance відхилення за розміром ринку; materials variance відхилення за матеріалами; payroll variance відхилення за сумою нарахованої заробітної плати; price variance; production volume variance відхилення за обсягом виробництва; production yield variance відхилення собівартості продукції • відхилення від запланованої продуктивності; profit variance відхилення прибутку; project cost variance відхилення вартості проекту; quantity variance відхилення за кількістю; random variances випадкові відхилення; sales contribution variance відхилення граничного збуту; sales margin variance відхилення граничного збуту; sales margin price variance відхилення граничного збуту за ціною продукції; sales margin quantity variance відхилення граничного збуту за кількістю продукції; sales margin volume variance відхилення граничного збуту за обсягом продукції; sales price variance відхилення за ціною продукції; sales quantity variance відхилення за обсягом збуту; sales turnover variance відхилення за товарооборотом; sales volume variance відхилення за обсягом збуту; selling price variance відхилення продажної ціни; standard cost variance відхилення від нормативних витрат; unfavourable variance несприятливе відхилення; usage variance відхилення за використанням; utilization variance відхилення за використанням виробничої потужності; volume variance; wage variance відхилення фактичної заробітної плати від нормативної сітки
  ═════════□═════════
  variance account рахунок відхилень витрат від нормативного рівня; variance analysis дисперсійний аналіз

  The English-Ukrainian Dictionary > variance

 • 2 variance

  n
  1) зміна; коливання

  fortune's varianceпоет. мінливість долі

  2) розбіжність, розходження, невідповідність; суперечливість
  3) суперечка; сварка

  to set at variance — посварити, викликати конфлікт

  4) біол. відхилення від виду
  5) ступінь свободи
  * * *
  n.
  1) зміна; коливання; variances іn temperature коливання температури; fortune’s variance поет. мінливість долі
  2) юр. розбіжність, невідповідність; протиріччя (у показаннях); to be at variance розходитися в думках, не погоджуватися; hіstorіans arc at variance on thіs poіnt думки істориків з цього питання розходяться; суперечити, не збігатися; the wіtnesses are at variance показання свідків розходяться /не збігаються/ [див. тж. 3]
  3) розбіжність; суперечка; конфлікт: сварка; (to be) at variance у сварці [див. тж. 2]; famіly at variance недружня родина; states at variance держави, між якими виник “конфлікт /спір/; to set at - посварити, викликати конфлікт
  4) біол. відхилення від виду, типу
  3)
  спец. ступінь свободи
  6)
  дисперсія; середнє відхилення; analysіs of variance дисперсійний аналіз

  English-Ukrainian dictionary > variance

 • 3 variance

  n.
  1) зміна; коливання; variances іn temperature коливання температури; fortune’s variance поет. мінливість долі
  2) юр. розбіжність, невідповідність; протиріччя (у показаннях); to be at variance розходитися в думках, не погоджуватися; hіstorіans arc at variance on thіs poіnt думки істориків з цього питання розходяться; суперечити, не збігатися; the wіtnesses are at variance показання свідків розходяться /не збігаються/ [див. тж. 3]
  3) розбіжність; суперечка; конфлікт: сварка; (to be) at variance у сварці [див. тж. 2]; famіly at variance недружня родина; states at variance держави, між якими виник “конфлікт /спір/; to set at - посварити, викликати конфлікт
  4) біол. відхилення від виду, типу
  3)
  спец. ступінь свободи
  6)
  дисперсія; середнє відхилення; analysіs of variance дисперсійний аналіз

  English-Ukrainian dictionary > variance

 • 4 variance

  ['ve(ə)rɪəns]
  n
  1) змі́на; колива́ння
  2) розбі́жність; незго́да, сва́рка

  to be at variance — розхо́дитися в думка́х; посвари́тися

  on that point we are at variance — на́ші думки́ з цього́ пита́ння розхо́дяться

  to set at variance — виклика́ти конфлі́кт, приво́дити до су́тички

  3) біол. відхи́лення від ти́пу (ви́ду)

  English-Ukrainian transcription dictionary > variance

 • 5 variance

  n розбіжність, розходження, невідповідність, суперечливість; 2. суперечка, сварка, спір
  - states at variance держави, між якими виник конфлікт

  English-Ukrainian diplomatic dictionary > variance

 • 6 variance

  English-Ukrainian law dictionary > variance

 • 7 variance

  English-Ukrainian analytical chemistry dictionary > variance

 • 8 variance

  стат. дисперсия

  Analytical chemistry dictionary > variance

 • 9 variance

  дисперсія (напр. вихідних даних)

  English-Ukrainian dictionary of microelectronics > variance

 • 10 volume variance

  вир. бухг. відхилення за обсягом; відхилення за величиною розбіжність, що вказує на різницю між розподіленими накладними витратами (applied overheads) на продукцію та накладними витратами, визначеними кошторисом (budgeted fixed overheads), що обчислюється при зміні в нормативній продуктивності (standard efficiency); ♦ відхилення за обсягом являє собою міру рівня продуктивності чи рівня використання фабричного устаткування; у випадку, якщо рівень стандартної продуктивності відрізняється від рівня фактичної продуктивності, виникає т. зв. відхилення за обсягом виробництва (production volume variance)
  volume variance:: capacity variance:: activity variance; volume variance ‡ volume variance (393)
  ▹▹ variance

  The English-Ukrainian Dictionary > volume variance

 • 11 price variance

  бухг. відхилення за рахунок зміни ціни; дисперсія цін
  різниця між фактичною ціною за одиницю товару (actual unit price) та її нормативною ціною (standard unit price); має таку формулу підрахунку:
  price variance = (actual price - standard price) × actual quantity
  ♦ відхилення за рахунок зміни ціни підраховується для визначення витрат основних матеріалів (direct material), прямих витрат праці (direct labour) та накладних витрат (overheads); позитивне значення показує, що розмір витрат збільшений, а негативне вказує на сприятливе відхилення, оскільки розмір витрат менший
  price variance:: rate variance
  ▹▹ variance

  The English-Ukrainian Dictionary > price variance

 • 12 activity variance

  The English-Ukrainian Dictionary > activity variance

 • 13 capacity variance

  The English-Ukrainian Dictionary > capacity variance

 • 14 production volume variance

  The English-Ukrainian Dictionary > production volume variance

 • 15 rate variance

  бухг. відхилення за рахунок зміни ціни

  The English-Ukrainian Dictionary > rate variance

 • 16 at variance

  (with smth.) який розходиться ( з чимсь)

  English-Ukrainian law dictionary > at variance

 • 17 parties at variance

  English-Ukrainian law dictionary > parties at variance

 • 18 analysis variance

  дисперсійний аналіз

  English-Ukrainian dictionary of microelectronics > analysis variance

 • 19 yield variance

  діапазон дохідності; різниця між запланованим і фактичним доходом

  The English-Ukrainian Dictionary > yield variance

 • 20 account

  (A/C; ace; acct; a/c)
  1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець
  1. вид документа за виконану послугу (service¹), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction¹), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису — дебет (debit²) і кредит (credit); ♦ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов'язаних з витратами (expenses¹) і надходженнями (revenue²); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов'язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов'язані з активами (asset¹); 3. окрема особа, організація або установа, що є замовником послуг рекламного (advertising¹) чи ін. маркетингового агентства (agency²)
  ═════════■═════════
  absorption account вбираючий рахунок; accumulation account накопичувальний рахунок; active account активний депозитний рахунок; adjunct account вбираючий рахунок; adjustment accounts регулятивний рахунок резерву на амортизацію; advance account рахунок позик; aggregate accounts зведені рахунки; all-plant expense account реєстр загальнофабричних накладних витрат; annual account річний рахунок; appropriation account асигнаційний рахунок; assets account рахунок активів; automatic transfer account рахунок з автоматичним переказом коштів; bad debt account рахунок безнадійних боргів; balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; bank account банківський рахунок; bank giro account банківський рахунок в системі жирорахунків; bills account рахунок векселів; blocked account блокований рахунок; budget account бюджетний рахунок • рахунок покриття витрат; business account рахунок підприємств; capital account рахунок капіталу • рахунок основного капіталу • рахунок руху капіталу; capitalization account рахунок інвестованого капіталу; cash account рахунок каси; charge account кредит за відкритим рахунком; check account амер. чековий рахунок; checking account чековий рахунок • поточний рахунок; cheque account австрал., англ., канад. чековий рахунок • поточний рахунок; clearing account розрахунковий рахунок; closed account закритий рахунок; closing account зведений рахунок • кінцевий рахунок • остаточний рахунок; combined accounts зведені рахунки; collection account рахунок розрахунків з покупцями; commission account рахунок комісійних виплат • ощадний внесок; compound interest account рахунок, за яким нараховуються відсотки; consolidated accounts зведені рахунки • консолідовані рахунки; consumers account рахунок споживачів; contra account контра-рахунок • субрахунок; control account контрольний рахунок; cost account рахунок витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; credit account рахунок пасиву • кредитний рахунок • рахунок з кредитовим сальдо; creditor's account рахунок кредитора; current account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; customer accounts рахунки клієнтів; debit account рахунок активу • рахунок з дебетовим сальдо; debtor's account рахунок дебітора; deposit account депозитний рахунок • строковий вклад; depreciation account рахунок відрахування на знос активу • рахунок амортизаційних фондів; depreciation adjustment account рахунок коригування амортизації • регулятивний рахунок резерву на амортизацію • регулятивний рахунок фонду відрахування на знос основних засобів; depreciation reserve account рахунок фонду відрахування на знос активів • рахунок амортизаційних фондів • рахунок резерву на амортизацію; detailed account докладний звіт; disbursement account рахунок витрат; dividend account рахунок дивідендів; dormant account недіючий рахунок • неактивний депозитний рахунок; drawing account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; entertainment account рахунок на представницькі витрати; exchange equalization account фонд стабілізації валюти; expense account; external account рахунок зовнішніх розрахунків • платіжний баланс; Federal Reserve bank account амер. рахунок у Федеральному резервному банку; final account підсумковий рахунок • кінцевий звіт; financial account фінансовий рахунок • фінансовий звіт; financial accounts фінансова звітність; fixed assets account рахунок основних засобів • рахунок необоротних активів • рахунок основного капіталу; foreign currency account валютний рахунок; foreign transactions account поточний рахунок закордонних операцій; frozen account заморожений рахунок; general account рахунок у головній бухгалтерській книзі; giro account жирорахунок; government accounts урядові рахунки • урядові фінансові звіти; government receipts and expenditure account рахунок державних доходів і видатків; gross savings and investment account рахунок валових заощаджень та інвестицій; impersonal account рахунок, що не належить конкретній особі; imprest accounts авансові рахунки • підзвітні суми; inactive account неактивний клієнтський рахунок • неактивний депозитний рахунок; income account рахунок прибутків; income and expenditure account рахунок доходів і видатків; income statement account рахунок прибутків і збитків; individual retirement account особовий рахунок пенсійних нарахувань • особовий пенсійний рахунок; integrated accounts інтегровані рахунки • інтегрована система рахунків; intercompany account рахунок розрахунків між компаніями; interest account рахунок з виплатою відсотків • розрахунок відсотків; interest-bearing transaction account поточний рахунок з виплатою відсотків; interest-free account безвідсотковий рахунок; interim account проміжний рахунок • тимчасовий рахунок; inventory account рахунок товарно-матеріальних запасів; investment account рахунок капіталовкладень • рахунок для інвестиційних операцій; itemized account деталізований рахунок • рахунок з детальним переліком операцій; joint account спільний рахунок • об'єднаний рахунок; ledger account рахунок у гросбусі; liabilities account рахунок зобов'язань; loan account позиковий рахунок; loro account рахунок лоро; manufacturing account рахунок виробничих витрат; material price variance account рахунок відхилень цін на матеріали; material variance account рахунок відхилень вартості матеріалів від нормативної; merchandise accounts рахунки комерційної діяльності • товарні операції (в платіжному балансі); monthly account місячний звіт; national accounts звіт про виконання державного бюджету • національні рахунки; national income accounts рахунки національного доходу; national income and expenditure account рахунок національних доходів та витрат; nominal account номінальний рахунок • пасивний рахунок • активно-пасивний рахунок; nostro account рахунок ностро; numbered account нумерований депозитний рахунок • нумерований рахунок; old account (o/a) старий рахунок; open account (O/A) відкритий рахунок; operating accounts поточні рахунки; outlay accounts рахунки видатків; outstanding account (o/a) неоплачений рахунок; overdrawn account рахунок з овердрафтом; overhead accounts рахунки накладних витрат; payroll account рахунок заробітної плати; personal account особовий рахунок; petty cash account рахунок дрібної каси; phoney account фіктивний рахунок • недійсний рахунок; private account рахунок приватної особи • приватний рахунок • особовий рахунок; production account рахунок продукції; profit account рахунок прибутків; profit and loss account рахунок прибутків та збитків; profit and loss appropriation account рахунок розподілу прибутків і збитків; property account рахунок основного капіталу; proprietary account рахунок капіталу; public account рахунок державної установи; purchases account рахунок закупівель; real account реальний рахунок • активний рахунок • стаття балансу; realization account рахунок реалізації; registered account зареєстрований рахунок; reserve account резервний рахунок; revenue account рахунок надходжень; revenue and expense account рахунок надходжень і витрат; running account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; sales account рахунок продажу; savings account ощадний рахунок • ощадна книжка; securities account рахунок цінних паперів; settlement account розрахунковий рахунок; special account особливий рахунок • окремий рахунок; special fund account рахунок фонду спеціального призначення; stock account рахунок капіталу • рахунок цінних паперів; subscriber's account рахунок передплатника • рахунок абонента; subsidiary account допоміжний рахунок; summary account підсумковий рахунок • кінцевий баланс; sundries accounts інші статті бухгалтерського обліку; surplus account рахунок надлишку; suspense account проміжний рахунок • рахунок сумнівних дебіторів; temporary account тимчасовий рахунок; thrift account строковий рахунок • ощадний рахунок; transaction account поточний рахунок • короткостроковий депозит; transfer account рахунок безготівкових розрахунків; trust account довірчий рахунок; vostro account рахунок вост-ро; wage account рахунок, на який перераховується заробітна плата; yearly account річний звіт • річні фінансові звіти • ультимо
  ═════════□═════════
  accounts analysis аналіз статей балансу; account balance сальдо рахунку • залишок на рахунку; account book журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга; account card план рахунків; account category категорія рахунка; account conflict конфлікт між рекламодавцями; account current (A/C) контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок; account day розрахунковий день; accounts department відділ розрахунків • відділ фінансових звітів; account detail докладні дані про банківський рахунок; account entry бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності; account executive керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями; account for current operations рахунок поточних операцій; account form документ бухгалтерського обліку; account for the accumulation of payments рахунок для оплати нагромаджених платежів; account for various payments рахунок для оплати різних платежів • рахунок для різних платежів; account heading заголовок рахунка; account held as collateral рахунок під заставу; account held in foreign currency рахунок в іноземній валюті; account holder власник рахунка; account in the bearer's name рахунок на подавця • рахунок на пред'явника; account ledger бухгалтерський реєстр • бухгалтерська книга; account management керівництво групами клієнтів • керівництво групами клієнтів, які працюють • проведення рахунків; account manager керівник групи клієнтів, які працюють • завідувач відділу реклами; account of charges рахунок витрат • рахунок накладних витрат; account of commission рахунок комісійних платежів; account of disbursements рахунок витрат; account of expenses рахунок витрат • діас. рахунок розходів; account of goods purchased рахунок на закуплені товари; account of heating expenses рахунок витрат на опалення; account of overheads рахунок накладних витрат; account of recourse рахунок з правом звернення • рахунок регресу; account-only cheque чек лише для безготівкового розрахунку; accounts outstanding неоплачені рахунки; account payee cheque чек на рахунок одержувача; account representative консультант зі зв'язків з рекламодавцями; account sales (a. s., A/S) звіт про продаж товару • рахунок про продаж товару; account sheet бланк рахунка; accounts statement звіт про стан рахунків; account stated сальдо рахунка • підведений рахунок; account subject to notice рахунок з повідомленням; account supervisor керівник групи зі зв'язків з рекламодавцями; account terms умови оплати рахунка; account title назва рахунка; account-to-account transfer переказ грошей з одного рахунка на інший; account with overdraft facility рахунок, на якому дозволено овердрафт • рахунок з перевищенням кредитного ліміту • рахунок, на якому дозволено позичати банківські гроші; account with the Treasury рахунок в міністерстві фінансів, скарбниці; for account only тільки для розрахунку; for account and risk of за рахунок і на ризик; on account (o/a) на рахунок належної суми; on a joint account на спільному рахунку; standard manual of accounts посібник правил і порядку ведення рахунків; to adjust an account виправляти/виправити рахунок; to audit accounts проводити/провести ревізію рахунків; to balance an account закривати/закрити рахунок • балансувати/збалансувати статтю розрахунків • підсумовувати/підсумувати рахунок; to charge an account дебетувати рахунок; to charge to an account відносити/віднести на рахунок; to check an account перевіряти/перевірити рахунок; to close an account закривати/закрити рахунок; to credit an account кредитувати рахунок; to debit an account дебетувати рахунок; to draw money from an account списувати/списати з рахунка; to draw on an account брати/взяти гроші з рахунка; to enter on an account зараховувати/зарахувати суму на рахунок; to falsify an account підробляти/підробити рахунок; to freeze an account заморожувати/заморозити рахунок; to have an account with a bank мати рахунок в банку; to keep accounts провадити рахунки • вести рахунки • вести бухгалтерські книги; to make up an account виписувати/виписати рахунок; to open an account відкривати/відкрити рахунок; to operate an account проводити рахунок • вести рахунок; to overdraw an account перевищувати/перевищити залишок на рахунку • перевищувати/перевищити кредитний ліміт на рахунку; to pay an account платити/оплатити рахунок; to pay into an account записувати/записати на рахунок; to render an account представляти/представити рахунок; to run up an account збільшувати/збільшити залишок на рахунку; to settle an account оплачувати/оплатити рахунок • узгоджувати/узгодити суму на рахунку; to set up an account відкривати/відкрити рахунок; to square accounts розплачуватися/розплатитися • розраховуватися/розрахуватися; to transfer to an account переписувати/переписати на рахунок; to verify accounts перевіряти/перевірити рахунки • перевіряти/перевірити правильність ведення рахунків; to withdraw from an account знімати/зняти з рахунка; to write off from an account списувати/списати з рахунка
  account³:: client²; account² ‡ accounts (382); account² — конто (зах. укр., діас, діал.)
  ═════════◇═════════
  рахунок — термін рахунокъ (пор. порахунокъ, рахованье, рахуба), утворений із засвідчуваного з XIV ст. дієслова раховати, < нім. rechnen — лічити, рахувати; запозичення через посередництво польс. (ІУМ: 464); конто < італ. conto — рахунок, розрахунок, звіт < лат. contare — лічити, рахувати, обчислювати; за посередництвом польс. (ЕСУМ 2: 556-557)
  * * *
  рахунок; клієнт; покупець

  The English-Ukrainian Dictionary > account

См. также в других словарях:

 • variance — [ varjɑ̃s ] n. f. • 1904; de variant, p. prés. de varier, d apr. invariant, covariant 1 ♦ Sc. Nombre de conditions définissant un système physique ou chimique et que l on peut faire varier arbitrairement sans détruire l état d équilibre du… …   Encyclopédie Universelle

 • variance — var·i·ance / ver ē əns/ n 1: a disagreement between two documents or positions; esp: a disagreement between allegations (as in an indictment or complaint) and proof offered at trial that warrants an appropriate remedy (as a directed verdict or an …   Law dictionary

 • Variance — Va ri*ance, n. [L. variantia.] [1913 Webster] 1. The quality or state of being variant; change of condition; variation. [1913 Webster] 2. Difference that produce dispute or controversy; disagreement; dissension; discord; dispute; quarrel. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • variance — The phrase at variance should be followed by with, not from: • The pace at which strategy was being implemented was at variance with the quick decision making this business requires Guardian, 2006 …   Modern English usage

 • variance — mid 14c., fact of undergoing change, from O.Fr. variance, from L. variantia, from variare to change (see VARY (Cf. vary)). Meaning state of disagreement is recorded from early 15c. The U.S. zoning sense of official dispensation from a building… …   Etymology dictionary

 • variance — ► NOUN 1) (usu. in phrase at variance with) the fact or quality of being different or inconsistent. 2) the state of disagreeing or quarrelling. 3) chiefly Law a discrepancy between two statements or documents …   English terms dictionary

 • variance — [ver′ē əns, var′ē əns] n. [OFr < L variantia < L varians, prp. of variare, to VARY] 1. the quality, state, or fact of varying or being variant; a changing or tendency to change 2. degree of change or difference; divergence; discrepancy 3.… …   English World dictionary

 • variance — *discord, contention, dissension, difference, strife, conflict Analogous words: difference, diversity, divergency, disparateness (see corresponding adjectives at DIFFERENT): separation, division, severing, sundering (see corresponding verbs at… …   New Dictionary of Synonyms

 • variance — [n] difference about face*, argument, change, conflict, contention, deviation, difference of opinion, different strokes*, disaccord, disagreement, discord, discrepancy, dissension, dissent, dissidence, disunity, divergence, diversity, division,… …   New thesaurus

 • Variance — In probability theory and statistics, the variance of a random variable, probability distribution, or sample is one measure of statistical dispersion, averaging the squared distance of its possible values from the expected value (mean). Whereas… …   Wikipedia

 • Variance — A measure of dispersion of a set of data points around their mean value. The mathematical expectation of the squared deviations from the mean. The square root of the variance is the standard deviation. The New York Times Financial Glossary * * *… …   Financial and business terms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»