Перевод: с испанского на болгарский

tuve+que+acortar+las+vacaciones+y+volver+a+casa

 • 1 casa

  f 1) къща, дом (здание, помещение); casa de Dios църква; casa de campo вила; casa de vecindad жилищна сграда; casa de huéspedes пансион; casa de labor (de labranza) малко имение, чифлик; 2) дом (учреждение, заведение); casa de beneficencia (de caridad) приют; casa de comidas гостилница; casa cuna детски ясли; casa de descanso (de reposo) почивен дом; casa de empeños (de préstamos) заложна (ломбардна) къща; casa de juego игрален дом; casa de locos лудница; casa de maternidad (или само maternidad) родилен дом; casa pública (de citas, de lenocinio, de mancebía, de trato) публичен дом; 3) дом (жилище, квартира); llovérsele a uno la casa прен., разг. започва да запада; ir (volver) a casa отивам (връщам се) у дома; estar de casa облечен съм по домашному; ser muy de casa много близък съм на дадено семейство; mudarse de casa премествам се от една къща в друга; de casa en casa от къща в къща; los de casa домашните; asentar casa играждам си дом; 4) домакинство; домашен начин на живот; ama de casa домакиня; 5) дома, в който работи някой (прислуга); 6) семейство, род; casa solar (solariega) родово имение; 7) фирма; casa de comercio търговска къща; casa editorial издателска къща; casa de exportación износна фирма; casa expedidora експедиторска къща (фирма); 8) квадратче на шахматна дъска.

  Diccionario español-búlgaro > casa

 • 2 volver

  1. tr 1) обръщам, преобръщам; 2) съответствам на, отговарям; плащам; 3) насочвам, направлявам; 4) превеждам (от един език на друг); 5) връщам, възстановявам, реституирам; 6) връщам към предишно състояние; 7) променям, карам да се промени; 8) приемам нова форма на съществуване, нов вид, сменям мястото си; 9) поставям наопаки или обратно; 10) обръщам дреха с опакото отгоре; 11) повръщам; 12) убеждавам, доказвам противното; 13) връщам остатъка, рестото; 14) връщам обратно врата, прозорец (за да се затвори); 15) подавам обратно топката; 16) преоравам отново (за зариване на зърното); 17) отказвам, отхвърлям; 18) връщам обратно подарък, дар; 2. intr 1) връщам се; 2) подновявам прекъснат разказ, реч и др.; 3) вия се, извивам се, завивам; 4) повтарям, започвам отново нещо вече правено (с предл. a + inf); 5) с предл. por защитавам, покровителствам някого или нещо; 3. prnl 1) обръщам се; 2) променям се, ставам друг; volverse tonto оглупявам; 3) променям мнението си; 4) вкиселявам се, развалям се (за напитка, по-специално вино); 5) накланям тялото или обръщам лицето си към обекта на разговора; todo se(le) vuelve + inf разг. целият съм съсредоточен в нещо (действието, изразено от глагола); volver loco a uno а) прен. обърквам някого с несвързани съждения; б) прен., разг. страшно превъзнасям някого; volver lo de abajo arriba, volver lo de arriba abajo прен. обръщам с краката нагоре; volver uno por sí а) защитавам се; б) прен. възстановявам доброто си име, доверието в себе си; volverse uno atràs отричам се от думите си, не изпълнявам обещанието си; volver en sí идвам на себе си; volverse uno contra otro преследвам някого, ставам негов противник; volverse uno loco а) полудявам; б) прен., разг. полудявам от радост, обзет съм от силно чувство; volver uno sobre sí а) размишлявам, обмислям собствените си постъпки; б) възстановявам се след загуба; в) възвръщам спокойствието и духа си.

  Diccionario español-búlgaro > volver

 • 3 acortar

  1. tr 1) скъсявам, намалявам, съкращавам; 2) отрязвам; 3) мор. скъсявам (платна); 2. prnl 1) съкращавам се; 2) прен. смущавам се, колебая се.

  Diccionario español-búlgaro > acortar

 • 4 paso2

  m 1) стъпка, крачка; paso2 a paso2, de paso2 en paso2 стъпка по стъпка; малко по малко; a paso2 lento с бавни крачки; a cada paso2 прен. на всяка крачка; acortar el paso2 забавям крачката си; dar un paso2 en falso, dar un mal paso2 правя погрешна стъпка; a dos paso2s, a un paso2 разг. на една крачка; наблизо; salir del paso2 прен. измъквам се от трудност, обещание и др.; 2) преход; 3) театр. къса театрална пиеса; 4) прелитане (на прелетните птици); 5) проход; 6) пролив; 7) стъпка (в танц); 8) път; abrir paso2 проправям път; abrirse paso2 por (entre) пробивам си път; 9) отпечатък, следа; 10) преминаване (от клас в клас); 11): paso2 a nivel прелез; 12) ход; a paso2 de tortuga прен. бавно, внимателно; 13): paso2 de peatones пешеходна пътека; надлез; 14) стъпало (на стълба); 15) равномерно движение на животно; 16) pl постъпки, действия за постигане на определена цел; 17) разрешение за преминаване; 18) напредък, стъпка нагоре; 19) походка; 20) настъпване на смърт или друг критичен момент; 21) действие, постъпка; 22) pl спорт. нарушение в баскетбола (повече от 3 стъпки с топка в ръка); 23) маркиране на сметачен апарат; paso2 subterràneo подлез; buen paso2 прен. лек живот; mal paso2 прен. трудности, пречки; a buen paso2 бързо, набързо; acortar los paso2s прен. спъвам някого; a ese paso2 прен. по такъв начин, по този начин; al paso2 мимоходом, ходом; al paso2 que прен. а) по начин, като, имитирайки; б) в същото време, докато; asentar el paso2 прен., разг. успокоявам топката, живея спокойно и разумно; ceder el paso2 правя път, отстъпвам път; dar paso2s прен. застъпвам се за някого; de paso2 мимоходом; набързо, без задълбочаване; enderezar alguien sus paso2s a un sitio отправям се нанякъде; màs que a (de) paso2 прен. бързо, забързано, набързо; Ўpaso2! interj път, моля!; volver uno sobre sus paso2s прен. отричам се, поправям поведението си; a camino largo, paso2 corto proverb който върви полека, той стига далеко.

  Diccionario español-búlgaro > paso2

 • 5 ahorcado,

  a adj, m обесен; no hay que mentar la soga en casa del ahorcado, proverb в дома на обесения не се говори за въже.

  Diccionario español-búlgaro > ahorcado,

 • 6 ama

  f 1) домакиня; ama de casa домакиня; 2) господарка; 3) собственица, стопанка, хазяйка; 4): ama de llaves икономка; ama de cría дойка.

  Diccionario español-búlgaro > ama

 • 7 andada

  f 1) вид сухар; 2) pl следи от дивеч; volver uno a las andadas прен., разг. повтарям стари грешки.

  Diccionario español-búlgaro > andada

 • 8 cambio

  m 1) обмен, замяна, размяна, смяна; libre cambio свободен обмен (търговия); letra de cambio пҐлица; 2) изменение; cambios cuantitativos (calificativos) количествени (качествени) изменения; cambio de dirección промяна на адрес; cambio de domicilio промяна на жилище; 3) обменяне (пари); casa de cambio обменно бюро; 4) курс (валутен); cambio del día курс на деня; 5) дребни пари; dar el cambio връщам дребни пари, развалям; a cambio de loc prep в замяна на, вместо, за, срещу; a la(s) primera(s) de cambio loc adv прен. в първия удобен случай; en cambio loc adv напротив, за сметка на това, докато.

  Diccionario español-búlgaro > cambio

 • 9 campo

  m 1) поле, нива; 2) pl посеви, насаждения; 3) село; casa de campo селска къща, лятна къща (вила); 4) открито равно място, плац; 5) игрище; campo de fútbol футболно игрище; 6) лагер; campo de concentración концентрационен лагер; 7) прен. сфера, поле на дейност, идеи, знание; 8) прен. място без фигури върху картината, фон на картина; 9) физ. поле на действие; 10) воен. завзета и окупирана вражеска територия; 11) воен. войската, извършваща окупация; campo del honor прен. място на диспут, двубой; campo raso равно, без растителност; campo santo католическо гробище; campo semàntico семантично поле; poner puertas al campo прен. напразно се опитвам да удържа, да овладея нещо; campo de Agramante прен. много объркано положение, неразбория.

  Diccionario español-búlgaro > campo

 • 10 canción

  f 1) песен (текст, музика); canción de amor любовна песен; canción de cuna люлчина песен; canción popular народна песен; 2) прен. брътвеж, натякване; 3) прен. измишльотина (в израза no me vengas con canciónes); mudar de canción прен. преминавам на друга тема; volver a la misma canción прен. все старата песен си пея; Ўsiempre la misma canción! прен. все същата песен; ser otra canción прен., разг. това е друго нещо.

  Diccionario español-búlgaro > canción

 • 11 casaca

  f 1) къса дреха с широки ръкави, стегната на кръста; куртка; спортно яке; 2) разг. женитба; querer casaca желая да се оженя; cambiar (mudar, volver) casaca прен., разг. променям убежденията си, правя завой.

  Diccionario español-búlgaro > casaca

 • 12 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 13 contra

  1. m 1) противоположност; el pro y el contra за и против; 2) противна страна, противник (в игра); 3) pl муз. педали на орган; 2. f 1) разг. трудност, препятствие; 2) фехт. ответ; 3) опозиция; 3. prep против, срещу, на, о, въпреки, независимо от; 1) противоположност, съпротива: contra la corriente срещу течението; contra mi voluntad против волята ми; 2) разположение: se colocó contra la luz застана срещу светлината; se apoyó contra la pared подпря се на стената; 3) посока, положение: le estrechó contra su pecho притисна го към гърдите си; esta casa està contra el Oriente тази къща има източно изложение; 4) размяна: pagar contra recibo плащам срещу разписка; 5) адвербиални изрази: en contra против; ir en contra опълчвам се срещу.

  Diccionario español-búlgaro > contra

 • 14 cuna

  f 1) люлка; 2) прен. родно място, родина; 3) прен. произход; 4) прен. детство; 5) прен. род, семейство; casa cuna детски ясли; 6) селски дървен мост; 7) прен. начало, корен на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cuna

 • 15 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 16 dejar

  1. tr 1) оставям; dejar en paz оставям на мира, не безпокоя; 2) позволявам; не преча; 3) поверявам; dejó la casa al cuidado de su hijo остави къщата на грижите на сина си; 4) пускам, пропускам; 5) давам назаем, отстъпвам временно; 6) (de + inf) преставам да; dejó de hacer lo prometido престана да изпълнява обещаното; 7) нося доход; 8) изоставям; 9) напускам; 10) прекъсвам, не продължавам; 11) отрицателна форма + inf означава все още продължава + значението на глагола в инфинитив; no deja de pensar en ella продължава да мисли за нея; 2. prnl изоставям се, запускам се, отпускам се (от леност, умора, мързел); dejar atràs a uno прен. изпреварвам, надминавам; превъзхождам; dejar a uno bizco прен., разг. правя някого разноглед (от учудване); dejar caer а) пускам; б) прен. изпускам се, казвам нещо като по невнимание; dejar correr una cosa позволявам, разрешавам; dejar(se) llevar имам слаба воля, оставям се да ме водят; dejarse vencer отстъпвам пред друг; dejarse ver показвам се, разкривам се; dejar temblando una cosa прен., разг. изпразвам съдържанието (изяждам, изпивам почти всичко); no dejarse ensillar не позволявам да ми заповядват; no dejar verde ni seco прен. унищожавам всичко, изтребвам наред; dejar a alguien fresco (plantado) прен., разг. измамвам, надсмивам се над някого; dejar a uno seco прен., разг. а) убивам на място; б) оставям някого стъписан, изумен.

  Diccionario español-búlgaro > dejar

 • 17 empeño

  m 1) залог; 2) залагане; 3) дълг; парично задължение; 4) стремеж; усилие; 5) цел на стремежа; 6) настойчивост, упорство; 7) покровител; 8) препоръка, застъпничество; 9) влияние; casa de empeño Анд., М. заложна къща; con empeño упорито, с постоянство; en empeño като залог.

  Diccionario español-búlgaro > empeño

 • 18 entrada

  f 1) вход; entrada delantera (trasera, lateral) преден (заден, страничен) вход; entrada libre вход свободен; entrada prohibida вход забранен; 2) начало, първи ден (на месец, на година); 3) театр. сбор (от пари, зрители и др.); 4) билет (за кино, театър, мач и пр.); 5) встъпване, постъпване, влизане; examen de entrada приемен изпит; 6) воен. навлизане, нахлуване; 7) Куб., М. нападение, бой; 8) блюдо между супата и печеното; 9) титулна страница (на книга); 10) pl постъпления, приходи; 11) муз. влизане (на партия, инструмент); 12) прен. разрешение, достъп до нещо, възможност; 13) приятелство, близост, фамилиарност; 14) влизане в игра на карти; 15) pl право, достъп до двореца; 16) излизане на сцената; 17) връх на греда, влизащ в стената; 18) спорт. влизане, блъскане; 19) начална вноска; 20): entrada sangría печатен ред, който започва навътре (нов абзац); 21) лексикална, речникова единица; entradas y salidas de una casa приходи и разходи, наследство; cuota de entrada встъпителна вноска; visado de entrada входна виза; derechos de entrada вносно мито; permiso de entrada разрешение за внос; de primera entrada от пръв опит; irse entrada por salida запазвам равновесие; entradas y salidas разг. интриги, сплетни.

  Diccionario español-búlgaro > entrada

 • 19 espalda

  f 1) гръб, плещи, широчина на плещи (по-често pl); 2) конвой, охрана, ариергард, покритие; 3) pl опако, гръб, опакова страна; a espaldas adv тайно, скришно; guardar las espaldas de alguien разг. предпазвам някого; a espaldas vueltas прен. предателски, зад гърба; caer (caerse) de espaldas прен. учудвам се, изумявам се; dar de espaldas падам по гръб; hablar por las espaldas прен. говоря против някого в негово отсъствие; relucir la espalda прен. богат съм; tener buenas espaldas прен., разг. имам яка гърбина; tornar (volver) las espaldas прен. обръщам гръб някому, изоставям го; hacer uno espaldas а) прен., разг. търпя, понасям; б) прен. пазя си гърба.

  Diccionario español-búlgaro > espalda

 • 20 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.