Перевод: с английского на монгольский

с монгольского на английский

the+last+but+one

 • 1 wear

  n. 1. хувцас. men's wear эрэгтэй хүний хувцас. 2. эдэлгээ. This carpet stands very heavy \wear. Энэ хивс тун эдэлгээ сайтай. 3. элэгдэл. My shoes are showing (signs of) \wear. Миний гутал элэгдэж эхэлж байх шив. weаr and tear элэгдэл. The insurance policy does not cover damage caused by normal \wear and tear. Хэвийн элэгдэл нь даатгалд хамаарахгүй. v. (pt wore, pp worn) 1. өмсөх, зүүх, -тай байх. She \wear s her hair long. Тэр урт үстэй. wear a board сахалтай байх, wear a ring бөгжтэй, бөгж зүүсэн, wear a hat малгайтай, малгай өмссөн. 2. дүртэй, царайтай. He wore a puzzled frown. Тэр эр гайхширсан байртай хөмсөг зангидав. The house wore a neglected look. Байшин эзэнгүй хаягдсан маягтай болжээ. 3. элэгдэх, хуучрах, элээх. The stones had been worn by the constant flow of water. Чулуунууд усанд элэгдэж гөлгөр болсон байв. 4. эдэлгээ даах. You should choose a fabric that will \wear (well). Чи сайн эдэлгээтэй материалаар хийсэн хувцас харж аваарай. 5. эцээх, ядраах. He felt worn out. Тэр ядарсан байв. 6. зөвшөөрөх, хүлцэх. He wanted to sail the boat alone but his parents wouldn`t \wear it. Завиар ганцаараа явахыг тэр хүсэж байсан авч аав ээж нь юу гэж зөвшөөрөх вэ. wear one`s heart on one`s sleeve биеэ барьж чаддаггүй. wear the pants/ trousers гэр бүлд зонхилох хүн. It`s quite clear who \wear s the trousers in that house. Энэ айлд асуудлыг хэн шийддэг нь харваас илт байна шүү дээ. wear thin 1. элэгдэх. 2. барагдах, шавхагдах. My patience is beginning to \wear very thin. Миний тэвчээр барагдаж гүйцэх нь байна. wear (sth) away элээх, арилгах, цоолох. The inscription on the coin had worn away. Зоосон дээрх бичиг баларч арилсан байна. wear down элэгдэх, ноорох; эцээх, ядраах. wear sb/ sth down дарах, дийлэх. wear on цаг хугацаа удаан үргэлжлэх, сунжрах. wear (sth) off арилах, устах. The pain is slowly \wearing off. Өвчин аажмаар арилж байна. wear (sth) out барах, элээх. Her patience was at last worn out. Эцсийн эцэст түүний тэвчээр барагдав. wear oneself/ sb out хүч тэнхээг барах, эцээх, залхах. Just listening to his silly chatter \wear s me out. Түүний дэмий донгосч суухаас л би бүр залхчихдаг юм. wearable adj. өмсөж болох, зүүх боломжтой. His wardrobe is full of clothes that are no longer \wear. Дахин өмсөж зүүх аргагүй болсон хувцас хунар түүний хувцасны шүүгээгээр дүүрэн байна. wearily adv. 1. ядрангуй. 2. залхуу хүрмээр. wearer n. хувцасны эзэн.

  English-Mongolian dictionary > wear

 • 2 get

  v. (got, gotten, getting) 1. авах. I must \get a new car. Би шинэ машин авах ёстой. 2. -тай байх. 3. ямар нэг юмны байдал хувирах, болох. \get fat таргалах. She's getting better. Түүний бие сайжирч байна. \get dressed хувцаслах. He got red in the face. Түүний нүүр нь улайв. 4. зарим үед үйл үгийн өмнө орж тухайн үйл үгийн үйлдүүлэх хэв болдог. We must \get this job finished. Бид энэ ажлыг дуусгах ёстой. They got their daughter married. Тэд охиноо хүнтэй суулгав. I got the clock going. Би цагийг засаж явдаг болгов. 5. орох, ирэх, хүрэх. She got onto the train. Тэр, галт тэргэнд оров. 6. хөдөлгөх, шилжүүлэх, байры нь өөрчлөх. We couldn't \get the table through the door. Бид ширээг хаалгаар оруулж чадсангүй. 7. өвчин тусах/ авах, өвчинд шаналах. \get flu ханиад хүрэх. 9. хоол хийх/ болгох. 10. унаагаар явах. Shall we walk or \get the bus? Бид явганаар уу эсвэл автобусаар явах уу ? 11. баривчлах, барьж авах. The police haven't managed to \get the man who committed these murders. Эдгээр хүн амины хэргийг үйлдсэн этгээдийг цагдаагийнхан барьж чадсангүй. 12. ойлгох. Nobody got the joke. Энэ наргианыг хэн ч ойлгосонгүй. be getting on 1. хөгшрөх, настай болох. 2. цаг орой болох. be getting on for... хүрэх, дөхөх. He's getting on for eighty. Тэр, ная дөхөж байгаа. get doing sth юм хийж эхлэх. get anywhere/ somewhere амжилтанд/ ямар нэг үр дүнд хүрэх. get there нөр хөдөлмөрсний эцэст зорьсондоо хүрэх, зорилгоо биелүүлэх. Writing a dictionary is a long and difficult business but we're getting there. Толь бичиг зохиох нь удаан бөгөөд хэцүү ажил авч бид зорилгодоо хүрч байна. get about/ around 1. ам дамжих, тархах, түгэх. 2. ийшээ тийшээ явах. get above oneself биеэ тоох. get (sth) across (to sb) тайлбарлаж ойлгуулах. He's not very good at getting his ideas across to people. Тэр, хүмүүст санаагаа ойлгуулахдаа тааруухан даг. get ahead (of sb) ажилдаа амжилт/ ахиц гаргах, бусдаас илүү сайн болох. get along 1. явах. I must be getting along. Би одоо явья даа. 2. ахих, давших, амжилт гаргах. get along with sb; get along (together) дотно/ нөхөрсөг харьцаатай байх. get at sb муу хэлэх, муулах. He's always getting at his wife. Тэр, үргэлж эхнэрээ муулж байдаг. get at sth учрыг олох, олж мэдэх. get away амралтаар явах. get away (from...) -аас явах, гарч явах. get away (from sb/...) зугтах. get away with sth 1. хулгайлаад зугтах. 2. харьцангуй хөнгөн шийтгэл хүлээх. get back гэртээ буцаж ирэх, харих. What time did you \get back last night? Өнгөрсөн шөнө та хэдэн цагт гэртээ ирэв? get sth back эргүүлж олж авах. get back (in) улс төрийн нам эргэж засгийн эрхэнд гарах. get back at sb хариугаа/ өшөөгөө авах. get back to sb эргэж хариу өгөх. get behind (with sth) хугацаанд нь амжуулахгүй/ хүчрэхгүй байх. I'm getting behind (with my work). Би ажлаа хүчрэхгүй байна. get by таарах, тэнцэх. get by (on sth) амь зуух. How does she \get by on such a small salary ? Тэр ийм бага цалингаар яаж амь зуудаг юм бэ? get down хүүхдүүд хооллож дуусаад ширээнээс босох. get sb down сэтгэлийн дарамт үзүүлэх. get sth down 1. арай чүү гэж залгих. 2. бичиж/ тэмдэглэж авах. get down to sth/ doing sth хийж эхлэх, шамдан орох. get in галт тэрэг, онгоц, зорчигч зэрэг товлосон газраа хүрч ирэх. get in; get into sth сонгогдох. She first got into Parliament in 1959. Тэр, анх парламентад 1959 онд сонгогдсон. get (sb) in; get (sb) into sth шалгалтанд тэнцэж сургуульд орох. get sb in үйлчилгээ хийлгэхээр дуудлага өгөх, хүнээс тусламж хүсэх. get sth in 1. хураах, цуглуулах. \get harvest in ургац хураах. 2. базаах, нөөцлөх, татаж/ худалдан авах. \get coal in for the winter өвөл түлэх нүүрсээ базаах. 3. юм хийх/ үг хэлэх боломж олгох. get in on sth оролцох. get in with sb хөлд нь суух, тал засах. to get into sb зан аашинд нь нөлөөлөх. I don't know what's got into him recently - he's become very bad-tempered. Сүүлийн үед түүнд юу нөлөөлөөд байгаа юм бүү мэд - тэр их муухай ааштай болсон байна. get into sth 1. арай чүү гэж өмсөх, багтахгүй байх. I can't \get into these shoes - they're too small. Энэ гутал хэтэрхий бага байсан учир над багтсангүй. 2. тодорхой мэргэжлээр дагнах. 3. оролцох, хийж эхлэх. \get into a conversation яриа өдөх/ ярианд оролцох. 4. -тай болох, автах. \get into bad habits муу зуршилд автах. 5. сурах, дадах. 6. орох, сонирхолтой болох. get (oneself/ sb) into sth байдалтай болох/ болгох. \get into a fury хилэгнэх. She got herself into a real state before the interview. Ярилцлага өгөхийн өмнө түүний сэтгэл маш их догдлов. get (sb) off 1. явах/ явуулах. \get the children off to school хүүхдүүдийг сургуульд нь явуулах. 2. унтах/ унтуулах. She got the baby off (to sleep) by rocking it. Тэр, хүүхдийг бүүвэйлж унтуулав. get sth off шуудангаар явуулах. get (sb) off (with sth) ял шийтгэлээс хэлтрэх. The lawyer got him off. Өмгөөлөгч түүнийг шийтгүүлсэнгүй. get off (work) ажлаас буух/ чөлөө авах. to get on 1. давах, амжилт гаргах, ахих, сайн байх. Our youngest son is getting on well at school. Манай бага хүү сургуульдаа сайн сурч байна. 2. ажил амьдралдаа хөлөө олох. 3. (also get along) болоод байх. get on to sb 1. холбоо барих, захидлаар харилцах. 2. мөрдөх, мөрөөр нь мөшгих. 3. талаар ярилцах, хэлэлцэх, тохиролцох. get on with sb; get on (together) дотносох, найз болох. get on with sth 1. сайн сурах, ахиц гаргах. 2. түр завсарлаад үргэлжлүүлэн хийх. get out мэдэгдэх, илэрхий болох. get sth out 1. хийх, үйлдвэрлэх, хэвлэх. 2. арай гэж хэлэх. get out of sth/ doing sth 1. үүрэг, хариуцлага зэргээс зугтах, булзаарах. 2. муу зуршил г. мэтийг хаях, орхих, болих. get sth out of sb/ sth олж авах. get over sth давах, туулах. get over sth/ sb хуучин байдалдаа эргэн орох. get round/ around sth давах, туулах, гэтлэх. get round to sth цаг гаргаж хийх. I must \get round to writing some letters. Би цаг гаргаж хэдэн захиа бичих ёстой. get through sth 1. их хэмжээгээр үрэх/ зарцуулах, хэрэглэх. 2. хийх, дуусгах. get (sb) through (sth) туслах. Good friends who got me through a difficult time. Хэцүү цагт надад тусалсан сайн найзууд. get through (to sb) 1. хүрэх. Thousands of refugees will die if these supplies don't \get through (to them). Хэрэвзээ хоол хүнс хүрэхгүй бол мянга мянган дүрвэгсэд үхэх болно. 2. утсаар холбоо барих. get together нийлэх, цуглах, цугларах. Let's \get together for a drink one evening. Нэг орой нийлж ууцгаая. get up 1. босох/ босгох. 2. салхи босох/ ширүүсэх. get up to sth 1. хүрэх. 2. муу/ болохгүй юм хийх. get-together n. цуглах, нийлэх. get-up n. этгээд чамин хувцас хунар. get-up-and-go n. авхаалж, эрч хүч.

  English-Mongolian dictionary > get

См. также в других словарях:

 • The Power of One — infobox Book | name = The Power of One image caption = author = Bryce Courtney country = Australia/South Africa language = English genre = Bildungsroman, Historical novel publisher = William Heinemann (UK) (Random House (Marclar Productions)… …   Wikipedia

 • The Big Red One — Infobox Film name = The Big Red One caption = Theatrical release poster director = Samuel Fuller producer = Gene Corman writer = Samuel Fuller starring = Lee Marvin Mark Hamill Robert Carradine Bobby Di Cicco Kelly Ward Siegfried Rauch Marthe… …   Wikipedia

 • The Last Starfighter — Theatrical release poster Directed by Nick Castle Produced by …   Wikipedia

 • The Last Ninja series — The Last Ninja is a series of computer and video games published by System 3. The first game in the series, titled The Last Ninja , was released in 1987 for the Commodore 64. The Last Ninja was one of the most successful games ever for the C64,… …   Wikipedia

 • The Last Boy Scout — Theatrical poster Directed by Tony Scott Produced by …   Wikipedia

 • The Last Book in the Universe — (2000) is a science fiction novel by Rodman Philbrick. Set in a cyberpunk dystopia, its protagonist and narrator is a teenage boy named Spaz who suffers from epilepsy. Plot summary The story is set in a future world which has been disturbed by an …   Wikipedia

 • The End of History and the Last Man — is a 1992 book by Francis Fukuyama, expanding on his 1989 essay The End of History? , published in the international affairs journal The National Interest . In the book, Fukuyama argues that the advent of Western liberal democracy may signal the… …   Wikipedia

 • The Last Rites of Jeff Myrtlebank — The Twilight Zone episode Jeff Myrtlebank wakes up at his funeral …   Wikipedia

 • The Last Day of Pompeii — is an enormous canvas painted by Karl Briullov in 1830 33. The Russian painter visited the site of Pompeii in 1828 and made numerous sketches. Depicting the eruption of Vesuvius in AD 79, the completed canvas was exhibited in Rome to rapturous… …   Wikipedia

 • The Last Chronicle of Barset — is the final novel in Anthony Trollope s series known as the Chronicles of Barsetshire , first published in 1867.Plot summary The Last Chronicle of Barset concerns an indigent but learned clergyman, the Reverend Josiah Crawley, the curate of… …   Wikipedia

 • The Last Yankee — is a play by Arthur Miller. The play takes place in a present day state mental hospital, located somewhere in New England. Patricia Hamilton is recovering from depression, and this may be the day she feels strong enough to go home. But a visit… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»