Перевод: с русского на персидский

strike off

 • 1 бастовать (I) (нсв)

  فعل be on strike

  Русско-персидский словарь > бастовать (I) (нсв)

 • 2 бастующий

  ............................................................
  (adj.) برجسته، قابل توجه، موثر، گیرنده، زننده
  ............................................................
  ............................................................
  زننده، ساعت زنگی، اعتصاب کننده

  Русско-персидский словарь > бастующий

 • 3 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 4 взмахивать (I) > взмахнуть (I)

  ............................................................
  1. flap
  (vt. & vi. & n.) ضربه، صدای چلپ، آویخته و شل، برگه یا قسمت آویخته، زبانه کفش، بال و پر زدن مرغ بهم زدن، پرزدن، دری وری گفتن
  ............................................................
  2. wave
  (v.) موج، خیزاب، فر موی سر، دست تکان دادن، موجی بودن، موج زدن، جنباندن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > взмахивать (I) > взмахнуть (I)

 • 5 вымарывать (I) > вымарать (I)

  ............................................................
  (adj. & vivt.) چرکین، چرک، کثیف، (مج.) زشت، کثیف کردن
  ............................................................
  2. soil
  (v.) خاک، کثیف کردن، لکه دار کردن، چرک شدن، زمین، کشور، سرزمین، مملکت پوشاندن با خاک، خاکی کردن
  ............................................................
  (v.) از بازی خارج شدن، وارد عمل شدن، باطل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вымарывать (I) > вымарать (I)

 • 6 вычёркивать (I) > вычеркнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از بازی خارج شدن، وارد عمل شدن، باطل کردن
  ............................................................
  (vt.) حذف کردن، انداختن، برداشتن
  ............................................................
  (v.) محو کردن، تراشیدن، نابود کردن، حذف کردن از

  Русско-персидский словарь > вычёркивать (I) > вычеркнуть (I)

 • 7 голодовка

  ............................................................
  (n.) گرسنگی، رنج و محنت، قحطی، قحطی زدگی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > голодовка

 • 8 забастовать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забастовать (I) (св)

 • 9 забастовка

  مونث strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > забастовка

 • 10 забастовочный (-ая, -ое, -ые)

  صفت strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > забастовочный (-ая, -ое, -ые)

 • 11 забить (II) (св) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забить (II) (св) II

 • 12 заиграть (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > заиграть (I) (св) I

 • 13 замахиваться (I) > замахнуться (I)

  فعل make as if to strike

  Русско-персидский словарь > замахиваться (I) > замахнуться (I)

 • 14 запевать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. lead the singing/chorus
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запевать (I) (нсв)

 • 15 засветить III

  ............................................................
  1. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > засветить III

 • 16 затягивать (I) > затянуть (I) II

  فعل strike up
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > затягивать (I) > затянуть (I) II

 • 17 зачёркивать (I) > зачеркнуть (I)

  ............................................................
  (vt.) حذف کردن، انداختن، برداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از بازی خارج شدن، وارد عمل شدن، باطل کردن

  Русско-персидский словарь > зачёркивать (I) > зачеркнуть (I)

 • 18 наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

 • 19 озарять (I) > озарить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) روشن کردن، زرنگ کردن، درخشان شدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  4. dawn
  (vt. & vi. & n.) فجر، سپیده دم، طلوع، آغاز، آغاز شدن

  Русско-персидский словарь > озарять (I) > озарить (II)

 • 20 осенять (I) > осенить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) سایه، حباب چراغ یا فانوس، آباژور، سایه به آن، جای سایه دار، اختلاف جزیی، سایه رنگ، سایه دار کردن، سایه افکندن، تیره کردن، کم کردن، زیر و بم کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) سپر، پوشش، حامی، حفاظ، پوشش محافظ، به وسیله سپر حفظ کردن، حفاظ پیدا کردن، محفظه، سپرشدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vi.) رخ دادن، واقع شدن، اتفاق افتادن، خطور کردن

  Русско-персидский словарь > осенять (I) > осенить (II)

См. также в других словарях:

 • strike off — index decrease, deduct (reduce), delete, discount (reduce), rebate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton …   Law dictionary

 • strike off — verb remove from a list Cross the name of the dead person off the list • Syn: ↑cross off, ↑cross out, ↑strike out, ↑mark • Hypernyms: ↑take away, ↑take out …   Useful english dictionary

 • strike off — phrasal verb Word forms strike off : present tense I/you/we/they strike off he/she/it strikes off present participle striking off past tense struck off past participle struck off 1) a) [transitive, usually passive] to remove something from a list …   English dictionary

 • strike off — In common parlance, and in the language of the auction room, property is understood to be struck off or knocked down, when the auctioneer, by the fall of his hammer, or by any other audible or visible announcement, signifies to the bidder that he …   Black's law dictionary

 • strike off — transitive verb Date: 1821 1. to produce in an effortless manner < strike off a poem > 2. to depict clearly and exactly …   New Collegiate Dictionary

 • strike off — phr verb Strike off is used with these nouns as the object: ↑register …   Collocations dictionary

 • strike-off — ˈ ̷ ̷ˌ ̷ ̷ noun ( s) Etymology: strike off : a straightedge used to remove excess freshly placed concrete, mortar, or plaster from a surface …   Useful english dictionary

 • strike off — Synonyms and related words: abbreviate, abridge, abscind, abstract, ad lib, amputate, annihilate, ban, bar, blot out, blue pencil, bob, bowdlerize, cancel, cast off, cast out, censor, chuck, clear, clear away, clear out, clear the decks, clip,… …   Moby Thesaurus

 • strike off — 1. Cut off (by a blow), separate. 2. Erase (from an account), strike out, remove. 3. Print (as copies of a book), impress …   New dictionary of synonyms

 • strike off — See strike out; struck off …   Ballentine's law dictionary

 • strike off — PHRASAL VERB: usu passive If someone such as a doctor or lawyer is struck off, their name is removed from the official register and they are not allowed to do medical or legal work any more. [BRIT] [be V ed P] ...a company lawyer who had been… …   English dictionary

Книги

Другие книги по запросу «strike off» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»