Перевод: с русского на персидский

hurt

 • 1 беспокоить (II) > обеспокоить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) مختل کردن، مزاحم شدن، برهم زدن، بهم زدن، آشفتن، مضطرب ساختن، مشوب کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آزار، آزار دادن، رنجه کردن، زحمت دادن، دچار کردن، آشفتن، مصدع شدن، مزاحمت، زحمت، رنجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  4. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) اندیشناکی، اندیشناک کردن یابودن، نگران کردن، اذیت کردن، بستوه آوردن، اندیشه، نگرانی، اضطراب، دلواپسی
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته

  Русско-персидский словарь > беспокоить (II) > обеспокоить (II)

 • 2 болеть (II) (нсв) I

  ............................................................
  1. ache
  (vt. & n.) دردوجع، درد کردن، درد گرفتن
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > болеть (II) (нсв) I

 • 3 вредить (II) > повредить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب

  Русско-персидский словарь > вредить (II) > повредить (II)

 • 4 заболеть (I) (св) I

  ............................................................
  1. begin to hurt/ache
  ............................................................
  2. ache
  (vt. & n.) دردوجع، درد کردن، درد گرفتن

  Русско-персидский словарь > заболеть (I) (св) I

 • 5 обижать (I) > обидеть (II)

  ............................................................
  (vt.) تخطی کردن، رنجاندن، متغیر کردن، اذیت کردن، صدمه زدن، دلخور کردن
  ............................................................
  2. hurt/wound feelings
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обижать (I) > обидеть (II)

 • 6 обижаться (I) > обидеться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. be hurt/offended
  ............................................................
  3. be/get huffy

  Русско-персидский словарь > обижаться (I) > обидеться (II)

 • 7 обиженный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  { offend: ـ(vt.) تخطی کردن، رنجاندن، متغیر کردن، اذیت کردن، صدمه زدن، دلخور کردن}
  ............................................................
  (adj.) بی میل
  ............................................................
  3. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > обиженный (-ая, -ое, -ые)

 • 8 отшибать (I) > отшибить (II)

  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  (v.) بی زحمت ایجاد شدن، بی زحمت درست کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшибать (I) > отшибить (II)

 • 9 побаливать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. ache
  (vt. & n.) دردوجع، درد کردن، درد گرفتن
  ............................................................
  2. hurt/ache a bit

  Русско-персидский словарь > побаливать (I) (нсв)

 • 10 повреждать (I) > повредить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (v.) آسیب زدن (به)، آزار رساندن (به)
  ............................................................
  4. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > повреждать (I) > повредить (II)

 • 11 разбивать (I) > разбить (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt.) خرد کردن، داغان کردن، شکستن، (درجمع) قطعات شکسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکستگی، انکسار، شکست، ترک، شکاف، شکستن، شکافتن، گسیختن، شکستگی (استخوان)
  ............................................................
  5. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (vt. & n.) تقسیم کردن، پخش کردن، جدا کردن، آب پخشان، قسمت کردن، بخش کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  طرح، ترتیب، بساط، اسباب، خرده ریز، بر روی سطح پخش کردن

  Русско-персидский словарь > разбивать (I) > разбить (II)

 • 12 разбиваться (I) > разбиться (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) خرد کردن، درهم شکستن، ریز ریز شدن، سقوط کردن هواپیما، ناخوانده وارد شدن، صدای بلند یا ناگهانی (در اثر شکستن)، سقوط
  ............................................................
  { wreckage:
  (n.) لاشه هواپیما یا ماشین و غیره، خرابی، اتلاف}
  ............................................................
  4. be wrecked/shattered
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال

  Русско-персидский словарь > разбиваться (I) > разбиться (II)

 • 13 ранить (II) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زخم، جراحت، جریحه، مجروح کردن، زخم زدن، پیچانده، پیچ خورده، کوک شده، رزوه شده
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > ранить (II) (нсв и св)

 • 14 расшибать (I) > расшибить (II)

  ............................................................
  1. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کوبیدن، کبود کردن، زدن، سائیدن، کبود شدن، ضربت دیدن، کوفته شدن، کبود شدگی، تباره

  Русско-персидский словарь > расшибать (I) > расшибить (II)

 • 15 расшибаться (I) > расшибиться (II)

  فعل hurt/bruise oneself

  Русско-персидский словарь > расшибаться (I) > расшибиться (II)

 • 16 ушибать (I) > ушибить (II)

  فعل hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > ушибать (I) > ушибить (II)

 • 17 ушибаться (I) > ушибиться (II)

  فعل hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > ушибаться (I) > ушибиться (II)

 • 18 ущемлять (I) > ущемить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زخم، جراحت، جریحه، مجروح کردن، زخم زدن، پیچانده، پیچ خورده، کوک شده، رزوه شده
  ............................................................
  5. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > ущемлять (I) > ущемить (II)

См. также в других словарях:

 • Hurt — may refer to a painful sensation or to a mental suffering.Hurt may also refer to the following:People* Jakob Hurt * Joel Hurt * John Hurt * Marlin Hurt * Mary Beth Hurt * Mississippi John Hurt * Robert D. Hurt * Robert L. Hurt * William… …   Wikipedia

 • Hurt — ist der Familienname folgender Personen: Benno Hurt (* 1941), deutscher Schriftsteller, Fotograf und Jurist Jakob Hurt (1839−1907), estnischer Folklorist, Theologe und Sprachwissenschaftler John Hurt (* 1940), britischer Schauspieler Leopold Hurt …   Deutsch Wikipedia

 • hurt — hurt·able; hurt·ful; hurt·less; un·hurt; hurt; hurt·ing; hurt·ful·ly; hurt·ful·ness; hurt·less·ly; hurt·less·ness; hurt·ling·ly; …   English syllables

 • Hurt — Hurt, v. t. [imp. & p. p. {Hurt}; p. pr. & vb. n. {Hurting}.] [OE. hurten, hirten, horten, herten; prob. fr. OF. hurter, heurter, to knock, thrust, strike, F. heurter; cf. W. hyrddu to push, drive, assault, hwrdd a stroke, blow, push; also, a ram …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hurt — Hurt, v. t. [imp. & p. p. {Hurt}; p. pr. & vb. n. {Hurting}.] [OE. hurten, hirten, horten, herten; prob. fr. OF. hurter, heurter, to knock, thrust, strike, F. heurter; cf. W. hyrddu to push, drive, assault, hwrdd a stroke, blow, push; also, a ram …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hurt — Hurt: Hurt (группа)  американская метал группа. Hurt (песня): Hurt  песня Nine Inch Nails. Hurt  песня Кристины Агилеры. Hurt  песня шведской группы Sandy Mouche …   Википедия

 • hurt — [hʉrt] vt. hurt, hurting [ME hurten, to knock, hurt < OFr hurter, to push, thrust, hit, prob. < Frank * hurt, a thrust, blow (as by a ram); akin to ON hrūtr, a ram] 1. to cause physical pain or injury to; wound 2. to harm or damage in some… …   English World dictionary

 • hurt — [adj] physically or mentally injured aching, aggrieved, agonized, all torn up*, battered, bleeding, bruised, buffeted, burned, busted up*, contused, crushed, cut, damaged, disfigured, distressed, disturbed, grazed, harmed, hit, impaired,… …   New thesaurus

 • Hurt — Hurt, VA U.S. town in Virginia Population (2000): 1276 Housing Units (2000): 592 Land area (2000): 2.619250 sq. miles (6.783827 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.619250 sq. miles (6.783827 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Hurt, VA — U.S. town in Virginia Population (2000): 1276 Housing Units (2000): 592 Land area (2000): 2.619250 sq. miles (6.783827 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.619250 sq. miles (6.783827 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • hurt|er — «HUR tuhr», noun. 1. a person or thing that hurts. 2. the shoulder of an axle, or a strengthening piece on the shoulder, against which the hub of the wheel strikes. 3. the part of a gun carriage which prevents it from rolng when put in firing… …   Useful english dictionary

Книги

Другие книги по запросу «hurt» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»