Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

rahm

 • 1 aman

  nm. rahm, shafqat; omon; demander l'aman rahm-shafqat so‘ramoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aman

 • 2 apitoiement

  nf. rahm, shafqat; rahmdillik; ko‘ngilchanlik; achinish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > apitoiement

 • 3 atrocement

  adv.
  1. shafqatsizlik bilan, beshafqat, ayamasdan, rahm qilmasdan, rahmsizlarcha, zolimlarcha, zolimona; il s'est vengé atrocement u shafqatsizlik bilan o‘ch oldi
  2. juda, juda ham, g‘oyat darajada, haddan tashqari, nihoyat, ortiq darajada; il l'a trouvé atrocement laide uni haddan tashqari xunuk deb topdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > atrocement

 • 4 charité

  nf.
  1. rahm, shafqat, marhamat
  2. xayr-ehson, iltifot, mehr.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > charité

 • 5 clémence

  nf.
  1. rahm, shafqat, marhamat, rahmdillik, iltifot, lutf, mehr, yaxshilik, muruvvat, himmat, karam, olijanoblik, omon odamgarchilik; un trait, un acte de clémence rahm-shafqat harakati
  2. yuvvoshlik, bo‘shlik, moyillik, muloyimlik; clémence du temps yumshoq havo.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > clémence

 • 6 commisération

  nf. rahmi kelish, rahm qilish, achinish, hamdard bo‘lish, hamdardlik; éprouver, avoir de la commisération hamdardlik, ta'ziya bildirmoq; un air de commisération achinish qiyofasi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > commisération

 • 7 compassion

  nf. achinish, rahmi kelish, hamdard bo‘lish, hamdardlik, rahm, shafqat, ta'ziya; avoir de la compassion pour rahmi kelmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > compassion

 • 8 compatissant

  -ante
  adj. mehrli, achinadigan, rahm-shafqatli, ta'ziya bildiradigan; un regard compatissant rahm-shafqatli qarash, qiyofa.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > compatissant

 • 9 cruellement

  adv. shavqatsizlik bilan, beshavqat, ayamasdan, rahm qilmasdan, rahmsizlarcha, zolimlarcha, zolimona; dahshatli, vahimali, g‘oyat, benihoyat; mudhishona.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cruellement

 • 10 durement

  adv. qattiq, shafqatsizlik bilan, beshafqat, ayamasdan, rahm qilmasdan, rahmsizlarcha, zolimlarcha, zolimona, qattiqqo‘llik bilan, keskin, g‘azab bilan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > durement

 • 11 emporter

  I vt.
  1. olib ketmoq, o‘zi bilan birga olmoq
  2. (ega joysiz predmet va tabiat hodisalari ifodalaydi) yulib ketmoq, olib ketmoq, buzmoq; uchirib ketmoq; haydamoq, oqizmoq; supurmoq; yuvib ketmoq; qo‘pormoq, qo‘porib ketmoq; le courant a emporté la barque oqim qayiqni oqizib ketdi; le vent emporte les feuilles shamol barglarni uchirib, supurib ketdi; la maison a été emportée par une avalanche ko‘chki uyni yo‘q qilib yubordi; le toit a été emporté par le vent shamol tomni ko‘tarib ketdi; autant en emporte le vent prov. it hurar, karvon o‘ tar
  3. fig. olib ketmoq, hayotdan olib ketmoq; la fièvre l'emporta isitma uni olib ketdi; u isitmadan o‘ldi
  4. olib ketmoq, esiga tushirmoq; o‘ziga jalb qilmoq, o‘ziga tortmoq; son rêve l'emporte dans son pays natal xayol uning tug‘ ilgan joyini esiga tushirib yubordi
  5. fig. jizillatmoq, jizillatib og‘ritmoq, achishtirmoq, yondirmoq (ovqat haqida); ce potage est trop épicé, il emporte la bouche sho‘rva juda achchiq ekan, u og‘zimni yondirib yubordi
  6. zabt etmoq, qo‘lga kiritmoq; jang bilan bosib olmoq, les fusiliers marins ont emporté la position dengiz piyodalari pozitsiya dushman qo‘shini joylashgan joyni jang bilan oldilar; il a emporté tous les premiers prix u barcha bosh mukofotlarni qo‘lga kiritdi; l'emporter g‘alaba qilmoq, g‘alaba qozonmoq; ustun qilmoq, qo‘li baland kelmoq; il l'a emporté sur son adversaire u raqibidan ustun keldi; la pitié l'emporta sur la haine rahm-shavqat nafratdan ustun keldi
  II s'emporter vpr.
  1. qizishmoq, jahli, achchig‘i chiqib ketmoq, qoni, zardasi qaynamoq; sabri, sabr-toqati tugamoq; s'emporter pour rien bo‘lar bo‘lmasga qizishib ketmoq; s'emporter comme une soupe au lait qaynab ketmoq; o‘ta serjahl bo‘lmoq
  2. olib qochmoq, olib qochib ketmoq (ot haqida).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > emporter

 • 12 épargner

  I vt.
  1. jamg‘armoq, to‘plamoq, yig‘moq (pul, mablag‘ haqida); il épargne pour ses vieux jours u qariganda ishlatish uchun pul to‘playapti; il a épargné un million u bir million pul yig‘di
  2. ehtiyot qilmoq, ayamoq; il épargne sur tout u hamma narsaga pulini tejaydi, kam sarflab pulni tejaydi, puldan orttiradi; il faut épargner les provisions oziq-ovqatni tejash zarur
  3. qutqarmoq, xalos, ozod qilmoq; saqlab qolmoq; épargner un travail à qqn. biror kimsani biror mushkul ishdan xalos etmoq; épargner à qqn. une honte biror kimsani uyatdan, sharmandalikdan saqlab qolmoq
  4. ayamoq, rahm, shavqat qilmoq; épargner son adversaire raqibini ayamoq; la maison a été épargnée par la guerre urushdan bu uy talafot ko‘rmadi
  II s'épargner vpr.
  1. o‘zini avaylamoq
  2. qutulmoq, xalos bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > épargner

 • 13 euthanasie

  nf. evtanaziya (davolab bo‘lmaydigan kasallarni azobdan qutqarish uchun o‘ldirishni rahm-shavqat bilan qilingan ish deb da'vo qiluvchi nazariya).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > euthanasie

 • 14 ex-voto

  nm.inv. tangrining marhamati, rahm-shafqati uchun cherkov yoki ibodatxonaga qo‘yiladigan minnatdorchilik so‘zlari bitilgan buyum yoki toshtaxta.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ex-voto

 • 15 grâce

  nf.
  1. iltifot, lutf, yaxshilik, mehr, marhamat, ixlos, mayl, yoqtirish, xush ko‘rish; bonne grâce xushmuomalalik, muloyimlik, sermulozamatlik, sertakalluflik; être dans les bonnes grâces de qqn. être en grâce auprès de qqn. birovning marhamatida bo‘ lmoq; trouver grâce aux yeux de qqn. (auprès de, devant qqn) birovning ishonchini qozonmoq, pinjiga kirib olmoq; faites-moi la grâce de marhamat qiling, agar xizmat bo‘lmasa, buyursinlar! loc.adv. de grâce! marhamat, meni kechirasiz, xudo haqqi!
  2. rahm, shafqat, kechirish, afv etish, gunohidan o‘tish; accorder la grâce à un condamné à mort o‘limga hukm etilganni afv etmoq; prier grâce, demander grâce rahm-shafqat so‘ramoq; faire grâce à qqn. afv etmoq, kechirmoq; je vous fais grâce men gunohingizdan o‘taman; faites-moi grâce de vos observations tanbehlaringizdan qutqaring, xalos qiling; donner le coup de grâce o‘ldirmoq, azob-uqubatdan qutqarmoq; grâce! afv eting, shafqat qiling!
  3. ko‘rkamlik, go‘zallik, malohat, latofat, joziba, xirom, jilva, nafislik, noziklik, nazokat, bejirimlik, yoqimlilik, istarasi issiqlik, yoqimtoylik; de bonne grâce iltifot, nazokat, muloyimlik bilan, lutfan, jon deb, bajonidil
  4. tashakkur, rahmat, minnatdorlik; minnatdorchilik, shukur qilish; rendre grâces à qqn. minnatdorchilik bildirmoq; une action de grâce qisqa ibodat; loc.prép. grâce à tufayli, sababli, sharofati bilan, natijasida; grâce à cela buning natijasida; grâce à Dieu, grâce au Ciel xudoga shukur, xayriyat!
  5. relig. xudoning marhamati
  6. pl. tushlikdan keyingi, peshingi ibodat.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > grâce

 • 16 impitoyablement

  adv. ayamay, rahm-shafqat qilmay, beshafqat, ayovsiz, shafqatsizlik bilan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > impitoyablement

 • 17 miséricorde

  nf.
  1. rahm, shafqat, marhamat; demander, obtenir miséricorde rahm-shafqat so‘ramoq, rahm-shafqatga erishmoq
  2. intj. rahm qiling! shafqat qiling! miséricordieux, ieuse adj. rahmli, shafqatli, marhamatli, rahmdil.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > miséricorde

 • 18 pardonner

  vt.
  1. kechirmoq, afv etmoq; gunohidan o‘ tmoq, kechmoq; pardonner les péchés gunohlaridan o‘ tmoq
  2. ma'zur tutmoq, uzr; pardonnez(-moi) mon indiscrétion mening beadabligimni ma'zur tutasiz; odob yuzasidan
  3. ayamoq, rahm, shafqat qilmoq; c'est une maladie qui ne pardonne pas bu rahm-shafqat qilib o‘ tirmaydigan kasallik; une erreur qui ne pardonne pas tuzatib bo‘lmaydigan xato.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > pardonner

 • 19 pitié

  nf.
  1. rahm, shafqat; rahmdillik, ko‘ngilchanglik; éprouver de la pitié rahmi kelmoq; inspirer, exciter la pitié, faire pitié rahmdillik qilmoq, rahmini keltirmoq; il me fait pitié unga rahmim keladi; j'ai pitié de lui meni unga rahmim kelyapti; prenez-le en pitié unga shafqat qiling; par pitié, laissezmoi tranquille shafqat qiling, iltimos, meni tinch qo‘ying; pitié! shafqat qiling! sans pitié shafqatsizlik bilan, shafqatsizlarcha; pas de pitié! shafqat qilinmasin!
  2. takabburlik, o‘zini katta olish, mensimaslik, kibr-havo; un sourire de pitié takabburona iljayish; quelle pitié! bechora!

  Dictionnaire Français-Ouzbek > pitié

 • 20 plaindre

  I vt.
  1. rahmi kelmoq, achinmoq; je te plains d'avoir tant de malheurs men sening shuncha baxtsizliklar ko‘rganingga achinaman; être à plaindre rahmi kelsa arzimoq; il est plus à plaindre qu'à blâmer u so‘kishdan ko‘ra ko‘proq rahm-shafqat qilishga arziydi; elle aime se faire plaindre u o‘ziga boshqalarning rahmi kelishini yaxshi ko‘radi
  2. loc. il ne plaint pas sa peine u mehnatini ayamaydi
  II se plaindre vpr.
  1. shikoyat qilmoq, zorlanmoq, nolimoq; il ne se plaignait jamais u hech qachon shikoyat qilmas edi; elle se plaint de maux de tête u bosh og‘rig‘idan noliyapti
  2. hasrat qilmoq, nolimoq, shikoyat qilmoq, arz qilmoq, zorlanmoq; se plaindre de qqn. biror kishidan nolimoq; se plaindre de son sort o‘z taqdiridan nolimoq; il se plaint sans cesse u to‘xtovsiz noliydi; se plaindre à qqn. biror kishiga shikoyat qilmoq; j'irai me plaindre de cet employé au chef de service men bu xizmatchining ustidan navbatchilik boshlig‘iga shikoyat qilaman; j'irai me plaindre de ce vol men bu o‘g‘irlik yuzasidan arz qilaman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > plaindre

См. также в других словарях:

 • Rahm — steht für: Sahne in Teilen des hochdeutschen Sprachraums Familienname: Emil Rahm (Parlamentarier) (1804–1882), deutscher Kaufmann und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung Emil Rahm (Publizist) (* 1930), Schweizer Unternehmer und Publizist …   Deutsch Wikipedia

 • Rahm — is the name of:People: * Johnny Rahm (1965–2004), American actor * Kevin Rahm (born 1971), American actor * Rahm Emanuel (born 1959), American politicianSee also: * Raymond Rahme …   Wikipedia

 • Rahm — Nom porté en Alsace Lorraine. On peut le rattacher à l allemand Rahm (= la crème) et y voir le surnom d un producteur de crème. Mais il doit plutôt s agir de celui qui est originaire d une localité appelée Rahm, nom de plusieurs communes… …   Noms de famille

 • Rahm — (landsch. für:) »Sahne«: Das westgerm. Wort mhd. roum, mnd. rōm‹e›, niederl. room, aengl. rēam steht im Ablaut zu der nord. Sippe von aisl. rjōmi »Sahne«. Welche Vorstellung diesen germ. Benennungen der Sahne zugrunde liegt, lässt sich nicht… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Rahm [1] — Rahm, 1) der fette, butterartige Theil, welcher als Bestandtheil in jeder Milch, vorzüglich in Kuhmilch, sich befindet u. beim Erkalten nach oben sich absondert, durch Verdunsten aber hier eine Rahmhaut bildet. Es ist der nahrhafteste u.… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Rahm [2] — Rahm, Dorf, mit Angermund (s.d.) verbunden …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Rähm — (Dachrähm), s. Dachstuhl …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Rahm — (Sahne, Schmant, Schmetten, Obers, Kern, Nidle), die beim Stehen der Milch sich bildende obere fettreiche Schicht; s. Milch, besonders S. 800 …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Rähm — (Rahmholz), s. Pfette …   Lexikon der gesamten Technik

 • Rahm — der; [e]s (landschaftlich für Sahne) …   Die deutsche Rechtschreibung

 • Rähm — Rähm, der; [e]s, e (Bauwesen waagerechter Teil des Dachstuhls) …   Die deutsche Rechtschreibung

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»