Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

malade

 • 1 malade

  n.adj. kasal, betob; tomber malade kasal bo‘lib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > malade

 • 2 garde-malade

  n. sanitar, hamshira, og‘ir kasalga qarovchi ayol.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > garde-malade

 • 3 suivre

  vt.
  1. orqasidan, izidan bormoq; ne suivez pas la voiture de trop près avtomobilning orqasidan juda yaqin yurmang; le chien suivait la bête à la trace it hayvonning izidan borardi
  2. birga bormoq, kelmoq; si vous voulez bien me suivre dans mon bureau idoramga men bilan birga borsangiz; suivre qqn.qqch. des yeux, du regard biror kishini, biror narsani ko‘zi bilan kuzatmoq
  3. keyin kelmoq; on verra dans l'exemple qui suit que keyingi keladigan misoldan ko‘ramizki; comme suit quyidagicha; plusieurs jours d'orage ont suivi les grosses chaleurs ko‘p kunli bo‘rondan so‘ng qattiq issiqlar keldi
  5. kelmoq, kelib chiqmoq; il suit de là que bundan kelib chiqadiki
  6. bo‘ylab, yo‘nalishda bormoq, -dan bormoq; suivez ce chemin shu yo‘l bo‘ylab boring; les chiens suivaient ses pistes itlar uning izidan borishardi; ces deux anciens camarades ont suivi des voies bien différentes bu ikki eski do‘st turli-turli yo‘ldan borishdi; nous suivons le quai biz sohil bo‘ylab boryapmiz
  7. fig. amal qilmoq, sodiq qolmoq; vous auriez dû suivre votre idée siz o‘z g‘oyangizga amal qilishingiz kerak edi; le malade devra suivre un long traitement kasal uzoq vaqt davolanishi kerak; suivre un cours biror darsga qatnamoq; à suivre davomi bor
  8. bo‘ysunmoq, amal qilmoq; j'aurais dû suivre mon premier mouvement men qalbimning birinchi ovoziga quloq solishim kerak edi
  9. taqlid qilmoq; un exemple à suivre taqlid qilsa bo‘ladigan misol
  10. bo‘ysunmoq, aytganini qilmoq; il faut suivre la consigne tartibga bo‘ysunish kerak; on ne m'a pas suivi mening aytganimni qilishmadi
  11. tinglamoq, eshitmoq, e' tibor bermoq, e' tiborini qaratmoq; je suivais leur conversation men ularning suhbatini eshitib turdim; suivre un cours, la leçon ma'ruzani, darsni tinglamoq; cet élève ne suit pas bu o‘quvchi darsga quloq solmayapti, darsni tinglamayapti
  12. kuzatib bormoq, tomosha qilmoq; les spectateurs suivaient le match avec passion tomoshabinlar o‘yinni berilib tomosha qilishardi; le médecin qui suit un malade kasalga qarovchi vrach
  13. tushunmoq; vous me suivez? siz meni tushunyapsizmi?

  Dictionnaire Français-Ouzbek > suivre

 • 4 veiller

  I vi.
  1. bedor bo‘lmoq, uxlamay yotmoq, tunni uyqusiz o‘ tkazmoq; veiller au chevet d'un malade tuni bilan uxlamasdan bemorga qarab chiqmoq
  2. tunda ishlamoq, navbatchilik qilmoq
  3. hushyor, ogoh, sergak bo‘lmoq
  4. kechki ovqatdan keyin hangoma qilmoq
  II vt.
  1. vx. poylamoq
  2. veiller un malade tuni bilan bemorga qarab chiqmoq; veiller un mort tunni marhum yotgan joyda o‘ tkazmoq
  3. veiller à qqch. g‘amxo‘rlik qilmoq, jon kuydirmoq; nazorat qilib turmoq, xabardor bo‘lib turmoq; veillez à ne pas être en retard kechikmaslikka harakat qiling; veiller sur soi-même o‘ziga qarab yurmoq, o‘ziga e' tibor qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > veiller

 • 5 affaiblir

  I vt.
  1. bo‘shashtirmoq, kuchsizlantirmoq, holdan toydirmoq; une longue maladie a affaibli le malade uzoq davom etgan kasallik bemorni holdan toydirdi
  2. fig. yumshatmoq, pasaytirmoq, kamaytirmoq (tovush, yorug‘lik, rang kabilar)
  II s'affaiblir vpr. kuch-quvvatdan qolmoq, zaiflashmoq, darmonsizlanmoq; pasaymoq, xiralashmoq, susaymoq; il s'affaiblit de jour en jour u kun sayin zaiflashmoqda; sa vue s'est affaiblie uning ko‘zi xiralashib qoldi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > affaiblir

 • 6 agitation

  nf.
  1. to‘lqinlanish, mavj urish; to‘ lqin, mavj
  2. iztirob, hayajon, tashvish, besaranjomlik, bezovtalik, g‘ulg‘ula; l'agitation d'un malade bemorning bezovtaligi
  3. g‘alayon, tug‘yon, isyon, qo‘zg‘olon, alg‘ov-dalg‘ov, yugur-yugur, to‘polon; l'agitation de la rue ko‘chadagi qiy-chuv, to‘polon; l'agitation gagna toutes les usines g‘alayon barcha zavodlarni qamrab oldi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > agitation

 • 7 alimenter

  vt.
  1. oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlamoq; boqmoq; yedirmoq, oziqlantirmoq; alimenter le malade bemorni oziqlantirmoq
  2. ishlash uchun kerakli mahsulotlar bilan ta'minlamoq; alimenter une chaudière qozonni ta'minlab turmoq; alimenter en eau suv bilan ta'minlamoq
  3. fig. biror narsaning rivojlanishiga asos bo‘lmoq, qo‘llabquvvatlab turmoq, ma'naviy oziq bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > alimenter

 • 8 aller

  I vi.
  1. yurmoq, siljimoq; aller à pied piyoda yurmoq; aller en voiture mashinada yurmoq; aller en train poyezdda yurmoq; aller en bateau kema, paroxodda suzmoq; aller en avion samolyotda uchmoq; aller à bicyclette velosipedda bormoq; aller à Moscou Мoskvaga bormoq; aller en France Fransiyaga bormoq; aller de Paris à Rome Parijdan Rimga bormoq; ce train va vite bu poyezd tez yuradi
  2. olib bormoq; cette route va à Paris bu yo‘ l Parijga olib boradi
  3. jo‘namoq, ketmoq; aller au bureau xizmatga, ishga ketmoq
  4. -ga yetmoq; cho‘zilmoq; yastanib yotmoq; la forêt va jusqu'au lac o‘rmon ko‘lgacha cho‘zilib yotibdi
  5. yashamoq, o‘zini … his qilmoq; le malade va mieux bemor o‘zini yaxshi his qilmoqda; comment allez-vous? – merci, je vais bien qalaysiz, ahvolingiz qalay? – rahmat, yaxshi yuribman, yaxshi yashab yuribman
  6. ketmoq; comment ça va? – merci, ça va bien! ishlar qalay? – rahmat, ishlar yaxshi, ketyapti; les affaires vont bien, mal ishlar yaxshi, yomon ketyapti
  7. yarashmoq, loyiq kelmoq (kiyim); ce chapeau lui va bu shlapa unga yarashadi
  8. to‘g‘ri kelmoq, mos kelmoq; qanoatlantirmoq; ça me va bu menga to‘g‘ri keladi
  9. o‘zidan keyingi infinitiv bilan birga yaqin kelasi zamonni yasaydi: nous allons rester ici biz bu yerda qolamiz; il va partir dans un instant u hozir jo‘nab ketadi
  10. je suis allé me promener men sayr qilishga, sayr qilish maqsadida bordim
  11. undov so‘z; allons! allez! qani, boshladik! boshlang!
  12. vous y allez fort! siz juda oshirib yubordingiz; il y va de notre vie bizning hayotimiz haqida gap ketyapti
  13. depuis un an il laisse tout aller bir yildan buyon u hamma narsani tashlab qo‘ydi; laisser aller ses affaires ishlarini tashlab qo‘ymoq; ne la laisse pas aller là-bas uni u yoqqa kiritma
  II s'en aller vpr.
  1. ketmoq, ketib qolmoq; il s'en va u jo‘nab ketyapti
  2. tozalamoq; ketmoq, toza bo‘lmoq; les taches d'encre s'en vont avec ce produit bu mahsulot siyoh dog‘larini ham ketkizadi.
  nm.
  1. bir tomonga yo‘naltirilgan harakat, borish; j'ai pris à l'aller le train du matin borishda ertalabki poyezdga o‘ tirdim
  2. poyezdning bir tomonga borish chiptasi; un aller pour Marseille Мarselga borish uchun chipta bering; un aller et retour borish-kelish chiptasi; au pis aller juda bo‘lmaganda, hech bo‘lmasa, zo‘r kelsa; c'est un pis aller bu ilojsiz holatdir.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aller

 • 9 amélioration

  nf.
  1. sog‘ayish, tuzalish, yaxshilanish; amélioration de la santé d'un malade bemor ahvolining yaxshilanishi
  2. yaxshilash; takomillashtirish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > amélioration

 • 10 auprès

  I adv. yaqinida, oldida, yaqin orada; se tenir auprès yaqin orada turmoq; shu o‘rtada turmoq
  II loc.prép.
  1. oldida, yonida, yaqinida; rester auprès du malade kasal yonida qolmoq
  2. qoshida; huzurida, -dagi
  3. nazarida, fikricha; ko‘z o‘ngida, ko‘z oldida; je ne veux pas passer pour un impoli auprès d'elle uning nazarida beodob bo‘lib ko‘rinishni istayman
  4. qaraganda, nisbatan; ce service n'est rien auprès de ce qu'il a fait pour moi bu xizmat uning menga qilganlari oldida hech narsa emas.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > auprès

 • 11 ausculter

  vt.méd. eshitib ko‘rmoq, quloq solib tekshirmoq; ausculter un malade bemorni eshitib ko‘rmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ausculter

 • 12 depuis

  prép.
  1. -dan, -dan boshlab, oldidan (joy, o‘rin); depuis Paris jusqu'à Marseille Parijdan Marselgacha;: travailler depuis quatre heures soat 4 dan ishlamoq; je ne l'ai pas vu depuis son départ uni jo‘nab ketganidan buyon, beri ko‘rganim yo‘q; être malade depuis deux jours ikki kundan beri o‘zini kasal, betob his qilmoq; depuis trois ans il a fait des progrès uch yilda u muvaffaqiyatga erishdi; depuis peu yaqindan beri, yaqinda; depuis longtemps uzoq zamonlardan beri, allaqachon; depuis toujours hamma vaqt; depuis quand? qachondan buyon, beri? anchadan berimi
  2. keyin, so‘ng, so‘ngra, keyinchalik, keyinroq, bir qancha vaqt o‘tgach, shu paytdan beri, natijada; je ne l'ai pas vu depuis men uni shu paytdan beri ko‘rmadim; loc.conj. depuis que -dan keyin, so‘ng; depuis que vous êtes ici rien n'a changé shu yerda bo‘lganingizdan beri hech narsa o‘zgarmadi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > depuis

 • 13 empirer

  I vi. yomonlashmoq, og‘irlashmoq, yomonlashib, og‘irlashib qolmoq, battar bo‘lib qolmoq; kuchaymoq, zo‘raymoq; le mal empire kasallik zo‘raymoqda l'état du malade a empiré bemor og‘irlashib qoldi
  II vt. yomonlashtirmoq, og‘irlashtirmoq, murakkablashtirmoq, jiddiylashtirmoq, mushkullashtirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > empirer

 • 14 empresser

  vpr.
  1. tirishmoq, g‘ayrat qilmoq, intilmoq; yoqmoq, ko‘nglini topmoq; ko‘nglini topishga harakat qilmoq; il s'empresse toujours à rendre service u xizmatga har doim tayyor; ils s'empressaient autour du malade ular bemor atrofida parvona bo‘lardilar
  2. shoshmoq, shoshilmoq; je m'empresse de répondre à votre lettre xatingizga javob yozishga shoshilyapman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > empresser

 • 15 endormir

  I vt.
  1. uxlatmoq, uxlatib qo‘ymoq, allalab uxlatmoq; bercer un bébé pour l'endormir bolani uxlatmoq uchun uni tebratmoq
  2. fig. zeriktirib, toliqtirib uyqu bostirmoq, uyquni keltirmoq; il endort son auditoire u tinglovchilarni zeriktirib qo‘ymoqda
  3. og‘riqsizlashtirmoq, og‘riq sezmaydigan qilmoq; behush qilmoq; faire une piqûre à un malade pour l'endormir bemorni uxlatib qo‘yish uchun ukol qilmoq
  4. bosibmoq, yengillashtirmoq, tinchitmoq
  II s'endormir vpr.
  1. mudramoq, mudroq, uyqu bosmoq, ko‘zi ilinmoq; uyquga ketmoq, uxlab qolmoq; la ville s'endort shahar uyquga ketmoqda
  2. g‘aflatda qolmoq, hushyorlikni yo‘qotmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > endormir

 • 16 état

  nm.
  1. ahvol, hol, vaziyat; kayfiyat, hol-ahvol, avzo, holat; kishining holi; l'état de santé sog‘-nosog‘lik; son état général s'est amélioré uning umumiy holati yaxshilandi; c'est un état de fait haqiqiy ahvol, vaziyat shunday; le malade est dans un état grave kasalning ahvoli og‘ir; à l'état ko‘rinishida; holda, holatda; à l'état brut qayta ishlanmagan holat, holda; à l'état gazeux gaz holida; en état; être en bon (mauvais) état yaxshi, yomon holatda bo‘lmoq; en état de marche ishlatishga yaroqli, soz; mettre en état de siège qamal holatiga solmoq; être en état ivresse mast holda bo‘lmoq; être en état de +inf imkoniga ega bo‘ lmoq, -ga qurbi yetmoq, -ga qodir bo‘ lmoq; être en état de travailler ishlashga qurbi yetmoq; être hors d'état de + inf. imkoniga ega bo‘lmaslik, -ga qodir emaslik
  2. mavqe, martaba, ahvol, o‘rin; l'état ecclésiastique kashishlik rutbasi, unvoni diniy martaba; un devoir d'état xizmat burchagi; il est menuisier de son état kasbi bo‘yicha u stolyar
  3. hist. tabaqa, toifa; le tiers-état uchinchi toifa (qirollik davrida uchinchi tabaqaga burjuaziya, hunarmandlar va dehqonlar kirgan)
  4. ro‘yxat; l'état descriptif d'un lieu biror joyda joylashgan narsalarning ro‘yxati; un état nominatif nomma-nom ro‘yxat
  5. shtat (xodimlar haqida)
  6. État davlat; un chef d'État davlat boshlig‘i; le conseil d'État davlat kengashi; une affaire d'État davlat ahamiyatiga ega ish; la banque d'État davlat banki; les finances de l'État davlat xazinasi; un coup d'État davlat to‘ntarilishi; un homme d'État davlat arbobi; la sûreté de l'État davlat xavfsizligi; davlat xavfsizligini qo‘riqlash.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > état

 • 17 garder

  I vt.
  1. ehtiyot qilmoq, asramoq, saqlamoq; tutmoq, qo‘riqlamoq, saqlab qolmoq; himoya, muhofaza qilmoq, qo‘rimoq, poylamoq, ko‘z quloq bo‘lib saqlamoq, kuzatmoq, kuzatib, qarab turmoq, nazorat qilib turmoq; garder un malade kasal qaramoq; garder la porte hech kimni kirishga qo‘ymaslik; être gardé à vue nazorat ostida bo‘lmoq; garder le lit ko‘rpato‘ shak qilib yotmoq (bemor)
  2. rioya qilmoq, amal qilmoq, bajarmoq, saqlamoq, ehtiyot qilmoq, saqlab qolmoq, qo‘ llab-quvvatlamoq; garder ses habitudes o‘z urf-odatlarini saqlab qolmoq; garder son sang-froid o‘zini bosmoq, o‘zini og‘ir tutmoq; garder un secret sir saqlamoq; garder la mesure me'yoriga amal qilmoq; garder le silence sukut saqlamoq; garder rancune à qqn. birovga kek saqlamoq
  3. (de qqch) ehtiyot qilmoq, saqlamoq
  4. ushlab qolmoq, tutib qolmoq, qoldirmoq, olib qo‘ymoq, atab qoldirmoq
  II se garder vpr. saqlanmoq, ehtiyot bo‘ lmoq; gardez-vous bien de le faire aslo, hech, zinhor buni qila ko‘rmang.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > garder

 • 18 malheur

  nm.
  1. baxtsizlik, musibat, falokat, ofat, balo, fojia, kulfat; un malheur est si vite arrivé! falokat oyoq ostida à quelque chose malheur est bon oyning o‘n beshi qorong‘u bo‘lsa, o‘n beshi yorug‘
  2. ko‘ngilsizlik, ko‘ngilsiz voqea, noqulaylik; fam. retenez-moi ou je fais un malheur! meni ushlanglar, aks holda men bir balo qilib qo‘yaman; malheur! kulfat, falokat! falokat bosib; le malheur a voulu qu'il tombe malade falokat bosib, u kasal bo‘lib qoldi; jouer de malheur kulfat keltirmoq; porter malheur baxtsizlik keltirmoq malheur à ga la'nat, baxti qora bo‘lsin; malheur aux vaincus! yengilganlarning baxti qora bo‘lsin.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > malheur

 • 19 même

  I adj.
  1. ayni, xuddi, ham, bir; relire les mêmes livres ayni o‘sha kitoblarni qayta o‘qish; il est dans la même classe que moi u ham men o‘qiydigan sinfda; en même temps bir paytda, xuddi bir, o‘sha vaqtda; vous êtes tous du même avis sizlarning hammalaringiz xuddi shu fikrdasizlar; de même valeur xuddi shu qimmatda
  2. o‘zi, xuddi o‘zi, o‘zginasi; ce sont les paroles mêmes qu'il a prononcées bu uning xuddi o‘zi aytgan gaplari; il est la bonté, l'exactitude même u ezgulik, batartiblikning o‘zginasi; elle(s)- même(s) uning, ularning o‘zi, o‘zlari; eux-mêmes ularning o‘zlari
  II pron. (le, la, les dan so‘ng) ce n'est pas le même bu xuddi o‘sha emas; loc. cela revient au même bu o‘shaning o‘zginasi
  III adv.
  1. hatto, hattoki, hatto… ham; tout le monde s'est trompé, même le professeur hamma adashdi, hatto o‘qituvchi ham
  2. xuddi, aynan; je l'ai rencontré ici même men uni aynan shu yerda uchratdim; aujourd'hui même aynan bugun, shu bugunoq; à même to‘g‘ridan-to‘g‘ri, bevosita, naq, qoq; il dort à même le sol u to‘g‘ridan-to‘g‘ri yerda, qoq yerda uxlaydi
  3. adv.loc. de même ham, shuningdek; vous y allez? moi de même o‘sha yerga ketayapsizmi? men ham; tout de même har holda, shunday bo‘lsa ham; quand même hech narsaga qaramasdan; il est malade, mais travaille quand même u kasal, lekin shunga qaramay ishlayapti; il aurait pu le dire quand même! yoki tout de même! u har holda buni aytsa bo‘laverar edi!
  4. loc.prép. de même que xuddi …-day; de même qu'il n'a pas voulu y aller hier, (de même) il n'ira pas demain u xuddi kecha u yerga borishni xohlamaganiday, u ertaga ham bormaydi; même si agar …-sa ham; même si je lui dis, cela ne changera rien agar men unga aytsam ham, bu hech narsani o‘zgartirmaydi; à même de loc.prép. holatda, qodir; il est à même de répondre u javob berishga qodir.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > même

 • 20 mieux

  I adv.
  1. yaxshiroq; cette lampe éclaire mieux bu chiroq yaxshiroq yoritadi; je le connais mieux men uni yaxshiroq taniyman; aller mieux sog‘lig‘i, ahvoli yaxshi bo‘ lmoq, o‘zini yaxshi his qilmoq; le malade va mieux kasalning ahvoli yaxshi; faire mieux de yaxshiroq qilgan bo‘lmoq; vous feriez mieux de vous taire siz jim tursangiz yaxshiroq qilgan bo‘lardingiz; aimer mieux yaxshiroq ko‘rmoq
  2. mieux que ko‘ra yaxshiroq; il travaille mieux que son frère u akasiga qaraganda yaxshiroq ishlaydi; mieux que jamais yo‘qdan ko‘ra yaxshiroq
  4. (plus, moins bilan) moins il mange, mieux il se porte u qancha oz yesa, shuncha o‘zini yaxshi his qilyapti
  4. loc.adv. on ne peut mieux a'lo darajada, ko‘ngildagidan ham yaxshiroq, kutilganidan ham yaxshiroq; il va on ne peut mieux ishlar ko‘ngildagidan ham yaxshiroq ketyapti; de mieux en mieux borgan sari; à qui mieux mieux o‘zishib, biri biridan o‘ tib, quvlashib
  5. le mieux eng yaxshi; les situations le mieux payées eng yaxshi haq to‘lanadigan holatlar; loc. au mieux juda yaxshi bo‘lganda, ko‘ngildagidek bo‘lganda; au mieux, il réunira deux mille suffrages juda yaxshi bo‘lganda, u ikki mingta ovoz to‘playdi; être au mieux juda yaxshi aloqada bo‘ lmoq; pour le mieux ko‘ngildagidan ham, kutilgandan ham yaxshiroq; tous est, tous va pour le mieux hamma narsa ko‘ngildagidan ham yaxshi, yaxshiroq ketyapti
  6. yaxshiroq narsa, yaxshirog‘i; en attendant mieux yaxshirog‘ini kutib; il y a mieux, mais c'est plus cher yaxshirog‘i bor, lekin u qimmatroq; faute de mieux yaxshirog‘i bo‘lmaganligi sababli; il a changé en mieux u yaxshi tomonga o‘zgardi
  II adj.
  1. juda yaxshi (sog‘liqqa nisbatan); se sentir mieux o‘zini juda yaxshi his qilmoq; je vous trouve mieux bugun sizning ko‘rinishigiz juda yaxshi; il est mieux que son frère u akasidan ko‘ra yaxshiroq; mettez-vous dans ce fauteuil, vous serez mieux bu kresloga o‘tiring, qulayroq bo‘ladi
  2. yaxshiroq, tuzukroq (narsa); parler est bien, se taire est mieux gapirish yaxshi, jim turish yaxshiroq; si vous n'avez rien de mieux à faire ce soir, je vous emmène au cinéma bugun kechqurun sizning tuzukroq qiladigan ishingiz bo‘lmasa, men sizni kinoga olib boraman
  3. loc. qui est mieux yana ham yaxshiroq
  III nm.inv. le mieux eng yaxshisi; le mieux est l'ennemi du bien qosh qo‘yaman deb ko‘z chiqarmoq; le médecin a constaté un léger mieux vrach biroz yaxshilanish borligini ta'kidladi; de mon, ton, son mieux qo‘ limdan, qo‘lingdan, qo‘lidan kelganicha; j'essaie de faire de mon mieux men qo‘limdan kelganicha harakat qilaman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > mieux

См. также в других словарях:

 • malade — [ malad ] adj. et n. • 1126 n.; malabde 980; lat. male habitus « qui se trouve en mauvais état » I ♦ Adj. (1155) 1 ♦ Dont la santé est altérée; qui souffre de troubles organiques ou fonctionnels. Il est bien malade; gravement, sérieusement malade …   Encyclopédie Universelle

 • malade — Malade. adj. de tout genre. Qui sent, qui souffre quelque déreglement, quelque alteration dans sa santé. Bien malade, fort malade. legerement malade. grievement malade, dangereusement malade, à l extremité, à la mort. malade à mourir. il est… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • malade — Malade, AEger, Morbidus, Inualidus, AEgrotus, forte a Malacia {{t=g}}malakia,{{/t}} c in d mutato, idque propter mollitiem seu debilitatem et infirmitatem, vel forte propter malaciam appetitus, quae omnibus pene aegrotis est familiaris,… …   Thresor de la langue françoyse

 • malade — Adj unwohl per. Wortschatz fremd. Erkennbar fremd (13. Jh.), mhd. malāt, malāde, malātes Entlehnung. Ist entlehnt aus afrz. malade, dieses zu l. male habēre sich unwohl fühlen , verhüllende Bezeichnung für l. aegrōtus, aeger krank, leidend .… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • malade — malade:⇨krank(1) malade 1.→krank 2.→erschöpft …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • malade — MALADE: Pour remonter le moral d un malade, rire de son affection et nier ses souffrances …   Dictionnaire des idées reçues

 • Malade — (franz., spr. lād ), krank; Maladie, Krankheit …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Malade — (frz., spr. lahd), krank; Maladīe, Krankheit …   Kleines Konversations-Lexikon

 • malade — (ma la d ) adj. 1°   Qui a quelque altération dans sa santé. Il était déjà malade de la maladie dont il est mort. •   Qui ne sent point son mal est d autant plus malade, CORN. Rodog. III, 6. •   Flavie, au lit malade, en meurt de jalousie, CORN.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • MALADE — adj.des deux genres Qui éprouve, qui souffre quelque altération dans sa santé. Bien malade. Fort malade. Légèrement, gravement, dangereusement malade. Malade à la mort, à mourir. Il est malade d un mal incurable. Il s est chagriné, il en est… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 7eme edition (1835)

 • MALADE — adj. des deux genres Qui éprouve, qui souffre quelque altération dans sa santé. Légèrement, gravement, dangereusement malade. Malade à mourir. Il s’est fait tant de souci qu’il en est malade. Il est malade de la poitrine, de l’estomac. Il est… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»