Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

le+bolchoï+de+moscou

 • 1 aller

  I vi.
  1. yurmoq, siljimoq; aller à pied piyoda yurmoq; aller en voiture mashinada yurmoq; aller en train poyezdda yurmoq; aller en bateau kema, paroxodda suzmoq; aller en avion samolyotda uchmoq; aller à bicyclette velosipedda bormoq; aller à Moscou Мoskvaga bormoq; aller en France Fransiyaga bormoq; aller de Paris à Rome Parijdan Rimga bormoq; ce train va vite bu poyezd tez yuradi
  2. olib bormoq; cette route va à Paris bu yo‘ l Parijga olib boradi
  3. jo‘namoq, ketmoq; aller au bureau xizmatga, ishga ketmoq
  4. -ga yetmoq; cho‘zilmoq; yastanib yotmoq; la forêt va jusqu'au lac o‘rmon ko‘lgacha cho‘zilib yotibdi
  5. yashamoq, o‘zini … his qilmoq; le malade va mieux bemor o‘zini yaxshi his qilmoqda; comment allez-vous? – merci, je vais bien qalaysiz, ahvolingiz qalay? – rahmat, yaxshi yuribman, yaxshi yashab yuribman
  6. ketmoq; comment ça va? – merci, ça va bien! ishlar qalay? – rahmat, ishlar yaxshi, ketyapti; les affaires vont bien, mal ishlar yaxshi, yomon ketyapti
  7. yarashmoq, loyiq kelmoq (kiyim); ce chapeau lui va bu shlapa unga yarashadi
  8. to‘g‘ri kelmoq, mos kelmoq; qanoatlantirmoq; ça me va bu menga to‘g‘ri keladi
  9. o‘zidan keyingi infinitiv bilan birga yaqin kelasi zamonni yasaydi: nous allons rester ici biz bu yerda qolamiz; il va partir dans un instant u hozir jo‘nab ketadi
  10. je suis allé me promener men sayr qilishga, sayr qilish maqsadida bordim
  11. undov so‘z; allons! allez! qani, boshladik! boshlang!
  12. vous y allez fort! siz juda oshirib yubordingiz; il y va de notre vie bizning hayotimiz haqida gap ketyapti
  13. depuis un an il laisse tout aller bir yildan buyon u hamma narsani tashlab qo‘ydi; laisser aller ses affaires ishlarini tashlab qo‘ymoq; ne la laisse pas aller là-bas uni u yoqqa kiritma
  II s'en aller vpr.
  1. ketmoq, ketib qolmoq; il s'en va u jo‘nab ketyapti
  2. tozalamoq; ketmoq, toza bo‘lmoq; les taches d'encre s'en vont avec ce produit bu mahsulot siyoh dog‘larini ham ketkizadi.
  nm.
  1. bir tomonga yo‘naltirilgan harakat, borish; j'ai pris à l'aller le train du matin borishda ertalabki poyezdga o‘ tirdim
  2. poyezdning bir tomonga borish chiptasi; un aller pour Marseille Мarselga borish uchun chipta bering; un aller et retour borish-kelish chiptasi; au pis aller juda bo‘lmaganda, hech bo‘lmasa, zo‘r kelsa; c'est un pis aller bu ilojsiz holatdir.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aller

 • 2 atteindre

  vt.
  1. yetmoq, yetib olmoq, yetib bormoq; atteindre le coin de la rue ko‘chaning muyulishiga yetmoq; atteindre Moscou Moskvaga yetib bormoq
  2. bormoq, yetmoq, ko‘ tarilmoq; o‘sib, bo‘y cho‘zib ko‘ tarilmoq
  3. biror yoshga yetmoq, kirmoq, -gacha yashamoq; erishmoq; muvaffaq bo‘lmoq; atteindre son but maqsadiga erishmoq; atteindre un âge avancé keksalik yoshiga yetmoq
  4. topmoq, aloqa bog‘lamoq
  5. tekkizmoq, urmoq, tushirmoq; tegmoq, tushmoq; atteindre la cible nishonga urmoq; la balle perdue l'avait atteint au genou daydi o‘q uning tizzasiga tegdi
  6. ranjitmoq, xafa qilmoq; bezovta qilmoq; hayajonga, iztirobga solmoq; g‘alayonga keltirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > atteindre

 • 3 avoir

  I vt.
  1. ega bo‘lmoq; molik bo‘lmoq; avoir une maison uning uyi bor; avoir une bicyclette uning velosipedi bor; avoir du succès muvaffaqiyat qozonmoq; avoir de la besogne par-dessus les cheveux ishi boshidan oshib yotmoq; il a de la chance uning omadi kelyapti, bor; en avoir pour qolmoq, bor bo‘lmoq (vaqt); tushmoq (sotib olingan narsa, pul); j'en ai pour cinq minutes meni besh minut kuting; men yana besh minut band bo‘ laman; j'en ai eu pour 50 francs bu narsa menga 50 frankka tushdi; il en a eu pour son argent u ziyon, zarar ko‘rmadi
  2. avoir une femme et des enfants uning xotini va bolalari bor
  3. sotib olmoq, olmoq; j'ai eu ce livre pour presque rien men bu kitobni juda arzon sotib oldim, deyarli bekorga oldim
  4. fam. avoir qqn. yengmoq, bas kelmoq, uddalamoq; on les aura! biz ularni yengamiz!
  5. fam. avoir qqn. aldamoq, aldab ketmoq, tovlamoq, tuzlamoq; firib bermoq; il nous a bien eus u bizni boplab aldadi
  6. o‘zida namoyon qilmoq (ta'na a'zosi, ko‘rinish); il, elle a de grandes jambes, des cheveux blancs uning oyoqlari katta, sochlari oq; ce mur a deux mètres de haut bu devorning balandligi ikki metr(dir); quel âge avezvous? yoshingiz nechada? avoir du courage jasur bo‘lmoq
  7. boshdan kechirib, tatib ko‘rib bilmoq, boshdan kechirmoq, totmoq, tatib ko‘rmoq, chekmoq, tortmoq, his qilmoq, sezmoq; avoir mal à la tête boshi og‘rimoq, avoir faim och bo‘lmoq, qolmoq; avoir soif chanqamoq; j'ai eu une fâcheuse impression menda yomon taassurot qoldi; qu'est-ce que tu as? senga nima bo‘ldi? j'ai froid men sovqotyapman; j'ai chaud men isib ketyapman; j'ai sommeil uyqum kelyapti; avoir raison haq bo‘lmoq; avoir tort nohaq bo‘lmoq; avoir tous les torts har taraflama gunohkor bo‘lmoq; avoir confiance ishonmoq; en avoir à, après, contre qqn. g‘azablanmoq, jahli chiqmoq, achchig‘i kelmoq; darg‘azab bo‘ lmoq; contre qui en avezvous? kimdan jahlingiz chiqib turibdi?
  II yordamchi fe'l
  1. avoir à (+inf) o‘zini burchli deb bilmoq; kerak, zarur, lozim, darkor; j'ai à vous parler men sizga gapirishim kerak; n'avoir qu'à kerak, zarur, lozim, darkor (faqat); vous n'aviez qu'à nous dire siz faqat bizga aytishingiz zarur edi
  2. avoir + participe passé qo‘shma zamon hosil qiladi: j'ai écrit men yozdim; nous avons causé biz suhbatlashdik
  3. il y a bor; mavjud; turibdi; yotibdi; avval burun; il y a de l'argent dans le portefeuille portfelda pul bor; combien y a-t-il de Moscou à Leningrad? Moskva'dan Leningradgacha qancha (kilometr) bor?
  3. il y a deux jours ikki kun avval; il y a champagne et champagne yaxshi va yomon shampanlar bor; sifatli va sifatsiz shampanlar bor; il n'y a qu'à (+inf) faqat …zarur, darkor, lozim, kerak; il n'y avait qu'à les ramasser ularni faqat yig‘ishtirib olish kerak edi.
  nm.
  1. mulk, mol-mulk, boylik, davlat, dunyo, mol-mulk
  2. kredit (kirim-chiqim daftarlarining chiqimlar, unadigan pullar yoziladigan o‘ng tomoni); doit et avoir debet va kredit.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > avoir

См. также в других словарях:

 • Bolchoi — Bolchoï Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Bolchoï, signifiant « grand » en russe, est employé en français pour désigner : Le théâtre Bolchoï de Moscou et sa compagnie de… …   Wikipédia en Français

 • Bolchoï — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Bolchoï, signifiant « grand » en russe, est employé en français pour désigner : Le théâtre Bolchoï de Moscou et sa compagnie de danse Le… …   Wikipédia en Français

 • Moscou — Москва …   Wikipédia en Français

 • BOLCHOÏ — Prenant la suite de l’Operny Dom, inauguré en 1742, puis d’un second théâtre du même nom inauguré en 1759, le théâtre Petrovsky, construit à l’instigation du prince Ouroussov, détenteur à partir de 1776 du privilège des représentations théâtrales …   Encyclopédie Universelle

 • MOSCOU — Devenue capitale de l’Union soviétique au lendemain de la révolution de 1917, Moscou a retrouvé alors sa place historique au centre du monde russe et slave. Après deux siècles d’éclipse en faveur de Saint Pétersbourg, capitale institutionnelle de …   Encyclopédie Universelle

 • Bolchoi Tcheremchan — Bolchoï Tcheremchan Bolchoï Tcheremchan Caractéristiques Longueur 336 km Bassin 11 500 km2 …   Wikipédia en Français

 • Bolchoï Tcheremcham — Bolchoï Tcheremchan Bolchoï Tcheremchan Caractéristiques Longueur 336 km Bassin 11 500 km2 …   Wikipédia en Français

 • Bolchoï Kinel — 53° 06′ 23″ N 54° 05′ 32″ E / 53.1064, 54.0922 …   Wikipédia en Français

 • Bolchoï Tcheremchan — 54° 20′ 00″ N 52° 03′ 41″ E / 54.3333, 52.0614 …   Wikipédia en Français

 • Bolchoi Tsivil — Tsivil Tsivil Caractéristiques Longueur 170 km Bassin 4 690 km2 …   Wikipédia en Français

 • Bolchoï Tsivil — Tsivil Tsivil Caractéristiques Longueur 170 km Bassin 4 690 km2 …   Wikipédia en Français

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»