Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

hier

 • 1 hier

  adv. kecha, kuni kecha; hier soir kecha kechqurun; d'hier kechagi, kechagina, yaqindagina; dater d'hier yaqinginada paydo bo‘ lmoq; il est né d'hier u butkul tajribasiz odam, u tamoman bola; prov. il n'est pas né d'hier chakana odam emas.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > hier

 • 2 avant-hier

  adv. kechadan burun, o‘ tgan kuni, avvalgi kun; il est parti avant-hier u o‘ tgan kuni jo‘nab ketdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > avant-hier

 • 3 abuser

  I vt.
  1. (de) suiiste'mol qilmoq, me'yoridan, haddan oshirib yubormoq; xiyonat qilmoq; abuser d'une femme ayolni yo‘ldan ozdirmoq, ayolga zo‘rlik qilmoq
  2. aldamoq, adashtirmoq, laqqa tushirmoq
  II s'abuser vpr. adashmoq, xato qilmoq; c'était hier, si je ne m'abuse adashmasam, bu kecha bo‘lgan edi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > abuser

 • 4 effectivement

  adv. haqiqatdan, haqiqatda, haqiqatdan ham, chindan ham; cela est effectivement arrivé bu narsa chindan ham sodir bo‘ldi; haqiqatdan ham shunday; vous étiez hier ici? – oui, effectivement siz kecha bu erda bo‘lganmisiz? – ha, chindan ham bo‘lganman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > effectivement

 • 5 emballer

  vt.
  1. o‘ralmoq, joylamoq, qog‘oz xaltalarga solmoq; emballer des fruits mevalarni joylab o‘ramoq; emballer de la vaisselle idishtovoqlarni o‘rab bog‘lamoq
  2. fam. qamoqqa, hibsga yoki qo‘lga olmoq, qamoqqa olib ketmoq; les flics l'ont emballé hier matin kecha ertalab politsiyachilar uni hibsga oldilar.
  I vt.
  1. techn. emballer son moteur motorni eng katta tezlik bilan aylantirmoq; motorni eng katta tezlikda ishlatmoq
  2. fam. g‘oyat zavqlantirmoq; qoyil qoldirmoq; ça ne m'emballe pas bu meni qoyil qoldirmaydi
  II s'emballer vpr.
  1. olib qochmoq, olib qochib ketmoq (ot); son cheval s'emballa uni oti olib qochdi
  2. bor kuchi bilan, zo‘riqib ishlamoq (motor)
  3. fig. qiziqtirmoq, berilib ketmoq, ishqiboz bo‘lib qolmoq; s'emballer pour le ski chang‘ida uchishga berilib ketmoq
  4. qizishmoq, jahli, achchig‘i chiqmoq; qoni qaynamoq; g‘azabga minmoq; il s'emballe pour rien u bekordan-bekorga qizishyapti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > emballer

 • 6 embarquer

  I vt.
  1. odam qo‘ymoq, odam chiqarmoq; yuk ortmoq (transport vositasiga); embarquer des marchandises Tovar, mollarni yuklamoq; bortga yuk ortmoq
  2. shiddatli to‘lqinga yo‘liqmoq, duchor bo‘lmoq; le bateau a embarqué kemani, palubani suv bosdi
  3. fam. hibsga olmoq; la police est venu pour l'embarquer politsiya uni olib ketmoq uchun keldi
  4. fam. o‘g‘irlab olib ketmoq; les voleurs ont embarqué tous les objets de valeur o‘g‘rilar barcha qimmatbaho narsalarni olib ketdilar
  5. fam. aralashtirmoq, tortmoq; on l'a embarqué dans une sombre affaire uni shubhali ishga tortdilar
  II vi.
  1. o‘ tirmoq, chiqmoq, minmoq (transport vositalariga)
  2. palubadan oshib kirmoq (to‘lqin haqida)
  III s'embarquer vt.
  1. kemaga o‘ tirmoq, kemaga chiqmoq; ils se sont embarqués hier pour le Maroc ular kecha kemaga o‘ tirib Marokashga jo‘nab ketdilar
  2. biror shubhali ishga aralashmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > embarquer

 • 7 journée

  nf.
  1. kun, kunduz; au début de la journée kunning boshida, ertalab; en fin de journée kunning oxirida, kechqurun; pendant la journée kunduzi, kun davomida; dans la journée d'hier kecha; dans la journée du 1er mai birinchi may kuni; bonne journée xayr, xo‘sh, sog‘ bo‘ling, yaxshi qoling, yaxshi boring, kuningiz xayrli o‘tsin
  2. bir kunlik ish; journée de huit heures sakkiz soatlik ish kuni.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > journée

 • 8 meilleur

  -eure
  I adj. yaxshiroq, juda yaxshi, sara, old; le meilleur, la meilleure eng yaxshi, eng ezgu; eng yaxshisi; meilleurs voeux! eng ezgu tilaklar tilayman! meilleure santé! ajoyib sog‘lik tilayman!
  II adv. il fait meilleur aujourd'hui qu'hier bugun ob-havo kechagidan yaxshiroq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > meilleur

 • 9 même

  I adj.
  1. ayni, xuddi, ham, bir; relire les mêmes livres ayni o‘sha kitoblarni qayta o‘qish; il est dans la même classe que moi u ham men o‘qiydigan sinfda; en même temps bir paytda, xuddi bir, o‘sha vaqtda; vous êtes tous du même avis sizlarning hammalaringiz xuddi shu fikrdasizlar; de même valeur xuddi shu qimmatda
  2. o‘zi, xuddi o‘zi, o‘zginasi; ce sont les paroles mêmes qu'il a prononcées bu uning xuddi o‘zi aytgan gaplari; il est la bonté, l'exactitude même u ezgulik, batartiblikning o‘zginasi; elle(s)- même(s) uning, ularning o‘zi, o‘zlari; eux-mêmes ularning o‘zlari
  II pron. (le, la, les dan so‘ng) ce n'est pas le même bu xuddi o‘sha emas; loc. cela revient au même bu o‘shaning o‘zginasi
  III adv.
  1. hatto, hattoki, hatto… ham; tout le monde s'est trompé, même le professeur hamma adashdi, hatto o‘qituvchi ham
  2. xuddi, aynan; je l'ai rencontré ici même men uni aynan shu yerda uchratdim; aujourd'hui même aynan bugun, shu bugunoq; à même to‘g‘ridan-to‘g‘ri, bevosita, naq, qoq; il dort à même le sol u to‘g‘ridan-to‘g‘ri yerda, qoq yerda uxlaydi
  3. adv.loc. de même ham, shuningdek; vous y allez? moi de même o‘sha yerga ketayapsizmi? men ham; tout de même har holda, shunday bo‘lsa ham; quand même hech narsaga qaramasdan; il est malade, mais travaille quand même u kasal, lekin shunga qaramay ishlayapti; il aurait pu le dire quand même! yoki tout de même! u har holda buni aytsa bo‘laverar edi!
  4. loc.prép. de même que xuddi …-day; de même qu'il n'a pas voulu y aller hier, (de même) il n'ira pas demain u xuddi kecha u yerga borishni xohlamaganiday, u ertaga ham bormaydi; même si agar …-sa ham; même si je lui dis, cela ne changera rien agar men unga aytsam ham, bu hech narsani o‘zgartirmaydi; à même de loc.prép. holatda, qodir; il est à même de répondre u javob berishga qodir.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > même

 • 10 monsieur

  pl. messieurs nm.
  1. janob, afandi, taqsir, to‘ra; bonjour, monsieur salom janob; cher monsieur qimmatli janob; mesdames et messieurs xonimlar va janoblar
  2. janob; monsieur Durand est arrivé janob Duran keldi; adressez-vous à monsieur le directeur janob direktorga murojaat qiling
  3. bir odam, kishi; un vieux monsieur bir qari odam; le monsieur que nous avons rencontré hier biz kecha uchratgan odam; un joli, un vilain monsieur yaramas odam
  4. enf. kishi, amaki; dis merci au monsieur bu amakiga rahmat degin.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > monsieur

 • 11 rattraper

  I vt.
  1. qaytadan ushlab, tutib olmoq; qaytadan qo‘lga tushirmoq
  2. o‘rnini to‘ldirmoq, qoplamoq; on ne peut pas rattraper le temps perdu boy berilgan vaqtning o‘rnini qoplab bo‘lmaydi
  3. rattraper une imprudence, une erreur ehtiyotsizlikni, xatoni tuzatib, to‘g‘rilab olmoq
  4. yetib olmoq; pars devant, je te rattraperai oldinroq ketaver, men senga yetib olaman
  II se rattraper vpr.
  1. se rattraper à qqch. ushlab, osilib qolmoq; elle s'est rattrapée à la branche u shoxga osilib qoldi
  2. yetkazib, to‘ldirib, qoplab olmoq; j'ai peu dormi hier, mais je compte bien me rattraper men kecha oz uxladim, lekin men yetkazib olaman deb o‘ylayman
  3. o‘zini to‘xtatib qolmoq, o‘zini ushlab qolmoq, o‘zini o‘nglab olmoq; se rattraper à temps vaqtida o‘zini ushlab qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > rattraper

 • 12 saisir

  I vt.
  1. ushlab olmoq, ushlamoq, tutib olmoq, tutmoq, ilib olmoq; le gardien de but a pu saisir le ballon darvozabon to‘pni tutib ololdi; saisir qqn. à bras biror kishini qo‘lidan ushlab olmoq
  2. foydalanib qolmoq; il faut saisir l'occasion paytdan foydalanib qolish kerak
  3. payqamoq, anglamoq, tushunmoq, sezmoq; je ne saisissais que des bribes de la conversation men suhbatni uzuq-yuluq tushunardim; fam. tu saisis? angladingmi, endimi?
  4. chulg‘amoq, qoplamoq, qamramoq, bosmoq; un frisson de peur l'a saisi uni qo‘rquvdan qaltiroq bosdi
  5. qovurmoq; viande bien saisie yaxshilab qovurilgan go‘sht
  6. xatlamoq, xatga olmoq; on a saisi ses meubles uning mebellarini xatlab qo‘yishdi; saisir un numéro de journal gazetaning bir sonini sotuvdan chiqarmoq
  7. inform. kiritmoq, tushirmoq, yozmoq; j'ai saisi ce texte hier soir men kecha kechqurun by matnni kompyuterga kiritdim
  8. (de) hukmiga taqdim qilmoq, xabardor qilmoq; le conseil de sécurité a été saisi de la plainte de tel pays tinchlik kengashiga ma'lum bir davlatning arizasi taqdim qilindi
  II se saisir de vpr. egallab olmoq, qo‘lga kiritmoq, qo‘lga olmoq; saisissez-vous de ce traître! bu sotqinni qo‘lga olinglar!

  Dictionnaire Français-Ouzbek > saisir

См. также в других словарях:

 • hier! — hier! …   Deutsch Wörterbuch

 • hier — [ jɛr ] adv. • ier, er 1080; lat. heri 1 ♦ Le jour qui précède immédiatement celui où l on est. ⇒ veille. Hier matin; hier soir, hier au soir. Le journal d hier. La journée d hier. Ce qu il a fait hier. Depuis, jusqu à hier. Le jour qui a précédé …   Encyclopédie Universelle

 • Hier — Hier, ein bestimmendes Nebenwort des Ortes, welches sich auf die redende Person beziehet, ein Seyn, eine Ruhe an demjenigen Orte, in welchem sie sich befindet, zu bezeichnen. 1. Eigentlich, für an diesem Orte; im Gegensatze das da und dort. Hier… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • hier — 1. (bi é) 1°   V. a. Enfoncer avec la hie. Hier des pilotis. 2°   V. n. Faire entendre le bruit appelé hiement. HISTORIQUE    XIIIe s. •   À la tour sont venu ; chascuns i fiert et hie, Tant que par force en ont la porte peçoïe, Ch. d Ant. III,… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • hier — [hiːɐ̯] Adv; 1 an diesem Ort, an dieser ↑Stelle (1) (an der sich der Sprecher befindet) ↔ dort <hier oben, unten, draußen, drinnen, vorn, hinten>: Hier soll eine Schule gebaut werden; Ich hole dich in zwei Stunden hier wieder ab; Deine… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • hier — • hier – hier und da; von hier aus; hier oben; hier unten – hier und jetzt, aber {{link}}K 81{{/link}}: im Hier und Jetzt – hier sein (zugegen sein); ich werde hier sein; wenn ich hier bin; da wir hier sind Man schreibt »hier« als Verbzusatz mit… …   Die deutsche Rechtschreibung

 • hier — HIER. adv. de temps, qui marque le jour qui precede immediatement celuy où l on est. Hier au soir. hier matin. il partit hier. il n est party que d hier, que du jour d hier. d hier en huit jours …   Dictionnaire de l'Académie française

 • hiér- — hiér(o) ♦ Élément, du gr. hieros « sacré ». hiér(o) élément, du gr. hieros, sacré, saint . ⇒HIÉR(O) , (HIÉR , HIÉRO )élém. formant Élém. tiré du gr. « sacré, saint, auguste », entrant dans la constr. de mots sav. (subst. et adj.), où il introduit …   Encyclopédie Universelle

 • hier — 1. Hier wohne ich. 2. Von hier hat man eine herrliche Aussicht. 3. Hier sind die Schlüssel für meine Wohnung. Kannst Du meine Blumen gießen? 4. Hier ist 06131 553221, Pamela Linke. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • hier — (auch hie arch.) Adv std. (8. Jh.), mhd. hie(r), ahd. hia(r), as. hēr Stammwort. Aus g. * hēr (ē2) hier , auch in gt. her, anord. hér, as. hēr, afr. hīr; eine Lokativbildung auf r zu dem Pronominalstamm (ig.) * kei hier , auch dieser hier (s.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • hier — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • hierher • hierhin • bitte • bitte schön Bsp.: • Komm (hier)her! • …   Deutsch Wörterbuch

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»