Перевод: с испанского на болгарский

hace+rebosar+el+vaso

 • 1 vaso

  m 1) чаша; 2) съд; vasos comunicantes скачени съдове; 3) вместимост; 4) копито на животно; 5) анат. съд; vaso sanguíneos кръвоносни съдове; 6) нощно гърне; 7) ост. кораб, плавателен съд.

  Diccionario español-búlgaro > vaso

 • 2 rebosar

  intr 1) преливам, препълнен съм; 2) прен. изобилствам; 3) прен. преливам от чувства.

  Diccionario español-búlgaro > rebosar

 • 3 bien1

  m 1) добро; добрина; благо; 2) полза; добруване; 3) прен. съкровище; 4) pl състояние, имущество, владение; bien1es de consumo икон. потребителски стоки; bien1es muebles движимо имущество; bien1es públicos обществено имущество; bien1es raíces (inmuebles) недвижимо имущество; bien1es de abolengo юр. наследствени имоти; de bien1 adj честен, добросъвестен; estar a bien1 прен. намирам се в добра хармония с; màs bien1 conj по-скоро, ами (еквивалентен е на съюза "sino"); el bien1 le hace mal разг. имането му носи зло; no hay bien1 ni mal que cien años dure нищо не е вечно; si bien1 conj вж. aunque.

  Diccionario español-búlgaro > bien1

 • 4 costumbre

  f 1) привичка, навик; 2) обичай; 3) pl нрави; 4) обичайно право; 5) менструация; de costumbre по навик, обикновено; la costumbre hace ley, la costumbre es otra (segunda) naturaleza навикът е втора природа; novela de costumbres битов роман.

  Diccionario español-búlgaro > costumbre

 • 5 culo

  m 1) задник, задна част; 2) анус; 3) прен. дъно, задна част (на шише, чаша); 4) прен., разг. малко питие на дъното на чаша; culo de vaso прен. фалшив скъпоценен камък; dar con el culo en tierra (caer de culo) падам на задните си части; culo de mal asiento прен., разг. неспокоен човек; който не може да си намери място; caerse uno de culo прен., разг. оставам стъписан, като гръмнат; ir de culo прен., разг. отивам все пҐ на зле; lamer el culo вулг. сервилнича, лижа задника някому; limpiarse el culo con algo вулг., прен. избърсвам си задника с нещо, не го ценя; pensar con el culo прен. мисля със задника си; не мисля; мисля глупаво и неразумно; perder uno el culo прен., разг. вървя много бързо; скъсвам си задника за нещо ( за някого).

  Diccionario español-búlgaro > culo

 • 6 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 7 excusar

  1. tr 1) прощавам, извинявам; 2) оправдавам; 3) освобождавам (от данъци, налози); 4) избягвам, предотвратявам; 5) отказвам; 6) с глагол в инфинитив: не е необходимо да, може да не; excusas venir, ya no hace falta може да не идваш, вече не е необходимо; 2. prnl извинявам се.

  Diccionario español-búlgaro > excusar

 • 8 frío,

  a 1. adj 1) хладен, студен; 2) прен. безразличен, равнодушен; 3) прен. безсилен, неспособен; 4) успокояващ, студен (за цвят, като синия, зеления); 5) прен. пресметлив, спокоен, невъзмутим; 6) прен. фригиден; 7) неверен, далеч от истината (при отгатване); 2. m 1) хлад, студ, мраз; 2) разхладителна напитка; 3) Амер. pl тръпки от студ, треска; dejar a uno frío, прен., разг. стъписвам някого, карам да онемее; no darle a uno frío, ni calor (calentura); no entrarle a uno frío, ni calor por una cosa прен., разг. все ми е едно, не ми пука за нещо (някого); quedarse frío, прен. оставам като гръмнат от нещо; hace frío, студено е; coger frío, простудявам се.

  Diccionario español-búlgaro > frío,

 • 9 golondrina

  f 1) лястовица; 2) летяща риба; una golondrina no hace verano погов. една лястовица пролет не прави.

  Diccionario español-búlgaro > golondrina

 • 10 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 11 hábito

  m 1) привичка, обичай, навик; 2) дреха, облекло; 3) пат. пристрастеност; 4) монашеско расо; colgar (ahorcar) los hábitos а) прен., разг. изоставям религиозния си сан; б) прен., разг. сменям професия, кариера и т. н.; tomar el hábito приемам сан; el hábito no hace al monje proverb не расото прави човека монах ( спазената външна форма все още не означава същност).

  Diccionario español-búlgaro > hábito

 • 12 loco,

  a adj 1) луд, безумен; volverse loco, полудявам; loco, de atar (de remate) прен., разг. буен; луд за връзване; немирен; 2) неразумен; рискован, безумен; a tontas y a loco,as необмислено, безразсъдно; 3) прен. безумен (за цена и пр.); 4) прен. обилен, буен (за растителност); un loco, hace ciento proverb една крастава овца, цялото стадо заразява; cada loco, con su tema прен., разг. всеки си е башка луд; estar (ponerse) loco, de contento прен., разг. полудявам от радост; hacer el loco, прен., разг. вдигам скандали; hacerse el loco, прен., разг. правя се на луд, правя се, че не разбирам; volver loco, a alguien а) прен., разг. постоянно притеснявам някого, подлудявам го; б) прен., разг. много ми харесва нещо; el chocolate me vuelve loco, луд съм по шоколада, страшно ми харесва.

  Diccionario español-búlgaro > loco,

 • 13 pecho1

  m 1) гърди; mal de pecho1 гръдна болест; 2) гърди (на животно); dar el pecho1 кърмя; niño de pecho1 кърмаче; 3) гърда, гръд; 4) прен. вътре в човека, в сърцето, душата му; 5) прен. кураж, смелост; hombre de pelo en pecho1 прен. смел мъж; 6) прен. качества на гласа (за пеене, реч); 7) респиратор (апарат); abrir uno su pecho1 a (con) otro прен. разкривам тайната си пред някого; a pecho1 descubierto а) с голи гърди, без оръжие; б) прен. искрено, достойно; echarse uno a pecho1s un vaso пия жадно и много; pecho1 por el suelo (por tierra) а) прен. скромно, покорно; б) за птици, които летят много ниско; tener pecho1 прен. търпелив и смел съм; tomar uno a pecho1(s) una cosa а) прен. взимам нещо присърце; б) прен. обиждам се, взимам насериозно; echarse (meterse) entre pecho1 y espalda разг. преял съм, препил съм; a lo hecho, pecho1 прен. станалото станало.

  Diccionario español-búlgaro > pecho1

 • 14 poco,

  a 1. adj 1) малък; 2) прен. оскъден, ограничен; 2. m 1) дреболия, дребна работа; 2) pl малцина; 3) с предл. de малко, малка част от; 3. adv малко; a poco, de малко след това; poco, a poco, малко по малко; dentro de poco, след малко; poco, después малко след това; servir para poco, разг. за нищо не става; un poco, малко; hace poco, преди малко; tener en poco, прен. подценявам; de poco, маловажно; cosa de poco, дреболия; en (por) poco, за малко да; muchos poco,s hacen un mucho proverb капка по капка вир става; poco, màs o menos горе-долу, около.

  Diccionario español-búlgaro > poco,

 • 15 ser1

  1. intr 1) съм, съществувам; 2) ставам, наставам; случва се; 3) (de) принадлежа; 4) (a) струвам; 5) годен съм, достоен съм; 6) съответствам, засягам, отнасям се до; 7) произлизам от, съм от (страна, място); 8) за потвърждаване или отричане; 9) по професия съм; 10) съм (за ден, дата); 11): ser1 + que + изречение: извинение или причина; es que se me hace tarde работата (въпросът) е там, че закъснявам; érase una vez имало някога (за начало на приказка); a poder ser1 ако е възможно; Ўcómo ha de ser1! добре, съгласен съм; es a saber, esto es, o sea тоест, иначе казано; lo que fuere (sea), sonarà разг. времето ще покаже; no ser1 por ahí не е на прав път, не е така; ser1 muy otro има голяма промяна; ser1 alguien muy suyo прен., разг. много е затворен, голям особняк е; no ser1 quién para... не е моя работа да...; ser1 uno para poco не става (не е умен, силен и др.); si yo fuera (lo) que fulano ако аз бях еди-кой си; ser1 algo que vale струва си; sea como sea, sea como fuere както и да е; a no ser1 así иначе; a no ser1 que освен ако не; con ser1 макар, макар че; 2. aux употребява се за образуване на формите на страдателния залог; ha sido amado бил е обичан.

  Diccionario español-búlgaro > ser1

 • 16 tiempo

  m 1) време; a tiempo навреме; a su tiempo когато му дойде времето; a un tiempo едновременно; (en) un tiempo някога; con tiempo предварително, навреме; de tiempo en tiempo, a tiempos отвреме-навреме; fuera de tiempo, sin tiempo ненавреме; matar el tiempo убивам времето си; hace tiempo отдавна, преди време; a largo tiempo отдавна, преди много време; 2) време, епоха, век; andar con el tiempo в крак съм с времето, епохата, живота; 3) време, възможност, момент; 4) време, свободно време; 5) годишно време, сезон; 6) дълъг период от време; 7) продължителност, времетраене; 8) възраст, време на съществуване; 9) време; атмосферно състояние; tiempo cargado мъгливо, мрачно време; abrir el tiempo прояснявам се, оправям се (за времето); hace buen (mal) tiempo времето е хубаво (лошо); 10) мор. буря; 11) грам. време (на глагол); 12) воен. хватка (с пушка); 13) муз. такт, мярка; hacer tiempo изчаквам удобен момент, случай; ganar tiempo печеля време; darse buen tiempo прен. забавлявам се; a mal tiempo buena cara погов. спокойно! горе главата!; cual el tiempo tal el tiento посл. нагаждам се според вятъра; ajustar los tiempos подреждам в хронологичен ред събития и факти; andando el tiempo adv с течение на времето; dejar al tiempo una cosa оставям времето да реши нещо; да се реши от само себе си; del tiempo de Maricastaña прен., разг. от памтивека, много отдавна ; gastar (perder) el tiempo пилея си времето; gozar del tiempo използвам максимално и рационално времето си; pasar uno el tiempo не работя; занимавам се с дреболии; y si no, al tiempo времето ще покаже, ще потвърди; dar tiempo предоставям време за; en mis (tus, sus...) tiempos adv по мое време, в годините на моята младост; en tiempos adv по-рано, някога; faltarle a alguien tiempo para разг. нямам време за губене.

  Diccionario español-búlgaro > tiempo

 • 17 viento

  m 1) вятър; hace viento духа вятър; ràfaga de viento порив на вятъра; viento de costado страничен вятър; viento de proa, viento contrario насрещен вятър; viento en popa, favorable попътен вятър; 2) въздух, атмосфера; 3) миризма, обоняние (на животни); 4) прен. тщеславие, горделивост; 5) прен. подбуда, импулс; 6) прен., разг. вест, новина, слух; 7) странично въже (на палатка, в цирка и др.); 8) разг. газове; 9) мор. посока; vientos alisios пасати; dar al viento прен., разг. разтръбявам новина; echarse el viento прен. утихвам, успокоявам се (за вятър); llevarse el viento una cosa а) прен. непостоянно, нестабилно нещо; б) прен., разг. неразумно и бързо пропилявам нещо; instrumento de viento муз. духов инструмент; beber los vientos por una persona прен. спешно се нуждая от някого; contra viento y marea прен. въпреки всички препятствия; moverse a todos vientos прен. непостоянен съм; tomar el viento прен. тръгвам по следата на дивеч (по миризмата му); a los cuatro vientos на вси страни, във всички посоки; proclamar a los cuatro vientos прен. разтръбявам на всички страни; quien siembra vientos, recoge (cosecha) tempestades proverb който сее ветрове, жъне бури.

  Diccionario español-búlgaro > viento


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.