Перевод: с испанского на болгарский

guardo+muy+buenos+recuerdos+de+esa+época

 • 1 época

  f 1) епоха, ера; 2) време; de época старовремски; formar (hacer) época създавам епоха в нещо по своето значение или бележа началото на такава.

  Diccionario español-búlgaro > época

 • 2 acero

  m 1) стомана; acero fundido, colado лята стомана; acero dulce мека стомана; acero templado калена стомана; acero inoxidable неръждаема стомана; aceros especiales сплавна, легирана стомана; 2) прен. хладно оръжие; меч; 3) прен. кураж, сила, решимост; 4) pl закалка на хладно оръжие; 5) прен., разг. апетит, глад; buenos (valientes) aceros прен. голям апетит.

  Diccionario español-búlgaro > acero

 • 3 día

  m 1) ден; día colendo (festivo) празничен, неработен ден; día laborable (de trabajo) работен ден; día puente работен ден между празнични, с който се удължава ваканцията; día de juicio final Страшният съд; al otro día на следващия ден; al día същия ден; a tantos días fecha (vista) счет. след толкова дни настъпва падежа за изплащане на чек, вземане и др.; buenos días (Арж., Ч. buen día) добър ден; el día de hoy днес; estar al día в течение съм; todo el santo día целия ден; vivir al día живея ден за ден; yendo días y viniendo días много вода изтече; 2) денонощие; 3) времето през деня; 4) имен ден; храмов празник, посветен на светец; 5) рожден ден (по-често pl); 6) случай, момент; 7) неопределен период от време; 8) pl живот; al fin de sus días на края на живота си; a días adv разг. един ден - да, друг ден - не; el día de mañaсa в бъдеще; ser el día de alguien разг. ден, в който всичко върви добре (зле) (по-често в отрицателни изрази); tener los días contados остават ми броени дни.

  Diccionario español-búlgaro > día

 • 4 mirar

  1. tr 1) гледам; поглеждам, разглеждам; mirar a la cara а) гледам право в очите; б) любувам се; mirar de soslayo гледам изкосо; mirar de hito en hito гледам втренчено; mirar de reojo а) гледам накриво; б) гледам отвисоко; mirar con ceño мръщя се, чумеря се; mirar con el rabo (rabillo) del ojo поглеждам с крайчеца на окото; mirar por encima хвърлям повърхностен поглед; 2) внимателно разглеждам; оглеждам; 3) гледам, обърнат съм към, гледам (за здание, двор, прозорец); 4) прен. обмислям, претеглям; bien mirado ако добре се помисли; 5) засягам, отнасям се (за нещо); por lo que mira a що се отнася до...; 6) имам предвид; 7) прен. интересувам се от определена цел; solo mira a su provecho гледа само ползата си; 8) наблюдавам някого; 9) прен. грижа се за някого; гледам, пазя; отнасям се с внимание (с предл. por); 10) прен. търся, информирам се, изяснявам; 11): Ўmira! interj виж! ей! слушай! виж сега!; mira lo que haces внимавай какво правиш; mírame y no me toques прен., разг. за слаб, крехък, деликатен човек, или за чупливи предмети; Ўmira quién habla! виж кой го казва! mirar a ver разг. гледам, изяснявам си нещо; mirarse en una cosa а) прен., разг. дълбоко ценя, наслаждавам се на нещо; б) обмислям преди да взема решение; mirarse uno en otro прен. оглеждам се в някого като в огледало; mirarse unos a otros прен. споглеждаме се; miren si es parda прен., разг. за някой, който лъже или преувеличава; mirar bien (mal); mirar con buenos (malos) ojos отнасям се доброжелателно (недоброжелателно); уважавам (не уважавам); mirarse a la sombra прен. имам високо мнение за външността си; mirarse las uñas а) безделнича, мързелувам; б) играя на карти; mirarse en uno а) гледам някого в очите; б) любувам се, не мога да се нагледам на някого; в) подражавам, взимам пример от някого; 2. prnl 1) гледам се; 2) любувам се на себе си.

  Diccionario español-búlgaro > mirar

 • 5 oficio

  m 1) служба, длъжност; 2) занятие, специалност, занаят; 3) учреждение, кантора, бюро; 4) професионален опит; 5) рел. всекидневна молитва; 6) pl църковна служба, литургия; oficio de difuntos заупокойна литургия; 7) писмено съобщение от официален, служебен характер; Santo Oficio Светата инквизиция; buenos oficios застъпничество, ходатайство за някого; de oficio официално; abogado de oficio служебен защитник (адвокат); estar uno sin oficio ni beneficio прен., разг. не съм зает, нямам кариера, занятие; haber aprendido buen oficio разг. (ирон.) добър занаят си изучил (няма що)!; hacer uno su oficio изпълнявам добре службата си; tomar uno por oficio una cosa разг. често правя нещо, става ми навик.

  Diccionario español-búlgaro > oficio

 • 6 papel

  m 1) хартия; papel brillante гланцова хартия; papel de calco (de calcar) паус; papel carbón (de copiar) индиго; papel celofàn целофан, амбалажна хартия; papel de estaño станиол; papel pautado разчертан лист (на линийки, квадратчета, петолиния); papel higiénico тоалетна хартия; papel de tornasol хим. лакмусова хартия; papel pintado тапет; papel moneda банкнота; 2) театр. роля; hacer (jugar, desempeñar, interpretar) un papel играя роля; 3) прен. роля; perder los papeles прен. губя контрол (върху себе си или в дадена ситуация); 4) pl документи, книжа; papel икон. ценни книжа; papel del Estado икон. държавни ценни книжа; 5) прен. характер, представяне, позиция в житейските ситуации; 6) pl лични документи; 7) разг. вестници, списания; papel de música нотен лист; papel mojado а) прен. къс хартия, документ, който не върши работа; б) прен., разг. нетрайно, безполезно нещо; papel picado Амер. конфети; embadurnar (embarrar, emborronar) papel прен., разг. хабя хартията, драскам; tener uno buenos papeles прен. а) притежавам документи, доказващи заслугите ми; б) прен. имам право или оправдание за нещо; traer uno los papeles mojados прен., разг. нося лъжливи новини; papel timbrado (sellado) официална бланка с име, адрес, телефон, факс и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > papel

 • 7 pie

  m 1) крак, лапа; 2) поставка, подложка; 3) стебло, стрък (на растение); 4) крак (на мебел); 5) жив. основен цвят; 6) поез. стъпка; 7) театр. подаване на суфльора; 8) стъпка (мярка за дължина); 9) заключителна част, край; 10) основание, предлог, повод; 11) утайка; 12) основа (на тъкан); 13) ходило на чорап; 14) стил, начин на съществуване или действие; estaba en pie de guerra намираше се във военна готовност; 15) край и бяло поле под текст; al pie de la carta в края на писмото; 16) pl противоположната част на началото; a los pies de la cama в долния край на леглото; 17) име или титла на лице, към което е адресирано посланието; 18) обяснение или кратък коментар под снимка или гравюра; 19) основна (или челна) част от нещо; pie de ejército ядро на войската; 20) pl с прил. muchos, buenos и др. означава лекота на походката; siete pies de tierra прен. гроб; al pie близо, до; al pie del àrbol до дървото; al pie de la cuesta прен. в началото на нещо трудно и дълго; al pie de la letra буквално, точно; стриктно; a pie juntillas а) със събрани крака; б) прен. уверено, сигурно, упорито, убедено; acentar uno el pie а) стъпвам сигурно; б) прен. действам предпазливо, зряло; caérsele algo o alguien a los pies a uno прен., разг. преставам да уважавам, да ценя, да имам доверие на нещо или някого; cojear uno del mismo pie que otro прен. имам същите недостатъци като друг; de a pie пехотинец (за войник); meter un pie прен., разг. започвам да напредвам; pie ante pie стъпка по стъпка; recalcarse el pie навяхвам си крака; tomar uno pie de una cosa прен. позовавам се или се оправдавам с нещо; a pie пеша; a pie firme твърдо; de (en) pie прав; dar pie прен. давам повод; estar de pie стоя прав; no poderse tener en pie прен. съвсем съм изтощен; ponerse de pie ставам, изправям се; a cuatro pies на четири крака; arrastrar los pies прен. не ме държат краката (от старост); írsele los pies a uno букв., прен. подхлъзвам се; haber nacido de pie прен. роден под щастлива звезда; no tener pies ni cabeza прен. безреден, несвързан, хаотичен.

  Diccionario español-búlgaro > pie

 • 8 precolombino,

  a adj доколумбовски; época precolombino,a времето отпреди откриването на Америка от Колумб.

  Diccionario español-búlgaro > precolombino,

 • 9 trato

  m 1) отношение, третиране, обноски; 2) учтиво обръщение; 3) общуване, дружба; 4) споразумение, договаряне; договор; 5) прекупвачество; 6) сделка (търговия); 7) търговски обмен; trato doble двуличие; estar en trato водя преговори; estar en buenos (malos) tratos в добри (лоши) отношения съм; tener malos tratos движа се в лоша среда; trato de gentes жизнен опит; trato carnal сексуална връзка; trato de nación màs favorecida статут на най-облагодетелствана нация; téner trato разг. умея да общувам.

  Diccionario español-búlgaro > trato

 • 10 término

  m 1) край, завършек; 2) крайна точка; 3) предел, граница; 4) време, краен срок; 5) район, участък (общински); 6) поземлен участък; земевладение; 7) граничен, синурен междинен знак; 8) цел; 9) понятие, термин, дума; 10) държавна граница; 11) пункт, място; 12) състояние, положение; 13) pl маниери; 14) външен вид; 15) грам. елемент на граматично отношение; 16) pl условия на договор; 17) мед. криза; 18) мат. член (в многочлени, прогресии и пр.); término medio средно аритметично число, средна величина; 19) муз. тон, нота; 20) жив., театр. план; primer término преден план, авансцена; medios términos, términos medios уговорки, увъртания; en términos propios, en propios términos дословно; estar en buenos términos в добри отношения съм; en primer término на преден план, на първо място, преди всичко; en buenos términos меко казано; с подбрани изрази; en último término adv като крайно решение; poner (dar) término a algo слагам край.

  Diccionario español-búlgaro > término

См. также в других словарях:

 • Eva Perón — Para otros usos de este término, véase Evita y Perón (desambiguación). María Eva Duarte de Perón …   Wikipedia Español

 • Fiódor Dostoyevski — Fiódor Dostoyevski …   Wikipedia Español

 • Camille Saint-Saëns — Charles Camille Saint Saëns …   Wikipedia Español

 • Salvador María del Carril — Saltar a navegación, búsqueda Salvador María del Carril …   Wikipedia Español

 • Salvador Allende — Para su padre, véase Salvador Allende Castro. Salvador Allende Gossens Fotografía del Presidente Salvador Allende …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.