Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

expérience

 • 1 expérience

  f. (lat. experientia) 1. експеримент, опит; 2. опитност, практика, знание, рутина; 3. опитване; проба; homme d'expérience опитен човек.

  Dictionnaire français-bulgare > expérience

 • 2 apprentissage

  m. (afr. apprentis) 1. чиракуване; faire l'apprentissage de qqch. уча се да опозная нещо, да свикна с нещо; 2. лит. първи опити, крачки; начинание; 3. стаж; centre d'apprentissage център за професионално обучение. Ќ Ant. maîtrise, expérience, métier.

  Dictionnaire français-bulgare > apprentissage

 • 3 généraliser

  v.tr. (de général) 1. разпространявам; правя повсеместен, генерализирам; généraliser une idée разпространявам идея; 2. обобщавам; généraliser les résultats d'une expérience обобщавам резултатите от опит; 3. генерализирам се (за болест); se généraliser разпространявам се, ставам всеобщ. Ќ Ant. limiter, localiser, restreindre; distinguer, individualiser, spécialiser, spécifier.

  Dictionnaire français-bulgare > généraliser

 • 4 inexpérience

  f. (bas lat. inexperientia) неопитност. Ќ Ant. expérience, habileté.

  Dictionnaire français-bulgare > inexpérience

 • 5 innocence

  f. (lat. innocenctia) 1. невинност, невиновност; l'innocence d'un enfant невинността на дете; 2. ост. девственост; 3. наивност, простота; 4. чистосърдечие; en toute innocence съвсем чистосърдечно; 5. безвредност. Ќ Ant. culpabilité; impureté; expérience, nocivité.

  Dictionnaire français-bulgare > innocence

 • 6 manquer

  v. (it. mancare, lat. mancus "manchot, défectueux") I. v.intr. 1. сгрешавам, сбърквам, изпадам в забуда; 2. не хващам, правя засечка; 3. не сполучвам; manquer sa vie не сполучвам в живота си; 4. свличам се, смъквам се, огъвам се; 5. подхлъзвам се; 6. липсвам, не достигам; le temps nous manque липсва ни време; 7. отслабвам, умалявам, изневерявам; la voix lui manqua тя загуби гласа си; 8. прен. manquer а qqch. не изпълнявам задълженията си; 9. умирам, изчезвам; 10. в съчет. manquer а отнасям се неучтиво; 11. изпускам, пропускам; manquer le train изпускам влака; manquer une occasion пропускам случай; 12. бягам, отсъствам; manquer un cours бягам от час; 13. пропадам; l'expérience manqua опитът пропадна; 14. в съчет. manquer de лишен съм от нещо; il ne manque de rien нищо не му липсва; il s'en manque de peu без малко, за малко, насмалко; 15. loc. adv. sans manquer непременно, без друго; II. v. tr. 1. не сполучвам ( в нещо), лошо извършвам (нещо); 2. пропускам, не улучвам (при удар); 3. не сварвам, изпускам; manquer qqn. не сварвам някого; пропускам; 4. se manquer изтървавам се, не се улучвам (с някого); не успявам да се самоубия. Ќ il ne manquait plus que ça! само това липсваше; това е върхът; manquer sa vie пропилявам живота си; il ne manque pas d'air разг. не му липсва смелост; manquer de bras липсва ми работна ръка, не са ми достатъчни работниците; manquer (louper, rater) le coche разг. изпускам удобен, благоприятен случай; manquer de poigne управлявам слабо, липсва ми властност; ne pas manquer de souffle смел съм.

  Dictionnaire français-bulgare > manquer

 • 7 montrer

  v.tr. (lat. monstrare) 1. показвам, соча, посочвам; montrer du doigt посочвам с пръст; montrer ses papiers показвам документите си; 2. проявявам; montrer son humeur проявявам характера си; montrer son courage проявявам смелостта си; 3. доказвам; montrer а qqn. qu'il a tort доказвам на някого, че греши; 4. предавам, уча, показвам; l'expérience nous montre que опитът ни учи, че...; 5. обяснявам, пояснявам; montrer comment обяснявам как; 6. представям, описвам, обрисувам; l'auteur montre dans ses livres... авторът описва в книгите си...; 7. изразявам; montrer а qqn. son affection изразявам обичта си към някого; se montrer правя добро или лошо впечатление при някакъв случай. Ќ montrer (faire voir) а qqn. son bec jaune убеждавам някого, като му посочвам грешките; montrer son béjaune а qqn. доказвам неопитността на някого; montrer ses cartes разкривам намеренията си; montrer les cornes ставам агресивен; montrer son cul победен съм; показвам се гол; montrer les dents ставам заплашителен; se montrer égal а soi-même лесно е да се предвиди какво ще сторя; montrer la lune en plein midi карам някого да повярва в неверни неща.

  Dictionnaire français-bulgare > montrer

 • 8 passer

  v. (lat. pop. °passare, de passus "pas") I. v.tr. 1. минавам, преминавам, пребродвам, прехвърлям, прегазвам, преплувам; 2. прекарвам, изкарвам; passer les vacances прекарвам лятната си почивка; 3. прекарвам, пренасям (стоки и др.); 4. подавам; passer le sel подавам солта (на маса); 5. пропускам, изпускам, не споменавам; passer sous silence премълчавам; 6. надявам, обличам; passer une robe а la hâte обличам рокля набързо; 7. поставям, мушкам, прокарвам (въже, конец); 8. прекарвам, прецеждам, пресявам; passer au tamis пресявам със сито; 9. надничам, показвам (главата си); 10. обработвам, като потопявам, прекарвам, нанасям (с вар и др.); 11. прощавам, извинявам; passer а qqn. ses caprices прощавам някому всички капризи; 12. надхвърлям, надвишавам; 13. превъзхождам; надпреварвам, задминавам; 14. правя, произвеждам; passer а la visite правя медицински преглед; passer une commande правя поръчка; 15. прекарвам; passer la main dans ses cheveux прокарвам ръка в косите Ј; 16. passer au fer а repasser разглаждам с ютия; 17. прожектирам (филм); 18. сменям скорост (в кола); 19. предавам нещо на някого; passer la parole а qqn. предавам думата на някого; 20. съставям акт; 21. сключвам (договор); II. v.intr. 1. минавам, тека (за време); 2. присъединявам се, отбивам се, наминавам, отивам; ставам; налагам се; passer en habitude ставам обичай, навик; 3. ставам, произвеждат ме, получавам звание; passer maître ставам майстор; 4. увяхвам, прецъфтявам, губя блясъка, силата; изчезвам; 5. свършвам, умирам; 6. изпарявам се, преминавам; tout passe всичко преминава; 7. прокарвам, приемам, гласувам (закон и др.); se passer 1. изминавам, минавам; les moments que se passent dans l'attente миговете, които минават в очакване; 2. случва се; l'action se passe en un jour действието се случва в един ден; 3. губя се; увяхвам; губя силата, блясъка; 4. безлично става, случва се; que se passer-t-il; il ne se passer rien нищо не се случва; 5. se passer de ост. задоволявам се с; мод. живея без, лишавам се; se passer d'argent живея без пари; se passer de ses services лишавам се от услугите му. Ќ passer par-dessus не държа сметка за; passer pour минавам за; имат ме, смятат ме за; passer sur прощавам; не държа на, не вземам под внимание; стъпвам, настъпвам; y passer споделям същата участ; ставам жертва, пропадам; в съчет. с полуспомагателни глаголи: faire passer предавам, изпращам; laisser passer пускам, позволявам да мине; loc. adv. en passant между другото, мимоходом. Ќ expérience passe science погов. не питай старило, а питай патило; passer а tabac разг. пребивам, бия до смърт (в полицията); passer un coup de fil обаждам се по телефона, звънвам на някого; passer au fil de l'épée подлагам на нож, на сеч; passer de vie а trépas умирам; passe encore pour както и да е; passer par les armes разстрелвам; passons! оставете! да не говорим за това! passer sur le ventre (le corps) de qqn. тържествувам над него; passer un examen държа, вземам изпит; se la passer (couler) douce карам си я весело, добре си живея. Ќ Ant. arrêter (s'), rester, durer.

  Dictionnaire français-bulgare > passer

 • 9 réussite

  f. (it. riuscita, de riuscire "réussir") 1. изход, резултат; réussite d'une expérience резултат от експеримент; 2. успех, достижение, сполука; il est fier de la réussite de ses enfants той е горд с успеха на децата си; 3. сполучлива комбинация ( при подреждане на карти). Ќ Ant. désastre, échec, insuccès.

  Dictionnaire français-bulgare > réussite

 • 10 titre

  m. (lat. titulus "inscription, titre d'honneur") 1. заглавие; надпис; 2. титла, звание; titre de noblesse благородническа титла; titres universitaires университетски звания; en titre титуляр (изпълнявайки дадена длъжност); 3. акт, документ; authenticité d'un titre автентичност на документ; titre de paiement документ за преведена сума; 4. проба (на скъпоценни метали); or au titre злато с проба, разрешена от държавата; 5. хим. дозировка; 6. pl. акции, ценни книжа; облигации; vendre des titres продавам акции; titres au porteur акция на приносител; titres de rente лихвоносни книжа; 7. прен. право, основание; acquérir des titres придобивам право; 8. победа, награда; remporter un titre спечелвам награда; 9. loc. prép. а titre de в качество на, като; а titre exceptionnel като изключение; а titre de renseignement (d'information) за сведение; а titre d'illustration за пояснение (за илюстрация); а titre d'expérience за опит; au même titre по същия начин; 10. loc.adv. а juste titre заслужено, с пълно право; а titre gratuit (gracieux) безплатно, гратис; а titre temporaire временно; а plusieurs titres по много причини.

  Dictionnaire français-bulgare > titre

См. также в других словарях:

 • EXPÉRIENCE — On peut situer principalement la notion d’expérience à l’intersection de trois domaines: la philosophie de l’esprit, la philosophie de la connaissance et la philosophie des sciences. On appelle d’abord «expériences» les états mentaux qui, comme… …   Encyclopédie Universelle

 • experience — ex‧pe‧ri‧ence [ɪkˈspɪəriəns ǁ ˈspɪr ] noun [uncountable] 1. knowledge or skill gained from doing a particular job: • He is a high up executive who has years of experience in advising investors • Applicants will normally have at least two years… …   Financial and business terms

 • experience — Experience, Experimentum, Documentum, Res, Experientia. Experience et sçavoir, Gnaritas. Experience apporte tousjours quelque chose de nouveau, Res semper aliquid apportat noui. Avoir experience d une chose par soymesme, Ex se agnoscere. Ayant… …   Thresor de la langue françoyse

 • experience — EXPERIENCE. s. f. Espreuve qu on fait de quelque chose, soit à dessein, soit par hazard. Grande, curieuse, frequente experience. nouvelle experience. l experience est la maistresse des arts. je sçay cela par experience. j en ay fait l experience …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Experience — Ex*pe ri*ence ([e^]ks*p[=e] r[i^]*ens), n. [F. exp[ e]rience, L. experientia, tr. experiens, experientis, p. pr. of experiri, expertus, to try; ex out + the root of peritus experienced. See {Peril}, and cf. {Expert}.] 1. Trial, as a test or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • experience — vb Experience, undergo, sustain, suffer are comparable when they mean to pass through the process of actually coming to know or to feel. Experience means little more than this. It implies that something (as a sensation, an emotion, or an… …   New Dictionary of Synonyms

 • Experience — Ex*pe ri*ence, v. t. [imp. & p. p. {Experienced} ([e^]ks*p[=e] r[i^]*enst); p. pr. & vb. n. {Experiencing} ([e^]ks*p[=e] r[i^]*en*s[i^]ng).] 1. To make practical acquaintance with; to try personally; to prove by use or trial; to have trial of; to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Experience — Experience  английское слово опыт, а также переживание, впечатление. Experience, или экспириенс, экспа (от английского сокращения слова experience XP (экс пи))  условное обозначение достижений персонажа компьютерных игр, выраженное в… …   Википедия

 • experience — I (background) noun acquaintance, adroitness, apprenticeship, cognizance, competence, competency, cosmopolitanism, education, empiricism, enlightenment, experientia. expertise, expertness, familiarity, instruction, judgment, ken, know how,… …   Law dictionary

 • experience — [ek spir′ē əns, ikspir′ē əns] n. [ME < OFr < L experientia, trial, proof, experiment < experiens, prp. of experiri, to try, test: see PERIL] 1. the act of living through an event or events; personal involvement in or observation of… …   English World dictionary

 • Experience — bezeichnet: Experience (Album), das Debütalbum der englischen Big Beat Band The Prodigy Experience (Fahrgeschäft), ein Looping Hoch Rundfahrgeschäft Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit d …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»