Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

dividend policy

 • 1 dividend policy

  дивідендна політика; принципи розподілу прибутків

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend policy

 • 2 dividend

  (div; Div)
  n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний
  частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується акціонерам (shareholder) у вигляді грошей або додаткових акцій (share²), розподіл яких здійснюється пропорційно до кількості акцій окремих акціонерів; ♦ величина дивіденду визначається на основі розміру чистого прибутку підприємства і кількості випущених ним акцій; важливість дивідендів полягає в тому, що вони є показником спроможності підприємства одержувати дохід (income¹), основою для вирахування вартості акцій і використовуються в підрахунках таких показників, як дивідендний дохід (dividend yield), дивідендне покриття (dividend cover) та ін., які визначають дохідність акцій
  ═════════■═════════
  accumulated dividend нагромаджений дивіденд; annual dividend річний дивіденд; cash dividend грошовий дивіденд; cum dividend; cumulative dividend кумулятивний дивіденд; declared dividend оголошений дивіденд; deferred dividends відстрочені дивіденди; extra dividend додатковий дивіденд; ex dividend; final dividend дивіденд, виплачений в кінці фінансового року; fiscal dividend фінансовий дивіденд; half-yearly dividend піврічний дивіденд; interest bearing dividend дивіденд у формі векселя, який дає відсоток; interim dividend тимчасовий дивіденд • проміжний дивіденд; liability dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; limited dividend обмежений дивіденд; liquidating dividend ліквідаційний дивіденд; midyear dividend піврічний дивіденд; noncumulative dividend некумулятивний дивіденд; noninterest bearing dividend дивіденд у формі векселя, на який не виплачується відсоток; optional dividend дивіденд, який виплачується на бажання акціонера грішми або акціями; ordinary dividend звичайний дивіденд; participating dividend привілейований дивіденд; patronage dividend дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; preference dividend привілейований дивіденд; preferential dividend першочерговий дивіденд; quarterly dividend квартальний дивіденд; regular dividend регулярний дивіденд; scrip dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; special dividend додатковий дивіденд • спеціальний дивіденд; statutory dividend дивіденд, визначений статутом; stock dividend дивіденд, виплачений акціями • дивіденд у формі акцій; taxable dividends обкладені податком дивіденди • оподатковувані дивіденди; unclaimed dividend незатребуваний дивіденд • незапитаний дивіденд; unpaid dividend невиплачений дивіденд; year-end dividend дивіденд, виплачений в кінці року; yearly dividend річний дивіденд
  ═════════□═════════
  dividend announcement оголошення про виплату дивіденду; dividend ceiling максимальний розмір дивіденду; dividend cheque чек на виплату дивіденду; dividend coupon купон на одержання дивіденду; dividend cover; dividend disbursement виплата дивідендів; dividend distribution розподілення прибутку • виплата дивідендів; dividend equalization fund фонд регулювання дивідендів • фонд стабілізації дивідендів; dividend in arrears невиплачений дивіденд • прострочений дивіденд • діал. залеглість дивідендів; dividend in bankruptcy дивіденд, одержаний при банкрутстві; dividend included включаючи дивіденд; dividend income прибуток у формі дивідендів за фінансовим вкладом; dividend in composition дивіденд за компромісною угодою; dividend in specie дивіденд, виплачений готівкою; dividend limitation максимальний розмір дивіденду; dividend mandate доручення про виплату дивіденду; dividend off без дивіденду • без права на дивіденд; dividend on долучаючи дивіденд • долучивши дивіденд; dividend on account попередній дивіденд; dividend on preferred stock дивіденд на привілейовану акцію; dividend on purchases дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; dividend on shares дивіденд на акції; dividend paid in arrears дивіденд, виплачений із затримкою; dividend paid out of capital дивіденд, виплачений з основного капіталу; dividend paid out of income after tax дивіденд, виплачений з прибутку після оподаткування; dividends payable дивіденд до оплати • діал. кредиторська залеглість на дивідендах; dividend-paying який приносить дивіденди; dividend payment дивідендна виплата • дивіденд до оплати; dividend payout; dividend payout ratio; dividend per share; dividend policy дивідендна політика; dividend/price ratio (D/P ratio) відношення дивіденду до ціни акції; dividend rate норма дивідендів; dividends received одержані дивіденди; dividend restraint обмеження дивідендів; dividend-right certificate сертифікат, який підтверджує право на одержання дивідендів; dividend tax податок на дивіденди; dividend warrant свідоцтво на одержання дивіденду; dividend yield; to declare a dividend заявляти/заявити оплату дивідендів; to offer a dividend пропонувати/запропонувати дивіденд; to pass a dividend не виплачувати/не виплатити дивіденд • пропускати/пропустити чергову оплату дивіденду; to pay a dividend виплачувати/виплатити дивіденд; to receive a dividend одержувати/одержати дивіденд
  ═════════◇═════════
  дивіденд < лат. dividendum — те, що підлягає розподілу; пор. англ. dividend, фр. dividende, нім. Dividende (ЕСУМ 2: 66)
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend

 • 3 policy

  n 1. ком. політика; курс; стратегія; лінія поведінки; a політичний; 2. стр. поліс; страховий поліс
  1. напрямок діяльності, інтересів політичних партій, адміністративних рад, організацій, урядів і т. ін. для досягнення своїх цілей; 2. договір (contract) страхування, в якому фіксуються: вид покриття; умови угоди, включаючи положення про скасування; заява про виплату відшкодування тощо; календарний план, що зазначає, напр., оплату страхових внесків (premium²), період чинності угоди і т. д.
  ═════════■═════════
  accounting policy облікова політика; administrative policy адміністративна політика; adjustment policy політика регулювання • політика коригування; agreed value policy страховий поліс на домовлену суму; agricultural policy аграрна політика; all loss or damage policy поліс страхування від будь-яких втрат або пошкодження; allocation policy політика розподілу ресурсів; all risk policy поліс страхування від усіх ризиків; balance-of-payments policy політика регулювання платіжного балансу; blanket policy загальний поліс; budgetary policy бюджетна політика; business policy ділова політика; commercial policy торговельна політика; company policy політика підприємства; comprehensive policy поліс всебічного страхування; construction policy страховий поліс на будівництво; contractor's all risk policy поліс страхування від усіх ризиків для підрядника; corporate policy корпоративна політика; credit policy кредитна політика; currency policy валютна політика; discount policy облікова політика • дисконтна політика; dividend policy дивідендна політика; domestic policy внутрішня політика; economic policy економічна політика; endowment policy страховий поліс на старість • страховий поліс на дожиття • страхування на випадок смерті; environmental policy політика охорони довкілля; equity-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; expired policy прострочений страховий поліс; export policy експортна політика; financial policy фінансова політика; fire insurance policy страховий поліс від пожежі; fiscal policy фінансова політика • бюджетна політика; floating policy генеральний поліс; foreign policy зовнішня політика; foreign exchange policy валютна політика; foreign trade policy зовнішньоторговельна політика; government policy урядова політика; government environmental policy урядова політика охорони навколишнього середовища; Green policy політика захисту довкілля; group policy групова політика; homeowner's comprehensive policy поліс комбінованого страхування домовласників; immigration policy імміграційна політика; incomes policy політика регулювання доходів; inflationary policy інфляційна політика; insurance policy страховий поліс; interest rate policy політика регулювання відсоткових ставок; internal policy внутрішня політика; international policy міжнародна політика; international monetary policy міжнародна валютна політика • міжнародна грошова політика; investment policy інвестиційна політика • страховий поліс за інвестицією; investment-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; lapsed policy поліс, чинність якого припинена достроково; lending policy кредитна політика; life insurance policy поліс страхування життя; management policy виконавча політика • політика керівництва; marine insurance policy поліс морського страхування; master policy груповий поліс; merchandising policy торговельна політика; mixed policy змішаний поліс; monetary policy валютна політика • грошово-кредитна політика • монетарна політика; new-for-old policy страховий поліс на заміну; open policy відкритий поліс • нетаксований поліс; open-door policy політика відкритості (рівних можливостей капіталовкладень в окремих країнах); paid-up policy оплачений поліс; participating policy поліс, який дає право участі в прибутках страхового товариства; port policy портовий страховий поліс; prices and incomes policy державна політика цін та доходів; pricing policy політика ціноутворення; procurement policy політика закупівлі; public policy громадська політика • державна політика; purchasing policy політика закупівлі; rated policy розрахований страховий поліс; replacement policy стратегія заміни (обладнання); retirement policy пенсійна політика; running policy генеральний поліс; sales policy політика збуту • політика продажу; service policy стратегія обслуговування; sinking fund policy страховий поліс за фондом сплати • страховий поліс за фондом сплати активу або пасиву • поліс амортизаційного фонду; standard policy стандартний поліс • типовий поліс; stocking policy політика створення запасів; taxation policy податкова політика; time policy поліс на термін • строковий поліс; trade policy торговельна політика; unit-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; unvalued policy страховий поліс без визначеної вартості; valued policy страховий поліс за встановлену суму • таксований страховий поліс; voyage policy рейсовий поліс; wagering policy страховий поліс на заставу; wages policy політика заробітної плати • політика в галузі оплати праці; wait-and-see policy вичікувальна політика
  ═════════□═════════
  policy audit ревізія діяльності підприємства; policy conditions умови страхування; policy exclusion анулювання страхового полісу; policy expiration date дата закінчення терміну страхування; policy expiry date дата закінчення терміну страхування; policy free of premium поліс, в якому страхувач звільняється від сплати внесків; policy holder страхувальник • держатель страхового полісу; policy holder's capital капітал страхувальника; policy loan позика під страховий поліс; policy-making process процес здійснення політики; policy number номер страхового полісу; policy of compromise політика компромісів; policy of law правова політика; policy of low interest rates політика низьких відсоткових ставок; policy owner страхувальник • держатель страхового полісу; policy period термін страхування • термін дії страхового полісу; policy plan план діяльності; policy provisions умови страхування • умови страхового договору; policy terms умови страхування • умови страхового договору; policy tool засіб проведення політики • політичний інструмент; to amend a policy змінювати/змінити поліс; to cancel a policy скасовувати/скасувати поліс; to develop a policy опрацьовувати/опрацювати політику; to discuss a policy обговорювати/обговорити питання політики • розглядати/розглянути питання політики; to implement a policy запроваджувати/запровадити політику • здійснювати/здійснити політику; to issue a policy видавати/видати страховий поліс; to make out a policy оформляти/оформити страховий поліс; to revise a policy переглядати/переглянути політику; to support a policy підтримувати/підтримати політику; to take out a policy страхуватися/застрахуватися • одержувати/одержати страховий поліс
  ═════════◇═════════
  поліс < фр. police < італ. polizza — розписка, квитанція (СІС:535) pollution
  сер. забруднення; забруднення довкілля
  забруднення довкілля промисловими чи хімічними відходами, що робить його непридатним і шкідливим для життя; ♦ спостерігається посилення державного контролю за рівнем забруднення довкілля, широко застосовуються штрафні санкції аж до закриття підприємств, виробництв, арешту транспортних засобів на підставі вимог чинного удосконаленого природоохоронного законодавства; здійснюється широка урядова програма оновлення технологій, глибокої переробки сировини, інформаційного забезпечення боротьби за охорону природи, зростає екологічна поінформованість людей і поліпшується екологічна культура промисловості, як результат — на ринку з'являються продукти, більш сприятливі для довкілля (environment-friendly product)
  ═════════■═════════
  airborne policy повітряне забруднення • забруднення повітря; atmospheric policy атмосферне забруднення; chemical policy хімічне забруднення; environmental policy забруднення довкілля; hazardous waste policy забруднення небезпечними відходами; industrial policy промислове забруднення; long-term policy тривале забруднення; noise policy зашумленість; sewage policy забруднення стічними водами; short-term policy короткочасне забруднення; solid waste policy забруднення відходами, що не розкладаються; traffic policy забруднення від автотранспорту; visual policy візуальне забруднення довкілля • плюндрування природи плакатами, написами (на скелях тощо); waste policy забруднення відходами; water policy забруднення води; wide-spread policy поширене забруднення
  ═════════□═════════
  optimal quantity of policy оптимальний обсяг забруднення; policy abatement заходи запобігання забрудненню • боротьба із забрудненням; policy of streams забруднення стоків; policy of rivers забруднення річок; policy of the sea забруднення моря; to avoid policy уникати/уникнути забруднення; to prevent policy запобігати/запобігти забрудненню; to protect from policy оберігати/оберегти від забруднення

  The English-Ukrainian Dictionary > policy

 • 4 credit

  (Cr; cr)
  n 1. ком. кредит; борг; кредитування; 2. бухг., рах. кредит; права сторона рахунка; a кредитовий; кредитний; v кредитувати
  1. позичка, яка надається окремій особі або підприємству у власність (це — товари, послуги або гроші); ♦ покупці (purchaser), які користуються таким кредитом, одержують його переважно на умовах повернення вартості в певний строк і з виплатою відсотка (interest); 2. сума, яка записана на правій стороні рахунка (account²) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ♦ якщо кредит знаходиться на активному рахунку, то це свідчить про зменшення грошових коштів, а на пасивному — про збільшення заборгованості
  ═════════■═════════
  acceptance credit акцептний кредит; accomodation credit кредит для покриття тимчасових потреб у коштах; agricultural credit сільськогосподарський кредит; anticipatory credit акредитив для оплати невідвантажених товарів; averaged rate credit кредит за усередненою ставкою; back-to-back credit компенсаційний кредит • компенсаційний акредитив; bank credit банківський кредит; blank credit бланковий кредит • кредит без забезпечення; blocked credit заморожений кредит • блокований кредит; book credit комерційний кредит у формі відкритого рахунка; bridging credit кредит на тимчасові потреби; buyer credit кредит покупця; capital market credit кредит, одержаний на ринку довгострокового капіталу; cash credit готівковий кредит • кредит готівкою • овердрафт; clean credit бланковий кредит; clearing credit технічний кредит; collateral credit кредит під забезпечення • ломбардна позика; commercial credit комерційний кредит; company credit підприємницький кредит; consumer credit споживчий кредит • підтоварний кредит • товарний акредитив; currency credit валютний кредит; current account credit кредит за контокорентним рахунком • контокорентний кредит; deferred credit відстрочений кредит • відстрочене зарахування на рахунок • доходи майбутніх періодів; direct credit прямий кредит; discount credit дисконтний кредит • кредит у формі обліку; dividend credit податкова пільга, яку отримує одержувач дивідендів; dollar credit кредит у доларах; draft credit кредит у формі тратти; earned income credit податкова пільга на зароблений дохід; export credit експортний кредит • кредит на експорт; extended credit продовжений кредит • пролонгований кредит; external credit зовнішній кредит • міжнародний кредит; external trade credit зовнішньоторговельний кредит; farm credit сільськогосподарський кредит; Federal Reserve credit кредит федеральних резервних банків; financial credit фінансовий кредит; fixed credit кредит на встановлену суму; foreign tax credit пільга на закордонний податок • знижка на закордонний податок; frozen credit заморожений кредит; government credit державний кредит; guaranteed credit кредит з гарантією • гарантований кредит; immediate credit негайне зарахування грошей на рахунок; import credit імпортний кредит • кредит на імпорт; income tax credit податкова пільга з прибуткового податку; industrial credit промисловий кредит; instalment credit кредит з погашенням окремими частинами; insurer's credit кредит страхувача; intergovernmental credit міждержавний кредит • міжурядовий кредит; interim credit тимчасова позика • проміжна позика; investment credit кредит для фінансування довгострокових вкладень • інвестиційний кредит; investment tax credit (ITC) податкова знижка для капіталовкладень; limited credit обмежений кредит; lombard credit ломбардний кредит; long-term credit довгостроковий кредит; low-interest credit кредит з низьким відсотком • дешевий кредит; maximum credit максимальний кредит; medium-term credit середньостроковий кредит; mercantile credit торговельний кредит; minimum credit мінімальний кредит; monetary credit грошовий кредит; mortgage credit іпотечний кредит; noninstalment credit разовий кредит • кредит з разовою сплатою; noninterest bearing credit безвідсотковий кредит; on-call credit кредит на вимогу; open credit необмежений кредит • бланковий кредит; overdue credit прострочений кредит; packing credit акредитив для оплати невідвантажених товарів; personal credit індивідуальний кредит • індивідуальна позика; preferential credit пільговий кредит; public credit державний кредит; rediscount credit кредит у формі переобліку • кредит у формі обліку; reserve credit резервний кредит; retail credit кредит роздрібній торгівлі; revolving credit автоматично поновлений кредит; roll-over credit кредит з періодично переглядуваною відсотковою ставкою; rural credit сільськогосподарський кредит; secured credit забезпечений кредит; self-liquidating credit самоліквідний кредит; short-term credit короткостроковий кредит; soft credit пільговий кредит; standby credit резервний кредит • кредит, використовуваний у разі потреби; starting credit початковий кредит; state credit державний кредит; state-guaranteed credit державний кредит з гарантією; store credit відкритий кредит • кредит, наданий крамницею; supplier's credit кредит постачальника;/syndicated bank credit кредит, наданий кількома банками; tax credit податкова знижка • податкова пільга • відстрочення оплати податку; temporary credit тимчасова позика • проміжна позика; term credit строковий кредит; tied credit зв'язаний кредит • кредит, обмежений щодо цілей його використання; total credit сума кредиту • підсумок кредиту; trade credit торговельний кредит; uncollectible credit кредит, який не може бути стягнений; unlimited credit необмежений кредит; unsecured credit незабезпечений кредит • кредит без спеціального забезпечення; unused credit невикористаний кредит; used credit використаний кредит; working credit кредит підприємства • кредит для підсилення оборотного капіталу позичальника
  ═════════□═════════
  against credit на рахунок кредиту; credit abuse зловживання кредитом; credit account рахунок з кредитним сальдо • рахунок пасиву балансу; credit activities кредитування; credit advice кредитове авізо; credit against goods підтоварний кредит; credit against securities кредит під цінні папери; credit against shipped goods кредит під відвантажені товари; credit against tax податкова пільга • податкова знижка; credit agency бюро інформації про кредит; credit agreement угода про кредитування; credit application заява про надання кредиту; credit approval згода видати кредит; credit at a reduced rate of interest кредит за зниженою відсотковою ставкою; credit at the bank кредит у банку; credit balance кредитовий баланс • кредитний баланс • негативне сальдо • залишок кредиту • кредитове сальдо; credit bank кредитний банк; credit buyer покупець товарів у кредит; credit buying купівля в кредит; credit by way of guarantee гарантійний кредит у формі аваля; credit ceiling граничний розмір кредиту • верхня межа на банківські кредити; credit conditions умови кредитування; credit constraint обмеження кредиту; credit-drawing facility можливість одержання кредиту; credit entry запис на кредитовому рахунку • кредитовий запис; credit evaluation оцінка кредиту; credit extension надання кредиту; credit facilities джерела кредитування; credit fee комісійні за кредит; credit finance фінансування кредиту; credit financing кредитне фінансування; credit for a limited period кредит на обмежений строк; credit for an unlimited period кредит на необмежений строк; credit fund кредитна каса; credit granting надання кредиту; credit granting system система кредитування; credit guarantee кредитова запорука • кредитне поручительство; credit information інформація про кредитоспроможність; credit injection надання кредиту; credit institution кредитна установа; credit instruments кредитові зобов'язання; credit insurance страхування кредитів • страхування від несплати боргу; credit insurance scheme план страхування кредитів; credit insurance system система страхування кредитів; credit interest відсоткова ставка кредиту; credit investigation дослідження кредитоспроможності; credit item кредитовий запис; credit journal журнал обліку кредитів; credit length строк кредиту; credit line гранична сума кредиту; credit market ринок кредиту; credit measures методи кредитування; credit on easy terms кредит на пільгових умовах; credit on favourable terms кредит на пільгових умовах; credit on goods кредит на товар • товарний кредит; credit on mortgage кредит на нерухомість; credit period строк кредиту; credit policy кредитна політика; credit purchase купівля в кредит; credit rating оцінка кредитоспроможності; credit rating agency кредитно-рейтингове агентство; credit reference довідка про кредитоспроможність • інформація про кредитоспроможність; credit report звіт про кредитні операції; credit requirement потреба у кредиті; credit restriction обмеження кредиту; credit risk кредитний ризик; credit sale продаж у кредит; credit slip кредитний квиток; credit society кредитне товариство; credit squeeze обмеження кредиту • кредитовий тиск • кредитна рестрикція; credit standing кредитоспроможність; credit stop припинення кредиту; credit supply постачання кредиту; credit system кредитна система; credit terms умови кредиту; credit trade торгівля в кредит; credit transaction кредитна угода • кредитна операція; credit transfer кредитовий переказ; credit undertaking кредитна угода; credit with the bank кредит у банку; on credit в кредит; to advance credit авансувати кредит; to allot credit розподіляти/розподілити кредит • давати/дати кредит; to apply for credit звертатися/звернутися по кредит; to arrange credit домовлятися/домовитися про надання кредиту; to block credit затримувати/затримати кредит • заморожувати/заморозити кредит • блокувати кредит; to buy on credit купувати/купити в кредит; to call in a credit сплачувати/ сплатити кредит; to establish credit встановлювати/встановити кредит • відкривати/відкрити кредит; to give credit давати/дати кредит; to grant credit давати/дати кредит; to obtain credit отримувати/отримати кредит; to refuse credit відмовляти/ відмовити в кредиті; to run out of credit втрачати/втратити кредит; to sell on credit продавати/продати в кредит; to suspend credit припиняти/припинити кредит; to tighten credit стримувати/стримати зростання кредиту; to use credit користуватися кредитом; to withdraw credit закривати/закрити кредит; under credit на основі кредиту
  credit²: debit²
  ═════════◇═════════
  кредит < італ. credito — віра, довір'я; кредит, борг, через посередництво нім. Kredit або фр. crédit < лат. crēditum — позичка, борг < credo — вірю, довіряю; засвідчено в писемних пам'ятках XVIII ст. (ЕСУМ 3:81; ІУМ: 463); борг — засвідчено в писемних пам'ятках XVI-XVII ст. у значенні «кредит»: «За тій гроши да еще и на боргъ у Марка Кулябченка носаток пят горѣлки купили» (ІУМ: 463)
  пр. debit²
  * * *
  кредит; кредитування; кредитна секція; кредитний відділ ( в інвестиційному банку)

  The English-Ukrainian Dictionary > credit

 • 5 fund(s)

  n фін., бухг. 1. фонд; резерв; запас; 2. pl фонди; кошти; ресурси; капітал; гроші; a фондовий; резервний; запасний
  1. гроші та ін. активи (assets¹), які нагромаджуються і використовуються з певною метою; 2. гроші, якими можна користуватися
  ═════════■═════════
  accumulated fund(s) нагромаджений фонд; administration fund(s) адміністративний фонд; agency fund(s) поручительський фонд; amortization fund(s) амортизаційний фонд; annuity fund(s) фонд ануїтету • фонд для виплати щорічної ренти; authorized fund(s) статутний фонд; available fund(s)s грошові кошти • готові кошти; balanced fund(s)s інвестиційні фонди відкритого типу; bank fund(s)s банківські кошти; basic fund(s) базовий фонд; bonus fund(s) преміальний фонд; borrowed fund(s)s позичені кошти; budgetary fund(s)s бюджетні кошти; capital fund(s) фонд основного капіталу • основний фонд; capital projects fund(s) кошти на програму капіталовкладення; claims settlement fund(s) резерв для виплати страхового відшкодування; closed-end fund(s)s інвестиційні фонди закритого типу; common trust fund(s) спільний довірчий фонд; company fund(s) підприємницький фонд; compensation fund(s) компенсаційний фонд; consolidated fund(s) консолідований фонд; consumption fund(s) фонд споживання; contingency fund(s) кошти на непередбачені витрати; contingent fund(s) резерв для непередбачених витрат; contributed fund(s)s внесені кошти; corporate liquid fund(s) ліквідні кошти корпорації; credit fund(s)s кредитні кошти; debt fund(s)s позикові кошти; debt service fund(s) фонд забезпечення позики • фонд для виплати боргів; deposit fund(s)s кошти на депозитних рахунках; depreciation fund(s) амортизаційний фонд; development fund(s) фонд розвитку; dividend reserve fund(s) резервний фонд для виплати дивідендів; educational endowment fund(s) благодійний фонд на освіту; education fund(s)s кошти на освіту; emergency fund(s) резервний фонд; employee benefit trust fund(s) довірчий фонд, призначений для виплат працівникам підприємства; endowment fund(s) добродійний фонд • благодійний фонд; enterprise fund(s) фонд підприємств; equalization fund(s) фонд валютного регулювання • фонд вирівнювання; equity fund(s)s власні кошти; expense fund(s) початковий резервний фонд для покриття поточних витрат; extra-budgetary fund(s)s позабюджетні кошти; floating fund(s)s оборотні кошти; foreign fund(s)s закордонний капітал; frozen fund(s)s заморожені кошти; general fund(s) загальний фонд • головний фонд; government fund(s)s урядові фонди; health insurance fund(s) фонд медичного страхування; illiquid fund(s)s неліквідні кошти; imprest fund(s) фонд поточних витрат • фонд підзвітних сум; indemnification fund(s) компенсаційний фонд; insufficient fund(s)s відсутність відповідної суми на рахунку • недостатнє покриття • нестаток коштів на рахунку; insurance fund(s) страховий фонд; International Monetary Fund (IMF) Міжнародний валютний фонд (МВФ); investment fund(s) інвестиційний фонд; life fund(s) фонд довічної ренти; liquid fund(s)s ліквідні кошти; liquidity fund(s) фонд ліквідності; long-term fund(s)s довгостроковий капітал; mixed fund(s) змішаний фонд; monetary fund(s) валютний фонд; money market fund(s) фонд грошового ринку; mutual fund(s) взаємний фонд; offshore fund(s) інвестиційний фонд, зареєстрований за кордоном; old-age pension fund(s) пенсійний фонд; open-end fund(s)s інвестиційні фонди відкритого типу; outside fund(s)s залучені кошти • залучений капітал; pay-roll fund(s) фонд заробітної плати; pension fund(s) пенсійний фонд; personal fund(s)s власні гроші; petty cash fund(s) фонд дрібних сум; policy reserve fund(s) резерв страхових внесків; political fund(s) політичний фонд; private fund(s)s приватний капітал; proprietary fund(s) підприємницький фонд; public fund(s)s державні кошти; redemption fund(s) фонд погашення; registered fund(s) статутний фонд; relief fund(s) фонд допомоги; reserve fund(s)s резервний фонд • резервний капітал; revolving fund(s) відновлюваний фонд; shareholders' fund(s) акційний капітал • власницький капітал • акціонерний капітал; short-term fund(s)s короткостроковий капітал; sinking fund(s) фонд сплати • фонд погашення • викупний фонд; slush fund(s) фонд захисного покриття; social security fund(s) фонд соціального забезпечення; stabilization fund(s) фонд валютного регулювання; state fund(s)s державні кошти; sufficient fund(s)s достатнє покриття; superannuation fund(s) пенсійний фонд; trust fund(s) довірчий фонд; unpaid liability fund(s)s фонд для неспла-чених зобов'язань; wages fund(s) фонд заробітної плати; workers compensation fund(s) фонд допомоги на непрацездатність
  ═════════□═════════
  accumulation of fund(s)s нагромадження коштів; allocation of fund(s)s призначення фондів • розміщення капіталу; application of fund(s)s розподіл коштів; appropriation of fund(s)s виділення коштів • асигнування • розміщення коштів; benefits from a fund(s) надходження з фонду; disposition of fund(s)s розподіл коштів; external sources of fund(s)s зовнішні джерела фондів; flow of fund(s)s рух фондів • напрямок фондів • потік фондів; in fund(s)s з грошима; lack of fund(s)s брак коштів; misappropriation of fund(s)s розтрата грошей • незаконне привласнення грошей; short of fund(s)s брак грошей • брак коштів; sources of fund(s)s джерела коштів; to allocate fund(s)s розміщувати/розмістити кошти • призначати/призначити кошти; to apply fund(s)s використовувати/використати кошти • витрачати/витратити кошти; to appropriate fund(s)s виділяти/виділити кошти • асигнувати; to attract fund(s)s притягувати/притягнути кошти; to borrow fund(s)s позичати/позичити гроші; to channel fund(s)s спрямовувати/спрямувати кошти; to deposit fund(s)s вносити/внести гроші в банк; to earmark fund(s)s призначати/призначити кошти; to establish a fund(s) створювати/створити фонд; to freeze fund(s)s заморожувати/заморозити кошти; to grant fund(s)s давати/дати кошти; to invest fund(s)s інвестувати фонди • вкладати/вкласти капітал; to invest in a fund(s) інвестувати гроші у фонд; to make fund(s)s available давати/дати гроші до розпорядження; to manage a fund(s) завідувати фондом; to obtain fund(s)s здобувати/здобути гроші; to provide fund(s)s давати/дати гроші; to raise fund(s)s притягати/притягнути фінансові ресурси; to redistribute fund(s)s перерозподіляти/перерозподілити кошти; to release fund(s)s вивільняти/вивільнити кошти; to set up a fund(s) створювати/створити фонд; to transfer fund(s)s передавати/передати кошти • переказувати/переказати гроші; to withdraw fund(s)s вилучати/вилучити капітал • вибирати/вибрати гроші; uses of fund(s)s розподіл коштів • вжиток фондів
  ═════════◇═════════
  фонд < фр. fond — грошові суми, капітал; внесок, пожертвування < лат. fundus — основа; засвідчуються в писемних пам'ятках XVI ст. іншомовні термінологічні форми: фундушъ і похідні фундушный, фундушовый у значенні «який стосується фонду, пожертвувань» (ІУМ: 463-464); резерв < фр. réserve — запас < лат. reservo — зберігаю (СІС: 576); ресурси < фр. resources — матеріальні засоби < лат. resurgo — піднімаюсь, виникаю знову (СІС: 586; ЕС-СУМ 4:166)

  The English-Ukrainian Dictionary > fund(s)

 • 6 income

  фін., бухг., под. 1. n дохід; заробіток; надходження; a дохідний; 2. n прибуток; a прибутковий; 3. виторг; виручка
  1. гроші або загальна сума грошей, які одержують окрема особа, підприємство чи установа у формі окладу (salary), заробітної плати (wage), від оренди (rent¹) з власності (property²), відсотків (interest), прибутку (profit), пенсії (pension) тощо; 2. надлишок доходу (revenue²), що залишається після відрахування видатків (expenses¹) та збитків за певний звітний період; 3. грошові надходження від реалізації продукції, товару, послуг
  ═════════■═════════
  accrued income нарахований дохід • накопичений дохід; accumulated income нагромаджений дохід; actual income фактичний дохід; additional income додатковий дохід; adjusted income скоригований дохід; adjusted gross income скоригований валовий дохід (при обрахуванні податків); after-tax income прибуток після оподаткування; aggregate income сукупний дохід; annual income річний дохід; assessable income дохід, що підлягає оподаткуванню; average income середній дохід; before-tax income прибуток до оподаткування; break-even income дохід, який повністю використовується на покриття витрат • нульовий прибуток; capital income дохід з капіталу; combined income спільний дохід; current income поточний дохід; deferred income відстрочений дохід • доходи майбутніх періодів; discretionary income дискреційний дохід; disposable income дохід після сплати податків та інших відрахувань; distributable income дохід, що підлягає розподілу • розподільний дохід; dividend income дохід з дивідендів; earned income зароблений дохід • виробничий дохід • дохід від виробничої діяльності; exempt income дохід, звільнений від податків; expected income сподіваний дохід; family income родинний дохід • сімейний дохід; fixed income твердий дохід; foreign source income закордонний дохід; franked income дивідендний дохід після оподаткування; full income повний дохід; gross income валовий прибуток • валовий дохід; gross operating income валовий виторг від продажу; guaranteed income гарантований дохід; hidden income прихований дохід; individual income особистий дохід; interest income дохід у формі відсотків; investment income дохід з капіталовкладення; marginal income граничний дохід; money income грошовий дохід; monthly income місячний дохід; net income чистий прибуток • чистий дохід; nominal income номінальний дохід; nonoperating income дохід від неосновної діяльності; nontaxable income дохід, що не підлягає оподаткуванню; non-wage income дохід крім заробітної плати • дохід з відрахуванням заробітної плати; operating income виробничий прибуток; per capita income дохід на душу населення; periodic income дохід на період; personal income особистий дохід; premium income дохід від страхових внесків; primary income основний дохід; private income приватний дохід; property income дохід з власності; proprietors' income дохід дрібних власників • дохід самозайнятих; provisional income попередній дохід • тимчасовий дохід; real income реальний дохід • дохід у незмінних цінах; regular income регулярний дохід; rental income рентний дохід • дохід з ренти • орендна плата; residual income (RI) залишковий дохід; retained income нерозподілений дохід; supplementary income додатковий дохід; taxable income дохід, що підлягає оподаткуванню; total income загальний дохід; unearned income дохід не з власної діяльності (напр. дивіденди, проценти) • невиробничий дохід; yearly income річний дохід
  ═════════□═════════
  income after tax прибуток після оподаткування; income and expenditure доходи і видатки; income approach розподільний підхід; income averaging усереднення доходу; income before tax прибуток до оподаткування; income bonds облігації, відсотки за якими виплачуються тільки за наявності прибутку в компанії; income distribution розподіл доходу; income effect ефект доходу; income exempt from taxes дохід, що не підлягає оподаткуванню; income from affiliates надходження з дочірних підприємств; income from capital дохід з капіталу; income from continuing operations прибуток з безперервної діяльності; income from discontinued operations прибуток від припиненої діяльності; income from investment дохід від капіталовкладення; income from operations дохід з операцій; income from property дохід з власності; income from rentals дохід з ренти; income from foreign sources закордонний дохід; income inequality нерівність доходів; income in foreign currency дохід у валюті; income in kind дохід у натуральній формі; income maintenance утримання прибутковості; incomes policy стратегія уряду щодо розподілу доходів у суспільстві; income property дохідна власність; income realization реалізація доходу; income smoothing вирівнювання доходу; income splitting подрібнення доходу; income stream потік доходу; income year податковий рік • дохідний рік; to bring in an income приносити/принести дохід; to declare income декларувати/задекларувати дохід • оголошувати/оголосити дохід; to draw an income одержувати/одержати дохід; to split the income подрібнювати/подрібнити доходи • ділитися/поділитися доходом; to tax income оподатковувати/оподаткувати доходи • обкладати/ обкласти доходи податком; year of income податковий рік • дохідний рік
  income²:: net income:: net profit:: profit
  ═════════◇═════════
  дохід < *доходъ — прибуток, дохід, прихід; закріплено в ужитку з 1378 р. у формі доходъ: «А дали ѥсми имь та сѥла у вѣки со всѣмь правомь и панствомь, и со всѣми плати, и с ужитки, и со всѣми доходи» (ССМ 1: 323)

  The English-Ukrainian Dictionary > income

См. также в других словарях:

 • Dividend policy — Accountancy Key concepts Accountant · Accounting period · Bookkeeping · Cash and accrual basis · Cash flow management · Chart of accounts  …   Wikipedia

 • Dividend policy — An established guide for the firm to determine the amount of money it will pay as dividends. The New York Times Financial Glossary * * * dividend policy UK US noun [C] ► FINANCE the method a company uses to decide how much it will pay as dividend …   Financial and business terms

 • dividend policy — Standards by which a firm determines the amount of money it will pay as dividends. Bloomberg Financial Dictionary * * * dividend policy UK US noun [C] ► FINANCE the method a company uses to decide how much it will pay as dividend to shareholders …   Financial and business terms

 • Dividend Policy — The policy a company uses to decide how much it will pay out to shareholders in dividends. Lots of research and economic logic suggests that dividend policy is irrelevant (in theory) …   Investment dictionary

 • dividend policy — A most common form of life insurance policy issued under a plan whereby each policyholder pays annually in advance a fixed sum which, when added to like payments by others, probably will create a fund larger than necessary to meet all maturing… …   Ballentine's law dictionary

 • dividend policy — A company s policy on the extent to which profits should be distributed by way of dividends to shareholders and on the extent to which profits should be retained in the business …   Accounting dictionary

 • Perfect market view of dividend policy — Analysis of a decision on dividend policy, in a perfect capital market environment, that shows the irrelevance of dividend policy in a perfect capital market. The New York Times Financial Glossary …   Financial and business terms

 • deferred dividend policy — A policy of life insurance wherein it is stipulated that the insured is not entitled to any part of the surplus or dividend, otherwise accruing upon the policy annually, until the expiration of a dividend period, which may be 5 years, 10 years,… …   Ballentine's law dictionary

 • annual dividend policy — A policy of life insurance upon which there is an annual distribution of dividend. 29 Am J Rev ed Ins § I 11 …   Ballentine's law dictionary

 • Tax Differential View Of Dividend Policy — The belief that shareholders prefer equity appreciation to dividends because capital gains are effectively taxed at lower rates than dividends. Corporations that adopt this viewpoint generally have lower targeted payout ratios, or a long term… …   Investment dictionary

 • Signaling view (on dividend policy) — The argument that dividend changes are important signals to investors about changes in management s expectation about future earnings. The New York Times Financial Glossary …   Financial and business terms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»