Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

direct marketing

 • 1 direct marketing

  The English-Ukrainian Dictionary > direct marketing

 • 2 direct marketing

  [d(a)ɪ'rekt'mɑːkɪtɪŋ]
  n ком.
  прями́й збут проду́кції ( без посередників)

  English-Ukrainian transcription dictionary > direct marketing

 • 3 marketing

  марк., рек., збут n маркетинг; організація збуту; реалізація; збут; система збуту; торгівля; a маркетинговий; збутовий
  система організації підприємницької діяльності, що орієнтується на врахування вимог ринку та активний вплив на попит з метою розширення збуту товарів; ♦ на організаційному рівні маркетинг охоплює великий спектр діяльності, пов'язаний з рекламуванням (advertising¹), стимулюванням збуту (promotion¹), плануванням (planning), стимулюванням сфери торгівлі (merchandising), реалізацією (sales¹) товарів чи послуг, їх популяризацією (publicity¹) тощо
  ═════════■═════════
  agricultural marketing сільськогосподарський маркетинг • маркетинг сільськогосподарської продукції; brand — маркетинг товарної марки; competitive marketing конкурентний маркетинг • маркетинг конкурентів; concentrated marketing концентрований маркетинг; consumer marketing маркетинг на споживчому ринку; consumer-orientated marketing маркетинг з орієнтацією на споживача; cooperative marketing спільний маркетинг • збут через систему кооперативів; corporate marketing маркетинг корпорацій • корпоративний маркетинг; counteractive marketing протидіючий маркетинг; data-driven marketing маркетинг, керований потоком даних; direct marketing прямий маркетинг • збут без посередників; domestic marketing маркетинг на внутрішньому ринку; domicile marketing маркетинг житла; electronic marketing електронний маркетинг; export marketing маркетинг експорту; foreign marketing маркетинг на закордонних ринках; full-scale marketing повномас-штабний маркетинг; generic marketing маркетинг немарочних товарів; global marketing; industrial marketing промисловий маркетинг; innovative marketing новаторський маркетинг; integrated marketing інтегрований маркетинг; international marketing міжнародний маркетинг; joint marketing спільний маркетинг; local marketing маркетинг на місцевому рівні; mass marketing масовий маркетинг; media marketing маркетинг засобів поширення інформації • маркетинг засобів реклами; multistep marketing багатоступеневий маркетинг; national marketing загальнонаціональний маркетинг; niche marketing; non-profit marketing маркетинг некомерційних організацій • маркетинг у сфері некомерційної діяльності; one-step marketing одноступеневий маркетинг; political marketing політичний маркетинг; product marketing товарний маркетинг; product-differentiated marketing товарно диференційований маркетинг; publishing marketing маркетинг видавничої діяльності • книжковий ринок • видавничий маркетинг; regional marketing місцевий маркетинг • регіональний збут • маркетинг регіонального масштабу; retail marketing роздрібний маркетинг • маркетинг у сфері роздрібної торгівлі; scientific marketing науковий маркетинг; service marketing маркетинг послуг; social marketing суспільний маркетинг; target marketing цільовий маркетинг; test marketing пробний маркетинг; video marketing відеомаркетинг; world marketing всесвітній маркетинг • маркетинг у світовому масштабі
  ═════════□═════════
  marketing activities діяльність у галузі маркетингу • маркетингова діяльність; marketing agreement угода про збут продукції; marketing analysis аналіз збуту; marketing association збутова асоціація; marketing audit перевірка збуту • ревізія збуту; marketing board рада з маркетингу; marketing budget бюджет маркетингу • маркетинговий бюджет; marketing campaign кампанія організації й стимулювання збуту; marketing cartel картель у сфері збуту продукції; marketing competition конкуренція за ринки збуту; marketing concept маркетингове поняття; marketing contribution сприяння збуту продукції; marketing contol регулювання збуту • керування маркетингом; marketing cooperative збутовий кооператив; marketing costs витрати збуту • маркетингові витрати; marketing department комерційний відділ • відділ збуту; marketing director директор відділу збуту • завідувач відділу збуту; marketing effort маркетинговий захід • захід у сфері організації і стимулювання збуту; marketing environment маркетингове середовище; marketing executive спеціаліст у галузі маркетингу; marketing exhibition торговельна виставка; marketing expenses витрати збуту; marketing information system система маркетингової інформації; marketing manager завідувач відділу збуту; marketing method метод збуту продукції; marketing mix; marketing organization збутова організація; marketing plan план збуту продукції; marketing policy політика в галузі збуту • стратегія в галузі збуту; marketing possibilities можливості маркетингу • можливості збуту; marketing potential сподівана реалізація • потенціал маркетингу; marketing practice методика маркетингу; marketing purpose мета маркетингу; marketing research маркетингові дослідження • аналіз можливостей збуту; marketing scheme програма збуту продукції • система маркетингу; marketing strategy маркетингова стратегія • стратегія маркетингу; marketing syndicate синдикат у сфері збуту • маркетинговий синдикат; marketing team маркетингова команда; marketing technique методи маркетингу
  marketing ‡ business organization (384)
  ═════════◇═════════
  маркетинг < англ. marketing < market — ринок, збут
  * * *
  маркетинг; реалізація; збут

  The English-Ukrainian Dictionary > marketing

 • 4 advertising

  1. n рек., марк. рекламування; реклама; 2. рекламна діяльність; 3. рекламне оголошення; a рекламний
  1. оплачене ідентифікованим спонсором поширення через ЗМІ інформації про товари, продукцію (product), послуги (service¹), ідеї, марки (brand), яка спрямована на цільову аудиторію (target audience) і покликана стимулювати попит на ці товари, послуги тощо; ♦ рекламування як один із компонентів маркетингу (marketing communication) поділяють на два основні види: рекламування для створення популярності організації (institutional advertising) і рекламування продукції (product advertising); 2. комерційна діяльність зі створення, розповсюдження та продажу реклами (advertisement); 3. рекламне оголошення (advertisement)
  ═════════■═════════
  above-the-line advertising реклама з агентською знижкою; accessory advertising допоміжна реклама; advance advertising попередня реклама; adversary advertising реклама, що протидіє; advocacy advertising рекламно-пропагандистська кампанія; airline advertising реклама авіакомпанії; aisle advertising реклама у проході між полицями в крамниці; annoying advertising подразлива реклама; audiovisual advertising аудіовізуальна реклама; auditory advertising акустична реклама • звукова реклама; auxiliary advertising допоміжна реклама; bait advertising спокуслива реклама; bait and switch advertising реклама із мерехтливою принадою; bank advertising банківська реклама; bargain-basement advertising реклама, яка пропонує товар за низькими цінами; below-the-line advertising рекламні замовлення, які не дають агентської знижки; beverage advertising реклама напоїв; billboard advertising щитова реклама; block advertising блокова реклама; borax advertising настирлива реклама; brand advertising рекламування марки • рекламування торговельної марки; brand image advertising реклама товарної марки; brand name advertising реклама торгової назви фірмової марки; broadcast advertising рекламування засобами радіо; burst advertising короткострокове раптове рекламування; business-to-business (B-B) advertising реклама для підприємств; cable advertising реклама на кабельному телебаченні; cause-and-issue advertising проблемна реклама • реклама, яка спрямована на суспільні проблеми; cinema advertising кінореклама; classified advertising реклама, згрупована у рубрики; commercial advertising торговельна реклама • комерційна реклама; commodity advertising рекламування товару; comparative advertising реклама, розрахована на дискредитацію товару конкурента; comparison advertising порівняльне рекламування; competitive advertising конкурентне рекламування; concept advertising реклама задуму • реклама ідеї; consumer advertising рекламування споживчих товарів • споживча реклама; contemporary advertising сучасна реклама; controversial advertising суперечлива реклама • дискусійна реклама; cooperative advertising спільне рекламування; corporate advertising рекламування організації • рекламування для створення популярності організації; corrective advertising реклама, яка виправляє помилкову інформацію або помилкове враження; coupon advertising купонна реклама; creative advertising творча реклама; crossruff advertising колективна реклама; current advertising поточне рекламування; deceptive advertising облудна реклама • реклама неякісних товарів • неправдива реклама; demonstration advertising наочна реклама • переконлива реклама; denigratory advertising ганебна реклама конкурентів • ганебна реклама; direct advertising пряме рекламування; direct-mail advertising пряма поштова реклама; directory advertising рекламні оголошення в довідниках; direct response advertising пряма поштова реклама; display advertising вітринно-виставкове рекламування; domestic advertising рекламування місцевих товарів; effective advertising ефективна реклама; endorsement advertising рекламування з підтримкою; entertaining advertising розважальна реклама; ethical advertising етичне рекламування; existing advertising поточна реклама; expensive advertising дорога реклама; eye-catching advertising яскрава реклама; factual advertising реклама, яка обґрунтована фактами; false advertising облудна реклама • неправдива реклама; fashion advertising реклама моди; film advertising кінореклама • реклама з допомогою кінофільмів; financial advertising фінансове рекламування; flexform advertising реклама довільної форми; follow-up advertising повторна реклама; food advertising реклама харчових продуктів; foreign advertising закордонна реклама; fraudulent advertising шахрайська реклама; free advertising безплатна реклама; front-page advertising реклама на титульній сторонці; general advertising реклама на широку публіку; generic advertising рекламування групи товарів; global advertising всесвітня реклама; government advertising реклама від імені урядових органів • урядова реклама; grocery advertising реклама бакалійно-гастрономічних товарів; graphic advertising графічне рекламування; group advertising групова реклама; hard-sell advertising наполегливе рекламування • агресивне рекламування; heavy advertising інтенсивна реклама; high-pressure advertising настійне рекламування • агресивне рекламування; house advertising власне рекламування фірми • внутрішньофірмове рекламування; hype-type advertising гучне рекламування; image advertising рекламування образу • рекламування іміджу; impact advertising спонукальна реклама; indirect advertising непряме рекламування; indirect-action advertising реклама непрямого впливу; industrial advertising промислове рекламування; inferior advertising неякісне рекламування; information advertising реклама, насичена інформацією • інформаційна реклама; in-house advertising власне рекламування фірми • внутрішньофірмове рекламування; initial advertising початкова реклама; innovative advertising новаторське рекламування; institutional advertising рекламування організації • рекламування для популяризації організації; international advertising міжнародне рекламування; interstate advertising рекламування для міжштатного розповсюдження; introductory advertising вступна реклама; investor-solicitation advertising рекламування для зацікавлення вкладників; issue advertising реклама, яка висвітлює суспільні проблеми; journal advertising рекламування в спеціалізованих виданнях • рекламування в журналах; keyed advertising шифроване рекламне оголошення; large-scale advertising великомасштабне рекламування; launch advertising упроваджувальна реклама • реклама впровадження товару • реклама, що оголошує про випуск нового товару; legal advertising правове рекламування; litter-bin advertising рекламування на сміттєвих урнах; local advertising місцеве рекламування; long-term advertising довгострокове рекламування; low-pressure advertising ненав'язливе рекламування; mail-order advertising рекламування торгівлі «товари поштою» • реклама, передана поштою; magazine advertising журнальне рекламування • рекламування в журналах; mail advertising рекламування поштою • реклама, передана поштою; mass advertising масове рекламування • реклама масового охоплення; mass media advertising рекламування в засобах масової інформації; misleading advertising оманливе рекламування • неправдиве рекламування; mobile advertising реклама на транспортних засобах; multimedia advertising рекламування, що користується кількома засобами масової інформації; multinational advertising багатонаціональна реклама; name advertising реклама назви • реклама-назва; national advertising національне рекламування; natural break advertising рекламування в перервах між програмами; newspaper advertising газетна реклама; novelty advertising рекламування новинок; objective advertising об'єктивне рекламування; offbeat advertising нешаблонне рекламування • оригінальне рекламування; off-season advertising рекламування в міжсезонні • позасезонне рекламування; on-target advertising цілеспрямоване рекламування; opinion advertising експертна реклама; oral advertising усне рекламування; outdoor advertising вулична реклама; out-of-home advertising надвірне рекламування; package advertising реклама на упаковці; packaged-goods advertising рекламування фасованих товарів; persuasive advertising переконливе рекламування; point-of-purchase advertising рекламування на місці продажу-купівлі; point-of-sale advertising рекламування на місці продажу-купівлі; political advertising політична реклама; position media advertising вуличне рекламування; postal advertising поштове рекламування; postcard advertising реклама на поштових картках; poster advertising плакатне рекламування • реклама за допомогою плакатів; postmark advertising реклама на поштовому штампі; premium advertising високоякісна реклама; prestige advertising престижне рекламування; price advertising реклама цін; primary advertising основне рекламування; print advertising друковане рекламування; private sector advertising рекламування приватного сектору; problem-solution advertising рекламування щодо розв'язання проблем; producer advertising реклама від імені виробників; product advertising рекламування продуктів; product-centred advertising реклама, яка робить наголос на товарі; product-comparison advertising реклама на основі порівняння товарів; professional advertising професійне рекламування; promotional advertising заохочувальне рекламування • реклама, що заохочує попит; radio advertising радіорекламування; recruitment advertising реклама вакансій; regional advertising районне рекламування • регіональне рекламування; regular advertising систематичне рекламування; reinforcement advertising підсилювальне рекламування; repeat advertising повторне рекламування; retail advertising рекламування роздрібної торгівлі; sales advertising рекламування для збуту; screen advertising екранне рекламування; seasonal advertising сезонне рекламування; selective advertising добірна реклама; semi-display advertising тематичне вітринно-виставкове рекламування; short-term advertising короткострокове рекламування; show-window advertising вітринне рекламування; sky advertising повітряне рекламування; soft-sell advertising ненастійне рекламування; space advertising ілюстративно-зображальне рекламування • зображальне рекламування; split-run advertising рекламування з розбиттям тиражу; spot advertising рекламування у вставці; still-life advertising натюрмортне рекламування; store advertising реклама крамниці; strategic advertising стратегічне рекламування; subliminal advertising рекламування, спрямоване на підсвідомість; successful advertising успішне рекламування; superior advertising реклама вищої якості; tactical advertising тактичне рекламування; target advertising цілеспрямоване рекламування; teaser advertising подразливе рекламування; tie-in advertising супровідна реклама; tombstone advertising коротке рекламне оголошення інформаційного характеру; trade advertising торгова реклама • рекламне оголошення в торговельному виданні; trademark advertising реклама торговельного знака; traditional advertising традиційне рекламування; transit advertising реклама на транспорті; truthful advertising правдива реклама; unacceptable advertising неприпустима реклама; unfair advertising несумлінне рекламування; untruthful advertising неправдива реклама; vertical cooperative advertising вертикальна спільна реклама; viewpoint advertising рекламування точки зору; visual advertising зорова реклама; vocational advertising реклама, розрахована на професіоналів; word-of-mouth advertising реклама, яка твориться споживачами • реклама з уст в уста; written advertising письмове рекламування; year-round advertising цілорічне рекламування; yellow-pages advertising; zero-based advertising реклама з нуля
  ═════════□═════════
  advertising account рахунок за рекламу; advertising activities рекламна діяльність; advertising agency рекламне агентство; advertising agency network мережа рекламних агентств; advertising agent рекламний агент; advertising aids рекламні матеріали; advertising allowance знижка для компенсації витрат на рекламування; advertising and publicity реклама і пропаганда • реклама і популяризація; advertising appeal привабливість реклами • рекламна концепція; advertising budget кошторис на рекламування; advertising campaign рекламна кампанія; advertising consultant порадник з рекламування • консультант з рекламування; advertising contract рекламний контракт; advertising copy рекламний текст; advertising costs витрати на рекламу; advertising department рекламний відділ; advertising director директор рекламного підприємства; advertising effect вплив реклами; advertising effectiveness ефективність реклами; advertising effort рекламна діяльність; advertising expenses витрати на рекламу; advertising expert спеціаліст з реклами; advertising exposure рекламний контакт; advertising film рекламний фільм; advertising industry рекламна галузь; advertising literature рекламне видання • рекламні проспекти; advertising malpractice зловживання в галузі реклами; advertising manager керівник рекламного агентства; advertising material рекламний матеріал; advertising media засоби рекламування; advertising medium засіб рекламування; advertising price рекламна ціна; advertising profit прибуток з рекламування; advertising rate рекламна ставка; advertising registers рекламні довідники; advertising research дослідження у галузі рекламування; advertising revenue дохід з рекламування; advertising slogan рекламний слоган; advertising space місце на рекламу; advertising spot рекламна вставка на телебаченні або радіомовленні; advertising standards норми рекламування • стандарти рекламування; advertising standards authority орган стандартизації в галузі реклами; advertising value вартість реклами; advertising weight ефект реклами; to arrange advertising організувати рекламу; to do the advertising виготовляти/виготовити рекламу; to finance advertising фінансувати рекламу
  advertising¹ ‡ A. four principles of marketing (386)
  пр. publicity
  ▹▹ promotion¹
  * * *
  розміщення оголошень; розміщення реклами; рекламування

  The English-Ukrainian Dictionary > advertising

 • 5 cost

  ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ♦ витрати класифікуються: за функціями — витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв'язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності — змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням — витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
  ═════════■═════════
  absorbed cost поглинуті витрати; accounting cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; accrued costs нараховані витрати; acquisition cost первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна; actual cost фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість; added cost додаткова вартість • додаткові витрати; adjusted historical cost уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах; adjustment cost(s) витрати регулювання; administration cost адміністративні витрати; advertising cost витрати на рекламу; aftershipment cost(s) витрати після відправки вантажу; aggregate costs сукупні витрати; agreed cost договірна ціна; airfreight cost вартість авіа-фрахту; allocated costs розподільні витрати; allowable costs дозволені витрати; alternative cost альтернативні витрати; amortization costs амортизаційні витрати; amortized cost амортизована вартість; ancillary costs додаткові витрати; annual cost(s) річні витрати; anticipated cost(s) передбачені витрати; applied cost віднесені витрати • зараховані витрати; appraisal cost витрати на оцінку; arbitration costs арбітражні витрати; assembly costs вартість монтажу; assessed cost оцінена вартість; attributed costs витрати, перенесені на собівартість; average cost (AC) середня вартість • середня собівартість • середні витрати; average fixed cost середні постійні витрати • середні фіксовані витрати; average input cost середні витрати на ресурс; average resource cost середні витрати на ресурс; average total cost середні загальні витрати; average variable cost середні змінні витрати; avoidable costs витрати, яких можна уникнути; back order cost витрати за невиконане замовлення; basic cost первісна вартість • основні витрати; beforeshipment cost(s) витрати до відправки вантажу; billed cost фактурна вартість; bond issue costs витрати на випуск облігації; book cost балансова вартість • первісна вартість; borrowing cost вартість позики • вартість кредиту; break-even costs витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості; budgeted costs кошторисні витрати; burden costs накладні витрати; calculated costs обчислені витрати; capacity costs постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей; capital cost(s) капітальні витрати • витрати основного капіталу; capitalized cost вартість реального основного капіталу; carrying costs витрати зберігання запасів; changeover cost вартість переходу на іншу модель; clerical cost(s) канцелярські витрати; collection costs витрати на інкасо; combined cost(s) сукупні витрати; commercial cost(s) торговельні витрати • комерційна вартість; committed cost вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати; common cost спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва; comparative cost(s) порівняльні витрати • відносні витрати; competitive costs конкурентні витрати; conditional cost умовна вартість; constant cost постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати; contract costs витрати на контракт; contractual costs витрати контракту; controllable costs регульовані витрати; conversion cost конверсійні витрати • собівартість конверсії; credit costs витрати на кредит; cumulative costs сукупні витрати; current costs поточні витрати; current outlay costs поточні витрати • витрати грошових засобів; current standard cost поточна норма витрат; cycle inventory cost(s) витрати на періодичне поповнення запасів; decreasing costs витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються; deductible cost(s) витрати, які підлягають відрахуванню; deferred cost витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати; delivery cost вартість доставки • витрати на доставку; departmental cost(s) витрати відділу • цехові витрати; depleted cost залишкова вартість; depreciated cost амортизована вартість; depreciation cost(s) амортизаційні витрати; designing cost(s) витрати на проектування; development cost витрати на розробку; differential cost додаткові витрати; direct costs; direct labour costsdirect labour; direct material costdirect material; direct operating cost(s) прямі операційні витрати; direct payroll cost(s) виробнича заробітна плата • виробнича зарплата; discounted cost дисконтована вартість; discretionary cost довільні витрати; displacement cost витрати на зміну структури виробництва; distribution costs витрати збуту продукції • витрати на розподіл; economic costs економічні витрати • оптимальні витрати; employment cost; environmental cost(s) витрати на охорону навколишнього середовища; equipment capital costs капітальні витрати на устаткування; estimated cost(s) кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати; excess cost надмірна вартість • надмірні витрати; executory cost витрати на здійснення; exhibition costs виставкові витрати; expected costs передбачені витрати; expired costs витрати поточного періоду; explicit costs зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати; external costs зовнішні витрати; extra costs додаткові витрати; extraordinary costs надзвичайні витрати; fabrication cost вартість виготовлення; factor cost(s) прямі витрати • витрати на фактори виробництва; factory costs виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати; final cost кінцева вартість; first cost фабрична ціна • собівартість; fixed costs; flat cost собівартість; freight costs витрати на перевезення; full cost(s) повні витрати; fuel costs витрати на пальне; function cost функціональна класифікація витрат; general costs загальні витрати; gross cost валова собівартість • гуртова собівартість; guaranteed cost(s) гарантовані витрати • гарантована вартість; handling cost(s) витрати на обробку • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт; hauling cost(s) транспортні витрати; hidden costs приховані витрати; hiring costs витрати на наймання; historical cost; hospitality costs представницькі витрати; hotel costs витрати на готель; hourly cost погодинні витрати; idle capacity costs непродуктивні витрати; idle time costs витрати з причин простою • витрати у зв'язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності; immediate costs безпосередні витрати; implicit costs внутрішні витрати • неявні витрати; imputed costs умовно нараховані витрати • ставлені витрати; incidental costs побічні витрати; increasing costs зростаючі витрати; incremental costs додаткові витрати • прирощені витрати; incremental energy costs додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію; incremental production costs додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво; incurred costs зазнані витрати; indirect costs; indirect labour costsindirect labour; indirect manufacturing costsmanufacturing overheads; indirect payroll costs нарахування на заробітну плату; indirect production costs накладні витрати виробництва; industrial cost(s) промислові витрати; initial cost первісна вартість • початкові витрати; initial production cost первісна собівартість; input cost витрати на фактори виробництва; installation costs вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування; insurance cost витрати на страхування; intangible cost(s) нематеріальні витрати; integrated cost сумарна вартість; inventoliable costs витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість; inventory cost вартість товарно-матеріальних запасів; inventory acquisition costs витрати на придбання матеріалів; inventory holding cost витрати на зберігання запасів; investment costs витрати на капіталовкладення; invoice cost фактурна вартість; joint cost спільна вартість • спільні витрати; labour costs витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату; launching costs витрати на випуск виробу; layoff costs витрати, пов'язані зі звільненням персоналу; legal costs судові витрати; legitimate costs дозволені витрати; life cycle cost(s) витрати за термін служби; liquidation cost ліквідаційна вартість; living costs прожиткові витрати • витрати на життя; loading costs вантажні витрати; loan cost вартість позики; long run cost довгострокові витрати; long run average cost довгострокові середні витрати; long run marginal cost довгострокові граничні витрати; long run total cost довгострокові загальні витрати; lot quantity cost(s) витрати на виготовлення партії; lump sum cost(s) одноразові витрати; maintenance costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати; managed cost регульовані витрати; managed fixed costs регульовані фіксовані витрати; management cost(s) адміністративні витрати; management fixed costs адміністративні фіксовані витрати; manpower cost(s) витрати на робочу силу; manufacturing costs виробничі витрати • виробнича собівартість; marginal costs гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати; marginal capital costs граничні витрати на використання капіталу; marginal factor cost(s) граничні витрати, пов'язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу; marginal industry costs галузеві граничні витрати; marginal input cost граничні витрати на ресурс; marginal labour cost граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили; marginal private cost граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати; marginal resource cost граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати; marginal social cost граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати; marginal unit costs граничні витрати на одиницю продукції; maritime costs витрати на морське транспортування; marketing cost(s) витрати на збут; material costs матеріальні витрати • вартість матеріалу; merchandising costs витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження; minimum cost мінімальні витрати • мінімальна вартість; miscellaneous cost(s) інші витрати; mixed cost змішані витрати • змішана вартість; negotiated cost договірна вартість; net cost чиста собівартість; nominal cost номінальна вартість; noncontrollable costs нерегульовані змінні витрати; non-manufacturing cost(s) невиробничі витрати; nonrecurring cost(s) неперіодичні витрати; normal costs середня виробнича собівартість; normal pension cost середні витрати пенсійного плану; one-off costs одноразові витрати; operating costs операційні витрати; opportunity cost альтернативна вартість • альтернативні витрати; ordering costs витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення; ordinary costs звичайні витрати; organizational costs організаційні витрати; original cost первісна вартість; outlay cost затратні кошти; out-of-pocket costs прямі витрати • дійсні витрати; output cost(s) виробнича собівартість; overall cost повна вартість; overhead costs накладні витрати; overtime cost(s) витрати на понаднормову роботу; packaging cost витрати на пакування • вартість пакування; past costs минулі витрати; past sunk costs безповоротні витрати; payroll cost(s) вартість робочої сили • витрати на робочу силу; payroll fringe costs додаткові витрати на робочу силу; period costs витрати звітного періоду; planned cost(s) плановані витрати; policy cost витрати на політику; pollution abatement cost(s) витрати на охорону навколишнього середовища; postmanufacturing costs післявиробничі витрати; postponable cost(s) витрати, які можуть бути відкладені; predetermined costs нормативні витрати • кошторисні витрати; premanufacturing costs довиробничі витрати; preparation cost(s) витрати цехової підготовки виробництва; preproduction cost(s) витрати підготовки виробництва; prime cost; process cost(s) виробничі витрати; processing costs витрати на переробку • собівартість конверсії; procurement costs витрати на матеріально-технічне постачання; product cost; production cost; programme cost вартість програми; progressive costs прогресивні витрати; project cost(s) витрати проектування • витрати на розробку нового продукту • витрати на здійснення проекту; projected costs заплановані витрати; publicity costs витрати на рекламу • представницькі витрати; purchase cost(s) витрати на придбання; purchasing costs витрати на придбання; quality costs витрати на забезпечення якості; quality inspection costs витрати на перевірку якості; quality related costs витрати, пов'язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості; real cost витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість; realized cost(s) фактичні витрати; recoverable cost амортизаційні витрати • залишкова вартість; recurring costs періодичні витрати; redistributed cost перерозподілені витрати; reduction costs витрати на зниження будь-чого; related costs непрямі витрати • змінні витрати • зв'язані витрати; relative cost відносна вартість; relevant costs витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати; removal costs витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації; renewal cost витрати відновлення; reoperating cost(s) витрати на перероблення; reorder cost вартість повторного замовлення; repair costs ремонтні витрати; replacement cost відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу; replacement depreciation cost зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах; replenishment cost вартість поповнення запасів; reproduction cost повна поновлена вартість; reservation costs витрати на попереднє замовлення; residual cost залишкова вартість; round-trip cost(s) витрати на транспортування за круговим маршрутом; rising costs зростаючі видатки; running costs виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати; salvage cost ліквідаційні витрати; scheduled costs плановані витрати; selling costs витрати реалізації • торговельні витрати; semi-variable costs частково змінні витрати • напівзмінні витрати; separable costs подільні витрати; service costs витрати на обслуговування; set-up costs витрати на налагодження; shadow costs приховані витрати; shelter costs складові витрати; shipping cost(s) витрати на транспортування; shop cost цехова собівартість; social costs суспільні витрати; social marginal cost суспільні граничні витрати; sorting costs витрати на розсортування; specific cost спеціальна ціна • вартість конкретних виробів; spillover cost витрати переливу • побічні витрати; spiralling costs швидко зростаючі ціни • різко зростаючі ціни; spoilage costs витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку; staff costs витрати на персонал; standard costs нормативні витрати • нормативна собівартість; standing costs постійні витрати; starting-and-stopping cost(s) витрати, пов'язані із запуском виробництва і зупинкою; starting-load cost(s) витрати підготовки виробництва; start-up costs витрати підготовки виробництва • витрати, пов'язані із запуском; stock-holding cost вартість зберігання запасів; stocking cost вартість запасів; storage cost вартість зберігання запасів; sunk costs безповоротні витрати; supervision costs витрати на контроль • витрати на нагляд; supplementary costs додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати; support costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати; tangible costs матеріальні витрати; target cost планована вартість • плановані витрати; tentative cost орієнтовна вартість • пробна вартість; total cost сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість; total delay cost сукупні витрати на чекання; total external cost сукупні зовнішні витрати; total labour costs сукупні витрати на робочу силу; total private cost сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати; total-revenue cost принцип зіставлення сукупної виручки і сукупних витрат; total social cost сукупні суспільні витрати; total system cost сукупні витрати системи; total unit cost сукупні витрати на одиницю продукції; traceable cost витрати, які можна простежити; training cost витрати на навчання • вартість навчання; transaction costs трансакційні витрати; transfer costs витрати на транспортування; transhipment costs витрати на перевантаження; transport costs транспортні витрати; transportation costs транспортні витрати; travel costs дорожні витрати; treating costs витрати на переробку; true cost справжня вартість; ultimate cost кінцева вартість; unabsorbed costs непоглинуті витрати • непокриті витрати; unamortized cost неамортизована частина вартості • чистий капітал; unavoidable costs необхідні витрати • постійні витрати; uncontrollable costs нерегульовані витрати; underwriting cost вартість підписки; unexpired costs витрати майбутніх періодів; unit costs витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції; unit labour costs вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість; unit operating costs операційні витрати на одиницю продукції; unit wage costs вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту; unloading costs витрати на розвантаження; unrecovered cost залишкова вартість; unscheduled costs понадплановані витрати; upkeep costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання; user costs витрати використання; variable costs; wage costs витрати на заробітну плату • витрати на зарплату; warehousing costs складські витрати; warranty costs витрати на гарантійне зобов'язання; weighted average cost середньозважена вартість; welfare costs соціально-культурні витрати; working costs експлуатаційні витрати • вартість обробки
  ═════════□═════════
  above cost вище від собівартості • вище від вартості; at cost за собівартість • за вартість; at any cost за будь-яку ціну; below cost нижче від собівартості • нижче від вартості; cost accountant; cost accounting виробничий облік; cost allocation розподіл витрат; cost allocation base база розподілу витрат; cost analysis аналіз витрат; cost and freight (C and F) (CFR) (C & F) вартість і фрахт; cost and insurance (C and I) вартість і страхування; cost and price difference різниця між собівартістю і ціною; cost apportionment постатейний розподіл витрат; cost awareness обізнаність з витратами; cost-benefit analysis аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів; cost burden тягар витрат; cost calculation калькуляція витрат; cost centre; cost-centre accounting виробничий облік • виробнича бухгалтерія; cost-centre variance відхилення від нормативних витрат; cost charged to витрати, віднесені на; cost classification класифікація витрат; cost clerk обліковець витрат; cost containment стримування витрат; cost control контроль за рівнем витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; cost curve крива витрат; cost depletion allowance податкова знижка на вичерпування природних ресурсів; cost development зростання собівартості; cost distribution розподіл витрат; cost effectiveness ефективність витрат • результативність витрат; cost efficiency економічна ефективність • ефективність витрат; cost escalation зростання витрат; cost estimating оцінка витрат • оцінка вартості; cost factor фактор витрат; cost formula формула обрахування витрат; costfree безплатно; cost function функція витрат; cost increase зростання вартості; costs incurred to date витрати на поточну дату; cost, insurance, freight (OF) вартість, страхування, фрахт; cost, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) вартість, страхування, фрахт і комісія посередника; cost, insurance, freight and exchange (CIF&E) вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею; cost method методика калькуляції; cost minimization мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості; cost of acquisition вартість купівлі • вартість придбання; cost of administration адміністративні витрати; cost of appraisal витрати на оцінку; cost of arbitration вартість арбітражу • витрати на арбітраж; cost of borrowing кошти, пов'язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент; cost of capital; cost of carriage витрати перевезення; cost of carrying inventory витрати зберігання товарно-матеріальних запасів; cost of delivery витрати на доставку; cost of demolition вартість розформування; cost of dismantling вартість демонтажу; cost of doing business витрати експлуатації підприємства; cost of equipment вартість устаткування; cost of equity вартість акціонерного капіталу; cost of financing вартість фінансування • витрати фінансування; cost of fixed capital вартість основного капіталу; cost of goods вартість товару; cost of goods manufactured собівартість виробленої продукції; cost of goods sold собівартість реалізованих товарів; cost of haulage вартість транспортування; cost of heating вартість опалення; cost of installation вартість монтажу; cost of insurance вартість страхування; cost of inventory витрати на проведення інвентаризації; cost of legal proceedings вартість судового розгляду; cost of living прожитковий мінімум; cost-of-living adjustment (COLA) cost надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living allowance cost поправка (до заробітної плати) у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living bonus поправка (до заробітної плати) у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living clause захист індексації заробітної плати; cost-of-living index індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя; cost of manufacture вартість виробництва; cost of materials consumed вартість використаних матеріалів; cost of an order вартість замовлення; cost of packaging вартість пакування; cost of product sold вартість проданого товару; cost of a project вартість проекту; cost of publication вартість публікації; cost of renting вартість оренди; cost of sales собівартість реалізованих товарів; cost of service вартість обслуговування • вартість послуг; cost of servicing вартість обслуговування; cost of tare вартість тари; cost of upkeep вартість утримання; cost-plus витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток; cost price ціна виробництва; cost price estimate оцінка ціни виробництва; cost-push inflation інфляція, викликана зростанням витрат виробництва; cost recovery відшкодовування витрат виробництва; cost structure структура собівартості • структура витрат; cost to the consumer витрати споживача; cost type вид витрат; cost unit одиниця вартості; cost value величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість; cost variance відхилення від нормативних витрат; free of cost безплатно; full-cost pricing ціноутворення на основі повних витрат; incremental costs of service додаткові витрати на обслуговування; less costs за відрахуванням витрат; marginal cost(s) of acquisition граничні витрати, пов'язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу; marginal cost of capital (MCC) гранична вартість капіталу; marginal cost of pollution abatement граничні витрати на зменшення забруднення; net cost of purchases чисті витрати на закупівлю; next to cost майже за собівартістю; oncosts накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати; opportunity cost of capital альтернативна вартість капіталу; research and development (R&D) costs витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи; to absorb costs покривати/покрити витрати; to assess costs оцінювати/оцінити витрати; to award costs against somebody присуджувати/присудити комусь судові видатки; to bear costs переносити/перенести видатки; to calculate costs підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки; to cover costs покривати/покрити видатки; to cover the cost покривати/покрити вартість; to curtail costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to cut down on costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to cut production costs знижувати/знизити собівартість продукції; to decrease costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to defray the costs оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки; to determine the cost оцінювати/оцінити вартість; to estimate costs оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати; to exceed the cost перевищувати/перевищити вартість; to increase costs підвищувати/підвищити вартість; to incur costs понести видатки; to itemize costs розподіляти/розподілити витрати; to keep down costs стримувати/стримати витрати; to meet costs покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість; to offset the costs відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recoup costs відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover costs стягувати/стягнути витрати • покривати/ покрити видатки; to reduce costs зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/ зменшити видатки; to refund the cost повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість; to revise the cost переглядати/переглянути вартість; to save costs занижувати/знизити витрати • економити на витратах; to share the cost розділяти/розділити витрати; to work out the cost обраховувати/обрахувати витрати; to write off capital costs списувати/списати капітальні витрати; under cost нижче від собівартості • нижче від вартості
  * * *
  витрати; видатки; собівартість; вартість

  The English-Ukrainian Dictionary > cost

 • 6 expenses

  (exes)
  бухг., фін. витрати; видатки
  1. кошти або інший вид активів (assets¹), які витрачені або призначені для витрат внаслідок діяльності підприємства; ♦ витрати ведуть до зменшення активів або збільшення заборгованості (liabilities²) внаслідок виплат заробітної плати (wage), зношення (depreciation¹) техніки, устаткування, виплат у страхові фонди, виплат орендної оплати (rent¹) тощо; 2. гроші, які витрачаються на ведення справи і які повертаються працедавцем (employer); ♦ видатки записуються на рахунок витрат (expense account²)
  ═════════■═════════
  absorbed expenses частина накладних витрат, віднесених на незавершене виробництво • витрати, віднесені на операційний рахунок; accompanying expenses супровідні видатки; accrued expenses нараховані витрати • заборгованість; actual expenses фактичні видатки; administrative expenses адміністративні витрати • витрати на адміністративні потреби; advertising expenses видатки на рекламу • витрати на рекламування; agreed expenses узгоджені витрати; allowable expenses витрати, на які існує податкова знижка; amortization expenses амортизаційні відрахування • витрати на амортизацію; annual expenses річні витрати; anticipated expenses передбачені витрати; arbitration expenses арбітражні видатки; assignable expenses прямі витрати; auditing expenses видатки на ревізію • витрати на проведення аудиторської перевірки • витрати на аудит; average expenses середні витрати; bad debt expenses витрати на безнадійні борги; banking expenses банківські видатки; budget expenses кошторис витрат; budgeted expenses кошторисні витрати; building expenses будівельні видатки; business expenses ділові витрати • витрати підприємців • торговельні витрати; calculated expenses підраховані витрати; capitalized expenses капітальні витрати • капіталізовані витрати; carrying expenses поточні витрати; cash expenses грошові видатки; claims expenses витрати на одержання страхового відшкодування; clerical expenses канцелярські витрати; commercial expenses торговельні витрати; compensation expenses компенсаційні витрати; constant expenses постійні витрати; controllable expenses регульовані витрати; current expenses поточні витрати; current operating expenses поточні операційні витрати; custodian expenses витрати, пов'язані зі зберіганням (коштовностей, цінних паперів); customs expenses митні витрати; daily expenses добові видатки; dead expenses непродуктиві витрати • даремні витрати • некорисні витрати; deferred expenses витрати наступного періоду • відстрочені витрати • відкладені видатки; delivery expenses витрати на доставку; depreciation expenses витрати на зношення • амортизаційні відрахування; direct expenses прямі витрати • змінні витрати; directly chargeable expenses витрати, безпосередньо пов'язані з обсягом виробництва; direct manufacturing expenses прямі виробничі витрати; direct shop expenses прямі видатки крамниці; direct store expenses прямі витрати крамниці; discharging expenses витрати на розвантаження; discount expenses витрати за знижкою • витрати за дисконтуванням; distribution expenses витрати на збут; entertainment expenses представницькі витрати; equipment maintenance expenses витрати на установку обладнання; estimated expenses сподівані витрати • передбачені витрати; extra expenses додаткові видатки; extraordinary expenses надзвичайні витрати; factory expenses виробничі витрати; financial expenses фінансові витрати; financing expenses витрати на фінансування; fixed expenses постійні витрати; formation expenses організаційні витрати при реєстрації нового підприємства; forwarding expenses витрати на пересилання товарів; freight expenses витрати на перевезення; general expenses загальні витрати • адміністративні витрати; general operating expenses загальнопідприємницькі витрати; handling expenses витрати на обробку • витрати на опрацювання; hauling expenses витрати на перевезення; incidental expenses побічні видатки; incurred expenses зазнані витрати; indirect expenses непрямі витрати • побічні витрати; indirect manufacturing expenses виробничі накладні витрати; initial expenses початкові витрати; installation expenses витрати на монтаж; insurance expenses витрати на страхування; interest expenses видатки на виплату відсотків; law expenses судові видатки; legal expenses судові видатки • витрати на ведення судової справи; living expenses витрати на життя; loading expenses вантажні витрати; maintenance expenses витрати на технічне обслуговування; management expenses витрати на управління; manufacturing expenses загальновиробничі видатки • загальновиробничі накладні витрати • виробничі витрати; marketing expenses торговельні витрати • витрати на організацію збуту; material expenses матеріальні витрати; miscellaneous expenses різноманітні накладні витрати; noncontrollable expenses нерегульовані витрати; nonoperating expenses витрати, не пов'язані з основним видом діяльності; office expenses канцелярські видатки; operating expenses операційні витрати • поточні видатки • експлуатаційні витрати; organizational expenses організаційні витрати; out-of-pocket expenses змінні витрати (у транспортних операціях) • наявні видатки • кишенькові витрати; overhead expenses накладні витрати; packing expenses витрати на пакування; particular expenses особливі витрати; per capita expenses витрати на душу населення; period expenses витрати звітного періоду; permissible expenses дозволені витрати; personal expenses особисті витрати; petty expenses дрібні витрати; planned expenses плановані витрати; pocket expenses кишенькові витрати; preliminary expenses підготовчі витрати • витрати на формування; prepaid expenses авансовані кошти • заздалегідь оплачені витрати • витрати, які проведені авансом; preparation expenses витрати на підготовчі операції; processing expenses видатки на обробку; professional expenses витрати на послуги спеціаліста; promotional expenses витрати на стимулювання збуту; promotion and sales expenses витрати на рекламу і збут; publicity expenses рекламні видатки; quality expenses витрати на забезпечення якості; reasonable expenses обґрунтовані витрати; recovery expenses витрати на інкасо; recurring expenses періодичні витрати; reimbursed expenses відшкодовувані витрати; reinsurer's expenses витрати перестрахувальника; relocation expenses витрати, пов'язані з переміщенням; removal expenses витрати на переїзд • витрати на переміщення; rent expenses витрати на оренду; repair expenses ремонтні витрати; running expenses поточні витрати; salvage expenses витрати на рятування вантажу; segment expenses операційні витрати; selling expenses торговельні витрати • витрати на збут продукції; service expenses витрати на обслуговування; shipping expenses видатки на перевезення; standing expenses постійні витрати; storage expenses витрати на зберігання; sundry expenses різні витрати • інші витрати; total expenses загальні витрати; towage expenses витрати на буксирування; trade expenses торговельні витрати; transhipment expenses витрати на перевантаження; transportation expenses транспортні витрати • перевозові витрати; travelling expenses подорожні видатки • витрати у відрядженні; uncontrollable expenses нерегульовані витрати; unforeseen expenses непередбачені витрати; unloading expenses видатки на розвантаження; unscheduled expenses позапланові витрати; variable expenses змінні витрати; warranty expenses витрати на гарантований ремонт; wheeling expenses повторювані витрати; working expenses поточні видатки • виробничі видатки • експлуатаційні витрати
  ═════════□═════════
  less expenses відраховуючи видатки; minus expenses відраховуючи видатки; free of expenses без витрат; expenses charged forward з післяплатою за витрати; expenses deducted відраховуючи видатки; expenses for the account of витрати на рахунок кого/чого; expenses for protesting a bill витрати на опротестування векселя; expenses in foreign exchange валютні витрати; expenses of carriage витрати на перевезення; expenses of the carrier видатки фрахтівника; expenses of collection витрати на інкасування; expenses of discharge видатки на розвантаження; expenses of haulage видатки на перевезення; expenses of the insured видатки страхувальника; expenses of the parties витрати сторін; expenses of production витрати виробництва; expenses of representation представницькі витрати; expenses of reproduction витрати на відтворення; expenses of shipping витрати на перевезення; expenses of storage видатки на зберігання; expenses of trackage витрати на перевезення; expenses of transhipping витрати на перевантаження; expenses of transportation видатки на перевезення; expenses on materials видатки на матеріали; expenses on patenting procedure витрати на патентування; expenses on repairs витрати на ремонт; expenses prepaid витрати, оплачені заздалегідь; to absorb expenses брати/взяти на себе витрати • оплачувати/оплатити видатки; to allocate expenses розподіляти/розподілити витрати; to apportion expenses розподіляти/розподілити витрати; to assess expenses оцінювати/оцінити видатки; to bear expenses брати/взяти на себе витрати; to calculate expenses підраховувати/підрахувати витрати; to charge expenses to the account of відносити/віднести витрати на рахунок кого/чого; to claim expenses заявляти/заявити витрати • заявляти/заявити видатки; to compensate for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to cover expenses покривати/покрити видатки; to curtail expenses скорочувати/скоротити витрати • зменшувати/зменшити витрати; to defray expenses покривати/покрити витрати; to double expenses подвоювати/подвоїти витрати • збільшувати/збільшити витрати вдвічі; to estimate expenses оцінювати/оцінити витрати • підраховувати/підрахувати приблизно витрати; to halve expenses зменшувати/зменшити витрати наполовину • ділити/поділити витрати навпіл; to increase expenses збільшувати/збільшити видатки; to incur expenses зазнавати/зазнати витрат • витрачатися; to indemnify for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to itemize expenses перераховувати/перерахувати витрати по пунктах; to limit expenses обмежувати/обмежити витрати; to meet expenses сплачувати/сплатити видатки; to offset expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to participate in expenses ділити/поділити витрати; to pay expenses оплачувати/оплатити витрати • сплачувати/сплатити витрати; to pool expenses організовувати/організувати витрати об'єднаною компанією; to prepay expenses оплачувати/оплатити витрати заздалегідь; to recompense expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover expenses одержувати/ одержати відшкодування за видатки; to reduce expenses зменшувати/зменшити витрати; to refund expenses відшкодовувати/відшкодувати витрати; to reimburse expenses повертати/повернути видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to repay expenses повертати/повернути гроші за видатки • відшкодовувати/ відшкодувати витрати; to save on expenses заощаджувати/заощадити на видатках; to share expenses поділити видатки; to waive expenses звільняти/звільнити від видатків • покривати/ покрити видатки
  * * *
  затрати; витрати; витрати ( які підлягають відшкодуванню)

  The English-Ukrainian Dictionary > expenses

 • 7 media

  рек. засоби реклами; засоби поширення реклами
  канали зв'язку, через які поширюється інформація, реклама (advertisement); ♦ засоби реклами розподіляються на чотири основні категорії: засоби друкованої реклами (print media) — газети, журнали, бюлетені тощо; засоби мовлення / електронні засоби поширення інформації (broadcast media/electronic media) — телебачення, радіо тощо; засоби зовнішньої реклами (out-of-home media) — напр. рекламний щит, плакат; засоби прямої поштової реклами (direct-mail media) — каталоги та інші друковані матеріали, що розсилаються поштою на підставі списків, які закуповують рекламодавці
  ═════════■═════════
  advertising media засоби реклами • засоби поширення реклами; advertising-subsidized media засоби поширення реклами, субсидовані за рахунок реклами; advertising-supported media засоби поширення інформації, які користуються підтримкою реклами; audience-supported media засоби інформації, які фінансуються за рахунок аудиторії; basic media основні засоби реклами; broadcast media засоби теле-, радіомовлення • засоби мовленнєвої реклами; consumer(-interest) media засоби реклами, розраховані на широкого споживача; costly media дорогі засоби реклами; direct media засоби прямої реклами; direct-mail media засоби прямої поштової реклами; display media ілюстративно-зображальні засоби реклами • аудіовізуальні засоби реклами; electronic media електронні засоби поширення інформації; ethnic media засоби реклами, розраховані на охоплення етнічних груп • засоби реклами етнічної спрямованості; indirect media засоби знеособленого рекламного виходу; industrial media засоби реклами, орієнтовані на сферу промисловості; international media міжнародні засоби поширення реклами; local media місцеві засоби реклами; marketing media засоби поширення маркетингової інформації; measured media засоби реклами, охоплені статистичним обліком; national media загальнонаціональні засоби реклами; out-of-home media засоби зовнішньої реклами; passive media засоби реклами пасивного сприймання; primary media основні засоби реклами; print media засоби друкованої реклами; published media засоби друкованої реклами; recruitment media засоби реклами працевлаштування; selective media добірні засоби реклами • засоби реклами вибіркового впливу; space-organized media засоби реклами, орієнтовані на використання простору площі; specialized media спеціалізовані засоби реклами; supporting media допоміжні засоби реклами; time-organized media засоби реклами, організовані за часовим принципом; visual media візуальні засоби реклами; wall media засоби настінної реклами
  ═════════□═════════
  media analysis аналіз рекламної діяльності; media buy купівля місця і часу в засобах реклами; media buyer рекламний агент • спеціаліст із засобів поширення реклами; media buying купівля послуг засобів поширення реклами; media centre центр реклами; media class категорія засобів реклами; media combination комбінування різних засобів реклами; media consumption користування засобами реклами; media coverage зона впливу, яка покрита засобами реклами; media department відділ засобів реклами; media director директор відділу засобів поширення реклами; media insertion schedule розклад рекламних оголошень; media investment асигнування на засоби реклами; media market ринкова зона, яка охоплена засобами реклами; media mix комбінування засобів реклами; media objective формування мети поширення реклами; media plan план користування засобами реклами; media planner укладач плану користування засобами реклами; media planning планування користування засобами реклами; media reach охоплення засобом реклами; media research дослідження засобів реклами; media survey обстеження охоплення засобами реклами; media vehicle розповсюджувач засобів реклами; to carry out media analysis виконувати/виконати аналіз рекламної діяльності; to carry out media planning виконувати/виконати план користування засобами реклами

  The English-Ukrainian Dictionary > media

 • 8 promotion

  1. марк., рек. сприяння; заохочення; стимулювання; стимулювання збуту; 2. кадр. підвищення; просування; підвищення в посаді
  1. діяльність, націлена на просування продукту (product), що передбачає ознайомлення споживачів (consumer) з його якостями, користю, властивостями тощо; ♦ мета стимулювання — переконати споживачів, поширювати відомості і т. п. про позитивні якості продукту; 2. переведення працівника (employee) на вищу посаду (position²), де йому присвоюється вище звання та більший оклад (salary), підвищується його відповідальність, авторитет тощо
  ═════════■═════════
  advertising promotion стимулювання за допомогою реклами; circulation promotion стимулювання зростання тиражу • сприяння зростанню тиражу; consumer promotion стимулювання споживчого попиту; direct response promotion стимулювання в рамках прямого маркетингу; end-of-year promotion сприяння на кінець року; export promotion сприяння розвитку експорту; in-store promotion стимулювання збуту, що проводиться в крамниці; job promotion просування/підвищення в посаді; joint promotion спільне стимулювання; industry promotion сприяння промисловості; local promotion стимулювання збуту на місцевому рівні • місцеве стимулювання; national promotion стимулювання в загальнонаціональному масштабі; one-shot sales promotion разовий захід стимулювання збуту; personality promotion сприяння розвитку особистості; price promotion цінове стимулювання • стимулювання збуту за допомогою цін; product promotion сприяння збуту продукту; retailer promotion стимулювання зусиль роздрібних торговців; safety promotion сприяння безпеці; sales force promotion стимулювання торговельного персоналу; sales promotion; seasonal promotion сезонний захід стимулювання збуту; special promotion спеціальне сприяння • спеціальний захід стимулювання збуту; special price promotion пропозиція пільгової ціни; summer promotion літня рекламна кампанія; tie-in promotion супровідне стимулювання; tourist promotion заохочення туризму; trade promotion стимулювання збуту • стимулювання торговельних замовників • стимулювання сфери торгівлі; umbrella promotion всебічне стимулювання; weekly promotions тижнева рекламна кампанія; word-of-mouth promotion реклама «з уст в уста»
  ═════════□═════════
  promotion by seniority підвищення згідно з досвідом • підвищення за трудовим стажем; promotion mix комплекс заходів рекламної кампанії; promotion models моделі стимулювання збуту; to be due for a promotion чекати підвищення • очікувати підвищення • бути на черзі на підвищення; to be in line for promotion сподіватися підвищення; to do a promotion влаштовувати/влаштувати рекламну кампанію; to get a promotion діставати/дістати підвищення; to run a promotion провадити/провести рекламу
  promotion ‡ A. four principles of marketing (386)
  ▹▹ packaging
  * * *
  стимулювання збуту; просування товарів на ринок; реклама; знижка на новий товар ( тимчасова)

  The English-Ukrainian Dictionary > promotion

 • 9 network

  ком., марк., тк., комп. n мережа; a мережний
  1. сукупність осіб, підприємств, організацій і т. ін., пов'язаних певною метою; 2. сукупність телевізійних або радіомовних станцій, об'єднаних системою ліній зв'язку з метою одночасної трансляції різних програм; ♦ існує чотири основні форми мереж: національна (national network), яка транслює по всій території країни; регіональна (regional network), яка транслює на місцеву територію; кабельна (cable network), яка транслює через супутник, охоплюючи частину світу теле- чи радіосигналами; на замовлення (tailor-made network) для разової трансляції оперативних актуальних подій, які мають загальнонаціональне чи міжнародне значення; 3. система ліній зв'язку, які об'єднують комп'ютери, різні прилади у формі модемів, друкарських пристроїв тощо з метою спільного користування даними (data²), програмними засобами (software) тощо
  ═════════■═════════
  advertising network мережа рекламних агентств; agency network мережа агентств • агентська мережа; backbone network базова мережа; basic network базова основа мережі • основна мережа; Blue network компанія Ей-Бі-Сі; branch network мережа філіалів; broadcasting network трансляційна мережа; cable network; Cable News network Сі-Ен-Ен; cable television network мережа кабельного телебачення; commercial network торговельна мережа; commercial television network комерційна телемережа • мережа комерційного телебачення; communications-control network інформаційно-керуюча мережа комунікацій; computer network комп'ютерна мережа; data bank network мережа банку даних; data-exchange network мережа обміну інформацією; dealer network ділерська мережа; direct distribution network мережа прямого розподілу; distribution network мережа розподілу • мережа доставки • торговельна мережа; facsimile network факсимільна мережа; Global Television network телемережа «Глобал»; highway network дорожня мережа; Independent Television network Мережа незалежного телебачення; information network інформаційна мережа; interrelated network взаємодіюча мережа; local area network; marketing network мережа збуту • мережа розподілу • мережа доставки • торговельна мережа; monitoring network мережа спостереження і контролю; multistation network багатостанційна мережа; National Advertising Agency network Національна мережа рекламних агентств; national network; national distribution network мережа національного розподілу; nationwide network національна мережа • загальнонаціональна мережа; nationwide television network загальнонаціональна телемережа; overall network повна мережа; PERT network мережа ПЕРТ; product distribution network мережа розподілу товару • мережа това-popyxy; public network мережа загального користування; radio network радіомережа; rail network залізнична мережа; Red network радіомережа Ей-Бі-Сі; regional network; ring network кільцева мережа; sales network торговельна мережа; satellite network мережа супутнико-вого зв'язку; scheduling network схема календарного планування; skeleton network схематична мережа; summary network повна мережа; telecommunications network система телекомунікацій; tailor-made network; television network телевізійна мережа; television receiving network приймальна телевізійна мережа; trading network торговельна мережа; transportation network транспортна мережа; wide area network
  ═════════□═════════
  network cabling укладання мережного кабелю; network externality мережний взаємовплив; network marketing мережний маркетинг; network of agents мережа агентів; network of trade outlets торговельна мережа; network stations мережні станції; network structure мережна структура; network terminals мережні термінали; to be connected to a network бути пов'язаним з мережею; to be linked to a network бути пов'язаним з мережею; to construct a network будувати/збудувати мережу; to create a network створювати/створити мережу; to develop a network розвивати/розвинути мережу • створювати/створити мережу; to form a network утворювати/утворити мережу • формувати/сформувати мережу; to install a network проводити/провести мережу; to set up a network засновувати/заснувати мережу • створювати/створити мережу; to share a network ділитися мережею

  The English-Ukrainian Dictionary > network

 • 10 budget

  (bdgt)
  n фін., бухг. бюджет; кошторис; план координації ресурсів; a бюджетний; кошторисний
  план майбутнього фінансування діяльності підприємства, організації, установи і т. ін., в якому передбачаються їхні доходи (income¹) і видатки (expenditure²) на певний період часу; ♦ бувають різні види бюджетів: касовий (cash budget:: cash-flow budget:: cash-flow forecast), в якому відтворюються надходження та витрати готівкою; фінансовий (financial budget), в якому відтворюються капітальні витрати (capital expenditure) та готівкові надходження і витрати, що спільно з бюджетом поточних витрат (operational budget) становлять загальний фінансовий бюджет (master budget:: comprehensive budget), і т. ін.
  ═════════■═════════
  ad budget бюджет реклами • кошторис витрат на рекламу; administrative budget адміністративний фінансовий кошторис; advertising budget рекламний бюджет • кошторис асигнування на рекламу • кошторис витрат на рекламу; advertising and promotion budget кошторис витрат на рекламу і просування; annual budget річний бюджет; approved budget схвалений бюджет; average budget середній бюджет; balanced budget збалансований бюджет; capital budget; capital assets budget бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; capital expenditure budget; cash budget; cash flow budget; complete budget загальний фінансовий кошторис • загальний сукупний фінансовий бюджет; comprehensive budget; consolidated budget консолідований бюджет • зведений бюджет; consumer budget споживацький бюджет; continuous budget; current budget поточні статті доходів і видатків бюджету; defense budget асигнування на оборону • державні витрати на військові потреби; deficit-free budget бездефіцитний бюджет; department budget бюджет департаменту • бюджет відділу • фінансовий кошторис міністерства • фінансовий кошторис установи • цеховий кошторис • цеховий фінансовий план; direct labour budget кошторис прямих витрат на оплату робочої сили • кошторис прямих витрат на оплату праці; direct materials budget кошторис прямих витрат на основні матеріали; double budget подвійний бюджет; draft budget проект бюджету; expense budget кошторис витрат; extraordinary budget незвичайний бюджет; factory overhead budget кошторис загальнофабричних накладних витрат; family budget родинний бюджет • сімейний бюджет; federal budget федеральний бюджет; financial budget; fixed budget твердий кошторис; fixed assets budget бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; flexible budget гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план; forecast budget кошторисні пропозиції • перспективний кошторис; government budget державний бюджет; household budget бюджет домогосподарства; labour budget кошторис по праці; local budget місцевий бюджет; long-range budget довгостроковий план; manpower budget перспективний план підготовки і використання робочої сили; manufacturing overhead budget кошторис фабрично-заводських накладних витрат • кошторис цехових накладних витрат; marketing budget бюджет маркетингу • кошторис витрат на маркетинг; master budget; materials budget кошторис витрат на придбання матеріалів; mini budget міні-бюджет; multiple budget багатоступеневий план • перспективний ковзний бюджет; municipal budget муніципальний бюджет; national budget державний бюджет; national advertising budget кошторис на загальнонаціональну рекламу • загальнонаціональні витрати на рекламу; national income accounts budget бюджет, обрахований за статистикою національного доходу; nation's economic budget економічний бюджет країни; operating budget; ordinary budget звичайний бюджет; overhead budget кошторис накладних витрат • кошторис накладних видатків • фінансовий план накладних витрат; partial budget частковий фінансовий кошторис; performance budget функціональний кошторис • функціональний фінансовий кошторис; perpetual budget; physical budget кошторис, упорядкований за стандартом • кошторис в натуральних одиницях • кошторис в натуральному обрахуванні; production budget виробничий план; program budget кошторис витрат цільового призначення • кошторис фінансування програми • кошторис цільової програми; project budget кошторис витрат на проект; promotion budget кошторис витрат на стимулювання попиту • сума асигнувань на стимулювання попиту; proposed budget пропонований бюджет; publicity budget кошторис представницьких витрат • кошторис витрат на популяризацію; purchase budget кошторис витрат на закупівлю • кошторис витрат на придбання; regulatory budget бюджет діяльності федерального уряду на регулювання економіки; research budget кошторис асигнувань на дослідження; rolling forward budget; sales budget програма збуту • план збуту • бюджет на збут; sales promotion budget кошторис витрат на стимулювання збуту; single-service budget бюджет, який передбачає один вид асигнувань; sliding-scale budget гнучка програма-кошторис • гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план; state budget державний бюджет • бюджет штату • бюджет регіону; static budget твердий план • фіксований кошторис; step budget багатоступеневий державний бюджет; supplementary budget додатковий бюджет; supporting budget допоміжний кошторис; surplus budget бюджет, в якому доходи перевищують видатки; tight budget напружений бюджет; total budget загальний бюджет • генеральний бюджет; training budget кошторис на навчання; transitional budget перехідний бюджет; travel budget кошторис на відрядження; unbalanced budget незбалансований бюджет; unified budget уніфікований бюджет; variable budget гнучкий кошторис • гнучкий план; voted budget затверджений бюджет; zero base budget бюджет на нульовій основі
  ═════════□═════════
  budget account бюджетний рахунок • рахунок споживацького кредиту • родинний рахунок; budget assumption бюджетна передумова; budget ceiling максимальний розмір бюджету; budget constraint бюджетне обмеження • обмеження на величину капіталовкладень; budget contribution відрахування в бюджет; budget control кошторисна методика контролю; budget controller бюджетний контролер; budget costs бюджетні витрати; budget cutback зменшення бюджету; budget deficit дефіцит бюджету • перевищення урядових видатків над доходами • бюджетний дефіцит; budget department бюджетний відділ; budget division бюджетний відділ; budget estimate оцінка бюджету • підрахунок бюджету; budget estimates бюджетні припущення; budget evaluation обрахування бюджету; budget line рядок бюджету • курс бюджету; budget management контроль і регулювання бюджету; budget manager керівник бюджетного відділу; budget of expenditure кошторис витрат; budget of profit and loss кошторис прибутків і збитків; budget of volume and expenditure виробнича програма і кошторис витрат • план виробництва і витрат; budget on accruals basis бюджет на основі нагромаджень; budget proposal бюджетна пропозиція; budget restraint межа споживчого бюджету; budget set множина можливостей споживача; budget simulation моделювання бюджету; budget statement проект бюджету; budget surplus бюджетний надлишок • перевищення доходів над витратами • актив бюджету; to approve the budget затверджувати/затвердити бюджет • ухвалювати/ухвалити бюджет; to balance the budget збалансувати бюджет • ліквідувати дефіцит бюджету; to bring in the budget подавати/подати бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету; to cut the budget зменшувати/зменшити бюджет; to decrease the budget зменшувати/зменшити бюджет; to do a budget готувати/підготувати бюджет; to draw up the budget укладати/укласти бюджет • готувати/підготувати бюджет; to increase the budget збільшувати/збільшити бюджет; to pass the budget затверджувати/затвердити бюджет; to plan a budget укладати/укласти план бюджету; to prepare the budget готувати/підготувати бюджет; to present the budget подавати/подати проект бюджету на розгляд; to reduce a budget зменшувати/зменшити бюджет; to set a budget визначати/визначити розмір бюджету; to submit the budget представляти/представити бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
  ═════════◇═════════
  бюджет < фр. budget < англ. budget — мішок скарбника < лат. bulga — шкіряний мішок; у середньовічній Англії скарбник зі шкіряним мішком, наповненим грішми, ставав перед парламентом і виголошував фінансову промову (ЕС-СУМ 1: 191; ЕСУМ 1: 315); кошторис < польс. kosztorys, koszt — витрати, вартість, кошт і rys — риса, нарис (ЕСУМ 3:69)
  * * *
  1.
  бюджет; кошторис; фінансовий кошторис; план щодо витрат; плановані витрати; план щодо витрат і доходів; кошторис витрат і доходів
  2. v.
  асигнувати; передбачати у бюджеті; виділяти кошти ( на що-небудь); розробляти кошторис; виділяти фонди під статтю витрат

  The English-Ukrainian Dictionary > budget

 • 11 consumer

  n ком., ек., марк. споживач; клієнт; a споживчий; споживацький
  той, хто фактично споживає або використовує товари (good) чи користується послугами (service¹) для задоволення особистих потреб; ♦ споживач не обов'язково мусить бути покупцем (purchaser) продукту чи послуги: напр., мати, яка купує спортивні черевики для дітей, вважається покупцем продукту, але його споживачами фактично є діти
  ═════════■═════════
  average consumer середній споживач; college-educated consumer споживач з вищою освітою; conventional consumer звичайний споживач; direct consumer безпосередній споживач; domestic consumer внутрішній споживач; electricity consumer споживач електроенергії; end consumer кінцевий споживач; final consumer кінцевий споживач; gas consumer споживач газу; green consumer споживач екологічно чистих продуктів; health-conscious consumer споживач, який дбає про здоров'я; household consumers домогосподарства-споживачі; individual consumer окремий споживач; industrial consumer промисловий споживач • споживач товарів промислового призначення; interested consumer зацікавлений споживач; intermediate consumer проміжний споживач; large-scale consumer оптовий споживач; loyal consumer прихильний споживач • вірний споживач; nominal consumer номінальний споживач; personal consumer особистий споживач; potential consumer потенційний споживач; price-conscious consumer споживач, який вчасно реагує на ціну; primary consumer первинний споживач; prospective consumer потенційний споживач; quality consumer споживач високоякісних товарів; rational consumer раціональний споживач; reasonable consumer розсудливий споживач; retail consumer роздрібний споживач; secondary consumer вторинний споживач; semi-independent consumer напівнезалежний споживач; solvent consumer платоспроможний споживач; target consumer цільовий споживач; ultimate consumer кінцевий споживач; upper-income consumer споживач з високим рівнем доходу; weight-conscious consumer споживач, який стежить за своєю вагою
  ═════════□═════════
  consumer advertising споживча реклама; consumer agreement договір зі споживачем; consumer awareness обізнаність споживача; consumer behaviour поведінка споживача; consumer behaviour research дослідження поведінки споживачів; consumer buying behaviour поведінка споживача; consumer choice вибір споживача • споживчий вибір; consumer commodities споживчі товари; consumer confidence довіра покупця; consumer confidence index індекс впевненості споживача; consumer convenience goods споживчі товари повсякденного користування; consumer cooperative споживчий кооператив; consumer credit споживчий кредит; consumer credit loan позика на споживчий кредит; consumer deal споживча угода; consumer demand споживчий попит; consumer demographic profile профіль демографічної статистики споживача; consumer demographics демографічні дані споживача • демографічна статистика споживача; consumer durables споживчі товари тривалого користування; consumer education навчання споживача; consumer equilibrium рівновага споживача • стан рівноваги споживача; consumer expectation survey обстеження очікувань споживачів; consumer goods; consumer industry промисловість споживчих товарів; consumer information споживча інформація; consumer lending кредитування споживачів; consumer list споживчий список; consumer loan споживча позика; consumer loyalty прихильність споживача; consumer magazines журнали для споживачів; consumer market споживчий ринок • ринок споживчих товарів; consumer motivation мотивація споживача; consumer needs споживчі потреби; consumer non-durables споживчі товари короткочасного користування; consumer ombudsman посередник у справі скарг споживачів; consumer panel група споживачів • комісія споживачів; consumer policy політика у сфері захисту споживачів; consumer price index; consumer products споживчі товари; consumer profile профіль споживача; consumer promotion стимулювання купівельного споживчого попиту; consumer protection захист споживача; consumer protection legislation законодавство у галузі захисту споживача; consumer relations споживчі відносини • відносини зі споживачами; consumer research вивчення споживача; consumer response реакція споживача; consumer sales продаж споживчих товарів; consumer service обслуговування споживачів; consumer sovereignty незалежність споживача • суверенітет споживача; consumer spending споживчі витрати; consumer spokesman представник споживачів; consumer stimulants споживчі стимули; consumer surplus надлишок споживача • споживчий надлишок; consumer survey опитування споживачів; consumer taste споживчий смак; consumer taxation оподаткування споживача; consumer transaction споживча операція
  consumer:: end-user; consumer: producer; consumer ‡ C. four principles of marketing (386)

  The English-Ukrainian Dictionary > consumer

 • 12 customer

  n ком. покупець; замовник; клієнт; споживач; a клієнтський
  окрема особа або організація, яка купує або замовляє товари, послуги у крамниці, на підприємстві тощо
  ═════════■═════════
  average customer середній клієнт; bank customer клієнт банку; business customer діловий клієнт; cash customer покупець, який розплачується готівкою • покупець за готівку; charge-account customer покупець, який бере товари у кредит; commercial customer комерційний споживач • комерційний замовник; contractual customer покупець за контрактом; core customer основний замовник; credit customer покупець в кредит; current customer існуючий покупець; defaulting customer клієнт, який не виконав зобов'язання; dependable customer надійний клієнт; direct customer прямий клієнт • покупець, який обслуговується безпосередньо підприємством; established customer старий клієнт; final customer кінцевий споживач; foreign customer закордонний замовник; government customer урядовий замовник; high priority customer клієнт з високим пріоритетом; industrial customer промисловий клієнт; international customer міжнародний замовник; key customer основний замовник; local customer місцевий споживач; loyal customer споживач-прихильник • вірний споживач • відданий споживач • лояльний споживач • лояльний клієнт; major customer важливіший замовник; minor customer дрібний замовник; ordinary customer звичайний клієнт; overseas customer закордонний замовник; permanent customer постійний покупець; potential customer потенційний клієнт • потенційний споживач; preferential customer привілейований покупець; preferred customer привілейований покупець; primary customer головний замовник; prospective customer потенційний клієнт; registered customer зареєстрований клієнт; regular customer постійний клієнт • регулярний клієнт; residential customer індивідуальний побутовий споживач • клієнт — мешканець даної місцевості; retail customer роздрібний торговець — покупець продукції підприємства-виробника; small-scale customer дрібний споживач; target customer цільовий споживач; wholesale customer оптовий торговець — покупець продукції підприємства-виробника; would-be customer потенційний покупець
  ═════════□═════════
  customer's account рахунок клієнта • рахунок покупця; customer accounting облік клієнтів; customer account number номер рахунка клієнта; customer advice авізо клієнта • повідомлення клієнта; customer courtesy ввічливе поводження з клієнтом; customer file картотека клієнтів; customer forward transaction операція з клієнтом на строк • строкова операція з клієнтом; customer guarantee liabilities гарантійні зобов'язання клієнта; customer guidance орієнтація покупця • орієнтація клієнта; customer number номер рахунка клієнта; customer order замовлення клієнта; customer orientation орієнтація клієнта • орієнтація покупця; customer-oriented орієнтований на клієнта • орієнтований на покупця; customer perception сприймання споживача; customer profile характеристика клієнта; customer profitability прибутковість клієнта • доходність клієнта • рентабельність клієнта • зисковність клієнта; customer relations стосунки з клієнтами • контакти з клієнтами; customer relationship стосунки з клієнтами; customer service надання послуг покупцю • обслуговування покупця; customer structure структура і склад покупців; customer support підтримка клієнта; customer transaction операція з клієнтом; to create customers створювати/ створити клієнтуру • формувати ринок; to service customers обслуговувати/обслужити покупців • формувати ринок
  customer і С. four principles of marketing (386)
  ▹▹ client¹

  The English-Ukrainian Dictionary > customer

 • 13 offer

  n 1. ком. пропозиція; a пропонований; 2. юр. оферта
  1. надходження товарів і послуг на ринок; 2. письмова пропозиція оферента (offerer) про наміри укласти угоду на певних умовах, якщо адресат оферти (offeree) погоджується прийняти їх без змін; ♦ оферта зобов'язує обидві сторони
  ═════════■═════════
  acceptable offer прийнятна пропозиція; aggregate offer сукупна пропозиція; attractive offer приваблива пропозиція; basic offer базова пропозиція; binding offer тверда пропозиція; blind offer пропозиція наосліп • прихована пропозиція; buried offer неявна пропозиція • прихована пропозиція; capital stock exchange offer пропозиція обміну акцій; cash offer пропозиція оплати готівкою; cash tender offer пропозиція покупки за готівку; cash-up offer пропозиція оплати готівкою; clubbing offer пропозиція знижки за одночасну передплату двох чи більше журналів; commercial offer комерційна пропозиція; competitive offer конкурентоспроможна пропозиція; comprehensive offer всеосяжна пропозиція; conditional offer умовна пропозиція; counter offer зустрічна пропозиція; coupon offer пропозиція купонів; credit offer пропозиція кредиту; cut-price offer пропозиція товарів за зниженою ціною; deal offer пропозиція пільгової угоди; definite offer певна пропозиція; direct-response offer пропозиція з прямою відповіддю; dozens offer пропозиція з нагородою «за дюжини»; export offer експортна пропозиція; fair offer відповідна пропозиція • задовільна пропозиція • чесна пропозиція; favourable offer прийнятна пропозиція • сприятлива пропозиція; final offer остаточна пропозиція; firm offer тверда пропозиція; foreign offer закордонна пропозиція; free offer пропозиція без зобов'язань (із збереженням права продавця продати товар до отримання відповіді другої сторони) • вільна пропозиція; genuine offer серйозна пропозиція; hidden offer прихована пропозиція; interim offer тимчасова пропозиція; introductory offer вхідна пропозиція; limited offer обмежена пропозиція; low-priced offer пропозиція дешевого товару; market offer ринкова пропозиція; marketing offer маркетингова пропозиція; opening offer початкова пропозиція; original offer первісна пропозиція; overall offer сукупна пропозиція; prefered offer пропозиція, що має перевагу; premium offer пропозиція на пільгових умовах • премія; price offer пропозиція ціни; price-cutting offer пропозиція товарів за зниженою ціною; rebate offer пропозиція знижки з ціни; reduced-price offer пропозиція зниженої ціни • пропозиція товару за зниженою ціною; revised offer переглянута пропозиція; special offer особлива пропозиція; stock tender offer пропозиція скуповування акцій; subscription offer оголошення передплати; takeover offer пропозиція поглинання; temporary offer тимчасова пропозиція; tentative offer пробна пропозиція; total offer сукупна пропозиція; trade-in offer пропозиція на умовах товарообміну; unconditional offer беззастережна пропозиція; valid offer справжня пропозиція
  ═════════□═════════
  income offer curve крива пропонованого доходу; offer for public sale пропозиція для аукціону; offer for sale пропозиція продажу; offer for supply пропозиція на постачання; offer in principle пропозиція в принципі; offer of goods пропозиція товару; offer of a price пропозиція ціни; offer of services пропозиція послуг; offer subject to confirmation пропозиція, дійсна за умови затвердження; offer to supply пропозиція про постачання; offer with samples пропозиція зі зразками; offer without commitment пропозиція без зобов'язань; offer without obligations пропозиція без зобов'язань; to abandon an offer відмовлятися/відмовитися від пропозиції; to accept an offer приймати/прийняти пропозицію; to amend an offer змінювати/ змінити пропозицію; to close an offer приймати/прийняти пропозицію; to consider an offer розглядати/розглянути пропозицію; to decline an offer відхиляти/відхилити пропозицію; to discuss an offer обговорювати/обговорити пропозицію; to draw up an offer розробляти/розробити пропозицію • опрацьовувати/опрацювати пропозицію; to elaborate on an offer розробляти/розробити пропозицію • опрацьовувати/опрацювати пропозицію; to entertain an offer переглядати/переглянути пропозицію; to evaluate an offer переглядати/переглянути пропозицію; to examine an offer переглядати/переглянути пропозицію; to make an offer подавати/подати пропозицію; to outline an offer формулювати/сформулювати пропозицію; to propose an offer подавати/подати пропозицію; to refuse an offer відмовлятися/відмовитися від пропозиції; to reject an offer відмовлятися/відмовитися від пропозиції; to request an offer запитувати/запитати про пропозицію; to take an offer приймати/прийняти пропозицію; to take up an offer приймати/прийняти пропозицію; to turn down an offer відмовлятися/відмовитися від пропозиції; to withdraw an offer відкликати пропозицію; to work out an offer розробляти/розробити пропозицію • опрацьовувати/опрацювати пропозицію
  ═════════◇═════════
  оферта < лат. offertus — запропонований

  The English-Ukrainian Dictionary > offer

См. также в других словарях:

 • direct marketing — ➔ marketing * * * direct marketing UK US noun [U] (also direct advertising, also direct channel marketing) MARKETING ► the activity of marketing products and services by communicating directly with consumers by phone, mail, or on the internet:… …   Financial and business terms

 • direct marketing — n. marketing by means of direct contact with potential clients or customers, as by direct mail, telephone solicitation, door to door selling, etc …   English World dictionary

 • direct marketing — Any advertising or marketing communication, whether trying to sell products or promote your company, which is directed to particular individuals or a company. Practical Law Dictionary. Glossary of UK, US and international legal terms.… …   Law dictionary

 • Direct marketing — For distribution and retail sales of comic books, see direct market. Marketing Key concepts …   Wikipedia

 • Direct Marketing — von Professor Dr. Heinz Dallmer I. Begriffsbestimmungen 1. Direktwerbung Umfasst alle Werbemaßnahmen, die den Empfänger gezielt ansprechen, indem sie ihm die Werbebotschaft in Form eines selbstständigen Werbemittels (z.B. ⇡ Direct Mailing) direkt …   Lexikon der Economics

 • Direct Marketing — A form of advertising in which physical marketing materials are provided to consumers in order to communicate information about a product or service. Direct marketing does not involve advertisements placed on the internet, on television or over… …   Investment dictionary

 • direct marketing — /daɪˌrekt mɑ:kɪtɪŋ/ noun same as direct response advertising ▪▪▪ ‘…after five years of explosive growth, fuelled by the boom in financial services, the direct marketing world is becoming a lot more competitive’ [Marketing Workshop] ▪▪▪ ‘…direct… …   Marketing dictionary in english

 • direct marketing — N UNCOUNT: oft N n Direct marketing is the same as direct mail. The direct marketing industry has become adept at packaging special offers …   English dictionary

 • direct marketing — noun marketing via a promotion delivered directly to the individual prospective customer • Hypernyms: ↑marketing * * * noun [noncount] : a way of selling things by calling people on the telephone or mailing them advertisements or catalogs * * *… …   Useful english dictionary

 • Direct Marketing — Di|rect Mar|ke|ting das; [s] <aus gleichbed. engl. direct marketing; vgl. ↑Marketing> svw. ↑Direktmarketing …   Das große Fremdwörterbuch

 • Direct marketing associations — are national trade organizations that seek to advance all forms of direct marketing. Contents 1 International Federation of Direct Marketing Associations 2 The purposes of Direct Marketing Associations 3 Controversy …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»