Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

assessable income

 • 1 assessable income

  доходи, які підлягають оподаткуванню

  The English-Ukrainian Dictionary > assessable income

 • 2 income

  фін., бухг., под. 1. n дохід; заробіток; надходження; a дохідний; 2. n прибуток; a прибутковий; 3. виторг; виручка
  1. гроші або загальна сума грошей, які одержують окрема особа, підприємство чи установа у формі окладу (salary), заробітної плати (wage), від оренди (rent¹) з власності (property²), відсотків (interest), прибутку (profit), пенсії (pension) тощо; 2. надлишок доходу (revenue²), що залишається після відрахування видатків (expenses¹) та збитків за певний звітний період; 3. грошові надходження від реалізації продукції, товару, послуг
  ═════════■═════════
  accrued income нарахований дохід • накопичений дохід; accumulated income нагромаджений дохід; actual income фактичний дохід; additional income додатковий дохід; adjusted income скоригований дохід; adjusted gross income скоригований валовий дохід (при обрахуванні податків); after-tax income прибуток після оподаткування; aggregate income сукупний дохід; annual income річний дохід; assessable income дохід, що підлягає оподаткуванню; average income середній дохід; before-tax income прибуток до оподаткування; break-even income дохід, який повністю використовується на покриття витрат • нульовий прибуток; capital income дохід з капіталу; combined income спільний дохід; current income поточний дохід; deferred income відстрочений дохід • доходи майбутніх періодів; discretionary income дискреційний дохід; disposable income дохід після сплати податків та інших відрахувань; distributable income дохід, що підлягає розподілу • розподільний дохід; dividend income дохід з дивідендів; earned income зароблений дохід • виробничий дохід • дохід від виробничої діяльності; exempt income дохід, звільнений від податків; expected income сподіваний дохід; family income родинний дохід • сімейний дохід; fixed income твердий дохід; foreign source income закордонний дохід; franked income дивідендний дохід після оподаткування; full income повний дохід; gross income валовий прибуток • валовий дохід; gross operating income валовий виторг від продажу; guaranteed income гарантований дохід; hidden income прихований дохід; individual income особистий дохід; interest income дохід у формі відсотків; investment income дохід з капіталовкладення; marginal income граничний дохід; money income грошовий дохід; monthly income місячний дохід; net income чистий прибуток • чистий дохід; nominal income номінальний дохід; nonoperating income дохід від неосновної діяльності; nontaxable income дохід, що не підлягає оподаткуванню; non-wage income дохід крім заробітної плати • дохід з відрахуванням заробітної плати; operating income виробничий прибуток; per capita income дохід на душу населення; periodic income дохід на період; personal income особистий дохід; premium income дохід від страхових внесків; primary income основний дохід; private income приватний дохід; property income дохід з власності; proprietors' income дохід дрібних власників • дохід самозайнятих; provisional income попередній дохід • тимчасовий дохід; real income реальний дохід • дохід у незмінних цінах; regular income регулярний дохід; rental income рентний дохід • дохід з ренти • орендна плата; residual income (RI) залишковий дохід; retained income нерозподілений дохід; supplementary income додатковий дохід; taxable income дохід, що підлягає оподаткуванню; total income загальний дохід; unearned income дохід не з власної діяльності (напр. дивіденди, проценти) • невиробничий дохід; yearly income річний дохід
  ═════════□═════════
  income after tax прибуток після оподаткування; income and expenditure доходи і видатки; income approach розподільний підхід; income averaging усереднення доходу; income before tax прибуток до оподаткування; income bonds облігації, відсотки за якими виплачуються тільки за наявності прибутку в компанії; income distribution розподіл доходу; income effect ефект доходу; income exempt from taxes дохід, що не підлягає оподаткуванню; income from affiliates надходження з дочірних підприємств; income from capital дохід з капіталу; income from continuing operations прибуток з безперервної діяльності; income from discontinued operations прибуток від припиненої діяльності; income from investment дохід від капіталовкладення; income from operations дохід з операцій; income from property дохід з власності; income from rentals дохід з ренти; income from foreign sources закордонний дохід; income inequality нерівність доходів; income in foreign currency дохід у валюті; income in kind дохід у натуральній формі; income maintenance утримання прибутковості; incomes policy стратегія уряду щодо розподілу доходів у суспільстві; income property дохідна власність; income realization реалізація доходу; income smoothing вирівнювання доходу; income splitting подрібнення доходу; income stream потік доходу; income year податковий рік • дохідний рік; to bring in an income приносити/принести дохід; to declare income декларувати/задекларувати дохід • оголошувати/оголосити дохід; to draw an income одержувати/одержати дохід; to split the income подрібнювати/подрібнити доходи • ділитися/поділитися доходом; to tax income оподатковувати/оподаткувати доходи • обкладати/ обкласти доходи податком; year of income податковий рік • дохідний рік
  income²:: net income:: net profit:: profit
  ═════════◇═════════
  дохід < *доходъ — прибуток, дохід, прихід; закріплено в ужитку з 1378 р. у формі доходъ: «А дали ѥсми имь та сѥла у вѣки со всѣмь правомь и панствомь, и со всѣми плати, и с ужитки, и со всѣми доходи» (ССМ 1: 323)

  The English-Ukrainian Dictionary > income

 • 3 share

  (sh.)
  1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a акціонерний
  1. певна частина чого-небудь, що розподіляється за якимись ознаками; 2. вид цінного папера (securities), що свідчить про пайову участь (ownership interest) у капіталі підприємства і передбачає певну відповідальність (liability); ♦ акції дають право на участь у розподілі прибутку (profit), право голосу та ін. права, що пов'язані здебільшого з двома категоріями акцій: звичайними (ordinary shares) і привілейованими (preference shares)
  ═════════■═════════
  «A» shares звичайні акції з обмеженим правом голосу; assented shares узгоджені акції; assessable share пай, за який можна вимагати додаткового платежу; «B» shares звичайні акції зі спеціальним правом голосу; bank shares банківські акції; bearer share акція на подавця • акція на пред'явника; below par shares акції, випущені зі знижкою номіналу; bogus share фіктивна акція; bonus share безплатна акція • пільгові акції; callable shares акції з правом емітента на викуп за визначеною ціною; capital share частка капіталу • пай в капіталі; commercial shares акції торговельних підприємств; common share; controlling share пайова участь у підприємстві, яка забезпечує контроль; convertible preference shares оборотні привілейовані акції; co-op share пай в кооперативі; cumulative shares кумулятивні (накопичувальні) акції; cumulative preference shares кумулятивні (накопичувальні) привілейовані акції; dead shares акції, які не мають попиту; deferred shares акції з відстроченим дивідендом; distributive share частка верств суспільства у розподілі національного доходу; dominant share домінуюча частка; employee share частка найманих робітників у національному доході; employers' share частка працедавців у національному доході; equal share рівна частка; equity shares звичайні акції; excess shares зайві акції; factor share частка виробничих факторів у національному доході; fancy shares сумнівні акції; foreign shares закордонні акції; founders' shares засновницькі акції • фундаторські акції; fractional share неповна акція • роздрібнена акція; fully paid shares повністю оплачені акції; gold shares акції золотодобувних підприємств; guaranteed shares акції із забезпеченою виплатою дивідендів; high-priced shares акції з високим рівнем ринкових біржових цін; inactive shares акції без попиту • акції, які не мають збуту; incentive shares заохочувальні акції; income shares дохідні акції; industrial shares акції промислових підприємств; investment shares інвестиційні акції; irredeemable preference shares привілейовані акції, які емітент не має права викупити; issued shares випущені акції; listed shares акції, зареєстровані на біржі; low-priced shares акції з низьким рівнем ринкових біржових цін; market share частка ринку; members' shares членські акції; net asset value per share чиста номінальна вартість активів з розрахунку на акцію; new shares нові акції; nonassessable share акція, за яку не можна вимагати додаткового платежу; noncumulative shares некумулятивні акції; nonvoting share акція без права голосу; no-par-value share акція без номіналу; ordinary shares; original shares акції першого випуску; original-issue shares акції першого випуску; outstanding shares неоплачені акції • циркулюючі акції; paid-up shares повністю оплачені акції; paired shares парні акції; participating preference shares привілейовані акції з участю в дивідендах; partly paid shares частково оплачені акції; par value share акція з номіналом; per share на акцію; perpetual preference shares безстрокові привілейовані акції • нетермінові привілейовані акції; preference shares; preferred shares (p. sh.) привілейовані акції; priority shares пріоритетні акції; pro rata share пропорційна частка (встановлених внесків); qualification share кількість акцій, необхідна для участі в управлінні • визначення місця за акціями; quoted shares допущені до котирування акції; redeemable shares акції з правом викупу; redeemable preference shares привілейовані акції з правом викупу; registered shares зареєстровані акції; speculative shares спекулятивні акції; subscribed shares підписні акції; subscription shares підписні акції; term shares строкові акції • термінові акції; transferable shares акції, які дозволено продати; underpriced shares акції, які продаються за ціною, нижчою від номіналу; unissued shares невипущені акції; unlisted shares акції, не зареєстровані на біржі; unquoted shares акції, не допущені до котирування на біржі; voting share акція з правом голосу; wage share частка заробітної плати у національному доході; withdrawn share акція, вилучена з обігу
  ═════════□═════════
  dividend per share; earnings per share; lien on shares право утримання акції за борги; maturity of a share час терміну акції; shares advanced from... to... курс акцій піднявся з... до...; shares are down курс акцій знижується; shares are recovering курс акцій покращується; shares are rising курс акцій піднімається; shares are stationary курс акцій стабільний; shares have fallen курс акцій упав; shares have gone up курс акцій підвищився; shares have slumped 5 points курс акцій впав на 5 пунктів; share in a business частка в підприємстві; share in capital частка в капіталі; share in a cooperative пай в кооперативі; share in expenses участь у видатках; share in profit участь у прибутку; share of commission комісійна частка; share of corporate stock частка акціонерного капіталу; to allot shares розподіляти/розподілити акції; to apply for shares підписуватися/підписатися на акції; to be entitled to a share in profits мати право на частку прибутку; to buy shares купувати/купити акції; to deal in shares торгувати акціями; to dispose of shares продавати/продати акції; to exchange shares обмінювати/ обміняти акції; to float shares випускати/випустити акції; to hold shares тримати акції; to issue shares випускати/випустити акції; to invest in shares вкладати/вкласти капітал в акції; to make a call on shares ставити/поставити вимогу на акції; to pay off shares сплачувати/ сплатити акції; to pay up shares оплачувати/оплатити акції; to place shares with the public публічно розміщувати/розмістити акції; to recall shares вилучати/вилучити акції з обігу; to sell shares продавати/продати акції; to subscribe for shares підписуватися/підписатися на акції; to trade in shares торгувати акціями; to transfer shares передавати/передати права на акції; yield on shares виплата за акціями
  share² (англ., австрал.):: stock² (амер.); share² — ім. пай (діал., діас.), уділ (зах. укр., діас.) прик. пайовий; share² ‡ shares (392); share² ‡ securities (391)
  ═════════◇═════════
  акція < голл. aktie або нім. Aktie — акція (цінний папір) < лат. actio — скарга, претензія скаржника, право на участь; фіксується на початку XVIII ст. (ЕСУМ 1: 59 і ЕС-СУМ 1: 49); пай — тюрк. pai — частина, участь, ділянка (ЕС-СУМ 4: 9; СІС: 492; Фасмер З: 187); уділ — фіксується з XV ст. у формі оудѣль — частина маєтку, уділ, наділ: «Оуставлѧємь коли(ж) моу(ж) оумрє(т) о(т) жєны... а хочє(т) ли иньшєго моужа понѧ(т) тогды мы сказоуєм тымъ то дѣтємь очина всє испо(л)на прїидѣ(т) и дроу(г)мъ оудѣло(м) всє имєнїє материзны а она своє дѣ(л)нїцєю можє(т) моужа понѧть по(д)лѫ(г) своєѧ воли» (ССМ 2: 466)
  * * *
  акція; частка; пай

  The English-Ukrainian Dictionary > share

См. также в других словарях:

 • income tax — a tax levied on incomes, esp. an annual government tax on personal incomes. [1790 1800] * * * Levy imposed by public authority on the incomes of persons or corporations within its jurisdiction. In nations with an advanced system of private… …   Universalium

 • Taxation of Superannuation in Australia — Superannuation in Australia is taxed at three points: on contributions made, investment income and benefits paid.Tax on Investment IncomeThe investment income of a superannuation fund is assessable income of the superannuation fund. However,… …   Wikipedia

 • Isle of Man — Ellan Vannin …   Wikipedia

 • Capital gains tax — A capital gains tax (abbreviated: CGT) is a tax charged on capital gains, the profit realized on the sale of a non inventory asset that was purchased at a lower price. The most common capital gains are realized from the sale of stocks, bonds,… …   Wikipedia

 • Dividend imputation — is a corporate tax system in which some or all of the tax paid by a company may be attributed, or imputed, to the shareholders by way of a tax credit to reduce the income tax payable on a distribution. In comparison to the classical system, it… …   Wikipedia

 • Franking credit — A franking credit is a nominal unit of tax paid by companies paying tax in countries that have a dividend imputation system. Franking credits are passed on to shareholders along with dividends. Shareholders include in their assessable income not… …   Wikipedia

 • assess — 01. We will use the first week of classes to [assess] your speaking ability. 02. The [assessment] of your language skills will include a speaking test and an essay assignment. 03. It may take weeks to [assess] the total damage caused by the… …   Grammatical examples in English

 • Tax investigation — is an in depth investigation processed by tax authority in order to recover tax undercharged in previous years of assessment. It means that the taxpayer is suspected regarding to tax evasion, or just by random sampling. Reasons * Taxpayer fails… …   Wikipedia

 • assess — assessable, adj. /euh ses /, v.t. 1. to estimate officially the value of (property, income, etc.) as a basis for taxation. 2. to fix or determine the amount of (damages, a tax, a fine, etc.): The hurricane damage was assessed at six million… …   Universalium

 • Property tax — Taxation An aspect of fiscal policy …   Wikipedia

 • Duty (economics) — Taxation An aspect of fiscal policy …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»