Перевод: с немецкого на все языки

Recem

 • 1 abdonnern

  v; etw. - izreći (-rečem) što gromovitim glasom; es hat sich abgedonnert prestalo je grmjeti

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > abdonnern

 • 2 abschließen (schloß ab, abgeschlossen)

  v zaključiti, zabraviti; eine Abhandlung - svršiti raspravu; eine Gerichtsverhandlung - zaključiti sudsku raspravu; abschließend ppr adj zaključujući; ein abschließendes Wort finden reći (rečem) zaključnu riječ, završiti; abgeschlossen pp zaključan, zaključen, završen; fig zaobljen

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > abschließen (schloß ab, abgeschlossen)

 • 3 abtreten (a, e aux sein)

  v udaljiti se; milit odstupiti, razići (-idem) se iz redova; (aux haben); etw. - odreći (-rečem) se čega; keinen Fußbreit Landes - ne odstupiti ni pedlja zemlje; die Absätze - istrošiti petice na cipelama; jdm. das Kleid - stati (stanem) kome na suknju; die Schuhe, die Füße draußen - očistiti cipele (noge) prije ulaska u kuću; den Teppich - otrcati ćilim

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > abtreten (a, e aux sein)

 • 4 ade!

  interj zbogom; - sagen reći (rečem) zbogom, oprostiti se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > ade!

 • 5 albern

  adj budalast; jdn. - schelten reći (rečem) kome, da je budala

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > albern

 • 6 artig

  adj učtiv, uljudan (-dna, -dno), pristojan (-jna, -jno); -es Spielzeug lijepa igračka; jdm. etw. Artiges sagen reći (rečem) kome što uljudno (laskavo)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > artig

 • 7 Artigkeit

  f -, -en uljudnost, pristojnost, učtivost (-i); jdm. -en sagen biti učtiv i reći (rečem) učtivosti, govoriti s kim uljudno

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Artigkeit

 • 8 auftrumpfen

  v nabaciti; jdm. derb - nadbiti (-bijem) koga; surovo reći (rečem) kome svoje mišljenje

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > auftrumpfen

 • 9 aüssprechen

  (a, o) v izgovoriti, izgovarati, izjaviti, izustiti; ein Urteil - osuditi, izreći (-rečem) osudu; sich - govoriti do mile volje, iskaliti srce; laß mich - daj da svoje kažem, daj da do kraja izgovorim; darin spricht sich ein großes Talent aus to je znak velike nadarenosti; sich ausgesprochen haben ne imati ništa više kazati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > aüssprechen

 • 10 beiläufig

  adj približan (-žna, -žno); -e Summe približna svota; -e Berechnung približan proračun; eine -e Bemerkung mimogred rečeno; - sagen pripadom reći (rečem)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > beiläufig

 • 11 benennen

  (benannte, benannt) v imenovati, naimenovati (-nujem); fälschlich - krivo nazvati (-zovem); etw. mit dem rechten Namen - nazvati što pravim imenom, fig reći (rečem) bez okolišanja

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > benennen

 • 12 besagen

  v kazati (kažem), kazivati (-zujem); das Nähere - pobliže kazati; nichts - ne reći (rečem) ništa, ne značiti ništa

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > besagen

 • 13 binden

  (a, u) v vezati, svezati (-žem); einen Kranz - plesti (pletem) vijenac; Bücher - vezivati (-zujem) knjige; Fässer - praviti, obručati bačve, nabijati obruče na bačve; jdm. die Zunge - svezati kome jezik, fig obvezati koga da šuti; jdm. etw. auf die Seele - obvezati koga na što, toplo preporučiti (preporučivati, -čujem) kome što; jdm. etw. auf die Nase - objesiti kome što na nos, fig reći (rečem), kazati (kažem) kome što izravno (bez okoliše-nja); jdm. die Hände - svezati kome ruke, fig obvezati koga na što; sich - obvezati se; dieser Schluß (diese Schlußfolgerung) bindet nicht taj zaključak ne osvjedočava, nije logičan; gebunden pp vezan; der Hund ist an der Kette - pas je vezan na lancu; an die Scholle - ve- zan uz grudu (domovinsku); an die Stunde - sein morati se tačno držati određenog sata (vremena); -e Rede vezan (metrički) govor; in -er Rede u metričkom obliku, u stihovima

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > binden

 • 14 bringen (brachte, gebracht)

  v donositi, dovoditi, dovesti (-vedem); zur Welt - roditi; unter Dach und Fach - sigurno spraviti; etw. vor sich - fig uštedjeti (-dim); jdn. zu etw. - skloniti (-nem); es zu etw. - dotjerati do čega; es zu nichts - ne postići (-žem) ništa; an den Bettelstab - spraviti na prosjački štap; ins Gefängnis - strpati u tamnicu; es weit - daleko dotjerati; jdn. aus der Fassung (aus dem Häuschen) - fig zbuniti; ein Ständchen - prirediti podoknicu; in Aufnahme - uvoditi; in Erfahrung - doznati; in Errinnerrung - sjetiti; auf andere Gedanken - skrenuti (-nem) nečije misli na drugo; ins Gerede - ogovarati; in Harnisch - fig naljutiti; in Ordnung (ins reine) - urediti; in Umlauf - staviti u promet; zur Sprache - spomenuti (-nem); nicht übers Herz - fig ne biti kadar (-dra, -dro); zur Kenntnis - prijaviti, obznaniti koga o čemu; zum Schweigen - ušutkati; zu Stande - izvesti (-vedem); jdn. um etw. - lišiti koga čega; Unglück über jdn. - unesrećiti koga; ein Opfer - žrtvovati (-vujem), pridonijeti žrtvu; die Tochter an den Mann - udati kćer; an den Tag - iznijeti (-nesem, iznositi) na vidjelo; zu Falle - oboriti, obarati; zur Ruhe - umiriti, umirivati (-rujem); Waren auf den Markt - donijeti (-nesem, donositi) robu na tržište; unter die Leute - razglasiti, rastrubiti; ein Treaterstück zur Darstellung - prikazati (-kažem), prikazivati (-rujem) kazališni komad; jdn. zum Rasen - razbjesniti koga; zu Wege - izvesti (-vedem); zum Stehen - zaustaviti, zaustavljati; jdn. zur Verzweiflung - natjerati koga do zdvojnosti (da zdvaja); in Wegfall - izlučiti, izlučivati (-čujem); etw. hinter sich - fig uštedjeti (-dim) nešto; es zu Ansehen - steći (stečem) ugled, postati (-stanem), postajati ugledan (-dna, -dno); jdn. zu Falle - upropastiti, upropaštavati koga; jdm. etw. zum Geschenk - pokloniti kome što; jdn. ums Leben - ubiti (-bijem), ubijati koga; es auf achtzig Jahre - doživjeti (-vim) osamdeset godina; Waren an den Mann - prodati (prodavati) robu, objesiti kome robu; etw. an sich (acc.) - steći (stečem), prisvojiti sebi nešto; jdn. auf die Beine - pomoći (-mognem), pomagati (-mažem) kome da ustane, podići (-dignem); etw. ins Gleiche -fig poravnati što; jdn. an den Rand des Verderbens - dovesti koga na rub propasti; jdn. in seine Gewalt - domoći (-mognem) se nekoga; etw. in Rechnung - zaračunati nešto; jdn. in üblen Ruf - ogovarati koga; iznijeti (-nesem), iznositi koga na zao glas; jdn. hinter schloß und Riegel - zatvoriti koga; jdn auf den Gedanken - podsjetiti koga, upozoriti (upozoravati) koga na što; in Anwendung - upotrijebiti, upotrebljavati; in Ausgabe - izdati, izdavati; jdn. auf die Spur -pokazati (-kažem) kome trag; jdn. auf den rechten Weg - navesti (-vedem, navoditi) koga na pravi put; ein Kind auf die Schule - upisati (-pišem), upisivati (-sujem) dijete u školu; jdn. dahin -,daß fig nekoga nagovoriti,da; in eine Gleichung - math postaviti (postavljati) jednadžbu; eine Gleichung auf die niedrigste Potenz - svesti (svedem) jednadžbu na najnižu potenciju; jdn. auf seine Seite - učiniti koga svojom pristalicom; etw. fertig - izvesti što; es bis zum General- dotjerati do generala, postati general; jdm. einen Toast - nazdraviti koga, izreći (-rečem) kome zdravicu; was bringen die Zeitungen? što javljaju novine? was bringst du? kakve nam glase donosiš?; ein Wort bringt das andere riječ po riječ i tako se zapodjene razgovor; Wahrheit bringt Haß istina donosi mržnju, reci istinu i omraza je gotova

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > bringen (brachte, gebracht)

 • 15 einkleiden

  v obući (-bučem), oblačiti, zaodjenuti (-djenem); einen Gedanken in ge-wä'hlte Worte - izreći (-rečem) misao biranim riječima; sich - lassen dati se zarediti

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > einkleiden

 • 16 Gutachten

  n -s, - sud m, mišljenje,stručnjačko mišljenje; em - über etw. (acc.) ein holen tražiti stručnjačko mišljenje o čemu; ein - abgeben reći (rečem) svoj stručnjački sud; nach eigenem - handeln raditi po vlastitom sudu (mišljenju)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Gutachten

 • 17 Güte

  f - dobrota; von erster - odlične kakvoće; in aller - etwas sagen reći (rečem) što posve prijazno (bez uzrujavanja, ne uzrujavajući se); eine Sache in - (ohne Prozeß) abmachen nešto izravnati nagod-benim putom; durch - dobrotom; einen Brief durch - erhalten primiti list dostavljen po nekome (a ne postom)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Güte

 • 18 Hand

  f -, Hände ruka, šaka; flache - dlan m; flache - eines Geweihes plosnati dio rogovlja; geballte - šaka, pesnica f; offene - darežljiva ruka; tote - crkvena nepokretna dobra n pl; eine hohle -. haben biti podmitljiv; eine leserliche - haben imati čitljivo pismo; die letzte - anlegen biti pri završavanju nekog posla; jdm. die -.drücken stisnuti (-nem) kome ruku, rukovati (-kujem) se s kim; jdm. freie - lassen dati kome slobodu djelovanja; freie - haben moći (mogu) nesmetano djelovati; jdm. etw. auf die - geben dati neku svotu kao kaparu; - an sich legen ubiti (-bijem) se, počiniti samoubojstvo; - ans Werk legen latiti se posla; --auf etw. legen htjeti (hoću) prisvojiti nešto; - an jdn. legen položiti ruku na nekoga, napasti (-dnem) nekoga; - in - ispod ruke; fig pomažući kome; etw. iß die - nehmen preuzeti (-zmem) vodstvo čega, latiti se čega; die - mit im Spiele haben imati prste pri čemu; uneheliche Kinder haben die ärgere - nezakonita djeca imaju teži položaj; etw. hat - und Fuß načinjeno je (sastavljeno je) kako treba; das liegt auf der - to je potpuno jasno; auf eigene - säm od sebe, samostalno; aus freier - bez pomagala, od vlastite volje; etw. aus der - legen odreći (-rečem) se čega, prepustiti drugome; aus bester - iz najboljeg izvora; aus erster - iz prve ruke, neposredno; bei der - nehmen uzeti _(uzmem) za ruku; es ist mir nicht zur - nije mi pri ruci; zur linken - nalijevo; Ehe zur linken - nezakonit brak; kurzer - brzo; von langer - polagano; etw. von der - weisen odbiti (-bijem) nešto; von der - gehen brzo napredovati (-dujem); von der - in den Mund leben živjeti (-vim) od momentane zarade; mit Mund und - versprechen za stalno (sigurno) obećati; in fester - haben čvrsto držati (-žim) u ruci, imati u stalnom posjedu; unter der - kaufen kupiti iz druge ruke (jeftino); von langer - her dugo pripravljan; eine - wäscht die andere ruka ruku mije; alle Hände auf Deck! marit sva momčad na palubu; alle Hände voll haben biti preplavljen poslovima, imati pune ruke posla; die Hände rühren zapeti (zap-nem) rukama; jdm. in die Hände arbeiten podupirati (-rem) koga; jdm. auf die Hände sehen gledati kome na prste, paziti na koga; jdm. in die Hände fallen dopasti (-padnem) kome šaka; die Hände übereinanderschlagen prekrstiti ruke, bes-posličiti; krumme Hände machen krasti (kradem); mit leeren Händen praznoruk; etw. unter den Händen haben baš nešto raditi; zu Händen na ruke

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Hand

 • 19 Kind

  n -(e)s, -er dijete (djeteta), pl djeca; von - auf od djetinjstva; das - beim rechten Namen nennen fig otvoreno kazati (-žem), bez okolišenja reći (rečem); ein gebranntes - fürchtet das Feuer ofureno dijete boji se vatre, fig žežen kašu hladi; das - mit dem Bade ausgießen istresti (-sem) dijete skupa s vodom, fig pretjerivati (-rujem); ein - unter dem Herzen tragen, mit einem -e gehen biti trudna; an -es statt annehmen uzeti (uzmem) pod svoje, usvojiti, adoptirati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Kind

 • 20 krumm

  adj kriv, skučen, grbav, šepav; einen - schlagen isprebijati koga; mit etw. - herumkommen fig zaobilazno što reći (rečem); -e Gänge ziehen vijugati se; einen -en Buckel machen vulg klanjati se; -e Finger machen fig krasti (kradem); -e Wege varka f; das Krumme gerade machen fig nešto izvrtati (-ćem)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > krumm

См. также в других словарях:

 • recém- — elem. de comp. Elemento que indica que a ação ou o estado indicado pela palavra que se segue é recente (ex.: recém casado).   ‣ Etimologia: redução de recente   • Nota: É sempre seguido de hífen e, geralmente, de um adjetivo participial (ex.:… …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • RECEM — civitasin tribu Beniamin, Ios. c. 18. v. 27. filius Hebron, 1. Paralip. c. 2. v. 43. Rex item Medianitarum, Numer c. 31. v. 8. quem Iosephus, l. 4. scribit sui nominis condidisse urbem, a Graecis postea Petram dictam. Latine, vacuus, vel vanus,… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • Recem — (a. Geogr.), so v.w. Petra 6) …   Pierer's Universal-Lexikon

 • recém-nado — adj. s. m. Recém nascido. • Plural: recém nados.   ‣ Etimologia: recém + nado …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-vindo — adj. s. m. Recém chegado. • Plural: recém vindos.   ‣ Etimologia: recém + vindo …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-casado — adj. s. m. Que ou aquele que é casado há pouco tempo. • Plural: recém casados.   ‣ Etimologia: recém + casado …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-chegado — adj. s. m. Que ou aquele que chegou há pouco. • Plural: recém chegados.   ‣ Etimologia: recém + chegado …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-criado — adj. Criado há pouco tempo. • Plural: recém criados.   ‣ Etimologia: recém + criado …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-eleito — adj. s. m. Que ou aquele que foi eleito há pouco tempo. • Plural: recém eleitos.   ‣ Etimologia: recém + eleito …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-falecido — adj. Que faleceu recentemente. = NUPERFALECIDO • Plural: recém falecidos.   ‣ Etimologia: recém + falecido …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • recém-nascido — adj. s. m. 1. Que ou o que nasceu há pouco. 2.  [Figurado] Fresco; novo; recente. • Plural: recém nascidos.   ‣ Etimologia: recém + nascido …   Dicionário da Língua Portuguesa