Перевод: с французского на все языки

Agar

 • 1 agar-agar

  agar-agar nm agar-agar.

  Dictionnaire Français-Anglais > agar-agar

 • 2 colle d'agar

  1. агаровый клей

   

  агаровый клей
  Агаро-сахаро-паточный сироп
  [ ГОСТ 17481-72]

  Тематики

  • технол. процессы в кондитерской промышл.

  EN

  DE

  FR

  Франко-русский словарь нормативно-технической терминологии > colle d'agar

 • 3 agar-agar

  БФРС > agar-agar

 • 4 agar-agar

  сущ.

  Французско-русский универсальный словарь > agar-agar

 • 5 agar-agar

  أغرة

  Dictionnaire Français-Arabe > agar-agar

 • 6 agar-agar

  agaragaro

  Dictionnaire français-espéranto > agar-agar

 • 7 hagard

  hagard, e [ˈagaʀ, aʀd]
  adjective
  [yeux] wild ; [visage, air, gestes] distraught
  * * *
  hagarde ’agaʀ, aʀd adjectif [air, personne] dazed; [yeux] wild
  * * *
  'aɡaʀ, aʀd adj hagard, -e
  wild, distraught
  * * *
  hagard, hagarde adj [visage, air, personne] dazed; [yeux] wild.
  ( féminin hagarde) [ʼagar, ard] adjectif

  Dictionnaire Français-Anglais > hagard

 • 8 gélose

  gélose nf agar-agar.

  Dictionnaire Français-Anglais > gélose

 • 9 agréer

  I vi. yoqmoq, ma'qul bo‘lmoq; si cela vous agrée agar bu sizga yoqsa, ma'qul bo‘lsa
  II vt. bajonidil qabul qilmoq, ma'qullamoq; agréer une demande iltimosni bajonidil qabul qilmoq; veuillez agréer mes salutations distinguées mening chuqur hurmat-ehtiromimni qabul qilgaysiz.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > agréer

 • 10 aigrir

  I vi. achimoq, achib ketmoq; le lait a aigri sut achib qoldi
  II vt.
  1. achitmoq, nordon qilmoq; la chaleur aigrit le lait issiq sutni achitib qo‘yadi, issiqdan sut achib qoladi
  2. fig. buzmoq, yomonlashtirmoq, aynitmoq; achchiqlantirmoq, g‘ashiga tegmoq
  II s'aigrir vpr. aynimoq, achimoq; le vin s'aigrit si la bouteille reste débouchée agar shisha ochiq qolsa, vino achib qoladi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aigrir

 • 11 arriver

  vi.
  1. kelmoq, yetib kelmoq; arriver par le train, en auto poyezdda, mashinada kelmoq
  2. yaqinlashmoq, yaqin kelmoq
  3. biron darajaga yetmoq, bo‘yi o‘smoq, bo‘yi balandlashmoq; cet enfant grandit beaucoup, il m'arrive déjà à l'épaule bu bola juda o‘sib ketdi, uning bo‘yi yelkamga yetib qoldi
  4. erishmoq, yetishmoq, muvaffaq bo‘lmoq; arriver à un certain âge ma'lum yoshga yetmoq; j'arrive à faire des économies men pul yig‘ishga muvaffaq bo‘ldim
  5. muvaffaqiyat qozonmoq, muvaffaqiyatga erishmoq; martabasi oshmoq; un individu qui veut à tout prix arriver qanday bo‘lmasin, har qanday yo‘l bilan mavqega erishishni istovchi shaxs
  6. tilga olmoq, til tekkizmoq; to‘xtalmoq, to‘xtalib o‘ tmoq; kelmoq; quant à cette question, j'y arrive bu masalaga kelsak, men unga to‘xtalyapman
  7. en arriver à kelmoq, hosil qilmoq; j'en arrive à la conclusion men xulosa qilmoqdamanki; j'en arrive à me demander s'il n'a pas raison pirovardida balki u haqdir degan xulosaga kelyapman
  8. kelmoq (ega narsani ifodalaydi); un colis est arrivé pour vous sizga posilka keldi
  9. yetib kelmoq, eshitilmoq; le bruit est arrivé jusqu'à ses oreilles shovqin ungacha eshitilardi
  10. yetmoq; kelmoq; l'eau lui arrive à la ceinture suv uning beligacha yetdi
  11. yaqinlashmoq, boshlanmoq; tushmoq; l'hiver arrive qish yaqinlashmoqda; la nuit arrive qorong‘u tushmoqda
  12. bo‘lmoq, bo‘lib o‘ tmoq; ro‘y bermoq; yuz bermoq, sodir bo‘lmoq; kelib chiqmoq, chiqmoq; cela peut arriver à tout le monde hamma bilan ham bunday narsa sodir bo‘lishi mumkun
  13. v.impers. il est arrivé un train poyezd keldi; il arrive un moment où on peut choisir tanlaydigan payt keladi; quoi qu'il arrive nima bo‘lishidan qat'iy nazar; si jamais il m'arrive quelque chose agar menga bir narsa bo‘lib qolsa, agar o‘lib-netib qolsam.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > arriver

 • 12 bonté

  nf.
  1. yaxshilik, ezgulik, yaxshi ish; ayez la bonté marhamat qilib, agar malol kelmasa
  2. sifatlilik, sifati yaxshilik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > bonté

 • 13 cas

  nm.
  1. voqea, hodisa, hol, vaziyat, sharoit, ahvol, holat; cas grave jiddiy holat; en ce cas u holda, u vaziyatda; loc.conj. en cas que, au cas où u holda, agar … qachonki, agar …; en cas qu'il vienne agar, qachonki u kelsa; en tout cas har holda, qanday bo‘lganda ham
  2. faire grand cas de katta ahamiyat bermoq, qadrlamoq, e'tibor bermoq, yaxshi baholamoq
  3. jinoyat, noo‘rin xatti-harakat, ayb; soumettre un cas au juge sudda ayb qo‘ymoq
  4. cas de conscience masala, vijdon ishi, holi
  5. méd. jiddiy, og‘ir hol, ahvol, mushkul holat.
  nm.gram. kelishik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cas

 • 14 croire

  I vt.
  1. sanamoq, hisoblamoq, o‘ylamoq, fikr qilmoq, mulohaza qilmoq, fikr yuritmoq, faraz qilmoq; il est à croire que deb hisoblamoq kerak; j'ai cru entendre sa voix uning ovozi menga eshitilganday tuyuldi; on croirait deb o‘ylash mumkin; je crois bien! albatta, men o‘ylaymanki je te crois! fam. bo‘lmasa-chi, turgan gap
  2. ishonmoq, ishonchi komil bo‘lmoq, inonmoq; je le crois bien jonim bilan ishonaman; croyez cela et buvez de l'eau claire fam. ishongan baxtli, baxtiyor
  3. en croire qqn.qqch. ishonmoq, inonmoq, ishonib topshirmoq; à l'en croire agar bunda unga ishonsang; je n'en crois rien men bunga ishonmayman; en croire à peine ses yeux u o‘z ko‘zlariga arang, zo‘rg‘a ishonadi; s'il faut en croire les rumeurs agar mishmishlarga ishonsang
  II vi. ishonmoq, inonmoq; croire sur parole so‘ziga ishonmoq; croire à (en) -ga ishonmoq; on a peine à croire ishonib bo‘lmaydi; j'ai (de la) peine à croire men ishonolmayman; croire dur comme fer ko‘r-ko‘rona inonmoq; faire croire ishontirmoq
  III se croire vpr. o‘ziga hisoblamoq; s'en croire beaucoup o‘z haqida juda yuqori fikrda bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > croire

 • 15 dire

  I vt.
  1. gapirmoq, aytmoq, bayon qilmoq, bildirmoq; o‘qimoq; dire dans le dos orqasidan gapirmoq; dire en face yuziga aytmoq; dire son opinion fikrini bayon etmoq; dire à qqn. son fait, dire à qqn. ses quatre vérités haqiqatni yuzaga aytmoq, koyimoq, urishmoq; dire sa joie xursandchiligini izhor qilmoq; dire du bien, du mal de qqn. yaxshi, yomon fikr bildirmoq; il faut en dire autant shuni bu to‘g‘rida ham bildirish kerak; il n'y a pas à dire hech narsa deyolmaysan; pour ainsi dire mumkin bo‘lsa, shunday deyish lozim; sans mot dire bir so‘z demasdan; à vrai dire, à dire vrai loc.adv. haqiqatni aytganda; à vous dire vrai vijdonan sizga aytaman; on dit gapirayotibdilar, shunday gaplar yuribdi; il est dit deyilgan, aytilgan; c'est tout dire bu bilan hammasi aytildi; soit dit en passant shunchaki bayon qilib, o‘rnida aytib; ceci dit shundan kelib chiqib; c'est vite, bientôt dit bu aytishga oson; proprement dit aslini olganda; autrement dit boshqacha aytganda; entre nous soit dit o‘rtamizda aytilgan bo‘lsin; c'est dit hal bo‘ldi; c'est pas dit hali bir narsa deyish qiyin; vous m'en direz des nouvelles hali ko‘rasiz, ishonch hosil qilasiz; cet entrefilet en dit long bu maqola hali ko‘p narsalarni bayon qiladi; cela ne me dit rien bu menga qiziqarli emas, bu menga hech narsani anglatmaydi; pour mieu dire, tout dire yaxshisi; et dire que qarang, a! dites donc! quloq soling! nima gap! yana nima! on dirait shu singari, baayni, huddi; dire la bonne aventure kelajagini aytib bermoq, gol ochmoq, karomat qilmoq; vouloir dire bildirmoq, ifodalamoq; cela veut dire shuni bildiradi; cela va sans dire o‘z-o‘zidan ma'lum; si le coeur vous en dit agar siz shunday istasangiz; qu'est-ce à dire? bu nimani bildiradi? bu nima o‘zi? loc.conj. c'est à dire binobarin
  2. buyurmoq, amr qilmoq; on vous dit de cesser sizga aytayotibdi, to‘xtating!
  II se dire vpr.
  1. so‘z yuritilmoq, so‘zlanmoq, gapirilmoq, aytilmoq, deyilmoq, bahs qilinmoq, bayon etilmoq
  2. o‘zini tanitmoq, o‘z nomini aytmoq.
  nm. arz, arzu hol, ariza, arznoma; dire d'expert ekspert xulosasi; au dire de aytishlaricha.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > dire

 • 16 échéant

  loc.adv. le cas échéant kezi kelganda, agar taqdir bo‘lsa, iloji, imkoni bo‘lsa.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > échéant

 • 17 éclaircie

  nf.
  1. havoning ochilishi; 'il y a une éclaircie nous irons nous promener agar havo ochilsa, biz sayrga chiqamiz
  2. oraliqdan tushgan, ko‘ringan shu' la, yorug‘lik, ochiq joy; tout le ciel était noir sauf une éclaircie vers le nord osmon qora bulutlar bilan qoplangan edi, faqat shimol tomonda ochiq joy, yorug‘lik ko‘rinardi
  3. fig. vaziyatning yaxshilanishi, osoyishtalik; une éclaircie dans la politique internationale xalqaro siyosiy vaziyatda bir muncha yaxshilanish
  4. siyraklashtirish; yagonalash, yagana qilish (o‘rmonchilikda); mevalarni siyraklashtirish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > éclaircie

 • 18 grâce

  nf.
  1. iltifot, lutf, yaxshilik, mehr, marhamat, ixlos, mayl, yoqtirish, xush ko‘rish; bonne grâce xushmuomalalik, muloyimlik, sermulozamatlik, sertakalluflik; être dans les bonnes grâces de qqn. être en grâce auprès de qqn. birovning marhamatida bo‘ lmoq; trouver grâce aux yeux de qqn. (auprès de, devant qqn) birovning ishonchini qozonmoq, pinjiga kirib olmoq; faites-moi la grâce de marhamat qiling, agar xizmat bo‘lmasa, buyursinlar! loc.adv. de grâce! marhamat, meni kechirasiz, xudo haqqi!
  2. rahm, shafqat, kechirish, afv etish, gunohidan o‘tish; accorder la grâce à un condamné à mort o‘limga hukm etilganni afv etmoq; prier grâce, demander grâce rahm-shafqat so‘ramoq; faire grâce à qqn. afv etmoq, kechirmoq; je vous fais grâce men gunohingizdan o‘taman; faites-moi grâce de vos observations tanbehlaringizdan qutqaring, xalos qiling; donner le coup de grâce o‘ldirmoq, azob-uqubatdan qutqarmoq; grâce! afv eting, shafqat qiling!
  3. ko‘rkamlik, go‘zallik, malohat, latofat, joziba, xirom, jilva, nafislik, noziklik, nazokat, bejirimlik, yoqimlilik, istarasi issiqlik, yoqimtoylik; de bonne grâce iltifot, nazokat, muloyimlik bilan, lutfan, jon deb, bajonidil
  4. tashakkur, rahmat, minnatdorlik; minnatdorchilik, shukur qilish; rendre grâces à qqn. minnatdorchilik bildirmoq; une action de grâce qisqa ibodat; loc.prép. grâce à tufayli, sababli, sharofati bilan, natijasida; grâce à cela buning natijasida; grâce à Dieu, grâce au Ciel xudoga shukur, xayriyat!
  5. relig. xudoning marhamati
  6. pl. tushlikdan keyingi, peshingi ibodat.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > grâce

 • 19 importer

  vt.
  1. chetdan mol olib kelmoq, olib kirmoq
  2. kiritmoq, kirgizib qo‘ymoq; importer une maladie kasallik olib kelmoq, kirgizmoq; importer une mode nouvelle yangi fason kiritmoq.
  vi. muhim, ahamiyatli, kerakli, e' tiborli bo‘lmoq, il importe peu muhim emas; peu importe, que m'importe? mening nima ishim bor, menga butunlay farqsiz, befarq; peu importe si muhim emas agar; peu leur importe ularning nima ishi bor, ularga tamoman ahamiyati yo‘q; n'importe! muhimmas! muhtojlik yo‘q, zarurat yo‘q! bari bir! hech nima! qu'importe? demak nima? nima muhimlik?, bari bir emasmi?; n'importe quoi nima bo‘lganda ham, bari bir nima?; n'importe qui kim bo‘ lganda ham; n'importe (le) quel har bir, qanday bo‘ lganda ham; à n'importe quelle heure har qanday soatda ham, vaqtda ham; n'importe comment naridan beri, chalachulpa, pala-partish; n'importe quand qachon bo‘lmasin, duch kelgan joyda.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > importer

 • 20 jamais

  adv. de temps
  1. qachon bo‘lmasin, bir payti kelib, bir kunmas bir kun; si jamais je le rencontre agar bir kunmas bir kun uni uchratsam; aurait-on jamais pensé qu'il ferait cela? Payti kelib uning bunday ish qilishini kim ham o‘ylabdi? c'est pire que jamais hech qachon bunday yomon bo‘lgan emas; loc.adv. à jamais, pour jamais umrbod, abadiy, mangu; il a quitté son pays à jamais u o‘z vatanini mangu tashlab ketdi
  2. hech, hech qachon, hech vaqt, aslo, sira, il n'est plus jamais revenu u boshqa hech qachon kelmaydi; je ne le ferai jamais plus men endi hech qachon unday qilmayman; jamais, au grand jamais hech qachon, hayotda hech vaqt; c'est le moment ou jamais hozir vaqti keldi yoki hech qachon; on ne sait jamais qayerdan bilibmiz; prov. mieux vaut tard que jamais hech bo‘lmaganidan kech bo‘lgani yaxshi
  3. faqat, boryog‘i, atigi; après tout, cela ne fait jamais que 50 francs bu bor yog‘i 50 frank turadi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > jamais

См. также в других словарях:

 • Agar — or agar agar is a gelatinous substance derived from seaweed. Historically and in a modern context, it is chiefly used as an ingredient in desserts throughout Japan, but in the past century has found extensive use as a solid substrate to contain… …   Wikipedia

 • Agar — dans la Genèse, esclave d Abraham, mère d Ismaël. ⇒AGAR, AGAR AGAR, subst. masc. Substance mucilagineuse de certaines algues communes dans les mers extrême orientales : • 1. Dans des récipients (...) on dispose des aliments propres au… …   Encyclopédie Universelle

 • Agar — Agar, (malaiisch) auch Agar Agar, Agartang, Japanischer Fischleim, Kanten (Japanisch) oder Chinesische bzw. Japanische Gelatine genannt, ist wie Carrageen ein Polysaccharid (genauer Galactose Polymer), das Gallerte bilden kann. Die Grundeinheiten …   Deutsch Wikipedia

 • agar — agar; agar·i·ca·ce·ae; agar·i·ca·les; agar·i·cin; agar·i·cine; agar·i·cin·ic; agar·i·coid; agar·i·cus; agar·o·phyte; agar·wal; agar·ose; agar·i·ca·ceous; …   English syllables

 • agar — a gar, n. [See {agar agar}.] 1. common shortened form of {agar agar[2]}. Syn: gelose, agar agar. [PJC] 2. 1 any culture medium that uses agar as the gelling agent; used especially with a modifying prefix, as, EMB agar. The term is applied both to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • agar — m. microb. Medio de cultivo semisólido o sólido que contiene el alga agar agar para dotarlo de consistencia. También se denomina agar agar. Medical Dictionary. 2011. agar …   Diccionario médico

 • agar — agar̃ (<ag ar) prt. argi: Agar̃ jau jūs pavalgėt? Slm. Agar̃ tu ten nuėjai? Kp. Agar̃ tau anas nieko nesakė! Km. Agar̃ kulsim šiandien dobilus? Aln …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • agar — [ä′gər, ā′gər΄; ägär΄, ā′gär΄] n. [Malay] 1. a gelatinous product made from seaweed and used as a base for bacterial cultures, as a laxative, in jellied and preserved foods, in electrophoresis, etc. 2. a base containing agar: Also agar agar …   English World dictionary

 • agar — A gar a gar, n. [Ceylonese local name.] 1. A fucus or seaweed much used in the East for soups and jellies; Ceylon moss ({Gracilaria lichenoides}). [1913 Webster] 2. A gelatinlike substance, or a solution of it, prepared from certain seaweeds… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Agar — Agar, SD U.S. town in South Dakota Population (2000): 82 Housing Units (2000): 54 Land area (2000): 0.168095 sq. miles (0.435364 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.168095 sq. miles (0.435364 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Agar, SD — U.S. town in South Dakota Population (2000): 82 Housing Units (2000): 54 Land area (2000): 0.168095 sq. miles (0.435364 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.168095 sq. miles (0.435364 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

Книги

Другие книги по запросу «Agar» >>


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.