Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

ὑπο-θρύπτομαι

 • 1 υποθρυπτομαι

      1) быть несколько изнеженным
      2) втихомолку наслаждаться
      

  ὑ. προσώπῳ (τινός) Anth.украдкой целовать чьё-л. лицо

  Древнегреческо-русский словарь > υποθρυπτομαι

 • 2 υπο

       ὑπό
      I
       (ῠ) adv. внизу, снизу
      

  τρομέει δ΄ ὑ. γυῖα Hom. — ноги дрожат подо мной;

      πῖαρ ὕπ΄ οὖδας Hom. — внизу (находится) тучная почва;
      ὑ. δὲ φαρετρεῶνες ἐκρέμαντο Her.снизу же висели колчаны

      II
      эп.-поэт. тж. ὑπαί ( перед δ и π), в анастрофе ὕπο, in elisione ὑπ΄ - перед придых. ὑφ΄
      1) praep. cum gen.
      (1) из-под
      

  ἐρύειν τι ὑ. τινος Hom.вырвать что-л. из-под кого-л., т.е. из чьих-л. рук;

      ὑ. βλεφάρων Hom. — из-под век:
      ὑ. χθονός Hes.из-под земли (ср. 2)

      (2) под (на вопросы «куда» и «где»)
      

  ὑ. χθονός Hom. (ср. 1) и ὑ. γῆς Plat.под землей или под землю;

      οἱ ὑ. χθονός Aesch., Soph. — погребенные, умершие;
      λαβεῖν ὑ. μάλης τι Plat.взять что-л. под мышку;
      ὑ. στέρνοιο τυχεῖν Hom. — поразить под (самую) грудь;
      ὑ. τῆς αἰθρίας Xen.под открытым небом

      (3) у подножия
      

  (ὑ. τῆς πλατάνου Plat.)

      (4) от, из
      λύεσθαι ἵππους ὑ. ζυγοῦ Hom.распрягать лошадей

      (5) от, из-за, по причине
      

  δαμῆναι δουρὴ ὑ. τινος Hom.пасть от чьего-л. копья;

      ὑ. τινος θνῄσκειν Hom. и ἀποθνῄσκειν Her., Thuc.умирать от чьей-л. руки;
      χαλεπῶς ἔχειν ὑ. τραυμάτων Plat. — тяжело страдать от ран;
      ἀϋσάντων ὑπ΄ Ἀχαιῶν Hom. — от крика ахейцев;
      ὑ. χάρματος HH. или χαρᾶς ὕ. Aesch. — от радости;
      ὑπ΄ ἀνάγκης Hom. — поневоле;
      ὀργῆς ὕπο Eur. — из-за гнева;
      ὑ. ταύτης τῆς αἰτίας Plat. — по этой причине;
      ὑπ΄ ἄλγους Aesch. и ὑπ΄ ὀδύνης Plat. — от боли;
      ὑπ΄ ἀγνοίας Aesch. — по незнанию;
      ὑφ΄ ἡδονῆς Soph. — из-за (ради) удовольствия;
      μνήμης ὕπο Soph. — по памяти;
      ὑ. ἀπλοίας Thuc. — вследствие неблагоприятных для плавания условий;
      ὑ. τῆς παρεούσης συμφορῆς Her.ввиду случившегося несчастья

      (6) с, при, в сопровождении
      

  ὑπ΄ αὐλοῦ Hes., Her. — под звуки свирели;

      ὑπ΄ οἰωνῶν καλῶν Eur. — при благоприятных предзнаменованиях;
      ἄελλα ὑ. βροντῆς Hom. — буря с громом;
      ὑπὸ φανοῦ Xen. — при свете факела;
      ὑπὸ σκότου Soph., Xen. — во тьме, перен. втайне;
      ὑ. πομπῆς Her. — в торжественном шествии;
      ὑ. θυσιῶν καὴ ὑ. εὐχῶν Plat. — среди жертвоприношений и молитв;
      ὑ. μαστίγων Her. — под ударами бичей;
      ὑπ΄ εὐκλείας θανεῖν Eur.умереть со славой

      (7) в подчинении у
      

  λαοὴ ὑπ΄ αὐτοῦ Hom. — управляемые им народные массы;

      ὑπ΄ ὀρφανιστῶν Soph.под властью опекунов

      (8) при обознач. действующего лица (ср. англ. by, франц. par), в переводе обычно опускается; существительное переводится творительным падежом, иногда же может быть передано выражениями из-за, через посредство, благодаря и т.п.
      αἰτίας ἔχειν ὑ. τινος Xen.быть обвиненным кем-л.;
      εἶναι ἐν ἀξιώματι ὑπό τινος Thuc.быть в почете у кого-л.;
      ὑπ΄ ἀγγέλων Plat. — через (посредство) гонцов;
      ἥ ὑ. πάντων τιμή Xen. — всеобщее уважение;
      εὖ ἀκούειν ὑπό τινος Xen.пользоваться хорошей репутацией у кого-л.;
      τὸ ὑ. τοῦ νόμου ἐπίταγμα Plat. — предписанное законом;
      ἥ ὑπό τινος παίδευσις Xen.полученное от кого-л. воспитание

      2) praep. cum dat.
      (1) под
      

  (ὑ. δρυΐ, ὑπ΄ οὐρανῷ Hom.; ὑ. τῷ ἱματίῳ Plat.)

      ὑφ΄ ἅρμασιν Hom. и ὑ. τοῖς ἅρμασιν ἵπποι Xen.запряженные или упряжные лошади

      (2) из-под
      

  (ὑ. ποσσὴ κονίσαλος ὤρνυτο Hom.)

      (3) у подножия
      ὑ. ὄρει Xen. — у подошвы горы;
      ὑ. τῇ ἀκροπόλει Her.у основания акрополя

      (4) под управлением, в зависимости от
      

  (ὑπό τινι εἶναι Thuc., Plat.)

      τὰ θηρία τὰ ὑ. τοῖς ἀνθρώποις Plat. — подвластные людям животные;
      ὑφ΄ ἑαυτῷ ἔχειν Xen. — иметь в своей власти;
      ὑφ΄ ἑαυτῷ ποιεῖσθαι Her. — подчинить себе;
      ὑπό τινι γενέσθαι Her., Thuc., Xen.оказаться под чьей-л. властью;
      τὸ ὑ. ταῖς γεωμετρίαις τέχναις Plat. — относящееся к области пространственных искусств;
      ὑ. Καίσαρι στρατεΰεσθαι Plut. — служить в армии под началом Цезаря;
      ὑ. πόλεσι καὴ νόμοις οἰκεῖν Isocr.жить в условиях государственности и законности

      (5) от, из-за, по причине
      

  ὑ. χερσί τινος θανέειν Hom.умереть от чьей-л. руки;

      ὑ. δουρὴ τυπείς Hom.пораженный копьем

      (6) (при обозначении действующего лица, ср. англ. by, франц. par; в переводе обычно опускается)
      τὸν ὑπ΄ Ἀδμήτῳ τέκε Ἄλκηστις Hom. (Эвмел), которого Алкестида родила от Адмета;
      ὑπό τινι τεθραμμένος или πεπαιδευμένος Plat.воспитанный кем-л.

      (7) в сопровождении
      

  ὑ. τυμπάνοις Luc. — под звуки тимпанов;

      ὑ. σκότῳ Aesch., Eur. — во тьме, перен. тайком, втайне;
      ὑ. πομπῇ τινος Hom.в сопровождении кого-л.;
      ὑ. φωτὴ πολλῷ Plut.при ярком свете

      3) praep. cum acc.
      (1) под, в (на вопросы «куда?» и «где?»)
      

  ἐλθεῖν или νέεσθαι ὑ. ζόφον Hom. — сойти в царство теней;

      ὑ. ζυγὸν ἄγειν ἵππους Hom. — подводить под ярмо, т.е. запрягать лошадей;
      ὑ. σπέος Hom. — в пещеру;
      ὑ. δικαστήριον ἄγειν τινά Her.вести кого-л. в судилище;
      ὑ. Ἴλιον ἐλθεῖν Hom. — прийти под стены Илиона;
      ὑ. γῆν Hom., Her.в (под) землю и в земле (под землей);
      ὑπ΄ ἠῶ τ΄ ἠέλιόν τε Hom. — под восходящим и взошедшим солнцем, т.е. на целом свете

      (2) под покровом, под защитой, за
      

  κατακρύπτειν τινὰ ὑ. τέν θύρην Her.скрывать кого-л. за дверью;

      ὑ. τὸν ἱμάτιον Luc. — под плащом;
      ὑ. τινα ἰέναι Hom.спрятаться за кого-л.;
      ὑ. τὸν πεζὸν στρατόν Her.под защитой сухопутной армии

      (3) у подножия
      

  ὑ. τὸ ὄρος Hom., Xen. — у подошвы горы;

      ὑ. τέν ἀκρόπολιν Thuc. — у основания акрополя;
      ὑ. τινα καθίζεσθαι Plut.садиться ниже кого-л.;
      τὰ ὑ. τέν ἄρκτον Her.северные (полярные) области

      (4) в зависимости от, в подчинении у
      

  γενέσθαι ὑ. τινα Thuc.оказаться под чьей-л. властью;

      οἱ ὑ. Μήδους Xen. — подданные мидийского царства;
      οἱ ὑφ΄ αὑτῷ ἄρχοντες Xen. — подчиненные ему полководцы;
      ἄνθρωπος ὑ. ἐξουσίαν NT. — подневольный человек;
      ὑ. τὸ αὐτὸ εἶδος εἶναι Arst. — относиться к тому же виду;
      οἱ ὑπό τι τεταγμένοι Luc.принадлежащие к какому-л. разряду;
      τὸ ὑ. τὸν ὁρισμόν Arst.содержание определения

      (5) около, ко времени
      

  ὑ. νύκτα Hom., Her. — с наступлением ночи;

      ὑ. τὸν ὄρθρον NT. — на рассвете;
      ὑ. ταῦτα Her. и ὑ. τοῦτον τὸν χρόνον Thuc. — в это время;
      ὑπό τι Hom., Her., Thuc.во время чего-л.

      (6) близко к
      

  ὑπό τι μικρόν Arph. — немножко, чуточку;

      ὑπό τι ἄτοπος Plat.несколько странный

      (7) в сопровождении, при
      

  (ὑπ΄ αὐγὰς λεύσσειν τι Eur.)

      ὑπ΄ ὄρχησιν καὴ ᾠδήν Plat. — с пляской и песнями;
      ὑ. τὸν αὐλόν Xen.под звуки свирели

  Древнегреческо-русский словарь > υπο

 • 3 υπο-

       ὑπο-
      приставка со знач.
      1) под- (ὑπόγειος)
      2) подчиненности (ὑποστράτηγος)
      3) скрытости, незаметности или постепенности (ὑπέρχομαι)
      4) ослабленности качества (ὑπόλευκος)

  Древнегреческо-русский словарь > υπο-

 • 4 υπό

  υπ;
  υφ' πρόθ. 1. με αϊτιατ. 1) (при обознач, места) под;

  υπό σκιάν — в тени;

  υπό την τράπεζαν — под столом;

  υπό στέγην — под крышей;

  υπό τον Ταυγετον — у подножия Тайгета;

  2) (при обознач, состояния, положения) под;

  υπό την ηγεσίαν ( — или την καθοδήγησιν) — под руководством;

  υπό τα όπλα — под ружьём;

  υπό τον ζυγόν — под ярмом; — под игом;

  υπό την κηδεμονίαν — под покровительством;

  υπ' εύθύνην κάποιου под чью-л. ответственность;

  υπό τό πυρ — под огнём;

  υπό τό κράτος τού φόβου — под страхом;

  υπό την πίεσιν (επίδρασιν) — под давлением (воздействием);

  υπό κράτησιν — под арестом;

  υπό συνοδείαν — в сопровождении;

  υπό πολιορκίαν — в осаде, на осадном положении;

  υπό στρατιωτικόν νόμον — на чрезвычайном положении;

  ευρίσκομαι υπ' ατμόν находиться под парами (о паровозе и т. п.);
  2. με γεν. уст. (в страд, оборотах соотв. русск, те. п.): συντηρούμαι υπό τού πατρός μου быть на содержании отца; ανομολογούμαι υφ' όλων быть признанным всеми; εγράφη υπ' εμού написано мною;

  καλύπτομαι υπό χιονών — быть покрытым снегом;

  τίθεμαι εις κίνησιν υπό τού εμβόλου — приводиться в движение поршнем;

  § υπό τό πρόσχημα — под видом;

  под предлогом;

  υπό εχεμύθειαν — по секрету;

  υπό τον όρο ότι... — при условии, что...;

  υπό τα όμματα κάποιου — на глазах у кого-л., под носом у кого-л.;

  τό έχω υπό σκέψιν — я думаю об этом;

  τό εθεσα υπ' όψιν του я поставил его в известность об этом;
  λαμβάνω υπ' όψιν μου принимать во внимание; έχω υπ' όψιν μου иметь в виду;

  λαμβάνω υπό σημείωσιν — брать на заметку; — учитывать, принимать во внимание;

  καλοΰμαι υπό τα όπλα — быть призванным в армию;

  υπό πασαν εποψιν — со всех точек зрения, во всех отношениях;

  θέλει να με έχει υπό — он хочет, чтобы я ему подчинялся

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > υπό

 • 5 Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον

  – Τίποτα δε γίνεται που να μη μαθευτεί
  Нет ничего тайного, что не стало бы явным
  Все тайное становится явным
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον

 • 6 ὑπό

  {предл., 230}
  1. предл. со знач: • с р.п.: через, посредством; • с в.п.: под;
  2. прист. со знач.: • под -; • подчиненности; • скрытости, незаметности; • ухудшения качества.
  ключ.сл.

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > ὑπό

 • 7 υπό

  {предл., 230}
  1. предл. со знач: • с р.п.: через, посредством; • с в.п.: под;
  2. прист. со знач.: • под -; • подчиненности; • скрытости, незаметности; • ухудшения качества.
  ключ.сл.

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > υπό

 • 8 ὑπὸ

  под
  от у через ὑπό

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета) > ὑπὸ

 • 9 ὑπό

  от
  ὑπὸ

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета) > ὑπό

 • 10 υπο-

  первая часть сложных слов, означ.:
  1) нахождение, положение под чём-л.: υποβρύχιος, υπόγειος; 2) действие, производимое под чём-л.: υπογραμμίζω, υπογράφω, υπονομεύω; 3) подчинённость, незначительность чего-л.: υπογραμματέας, υφυπουργός, υπόδουλος, υποκύπτω, υποτάσσω; 4) недостаточность, неполноту, слабую степень качества: υποκύανος, υφάλμυρος; υποψάλλω; 5) покрытие тонким слоем: υπάργυρος, υπόχρυσος; 6) удаление, отдаление: υποχωρώ, υποστροφή; 7) совершаемое тайком, скрытно: υποβόσκω, υφαρπάζω; 8) побуждение к действию: υποκινώ, υποχρεώνω

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > υπο-

 • 11 ὑπό

  1. с р.п.: через, посредством; 2. с в.п.: под; прист. со знач.: а. под-; б. подчиненности; в. скрытости, незаметности; г. ухудшения качества.

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета) > ὑπό

 • 12 ὑπό

  с род., дат., вин. п.

  Ancient Greek-Russian simple > ὑπό

 • 13 ὑπο\ λιμοῦ

  Ancient Greek-Russian simple > ὑπο\ λιμοῦ

 • 14 υπό

  [ипо] πρόθ под.

  Эллино-русский словарь > υπό

 • 15 αγαπαω

       (ᾰγ)
      1) любить
      

  (τοὺς παῖδας Plat.)

      ἀ. τινά τινος Plut.любить кого-л. за что-л.

      2) высоко ставить, ценить
      

  (τι Plat., Dem., Arst.)

      ὃ μέ ἀγαπῴη, οὐδ΄ ἂν φιλοῖ Plat. — чего он не ценит, того и не любит;
      παρά или ὑπό τινος ἀγαπᾶσθαι Isocr., Dem.быть высоко ценимым кем-л.

      3) быть довольным
      

  ἀγαπῶντες τέν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν Plat. — довольные тем, что спаслись (хотя бы) на время;

      ἀγαπᾶν οἴομαι αὐτούς, ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ΄ ἐκείνους ἐρχόμεθα Thuc. — они, я думаю, довольны (уж) тем, что мы на них не нападаем;
      οὐκ ἀγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς Lys. — не довольствуясь наличным богатством;
      σοὴ δ΄ ἤν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολούς, ἀγαπᾷς Arph. — ты рад, если кто-л. даст тебе три обола

      4) ставить выше, предпочитать
      

  (τι ἀντί τινος Dem. и πρό τινος Plut.)

      5) воздавать почести
      

  ἀ. νεκρούς Eur. — воздавать погребальные почести мертвецам, участвовать в похоронах

  Древнегреческо-русский словарь > αγαπαω

 • 16 αγνοεω

      эп. ἀγνοιέω
      1) не знать, не быть уверенным, сомневаться, pass. быть неизвестным
      

  ἀ. τινα и τι Her., Soph., Plat., Dem. и περί τινος Plat.быть в неведении относительно кого(чего)-л.;

      ἀγνοοῦντες, εἰ διαβατέον εἴη τὸ νάπος … Xen. — не зная, удобопроходима ли эта долина …;
      ἀγνοοῦντες ἀλλήλων ὅ τι λέγομεν Plat.не понимая друг друга (досл. не зная о чем мы между собой говорим);
      ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν, ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει Plat. — большинству неизвестно, насколько это верно;
      ἠγνοῆσθαι ξύμπασιν Plat. — быть никому неизвестным;
      μηδὲν ἀ. Eur. — знать все;
      οὐδέ μιν Ἥρη ἠγνοίησεν ἰδοῦσ΄, ὅτι … Hom. — от взгляда Геры не ускользнуло также, что …;
      εὗρεν ἠγνοημένον ὑφ΄ αὑτοῦ τι Plut. — он обнаружил нечто ему неизвестное;
      ἠδίκησθε καὴ ἠγνοήκατε Aeschin.по неведению вы поступили несправедливо

      2) не узнавать
      

  (τινα Hom., Thuc., Plat.)

      αἴ κέ μ΄ ἐπιγνοίη ἠέ κεν ἀγνοιῇσι Hom. (посмотрю), узнает он меня или не узнает

      3) впадать в заблуждение, ошибаться
      

  ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι καὴ πάσχουσιν Xen.по ошибке (досл. не узнав друг друга) они друг другу наносят урон;

      διορθοῦσθαι τὰ ἀγνοούμενα Dem.исправить промахи

  Древнегреческо-русский словарь > αγνοεω

 • 17 αγρυπνος

      2
      1) бессонный; не спящий, бодрствующий
      2) бдительный, неусыпный, неутомимый
      

  (Ζηνὸς βέλος Aesch.; κύνες Plat.; ἥρως Theocr.)

      3) не дающий заснуть, прогоняющий сон
      

  (νοήσεις Arst.; πόθος Anth.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγρυπνος

 • 18 αγχω

       ἄγχω
      1) стискивать, сдавливать
      2) удавливать, душить, перен. притеснять, мучить
      

  (τινά Arph., Dem., Theocr., Luc.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγχω

 • 19 αγω

      I.
       ἀγῶ
      aor. 2 conjct. pass. к ἄγνυμι См. αγνυμι
      II.
       ἁγώ
       (ᾱ) in crasi = ἃ ἐγώ
      III.
       ἄγω
      (impf. ἦγον - эп. ἄγον, fut. ἄξω - дор. ἀξῶ, aor. 1 ἦξα, aor. 2 ἤγαγον, pf. ἦχα, ppf. ἀγηόχει; pass.: fut. ἀχθήσομαι и ἄξομαι, aor. 1 ἤχθην - ион. ἄχθην, pf. ἦγμαι; adj. verb. ἀκτέον)
      1) вести
      

  (βοῦν κεράων Hom.; ἵππον τῆς ἡνίας, τὸ στράτευμα τέν ἐπὴ Μέγαρα (sc. ὁδόν) Xen.; τινὰ παρά τινα Plat.)

      ὁδὸς ἥ ἐπὴ τοῦτο ἄγουσα Plat. — ведущая к этому дорога;
      σχιστέ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ ἄγει Soph. — разошедшиеся дороги сходятся;
      ἄγομαι τάνδ΄ ὁδόν Soph.я вынужден идти по этому пути

      2) гнать, изгонять
      3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить
      

  (ἄρχειν καὴ ἄ. Plat.)

      τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων Thuc. — командуя финикийским флотом;
      τέν πολιτείαν ἄ. Thuc. — управлять государством;
      θεῶν ἀγόντων Soph. — по воле богов;
      ἥ πεπρωμένη ἄγει θανεῖν τινα Eur.судьба определила кому-л. умереть;
      τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος Dem.руководствуясь посторонними соображениями

      4) привозить, приносить, доставлять
      

  (οἶνον Hom.; ἀγώγιμα Plat.)

      πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα Xen.суда для перевозки нас

      5) проводить, прокладывать
      

  (ὄγμον Theocr.; τάφρον Plut.)

      ἐπὴ τὸν τόπον τινὰ ἄ. ὕδωρ Plat.проводить воду в какое-л. место;
      γραμμὰς ἄ. μέ ὡς ἂν ἀχθείησαν Arst. — чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены;
      ἄξειν τὸ τεῖχος Thuc. — построить стену;
      κόλπου ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης Her.поскольку эта область образует залив

      6) приводить, подводить, доводить
      

  αὐτέν ἐς θρόνον εἶσεν ἄγων Hom. — он подвел ее и посадил в кресло;

      ἄγεσθαι γυναῖκα Her. — приводить к себе жену, т.е. жениться;
      ἄγεσθαι κούρην υἱέϊ Hom. или τῷ παιδὴ γυναῖκα Her. — женить сына;
      οὔτε ἐκδοῦναι οὐδ΄ ἀγαγέσθαι παρά τινων Thuc.не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях);
      τὸν υἱὸν ἧκεν ἄγων Xen. — он прибыл с сыном;
      ἄ. τινὰ εἰς δίκας (εἰς τέν δίκην) Xen. или εἰς δικαστήριον (εἰς κρίσιν, ἐπὴ τοὺς δικαστάς) Plat.приводить кого-л. на суд;
      ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ Plat. — после того, как тебя схватят и приведут на суд;
      φόνου ἄγεσθαι Plut. — быть преданным суду за убийство;
      ὑφ΄ ἅρμα или ὑπὸ ζυγὸν ἵππους ἄ. Hom., Aesch. — запрягать коней в колесницу;
      εἰς μέγαν φόβον ἄ. τινά Polyb.приводить кого-л. в ужас;
      εἰς οἶκτον ἄ. τινά Eur.внушать кому-л. сострадание;
      εἰς μνήμην ἄ. τι καὴ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις Polyb.увековечивать что-л. в памяти потомства;
      εἰς φῶς ἄ. τι Plat. — выводить на свет, перен. разоблачать что-л.

      7) уводить или уносить, угонять
      

  (ἵππους, αἰχμαλώτους καὴ ἄνδρας, λείαν Xen.)

      ἄ. εἰς δουλείαν Aeschin. — уводить в рабство;
      ἄ. καὴ φέρειν Her., Xen.или φέρειν καὴ ἄ. Isocr., Xen. (τι и τινά) грабить, разорять, но тж. φέρειν καὴ ἄ. Xen., Plat. нести с собой;
      ἄγεσθαι, φέρεσθαι Eur. — подвергаться (полному) разграблению;
      ἐς δεσμοὺς ἄ. τινά Eur.заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л.

      8) вести (дела), делать, заниматься, производить
      

  ἄ. πόλεμον Dem. — вести войну;

      εἰρήνην ἄ. Xen., Plat. — жить в мире;
      σχολέν ἄ. Plat. — пользоваться передышкой;
      ἀσχολίαν ἄ. Plat. — быть занятым, заниматься делом;
      δεχημέρους σπονδὰς ἄ. πρός τινας Thuc.иметь десятидневное перемирие с кем-л.;
      γέλωθ΄ ὑφ΄ ἡδονῆς ἄ. Soph. — смеяться от удовольствия;
      ἀληθὲς ἄ. τὸ πένθος Luc. — испытывать неподдельную скорбь;
      πᾶσαν ἄδειαν ἄ. Dem. — быть в полной безопасности;
      κτύπον ἄ. Eur. — производить шум, шуметь;
      ἐλεύθερον ἄ. τινά Dem.охранять чью-л. свободу;
      κλέος τινὸς ἄ. Hom.прославлять кого-л.;
      εἰς τέν φωνήν τινος ἄ. τι Plat.переводить что-л. на чей-л. язык;
      ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her.принимать что-л. на себя, браться за что-л.;
      μῦθόν τινα διὰ στόμα ἄγεσθαι Hom.говорить что-л.;
      ἀλήθειαν ἄ. Hes. — говорить правду;
      ἥ σελήνη διχομηνίαν ἦγε Plut.было полнолуние

      9) считать, ставить, ценить
      

  (θεόν τινα Luc.)

      τέν σοφίαν ἄ. (τι) Plat.считать что-л. мудростью;
      πρόσθεν ἄ. τινά τινος Eur.ставить кого-л. выше кого-л.;
      περὴ πλείστου ἄ. ποιεῖν τι Her.считать какое-л. дело самым важным;
      τὸ πρᾶγμ΄ ἄ. οὐχ ὡς παρ΄ οὐδέν Soph. — придавать этому немалое значение;
      ἠγόμην ἀνέρ μέγιστος Soph. — я считался первым человеком;
      ἐν τιμῇ ἄγεσθαί τινα Her.почитать кого-л.;
      εἰς ἐθελοκάκησιν ἄ. τι Polyb.считать что-л. злонамеренным поступком

      10) притягивать, привлекать
      

  Μαγνήσιος λίθος τοὺς δακτυλίους σιδηροῦς ἄγει Plat. — магнит притягивает железные кольца;

      λόγῳ τινὴ ἄ. τινά Eur.завлекать кого-л. под каким-л. предлогом;
      ἄγεσθαί τινα σύμμαχον Xen.привлекать кого-л. к военному союзу с собой

      11) доставлять, причинять
      

  (πῆμά τινι Hom.)

      ὕπνον κἀνάπαυλαν ἄ. Soph. — давать сон и отдых;
      ἄ. δάκρυ Eur. — исторгать слезы, доводить до слез

      12) тянуть вниз, т.е. весить
      χρυσίδες, ἄγουσ΄ ἑκάστη μνᾶν Dem. — золотые сосуды, весом в мину каждый

      13) проводить (время), жить
      

  (ἡμέρας Soph.; βίοτον ἡδέως Eur.)

      κατὰ σελήνην ἄ. τοῦ βίου τὰς ἡμέρας Arph. — вести счет дням по луне, т.е. пользоваться лунным календарем;
      οὕτως ἦγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος Polyb.таково было тогда летосчисление у ахейского племени

      14) выращивать, воспитывать
      

  (παῖδας Luc.; σκύλακας Plut.)

      καλῶς ἀχθῆναι Plat. — быть хорошо воспитанным;
      φαύλως ἠγμένος Dem.дурно воспитанный

      15) устраивать, справлять
      

  (ἑορτήν Hes., Xen., Plat.; θιάσους Eur.)

      ἀχθῆναι δεῖ τήμερον τὰ Διονύσια Luc.сегодня должны быть отпразднованы Дионисии

      16) (sc. στρατόν, ἑαυτόν и т.п.) идти, двигаться
      

  (ταύτῃ, sc. ὁδῷ, ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ἐπὴ τὸ ἄκρον τινὸς ἄ. Plat.доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. ἄγε, ἄγετε

  Древнегреческо-русский словарь > αγω

 • 20 αδημονεω

      беспокоиться, волноваться, мучиться, терзаться, быть расстроенным Dem., Plut.
      

  ἀδημονῆσαι τὰς ψυχάς Xen. — быть душевно подавленным;

      ἀ. τινι и ὑπό τινος Plat.терзаться чем-л. ( или от чего-л.)

  Древнегреческо-русский словарь > αδημονεω


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»