Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 301 spamming

  n. הצפה, משלוח הודעה באינטרנט בנושא לא רלוונטי למספר גדול של קבוצות דיון בו זמנית
  * * *
  תינמז וב ןויד תוצובק לש לודג רפסמל יטנוולר אל אשונב טנרטניאב העדוה חולשמ,הפצה

  English-Hebrew dictionary > spamming

 • 302 spider

  [spi·der || 'spaɪdə(r)]
  n. עכביש; מחבת, מרחשת; (במחשבים) כלי של מנגנוני החיפוש באינטרנט המעדכן את מסד הנתונים שלהם ע"י שיטוט ברשת וחיפוש אחר אתרים חדשים
  * * *
  םישדח םירתא רחא שופיחו תשרב טוטיש י"ע םהלש םינותנה דסמ תא ןכדעמה טנרטניאב שופיחה ינונגנמ לש ילכ (םיבשחמב) ;תשחרמ,תבחמ ;שיבכע

  English-Hebrew dictionary > spider

 • 303 spod

  n. (מחשבים) "משוגע" מחשבים, אדם המבלה זמן רב בצ'אט באינטרנט, "פריק" מחשבים, חנון
  * * *
  ןונח,םיבשחמ "קירפ",טנרטניאב טא'צב בר ןמז הלבמה םדא,םיבשחמ "עגושמ" (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > spod

 • 304 stalemate in talks

  קיפאון בשיחות
  * * *
  תוחישב ןואפיק

  English-Hebrew dictionary > stalemate in talks

 • 305 still in the dark

  "עדיין באפלה", עדיין בערפל, לא ברור, לא ידוע עדיין (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) ןיידע עודי אל,רורב אל,לפרעב ןיידע,"הלפאב ןיידע"

  English-Hebrew dictionary > still in the dark

 • 306 surf

  [sɜrd /sɜːd]
  n. גלים, קצף גלים
  v. לגלוש (על פני גלים); לגלוש באינטרנט, לעבור מאתר לאתר באינטרנט לשם חיפוש מידע או למטרת בידור; לזפזפ, לעבור מהר מערוץ לערוץ בטלוויזיה בעזרת שלט רחוק (כדי לחפש תוכנית מתאימה לצפייה), לסרוק תכניות טלוויזיה או תחנות רדיו
  * * *
  םילג ףצק,םילג
  וידר תונחת וא היזיוולט תוינכת קורסל,(הייפצל המיאתמ תינכות שפחל ידכ) קוחר טלש תרזעב היזיוולטב ץורעל ץורעמ רהמ רובעל,פזפזל ;רודיב תרטמל וא עדימ שופיח םשל טנרטניאב רתאל רתאמ רובעל,טנרטניאב שולגל ;(םילג ינפ לע) שולגל

  English-Hebrew dictionary > surf

 • 307 surfing

  [surf·ing || 'sɜrfɪŋ /'sɜːf-]
  n. גלישה (גם באינטרנט); גלישת גלים; (במחשבים) גלישת WWW, שוטטות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תוטטוש,WWW תשילג (םיבשחמב) ;םילג תשילג ;(טנרטניאב םג) השילג

  English-Hebrew dictionary > surfing

 • 308 switch

  [swɪtʃ]
  n. סוויטש; מתג, מפסק; מכה; החלפה, שינוי; העברה; חוטר, ענף דק וגמיש; (במחשבים) פרמטר נלווה להפעלת תכנית במערכת הפעלה בה יש שורת פקודה כגון דוס ו-UNIX; (באינטרנט) התקן הקובע את נתיבי חבילות הנתונים אל יעדיהן ברשת; מסוט, מתקן המטה כיוון רכבות ממסלול למסלול
  v. להחליף; להכות
  * * *
  תוכהל ;ףילחהל
  לולסמל לולסממ תובכר ןוויכ הטמה ןקתמ,טוסמ ;תשרב ןהידעי לא םינותנה תוליבח יביתנ תא עבוקה ןקתה (טנרטניאב) ;XINU-ו סוד ןוגכ הדוקפ תרוש שי הב הלעפה תכרעמב תינכת תלעפהל הוולנ רטמרפ (םיבשחמב) ;שימגו קד ףנע,רטוח ;הרבעה ;יוניש,הפלחה ;הכמ ;קספמ,גתמ ;שטיווס

  English-Hebrew dictionary > switch

 • 309 tears running down my cheeks

  "דמעות זולגות מעיני", אני מתייפח בבכי (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) יכבב חפייתמ ינא,"יניעמ תוגלוז תועמד"

  English-Hebrew dictionary > tears running down my cheeks

 • 310 that's all for now

  "זה הכל לעכשיו", "זהו זה לעת עתה", (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק),"התע תעל הז והז","וישכעל לכה הז"

  English-Hebrew dictionary > that's all for now

 • 311 the 1967 borders

  גבולות שישים ושבע (הקו הירוק, הגבולות שנקבעו בשיחות שביתת הנשק אחרי מלחמת השחרור)
  * * *
  (רורחשה תמחלמ ירחא קשנה תתיבש תוחישב ועבקנש תולובגה,קוריה וקה) עבשו םישיש תולובג

  English-Hebrew dictionary > the 1967 borders

 • 312 the Green Line

  הקו הירוק, כינוי לגבולות שנקבעו ב-1949 בשיחות שביתת-הנשק בין ישראל ושכנותיה הערביות לאחר מלחמת השחרור (סומנו במפה בצבע ירוק והיו קיימים עד 1967)
  * * *
  (7691 דע םימייק ויהו קורי עבצב הפמב ונמוס) רורחשה תמחלמ רחאל תויברעה היתונכשו לארשי ןיב קשנה-תתיבש תוחישב 9491-ב ועבקנש תולובגל יוניכ,קוריה וקה

  English-Hebrew dictionary > the Green Line

 • 313 there ain't no justice

  "אין צדק בעולם", העולם אינו הוגן (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) ןגוה וניא םלועה,"םלועב קדצ ןיא"

  English-Hebrew dictionary > there ain't no justice

 • 314 there ain't no such thing as a free lunch

  "אין דבר כזה ארוחת צהריים חינם!", דבר בעולמנו לא ניתן חינם (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) םניח ןתינ אל ונמלועב רבד,"!םניח םיירהצ תחורא הזכ רבד ןיא"

  English-Hebrew dictionary > there ain't no such thing as a free lunch

 • 315 this is not a recommendation

  "זאת אינה רק המלצה", זאת אינה רק הצעה (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) העצה קר הניא תאז,"הצלמה קר הניא תאז"

  English-Hebrew dictionary > this is not a recommendation

 • 316 thread

  [θred]
  n. חוט, פתיל; תבריג, צפירה (של בורג); (במחשבים) שרשרת מאמרים בנושא מסוים באינטרנט; (במחשבים),תהליכון, הליך לביצוע המהווה חלק מיישום
  v. להשחיל; להעביר משהו דרך מבעד פתח; לנוע מבעד לאט ובזהירות; לתברג (בורג)
  * * *
  םושיימ קלח הווהמה עוציבל ךילה,ןוכילהת, (םיבשחמב) ;טנרטניאב םיוסמ אשונב םירמאמ תרשרש (םיבשחמב) ;(גרוב לש) הריפצ,גירבת ;ליתפ,טוח
  (גרוב) גרבתל ;תוריהזבו טאל דעבמ עונל ;חתפ דעבמ ךרד והשמ ריבעהל ;ליחשהל

  English-Hebrew dictionary > thread

 • 317 three-letter acronym

  קיצור בן שלוש אותיות (סלנג באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב גנלס) תויתוא שולש ןב רוציק

  English-Hebrew dictionary > three-letter acronym

 • 318 tihi

  n. תי הי הי (סלנג במחשבים באינטרנט-צחוק)
  * * *
  (קוחצ-טנרטניאב םיבשחמב גנלס) יה יה ית

  English-Hebrew dictionary > tihi

 • 319 toy

  [tɔɪ]
  n. צעצוע
  v. לשחק, להשתעשע
  adj. צעצוע
  [tɔɪ]
  חושב/ת עליך/עלייך (קיצור באינטרנט)
  * * *
  עשעתשהל,קחשל
  עוצעצ
  עוצעצ

  English-Hebrew dictionary > toy

 • 320 troll

  [trəʊl]
  n. טרול (יצור סקנדינבי אגדי השוכן במערות); סיבוב, הסתובבות, מעגל
  v. לדוג בחכה; לשיר בקול רם, לשיר לפי תור; להסתובב; (באינטרנט) "לצוד", "לסדר" מישהו ע"י שליחת הודעות שגויות ברשת מתוך כוונה לקבל "תיקון" לשגיאות מצד משתמשים תמימים המתפתים לענות
  * * *
  לגעמ,תובבותסה,בוביס ;(תורעמב ןכושה ידגא יבנידנקס רוצי) לורט
  תונעל םיתפתמה םימימת םישמתשמ דצמ תואיגשל "ןוקית" לבקל הנווכ ךותמ תשרב תויוגש תועדוה תחילש י"ע והשימ "רדסל","דוצל" (טנרטניאב) ;בבותסהל ;רות יפל רישל,םר לוקב רישל ;הכחב גודל

  English-Hebrew dictionary > troll


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»