Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 241 in my not-so-humble opinion

  "לדעתי הלא כל-כך צנועה", "אם יורשה לי לומר" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "רמול יל השרוי םא","העונצ ךכ-לכ אלה יתעדל"

  English-Hebrew dictionary > in my not-so-humble opinion

 • 242 in no particular order

  ללא סדר מיוחד, באופן אקראי, באופן רנדומיאלי (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) ילאימודנר ןפואב,יארקא ןפואב,דחוימ רדס אלל

  English-Hebrew dictionary > in no particular order

 • 243 java

  [Ja·va || 'dʒɑːvə]
  n. יאווה, ג'אווה, אי באינדונזיה; קפה (סלנג)
  java
  [Ja·va || 'dʒɑːvə]
  n. שפת java, שפת ג'אווה, שפת תכנות ליישומים מבוססי רשת הפועלים בדפי WWW באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב WWW יפדב םילעופה תשר יססובמ םימושייל תונכת תפש,הווא'ג תפש,avaj תפש

  English-Hebrew dictionary > java

 • 244 k

  [keɪ]
  n. קיי (האות ה-11 ב-ABC)
  K (Kilo) 1
  [keɪ]
  n. קילו, קילוגרם, מידת משקל השווה לאלף גרם K (Potassium) 2
  [keɪ]
  n. (כימיה) אשלגן, יסוד מתכתי לבן-כסוף K (O.K.) 3
  [keɪ]
  n. (סלנג באינטרנט) אוקיי, בסדר, טוב, אני מסכים
  * * *
  (CBA-ב 11-ה תואה) ייק

  English-Hebrew dictionary > k

 • 245 kill

  [kɪl]
  n. הריגה; ציד; טרף; (מחשבים-אינטרנט) פקודה שבהיותה על שם כלשהו ב-nickserv אינה נותנת למישהו להיכנס תחת אותו שם
  v. להרוג, לרצוח; לחסל, להרוס; לנטרל; לבזבז; לסכל; (במחשבים) לבטל פעולה, לעצור הליך, לסיים משימה במערכת הפעלה של ריבוי משימות; (במחשבים) למנוע הצגה של מאמר באינטרנט שמכיל ביטוי מסוים
  * * *
  םש ותוא תחת סנכיהל והשימל תנתונ הניא vreskcin-ב והשלכ םש לע התויהבש הדוקפ (טנרטניא-םיבשחמ) ;ףרט ;דיצ ;הגירה
  םיוסמ יוטיב ליכמש טנרטניאב רמאמ לש הגצה עונמל (םיבשחמב) ;תומישמ יוביר לש הלעפה תכרעמב המישמ םייסל,ךילה רוצעל,הלועפ לטבל (םיבשחמב) ;לכסל ;זבזבל ;לרטנל ;סורהל,לסחל ;חוצרל,גורהל

  English-Hebrew dictionary > kill

 • 246 kill file

  מסננת מאמרים, קובץ חיסול, רשימה המכילה מילים שהוגדרו כלא רצויות במאמרים באינטרנט, רשימת ביטויים שמאמרים שמכילים אותם לא יוצגו
  * * *
  וגצוי אל םתוא םיליכמש םירמאמש םייוטיב תמישר,טנרטניאב םירמאמב תויוצר אלכ ורדגוהש םילימ הליכמה המישר,לוסיח ץבוק,םירמאמ תננסמ

  English-Hebrew dictionary > kill file

 • 247 kit

  [kɪt]
  n. ערכה; זווד; ציוד; תלבושת; אוסף, חבורה (סלנג); גיגית; חתלתול; קיט
  v. לצייד, לצייד בתלבושת
  [kɪt]
  "שמור על קשר", "אנא כתוב או התקשר בקרוב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  תשובלתב דייצל,דייצל
  טיק ;לותלתח ;תיגיג ;(גנלס) הרובח,ףסוא ;תשובלת ;דויצ ;דווז ;הכרע

  English-Hebrew dictionary > kit

 • 248 laughing my ass off

  "אני מתפקע מצחוק" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "קוחצמ עקפתמ ינא"

  English-Hebrew dictionary > laughing my ass off

 • 249 laughing to myself

  "צוחק לעצמי", "מגחך לעצמי" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "ימצעל ךחגמ","ימצעל קחוצ"

  English-Hebrew dictionary > laughing to myself

 • 250 link

  [lɪŋk]
  n. חוליה; חיבור, קשר; חוליה מקשרת; (במחשבים) קישורית, קישור, יצירת קשר בין שני קובצי נתונים כך ששניהם מתעדכנים בו-זמנית; (במחשבים) חיבור, קפיצה, קשר, קטע ממסמך היפרטקסט באינטרנט המוביל למסמך אחר; חפת; טבעת, לולאה; לינק (יחידת מרחק); לפיד
  v. לקשר; לחבר; להתקשר, להתחבר
  * * *
  דיפל ;(קחרמ תדיחי) קניל ;האלול,תעבט ;תפח ;רחא ךמסמל ליבומה טנרטניאב טסקטרפיה ךמסממ עטק,רשק,הציפק,רוביח (םיבשחמב) ;תינמז-וב םינכדעתמ םהינשש ךכ םינותנ יצבוק ינש ןיב רשק תריצי,רושיק,תירושיק (םיבשחמב) ;תרשקמ הילוח ;רשק,רוביח ;הילוח
  רבחתהל,רשקתהל ;רבחל ;רשקל

  English-Hebrew dictionary > link

 • 251 long time no see

  לונג טיים נו סי, מזמן לא התראינו, LTNS( באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) SNTL,וניארתה אל ןמזמ,יס ונ םייט גנול

  English-Hebrew dictionary > long time no see

 • 252 long-distance relationship

  יחסים בשלט-רחוק, מערכת יחסים (רומנטית לעתים תכופות) בין שני אנשים הגרים במרחק רב זה מזה (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) הזמ הז בר קחרמב םירגה םישנא ינש ןיב (תופוכת םיתעל תיטנמור) םיסחי תכרעמ,קוחר-טלשב םיסחי

  English-Hebrew dictionary > long-distance relationship

 • 253 lurk

  [lɜrk /lɜːk]
  n. ישיבה במארב
  v. לארוב; להסתתר, להתחבא; להתגנב; (באינטרנט) להיות נוכח "מאחורי הקלעים" כמשתתף סמוי בקבוצת דיון (בסתר, בלי להשתתף)
  * * *
  בראמב הבישי
  (ףתתשהל ילב,רתסב) ןויד תצובקב יומס ףתתשמכ "םיעלקה ירוחאמ" חכונ תויהל (טנרטניאב) ;בנגתהל ;אבחתהל,רתתסהל ;בוראל

  English-Hebrew dictionary > lurk

 • 254 majordomo

  ['meɪdʒə(r)'dəʊməʊ]
  n. תכנת majordomo, תכנה חופשית המשמשת לניהול רשימות דיוור באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב רוויד תומישר לוהינל תשמשמה תישפוח הנכת,omodrojam תנכת

  English-Hebrew dictionary > majordomo

 • 255 matrix

  [ma·trix || 'meɪtrɪks]
  n. מטריצה; טבלה, מערך של מספרים (איברים) המסודרים בטורים ושורות המשמש לביצוע פעולות מתמטיות; אם-דפוס, טופס, תבנית; מצע, סביבת התפתחות (ביולוגיה) ; חומר סלעי רך בו טבועים חלקים קשים ( כמו מאובנים, מינרלים וכו'); (באינטרנט) מערכת-על הכוללת את כל הרשתות והמחשבים המעבירים דואר אלקטרוני
  * * *
  ינורטקלא ראוד םיריבעמה םיבשחמהו תותשרה לכ תא תללוכה לע-תכרעמ (טנרטניאב) ;('וכו םילרנימ,םינבואמ ומכ) םישק םיקלח םיעובט וב ךר יעלס רמוח ; (היגולויב) תוחתפתה תביבס,עצמ ;תינבת,ספוט,סופד-םא ;תויטמתמ תולועפ עוציבל שמשמה תורושו םירוטב םירדוסמה (םירביא) םירפסמ לש ךרעמ,הלבט ;הצירטמ

  English-Hebrew dictionary > matrix

 • 256 meltdown

  ['meltdaʊn]
  n. התכה, הינתכות; חימום יתר של חומר בכור גרעיני (כתוצאה מקירור לקוי) שעלול לגרום להתפוצצות ובריחת קרינה רדיואקטיבית; (באינטרנט) עומס יתר הגורם לעצירת תנועת המידע בקווי הרשת
  * * *
  תשרה יווקב עדימה תעונת תריצעל םרוגה רתי סמוע (טנרטניאב) ;תיביטקאוידר הנירק תחירבו תוצצופתהל םורגל לולעש (יוקל רוריקמ האצותכ) יניערג רוכב רמוח לש רתי םומיח ;תוכתניה,הכתה

  English-Hebrew dictionary > meltdown

 • 257 member of the opposite sex

  בן המין השני (קיצור באינטרנט), MOTOS
  * * *
  SOTOM,(טנרטניאב רוציק) ינשה ןימה ןב

  English-Hebrew dictionary > member of the opposite sex

 • 258 member of the same sex

  בן אותו המין (קיצור באינטרנט), MOSS
  * * *
  SSOM,(טנרטניאב רוציק) ןימה ותוא ןב

  English-Hebrew dictionary > member of the same sex

 • 259 message board

  לוח מודעות; לוח מודעות אלקטרוני באינטרנט בו מעבירים המשתמשים הודעות ומסרים ביניהם או משתתפים בקבוצות דיון (מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) ןויד תוצובקב םיפתתשמ וא םהיניב םירסמו תועדוה םישמתשמה םיריבעמ וב טנרטניאב ינורטקלא תועדומ חול ;תועדומ חול

  English-Hebrew dictionary > message board

 • 260 messaging

  ['mesɪdʒɪŋ]
  n. העברת הודעות בדרך אלקטרונית (באמצעות טלפון או מחשב, גם באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב םג,בשחמ וא ןופלט תועצמאב) תינורטקלא ךרדב תועדוה תרבעה

  English-Hebrew dictionary > messaging


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»