Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 221 giggling out loud

  מצחקק בקול, מגחך בקול רם (סלנג באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב גנלס) םר לוקב ךחגמ,לוקב קקחצמ

  English-Hebrew dictionary > giggling out loud

 • 222 girl friend

  חברה, אהובה, GF( באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) FG,הבוהא,הרבח

  English-Hebrew dictionary > girl friend

 • 223 go ahead!

  המשך! ; קדימה!
  בבקשה, המשך הלאה (קיצור באינטרנט), GA
  * * *
  !המידק ; !ךשמה

  English-Hebrew dictionary > go ahead!

 • 224 google

  n. גוגל, חברה אמריקאית שנוסדה בשנת 1998 באוניברסיטת סטנפורד על ידי לרי פייג' וסרגיי ברין והמשמשת כמנוע חיפוש באינטרנט
  google
  v. (מחשבים) לחפש מידע מסוים ברשת האינטרנט בשימוש מנוע החיפוש גוגל; לחפש באינטרנט פרטים בקשר לחבר או חברה חדשים או העלולים להיות חבר או חברה
  * * *
  הרבח וא רבח תויהל םילולעה וא םישדח הרבח וא רבחל רשקב םיטרפ טנרטניאב שפחל ;לגוג שופיחה עונמ שומישב טנרטניאה תשרב םיוסמ עדימ שפחל (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > google

 • 225 gopherspace

  n. מרחב Gopher, רשת של מידע טקסטואלי באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב ילאוטסקט עדימ לש תשר,rehpoG בחרמ

  English-Hebrew dictionary > gopherspace

 • 226 gotta pic

  (סלנג באינטרנט) "האם יש לך תמונה של עצמך (שאוכל לראות?)"
  * * *
  "(?תוארל לכואש) ךמצע לש הנומת ךל שי םאה" (טנרטניאב גנלס)

  English-Hebrew dictionary > gotta pic

 • 227 gov

  n. שם התחום באינטרנט עבור לשכות וסוכנויות של ממשלת ארצות הברית (אינטרנט)
  gov. (government) 1
  n. ממשלה; ממשל gov. (governor) 2
  n. מושל
  * * *
  (טנרטניא) תירבה תוצרא תלשממ לש תויונכוסו תוכשל רובע טנרטניאב םוחתה םש

  English-Hebrew dictionary > gov

 • 228 grinning ducking and running

  "מחייך, מתכופף ונמלט" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "טלמנו ףפוכתמ,ךייחמ"

  English-Hebrew dictionary > grinning ducking and running

 • 229 grinning ducking and running very very fast

  "מחייך, מתכופף ונמלט מהר מאוד מאוד" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "דואמ דואמ רהמ טלמנו ףפוכתמ,ךייחמ"

  English-Hebrew dictionary > grinning ducking and running very very fast

 • 230 guest

  [gest]
  n. אורח; קרוא; מוזמן; (במחשבים) גישת אורח, אפשרות גישה ללא סיסמה למחשב באינטרנט וברשת מקומית; בעל-חיים טפילי (בזואולוגיה)
  * * *
  (היגולואוזב) יליפט םייח-לעב ;תימוקמ תשרבו טנרטניאב בשחמל המסיס אלל השיג תורשפא,חרוא תשיג (םיבשחמב) ;ןמזומ ;אורק ;חרוא

  English-Hebrew dictionary > guest

 • 231 guestbook

  n. ספר אורחים, (באינטרנט) דף מיוחד באתר רשת בו יכולים המבקרים להשאיר את שמם כתובתם והודעות אישיות
  * * *
  תוישיא תועדוהו םתבותכ םמש תא ריאשהל םירקבמה םילוכי וב תשר רתאב דחוימ ףד (טנרטניאב),םיחרוא רפס

  English-Hebrew dictionary > guestbook

 • 232 h k

  חיבוק ונשיקה (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) הקישנו קוביח

  English-Hebrew dictionary > h k

 • 233 haha

  n. ח ח ח (סלנג במחשבים באינטרנט-צחוק)
  * * *
  (קוחצ-טנרטניאב םיבשחמב גנלס) ח ח ח

  English-Hebrew dictionary > haha

 • 234 hand

  [hænd]
  n. יד; כתב-יד; מחוג; 4 אינטשים; קלפים ביד השחקן; פועל; מלח
  v. לתת, למסור; לעזור
  adj. של יד
  [hænd]
  שיהיה לך יום טוב, אני מאחל לך יום נעים (קיצור באינטרנט)
  * * *
  חלמ ;לעופ ;ןקחשה דיב םיפלק ;םישטניא 4 ;גוחמ ;די-בתכ ;די
  רוזעל ;רוסמל,תתל
  די לש

  English-Hebrew dictionary > hand

 • 235 header

  [head·er || 'hedə(r)]
  n. קפיצת ראש; נגיחה; (במחשבים) כותרת עליונה, כותרת החוזרת בראש כל עמוד במסמך; (במחשבים) טקסט המופיע בראש מאמר או מכתב באינטרנט ומציין את מקורו וייעודו
  * * *
  ודועייו ורוקמ תא ןייצמו טנרטניאב בתכמ וא רמאמ שארב עיפומה טסקט (םיבשחמב) ;ךמסמב דומע לכ שארב תרזוחה תרתוכ,הנוילע תרתוכ (םיבשחמב) ;החיגנ ;שאר תציפק

  English-Hebrew dictionary > header

 • 236 helper application

  תכנית סיוע, תכנית מסייעת, תכנית שעוזרת לתכנת גלישה באינטרנט ע"י טיפול בקובצי מולטימדיה
  * * *
  הידמיטלומ יצבוקב לופיט י"ע טנרטניאב השילג תנכתל תרזועש תינכת,תעייסמ תינכת,עויס תינכת

  English-Hebrew dictionary > helper application

 • 237 helper program

  תכנית סיוע, תכנית מסייעת, תכנית שעוזרת לתכנת גלישה באינטרנט ע"י טיפול בקובצי מולטימדיה
  * * *
  הידמיטלומ יצבוקב לופיט י"ע טנרטניאב השילג תנכתל תרזועש תינכת,תעייסמ תינכת,עויס תינכת

  English-Hebrew dictionary > helper program

 • 238 hihi

  n. חי חי חי (סלנג במחשבים באינטרנט-צחוק)
  * * *
  (קוחצ-טנרטניאב םיבשחמב גנלס) יח יח יח

  English-Hebrew dictionary > hihi

 • 239 home page

  אתר בית, עמוד בית, דף בית, מסמך היפרטקסט באינטרנט המוקדש לנושא, לחברה או לאדם מסוימים
  * * *
  םימיוסמ םדאל וא הרבחל,אשונל שדקומה טנרטניאב טסקטרפיה ךמסמ,תיב ףד,תיב דומע,תיב רתא

  English-Hebrew dictionary > home page

 • 240 homepage

  n. אתר בית, עמוד בית, דף בית, מסמך היפרטקסט באינטרנט המוקדש לנושא מסוים חברה מסוימת או אדם מסוים
  * * *
  םיוסמ םדא וא תמיוסמ הרבח םיוסמ אשונל שדקומה טנרטניאב טסקטרפיה ךמסמ,תיב ףד,תיב דומע,תיב רתא

  English-Hebrew dictionary > homepage


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»