Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 201 digest

  [di·gest || daɪ'dʒest]
  n. תמצית, תקציר; תלקיט; (במחשבים) לקט, קובץ של כל ההודעות שהועברו בקבוצת דיון או ברשימת דיוור באינטרנט
  v. לעכל; להתעכל; להבין
  * * *
  ןיבהל ;לכעתהל ;לכעל
  טנרטניאב רוויד תמישרב וא ןויד תצובקב ורבעוהש תועדוהה לכ לש ץבוק,טקל (םיבשחמב) ;טיקלת ;ריצקת,תיצמת

  English-Hebrew dictionary > digest

 • 202 directx

  n. ממשק תכנותי של מיקרוסופט ליצירת גרפיקה ואפקטים של מולטימדיה ושילובם ביישומים כמו משחקים ואתרי אינטרנט (כלולה באינטרנט אקספלורר 0.4 ומעלה)
  * * *
  (הלעמו 4.0 ררולפסקא טנרטניאב הלולכ) טנרטניא ירתאו םיקחשמ ומכ םימושייב םבולישו הידמיטלומ לש םיטקפאו הקיפרג תריציל טפוסורקימ לש יתונכת קשממ

  English-Hebrew dictionary > directx

 • 203 discussion group

  קבוצת דיון, קבוצת דיון בנושא מסוים, פורום (גם באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב םג) םורופ,םיוסמ אשונב ןויד תצובק,ןויד תצובק

  English-Hebrew dictionary > discussion group

 • 204 domain name server

  שרת שמות תחומים, שרת באינטרנט המספק שירותי שמות תחומים, שרת המתרגם שמות אתרים לכתובות מספריות שלהם
  * * *
  םהלש תוירפסמ תובותכל םירתא תומש םגרתמה תרש,םימוחת תומש יתוריש קפסמה טנרטניאב תרש,םימוחת תומש תרש

  English-Hebrew dictionary > domain name server

 • 205 don't ask nobody knows anyway

  "אל תשאל ממילא אף אחד לא יודע", אל תבזבז את זמנך לשאול את השאלה מכיוון שאף אחד אינו בטוח בתשובה (סלנג באינטרנט), DANKA
  * * *
  AKNAD,(טנרטניאב גנלס) הבושתב חוטב וניא דחא ףאש ןוויכמ הלאשה תא לואשל ךנמז תא זבזבת לא,"עדוי אל דחא ףא אליממ לאשת לא"

  English-Hebrew dictionary > don't ask nobody knows anyway

 • 206 doom

  [duːm]
  n. דום, משחק מחשב פופולרי (גם באינטרנט)
  doom
  [duːm]
  n. גורל מר, אבדון; מוות
  v. לחרוץ דין, לגזור גזירה
  * * *
  תוומ ;ןודבא,רמ לרוג
  הריזג רוזגל,ןיד ץורחל

  English-Hebrew dictionary > doom

 • 207 downloadability

  n. אפשרות הורדה באינטרנט של קבצים מהרשת למחשב האישי
  * * *
  ישיאה בשחמל תשרהמ םיצבק לש טנרטניאב הדרוה תורשפא

  English-Hebrew dictionary > downloadability

 • 208 dropout

  n. נשירה; נשירה מלימודים טרם סיומם; מי שנשר מלימודיו; (טלקומוניקציה) הפסקות קצרות בהעברת הקול בשיחות טלפון ברשת (כתוצאה מאבדן נתונים לאורך כבל התקשורת)
  * * *
  (תרושקתה לבכ ךרואל םינותנ ןדבאמ האצותכ) תשרב ןופלט תוחישב לוקה תרבעהב תורצק תוקספה (היצקינומוקלט) ;וידומילמ רשנש ימ ;םמויס םרט םידומילמ הרישנ ;הרישנ

  English-Hebrew dictionary > dropout

 • 209 dynamic host configuration

  תצורת מארח דינמי, ניהול והקצאת כתובות דינמיות למשתמשים באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב םישמתשמל תוימניד תובותכ תאצקהו לוהינ,ימניד חראמ תרוצת

  English-Hebrew dictionary > dynamic host configuration

 • 210 ebook

  n. ספרים אלקטרוניים (באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) םיינורטקלא םירפס

  English-Hebrew dictionary > ebook

 • 211 end of discussion

  "קץ הדיון", "סוף הוויכוח", הנושא סגור, סיימנו לדון בנושא (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) אשונב ןודל ונמייס,רוגס אשונה,"חוכיווה ףוס","ןוידה ץק"

  English-Hebrew dictionary > end of discussion

 • 212 endless snorts of stupid laughter

  "נחרות אינסופיות של צחוק מטופש", צחוק טפשי מכל הלב (סלנג באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב גנלס) בלה לכמ ישפט קוחצ,"שפוטמ קוחצ לש תויפוסניא תורחנ"

  English-Hebrew dictionary > endless snorts of stupid laughter

 • 213 evil grin

  חיוך מרושע, צחוק זדוני (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) ינודז קוחצ,עשורמ ךויח

  English-Hebrew dictionary > evil grin

 • 214 excite

  [ex·cite || ɪk'saɪt]
  n. אקסייט (מנוע חיפוש ידוע באינטרנט)
  excite
  [ex·cite || ɪk'saɪt]
  v. להלהיב, לעורר רגש
  * * *
  שגר ררועל,ביהלהל

  English-Hebrew dictionary > excite

 • 215 flame

  [fleɪm]
  n. להבה, שלהבת; אש; זוהר; תאווה, תשוקה; להט; אהוב, אהובה (סלנג)
  v. לבעור; להתלקח; לזהור, להבהיק; (במחשבים) לשרוף, לקטול, לשלוח באינטרנט דואר אלקטרוני פוגע ומאיים
  v. (אינטרנט) לקטול, לשלוח באינטרנט דואר אלקטרוני פוגע ומאיים
  * * *
  םייאמו עגופ ינורטקלא ראוד טנרטניאב חולשל,לוטקל (טנרטניא)
  םייאמו עגופ ינורטקלא ראוד טנרטניאב חולשל,לוטקל,ףורשל (םיבשחמב) ;קיהבהל,רוהזל ;חקלתהל ;רועבל
  (גנלס) הבוהא,בוהא ;טהל ;הקושת,הוואת ;רהוז ;שא ;תבהלש,הבהל

  English-Hebrew dictionary > flame

 • 216 for what it's worth

  (סלנג באינטרנט) בשביל מה שזה שווה, עד כמה שזה יכול לעזור
  * * *
  רוזעל לוכי הזש המכ דע,הווש הזש המ ליבשב (טנרטניאב גנלס)

  English-Hebrew dictionary > for what it's worth

 • 217 form

  [fɔrm /fɔː]
  n. צורה; דמות; נוהג; טופס (גם במחשבים); כושר; מצב-רוח; כיתה; טקס; התנהגות; סדר; סידור; תבנית; (במחשבים) טופס, אזור במסמך היפרטקסט באינטרנט הכולל אפשרויות לקליטת קלט מהמשתמש
  v. ליצור; לצור; לעצב; לגבש; להוות; להסתדר; להיערך; ללבוש צורה; להיווצר
  * * *
  רצוויהל ;הרוצ שובלל ;ךרעיהל ;רדתסהל ;תווהל ;שבגל ;בצעל ;רוצל ;רוציל
  שמתשמהמ טלק תטילקל תויורשפא ללוכה טנרטניאב טסקטרפיה ךמסמב רוזא,ספוט (םיבשחמב) ;תינבת ;רודיס ;רדס ;תוגהנתה ;סקט ;התיכ ;חור-בצמ ;רשוכ ;(םיבשחמב םג) ספוט ;גהונ ;תומד ;הרוצ

  English-Hebrew dictionary > form

 • 218 forum

  [fo·rum || 'fɔːrəm]
  n. כיכר העיר, מקום התכנסות, כיכר השוק (ברומא העתיקה); במה, חצר בה מתנהלים דיונים, פורום, קבוצת דיון; לוח מודעות באינטרנט המתמקד בנושא מסוים (מחשבים)
  * * *
  (םיבשחמ) םיוסמ אשונב דקמתמה טנרטניאב תועדומ חול ;ןויד תצובק,םורופ,םינויד םילהנתמ הב רצח,המב ;(הקיתעה אמורב) קושה רכיכ,תוסנכתה םוקמ,ריעה רכיכ

  English-Hebrew dictionary > forum

 • 219 frame

  [freɪm]
  n. מסגרת; שלד; מבנה; מבנה-גוף; מצב (רוח); תמונה (בסרט); (באינטרנט) פרוטוקול הכולל "חבילות נתונים" עם שדות לכותרת עליונה ולכותרת תחתונה
  v. למסגר; לשמש מסגרת ל-; להפליל; להפיל בפח; להרכיב, לבנות; לעצב; לנסח
  * * *
  חסנל ;בצעל ;תונבל,ביכרהל ;חפב ליפהל ;לילפהל ;-ל תרגסמ שמשל ;רגסמל
  הנותחת תרתוכלו הנוילע תרתוכל תודש םע "םינותנ תוליבח" ללוכה לוקוטורפ (טנרטניאב) ;(טרסב) הנומת ;(חור) בצמ ;ףוג-הנבמ ;הנבמ ;דלש ;תרגסמ

  English-Hebrew dictionary > frame

 • 220 gal

  [gæl]
  n. יחידת האצה של סנטימטר-גרם-שנייה השווה לסנטימטר אחד לשנייה לשנייה; בחורה, נערה (סלנג)
  GAL (get a life)
  [gæl]
  (סלנג באינטרנט) "עשה משהו עם חייך", קח את עצמך בידיים!, עשה משהו מועיל בחייך, מצא איזשהו עניין בחיים
  gal. (gallon)
  n. גלון (מידת נפח בנוזלים)
  * * *
  (גנלס) הרענ,הרוחב ;היינשל היינשל דחא רטמיטנסל הוושה היינש-םרג-רטמיטנס לש הצאה תדיחי

  English-Hebrew dictionary > gal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»