Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 181 c net

  סי נט (רשת מחשבים עולמית המספקת חדשות, דיווחים בנושאים ספציפיים ושירותים מקוונים באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב םינווקמ םיתורישו םייפיצפס םיאשונב םיחוויד,תושדח תקפסמה תימלוע םיבשחמ תשר) טנ יס

  English-Hebrew dictionary > c net

 • 182 cascade

  [cas·cade || kæ'skeɪd]
  n. אשד; גלים (של בד או שיער); (במחשבים) דירוג, הוספת ציטוט בהודעת המשך באינטרנט
  v. ליפול כמפל-מים
  * * *
  טנרטניאב ךשמה תעדוהב טוטיצ תפסוה,גוריד (םיבשחמב) ;(רעיש וא דב לש) םילג ;דשא
  םימ-לפמכ לופיל

  English-Hebrew dictionary > cascade

 • 183 channel

  [chan·nel || 'tʃænl]
  n. תעלה; ערוץ, אפיק; תחנת טלוויזיה ותכניותיה; (במחשבים) ערוץ, ועידה, שיחת ועידה באינטרנט, חדר שיחה באינטרנט
  v. לתעל; להפנות, לכוון
  * * *
  ןווכל,תונפהל ;לעתל
  טנרטניאב החיש רדח,טנרטניאב הדיעו תחיש,הדיעו,ץורע (םיבשחמב) ;היתוינכתו היזיוולט תנחת ;קיפא,ץורע ;הלעת

  English-Hebrew dictionary > channel

 • 184 chat room

  חדר צ'אט באינטרנט, חדר שיחות וירטואלי ברשת
  * * *
  תשרב ילאוטריו תוחיש רדח,טנרטניאב טא'צ רדח

  English-Hebrew dictionary > chat room

 • 185 chatroom

  n. צ'אט, חדר שיחות בזמן אמת (באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) תמא ןמזב תוחיש רדח,טא'צ

  English-Hebrew dictionary > chatroom

 • 186 check point

  n. צ'ק פוינט, חברת תכנות שיוסדה בישראל המתמחת בייצור מערכות מתוחכמות להגנה ולאבטחת מידע באינטרנט
  check point
  n. תחנת בדיקה, תחנת ביקורת
  * * *
  תרוקיב תנחת,הקידב תנחת

  English-Hebrew dictionary > check point

 • 187 click-thru

  "להקליק", ללחוץ, "קליק" על פרסום באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב םוסרפ לע "קילק",ץוחלל,"קילקהל"

  English-Hebrew dictionary > click-thru

 • 188 connectionless protocol

  פרוטוקול חסר חיבור, שיטת תקשורת באינטרנט בה מועבר המידע בין שני מחשבים מרכזיים ברשת ללא התקנת קשר קודם ביניהם
  * * *
  םהיניב םדוק רשק תנקתה אלל תשרב םייזכרמ םיבשחמ ינש ןיב עדימה רבעומ הב טנרטניאב תרושקת תטיש, רוביח רסח לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > connectionless protocol

 • 189 cookie

  [cook·ie || 'kʊkɪ]
  n. עוגייה, מאפה בצק, עוגה קטנה, רקיק, ביסקוויט; (אינטרנט, מחשבים) "קוקי",קוקית, קובץ המושתל בדיסק הקשיח של המשתמש ע"י אתר שאליו הוא נכנס (בקובץ זה נשמר "פרופיל" אישי של המשתמש והרגליו באינטרנט, אינפורמציה המשמשת להכרת הצרכן וצרכיו ומשמשת בין היתר להתאמה אישית של פרסומות, דואר אלקטרוני וכו'); טבח בחווה, טבח במחנה או קייטנה; (סלנג) אחד בעל אופי מיוחד (גם cooky, cookey)
  * * *
  (yekooc,ykooc םג) דחוימ יפוא לעב דחא (גנלס) ;הנטייק וא הנחמב חבט,הווחב חבט ;('וכו ינורטקלא ראוד,תומוסרפ לש תישיא המאתהל רתיה ןיב תשמשמו ויכרצו ןכרצה תרכהל תשמשמה היצמרופניא,טנרטניאב וילגרהו שמתשמה לש ישיא "ליפורפ" רמשנ הז ץבוקב) סנכנ אוה וילאש רתא י"ע שמתשמה לש חישקה קסידב לתשומה ץבוק,תיקוק,"יקוק" (םיבשחמ,טנרטניא) ;טיווקסיב,קיקר,הנטק הגוע,קצב הפאמ,הייגוע

  English-Hebrew dictionary > cookie

 • 190 cooky

  [cook·y || 'kʊkɪ]
  n. עוגייה, מאפה בצק, עוגה קטנה, רקיק, ביסקוויט; (אינטרנט, מחשבים) "קוקי", קובץ המושתל בדיסק הקשיח של המשתמש ע"י אתר שאליו הוא נכנס (בקובץ זה נשמר "פרופיל" אישי של המשתמש והרגליו באינטרנט, אינפורמציה המשמשת להכרת הצרכן וצרכיו ומשמשת בין היתר להתאמה אישית של פרסומות, דואר אלקטרוני וכו'); טבח בחווה, טבח במחנה או קייטנה; (סלנג) אחד בעל אופי מיוחד (גם cookie, cookey)
  * * *
  (yekooc,eikooc םג) דחוימ יפוא לעב דחא (גנלס) ;הנטייק וא הנחמב חבט,הווחב חבט ;('וכו ינורטקלא ראוד,תומוסרפ לש תישיא המאתהל רתיה ןיב תשמשמו ויכרצו ןכרצה תרכהל תשמשמה היצמרופניא,טנרטניאב וילגרהו שמתשמה לש ישיא "ליפורפ" רמשנ הז ץבוקב) סנכנ אוה וילאש רתא י"ע שמתשמה לש חישקה קסידב לתשומה ץבוק,"יקוק" (םיבשחמ,טנרטניא) ;טיווקסיב,קיקר,הנטק הגוע,קצב הפאמ,הייגוע

  English-Hebrew dictionary > cooky

 • 191 counter

  [count·er || 'kaʊntə]
  n. דוכן, דלפק (במסעדה, במטבח וכו'; מונה; (מחשבים) סדרת מספרים המצביעה על מספר האנשים המבקרים באתר באינטרנט
  v. להגיב
  adv. בניגוד, נגד
  pref. נגד-, קאונטר- (תחילית)
  * * *
  דגנ,דוגינב
  טנרטניאב רתאב םירקבמה םישנאה רפסמ לע העיבצמה םירפסמ תרדס (םיבשחמ) ;הנומ ;'וכו חבטמב,הדעסמב) קפלד,ןכוד
  ביגהל
  (תיליחת) -רטנואק,-דגנ

  English-Hebrew dictionary > counter

 • 192 cross post

  מאמר מוצלב, מאמר באינטרנט שנשלח למספר קבוצות דיון בבת-אחת
  * * *
  תחא-תבב ןויד תוצובק רפסמל חלשנש טנרטניאב רמאמ,בלצומ רמאמ

  English-Hebrew dictionary > cross post

 • 193 cross posting

  משלוח בהצלבה, פרסום מאמר באינטרנט במספר קבוצות דיון בבת-אחת
  * * *
  תחא-תבב ןויד תוצובק רפסמב טנרטניאב רמאמ םוסרפ,הבלצהב חולשמ

  English-Hebrew dictionary > cross posting

 • 194 crossposting

  n. פרסום מאמר או הודעה בו זמנית במספר לוחות מודעות או קבוצות דיון (באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) ןויד תוצובק וא תועדומ תוחול רפסמב תינמז וב העדוה וא רמאמ םוסרפ

  English-Hebrew dictionary > crossposting

 • 195 cyber activist

  פעיל סייבר, פעיל פוליטי המשתמש בדואר אלקטרוני ובכלים אחרים באינטרנט במאמץ לבצע שינוי פוליטי
  * * *
  יטילופ יוניש עצבל ץמאמב טנרטניאב םירחא םילכבו ינורטקלא ראודב שמתשמה יטילופ ליעפ,רבייס ליעפ

  English-Hebrew dictionary > cyber activist

 • 196 cyberactivism

  n. סייבראקטיביזם, פעילות פוליטית המתנהלת באינטרנט (לדוגמא: באמצעות דואר אלקטרוני, אתרי אינטרנט וכו')
  * * *
  ('וכו טנרטניא ירתא,ינורטקלא ראוד תועצמאב:אמגודל) טנרטניאב תלהנתמה תיטילופ תוליעפ,םזיביטקארבייס

  English-Hebrew dictionary > cyberactivism

 • 197 cyberburger joint

  מסעדת סייברבורגר, מסעדת מזון מהיר המספקת ללקוחותיה גם שימוש באינטרנט (באמצעות מספר מחשבים הנמצאים במקום)
  * * *
  (םוקמב םיאצמנה םיבשחמ רפסמ תועצמאב) טנרטניאב שומיש םג היתוחוקלל תקפסמה ריהמ ןוזמ תדעסמ,רגרוברבייס תדעסמ

  English-Hebrew dictionary > cyberburger joint

 • 198 cybersex

  n. סקס וירטואלי (כל הקשור בנושא הסקס באינטרנט: קבוצות שיחה, תמונות, סרטי פורנו ועוד)
  * * *
  (דועו ונרופ יטרס,תונומת,החיש תוצובק:טנרטניאב סקסה אשונב רושקה לכ) ילאוטריו סקס

  English-Hebrew dictionary > cybersex

 • 199 cybrary

  n. ספרייה וירטואלית (הקיימת באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב תמייקה) תילאוטריו היירפס

  English-Hebrew dictionary > cybrary

 • 200 deadlock in talks

  מבוי סתום בשיחות
  * * *
  תוחישב םותס יובמ

  English-Hebrew dictionary > deadlock in talks


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»