Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

удари

 • 1 administrer

  v.tr. (lat. aministrare) 1. управлявам, ръководя; administrer des biens управлявам имоти; 2. извършвам религиозен обред; причестявам; administrer le baptême кръщавам; administrer l'extrême-onction причестявам; administrer un malade причестявам болен; 3. мед. давам, предписвам (лекарство); 4. представям (доказателство пред съд); 5. разг. раздавам ( удари), удрям; administrer une gifle удрям шамар.

  Dictionnaire français-bulgare > administrer

 • 2 boudin

  m. (du rad. onomat. bod- exprimant l'enflure, cf. bouder, bedaine) 1. кървавица; 2. спирала; ressort а boudin спирална, витловидна пружина; 3. дълъг кичур спираловидно навита коса; 4. голям закръглен пръст; 5. вътрешен ръб на колело на влак; 6. архит. орнамент във вид на шнур; 7. предпазител против удари от външната страна на кораб; 8. (Белгия) дълга възглавница; 9. разг. дебело ниско момиче без никаква грация. Ќ eau de boudin помия; s'en aller en eau de boudin не сполучвам, пропадам, опропастявам се; faire du boudin разг. цупя се; caca boudin Ђко (лайно) ( детски език).

  Dictionnaire français-bulgare > boudin

 • 3 bourrer

  v. (de bourre) I. v.tr. 1. тъпча, натъпквам; пълня, напълвам; bourrer son fusil напълвам пушката си; bourrer une valise тъпча, пълня куфар; bourrer sa pipe натъпквам лулата си; 2. пълня, натъпквам (с вълна, с дреб); bourrer un coussin пълня възглавница с дреб; 3. отблъсквам грубо; se bourrer тъпча се (лакомо); бия се; напивам се; II. v.intr. 1. лов. тичам след заека, вместо да стоя на място (за куче); 2. задръствам машина; 3. бързам, забързвам; 4. карам бързо кола; 5. арго напълвам зала ( за спектакъл). Ќ nourriture qui bourre храна, която накъртва, засища прекалено; bourrer qqn. de coups съсипвам някого с удари. Ќ Ant. vider.

  Dictionnaire français-bulgare > bourrer

 • 4 coulé

  m. (de couler) 1. муз. преминаване без прекъсване от една нота към друга; 2. вид танцувална стъпка; 3. удар в билярда, при който една топка трябва да удари друга така, че да може да я последва.

  Dictionnaire français-bulgare > coulé

 • 5 danse

  f. (de danser) 1. танц; danse folklorique фолклорен танц; danse classique класически танц; ouvrir la danse започвам пръв да танцувам; 2. танцуване, игране; 3. танцова мелодия; 4. прен. entrer en danse влизам в действие, участвам в нещо. Ќ après la panse vient la danse разг. гладна мечка хоро не играе; la danse du loup полов акт; en danse, dans la danse в действие; avoir, recevoir une danse набивам, повалям с удари; avoir le cњur а la danse в добро настроение съм; mener la danse водя акция, мероприятие.

  Dictionnaire français-bulgare > danse

 • 6 découvrir

  v. (bas lat. discooperire) I. v.tr. 1. откривам, намирам, изнамирам; découvrir un trésor откривам съкровище; 2. прен. откривам, разкривам, издавам; découvrir son cњur разкривам сърцето си; découvrir un complot а la police издавам заговор на полицията; 3. разбулвам; découvrir un secret разбулвам някаква тайна; 4. узнавам; découvrir une vérité узнавам някаква истина; 5. съзирам, забелязвам; découvrir qqn. dans la foule забелязвам някого в тълпата; 6. отхлупвам; отварям; découvrir un plat отхлупвам ястие; découvrir la capote d'une voiture отварям горния капак на кола; 7. оголвам; découvrir les racines d'un arbre оголвам корените на дърво; 8. излагам на неприятелски огън; II. v.intr. отдръпвам се (за морска вода при отлив); III. v.pron. 1. подавам се над нещо; 2. откривам се; разкривам се, разбулвам се; 3. свалям си шапката; 4. прояснявам се (за време); 5. виждам се, забелязвам се; 6. излагам се на неприятелски удари; 7. казвам си тайните, откривам си мислите, издавам се. Ќ Ant. couvrir; cacher, dissimuler.

  Dictionnaire français-bulgare > découvrir

 • 7 dégageur

  m. (de dégager) човек, който умело отблъсква удари.

  Dictionnaire français-bulgare > dégageur

 • 8 demi,

  e adj. (lat. pop. °dimedius) 1. половин; un demi, litre половин литър; une demi,e heure половин час; une heure et demi,e един часа и половина; 2. прен. непълен, несъвършен; 3. m. мат. една втора, половин единица; 4. спорт. полузащитник; 5. f. половин час; la demi,e a sonné удари половин час; 6. f. бирена чаша от половин литър; 7. adv. полу, почти; boîte demi,-pleine почти пълна кутия; 8. loc. adv. а demi, наполовина; отчасти, почти. Ќ Ant. complet, entier; un; complètement, totalement.

  Dictionnaire français-bulgare > demi,

 • 9 encaisser

  v.tr. (de en- et caisse) 1. инкасирам; encaisser un effet de banque инкасирам полица; encaisser un chèque осребрявам чек; 2. слагам в сандък, в каса; 3. разг. търпя, понасям; 4. разг., прен. бият ме, нанасят ми удари; 5. обичам, харесвам, понасям, търпя; il n'encaissait pas les bourgeois той не понасяше буржоата; 6. притискам, обграждам от двете страни; 7. стеснявам река с диги; копая ров за прокарването на път; s'encaisser промъквам се между скали (за река, път). Ќ Ant. décaisser, payer.

  Dictionnaire français-bulgare > encaisser

 • 10 estocader

  v.intr. (de estocade) ост. нанасям удари с върха на меч.

  Dictionnaire français-bulgare > estocader

 • 11 ficher

  v.tr. (lat. pop. °figicare, puis °ficcare, de figere "attacher, fixer") 1. забивам, забучвам; пъхам, завирам; 2. разг. правя, върша; je n'ai rien fichu aujourd'hui нищо не съм правил днес; 3. нанасям; ficher des coups нанасям удари; 4. хвърлям, захвърлям, изхвърлям; ficher qqn. dehors изхвърлям някого; 5. вписвам, регистрирам (в списък); se ficher забивам се, забождам се; подигравам се, присмивам се. Ќ fiche-moi le camp! разг. махни се оттука! fichez-moi la paix! разг. оставете ме на мира! ficher qqn. а la porte изгонвам, изпъждам някого; ficher dedans разг. излъгвам, измамвам; je m'en fiche разг. не искам и да знам, пет пари не давам.

  Dictionnaire français-bulgare > ficher

 • 12 fouailler

  v.tr. (du rad. fou- et fagus) 1. ост. налагам удари с камшик; 2. подигравам се.

  Dictionnaire français-bulgare > fouailler

 • 13 fourré,

  e adj. (de fourrer) 1. гъст; bois fourré, гъста гора; 2. подплатен (с кожи); manteau fourré, палто, подплатено с кожа; 3. m. най-гъстата част на гората, гъсталак. Ќ bonbon fourré, фуре (вид бонбон); coups fourré,s взаимни удари.

  Dictionnaire français-bulgare > fourré,

 • 14 raclée

  f. (de racler) разг. тупаник, пердах, поредица от удари.

  Dictionnaire français-bulgare > raclée

 • 15 ramasser

  v.tr. (de re- et amasser) 1. събирам; ramasser du foin събирам сено; ramasser les cahiers събирам тетрадките; 2. трупам; ramasser de l'argent трупам пари; 3. вдигам, прибирам; ramasser ses cheveux en chignon прибирам косите си в кок; ramasser le mouchoir d'une dame вдигам кърпичката на дама; 4. събирам, съсредоточавам; ramasser ses forces събирам, мобилизирам силите си; 5. правя лаконичен, стегнат; ramasser son style правя стила си стегнат; 6. разг. ramasser qqn. арестувам някого (за полицията); 7. разг., прен. получавам (удари, упреци); ramasser un coup de couteau получавам удар с нож; 8. прихващам болест; se ramasser 1. съсредоточавам се; 2. стеснявам се; 3. сгушвам се; свивам се; 4. разг. ставам след падане; разш. падам; прен. пропадам (на изпит и др.). Ќ ramasser une gamelle падам; se faire ramasser хвърлят ме в затвора, арестуват ме. Ќ Ant. étaler, étendre, étirer; disperser; répandre.

  Dictionnaire français-bulgare > ramasser

 • 16 ratatouille

  f. (de tatouiller et ratouiller, formes expressives de touiller) 1. ост., разг. лошо ядене, буламач; 2. разш. лоша кухня; 3. разш., прен. поредица от удари, тупаник. Ќ ratatouille niçoise продължително пържени в олио сини домати, червени домати и тиквички.

  Dictionnaire français-bulgare > ratatouille

 • 17 roulement

  m. (de rouler) 1. търкаляне; возене, каране, движение; 2. биене, удари; roulement de tambours биене на барабани; 3. тътен, грохот, тътнеж, екот, бумтеж; шум; 4. въртене (на очи); 5. смяна, заместване, приемственост; travailler par roulement работя на смени; 6. оборот, обращение; roulement des capitaux оборот, обращението на капиталите; 7. техн. лагер; roulement а aiguilles иглен лагер; roulement а billes сачмен лагер. Ќ bande de roulement част от гума на автомобил, която е в контакт с шосето; couche de roulement повърхностен слой на шосейна настилка.

  Dictionnaire français-bulgare > roulement

 • 18 tam-tam

  m. (onomat. créole) (pl. tam-tams) 1. там-там (Ідарен музикален инструмент); 2. шум на удари върху предмет; 3. прен., разг. разгласяване, рекламиране; 4. гонг ( използван в класическите оркестри).

  Dictionnaire français-bulgare > tam-tam

 • 19 tournée

  f. (de tourner) 1. обиколка, гастрол, турне; tournée électorade изборна обиколка (на депутат и др.); tournée dramatique турне на театрална група; tournée médicale визитация; 2. разг. черпня; почерпка; c'est ma tournée мой ред е да плащам сметката; 3. нар. порой от удари, юмруци.

  Dictionnaire français-bulgare > tournée

 • 20 traumatisme

  m. (gr. traumatismos) травма, травматизъм (последици от удари, от наранявания).

  Dictionnaire français-bulgare > traumatisme

См. также в других словарях:

 • сипя удари върху — словосъч. бия, бухам, блъскам, разнебитвам, набивам, бъхтя, побеждавам, удрям, налагам, пердаша, тупам …   Български синонимен речник

 • благовест —   удари с камбана, които призовават християните за молитва в храма …   Църковнославянски речник

 • плече — Плечо плече (1): Тяжко ти головы кромѣ плечю; зло ти тѣлу кромѣ головы, Рускои земли безъ Игоря. 44. Сь убо благовѣрьныи Борисъ ... тѣлъмь бяше красьнъ, высокъ, лицьмь круглъмь, плечи велицѣ, тънъкъ въ чресла. Ж. Бор. Глеб. (Сказ. Усп.), 27… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • ударяти — (вдаря/ти), я/ю, я/єш, недок., уда/рити (вда/рити), рю, риш, док. 1) перех. і неперех., по чому, у що, об що. Чинити удар, удари; бити. || у сполуч. зі сл. по плечі. Плескати по плечах, виражаючи доброзичливе ставлення до когось. || Спричиняти… …   Український тлумачний словник

 • Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare — Обложка игры для PlayStation 2 в Северной Америке Разработчик Конами Издатель Конами Дата выпуска …   Википедия

 • паца — паца: ударъ въ ладонь, паль [ІФ,1890] удар по долоні [II] пац Ляпасів [XX] Якби яка женщина не дай боже мене любила і задумала, хоч би й з найбільшим талантом, оспівувати мої сірі очі і мою скулену поставу і свої медові хвилі зо мною, то бог мене …   Толковый украинский словарь

 • копанина — ни, ж. Пр. Невмілі удари ногами по м ячу, безладні удари ногами …   Словник лемківскої говірки

 • Pejo Jaworow — (bulgarisch Пейо Яворов; * 1. Januar 1878 in Tschirpan; † 29. Oktober 1914) war ein bulgarischer Dichter und Revolutionskämpfer. Sein wahrer Name lautet Pejo Totew Kratscholow (bulgarisch Пейо Тотев Крачолов). Er gilt als einer der Gründer des… …   Deutsch Wikipedia

 • ОСТРИТЬ — что, заострять, делать острым, оттонять лезвие или жало. Косу острят, отбивая ее молотком, оттачивая бруском и обшаркивая лопаткой. Ножи острят воронилом и на бруске. Бритву острят (правят) на оселке, и на ремне. Иглы острят на точиле. * Острить… …   Толковый словарь Даля

 • ПОТЯГИВАТЬ — или потягать что, тянуть по временам, или исподволь. Потягивай, смелей, выбирай! о неводе. Всяк на себя (к себе) потягает, в свою пользу. | Попивать. | Что то меня словно лихорадочка потягивает. Потянуть что, стать, начать тянуть, потащить,… …   Толковый словарь Даля

 • ТЫЛ — муж. зад, задняя сторона чего; | спина, хребет; | ника, ничка, изнанка; ·противоп. перед, лицо. Тыл строенья, деревни, зад, зады. Шкаф ставится тылом к стене. Я его с тылу, в тыл видел, а в лицо не знаю. Дать тыл или тылка, не устоять, бежать,… …   Толковый словарь Даля

Книги