Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

сорт+винограда+и+вино

 • 1 сорт

  м
  1) çeşit, tür

  бума́га пе́рвого со́рта — birinci hamur kağıt

  мука вы́сшего со́рта — ekstra / has un

  полотно́ пе́рвого со́рта — birinci kalite bez

  2) çeşit (-di), cins

  пшени́ца но́вого со́рта — yeni bir cins buğday

  столо́вые сорта́ виногра́да — sofralık üzümler

  3) разг. tür, çeşit

  кни́ги всех сорто́в — her tür / çeşit kitaplar

  тка́ни всех сорто́в — her çeşit kumaş

  лю́ди "второ́го со́рта" — ikinci sınıf insanlar

  ••

  пе́рвый сорт — разг. sıfır numara

  Русско-турецкий словарь > сорт

 • 2 сорт

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > сорт

 • 3 вино

  şarap
  * * *
  с
  1) şarap (-)
  2) разг. ( водка) votka

  Русско-турецкий словарь > вино

 • 4 твердый сорт древесины

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > твердый сорт древесины

 • 5 белый

  beyaz,
  ak
  * * *
  1) beyaz; ak
  2) → сущ., м Beyaz (Muhafız)
  3) (бе́лые) → сущ., мн., шахм. beyazlar

  коро́ль бе́лых — beyaz şahı

  игра́ть бе́лыми — beyazlarla oynamak

  4) этн. beyaz
  ••

  бе́лый хлеб — beyaz / has ekmek

  бе́лое вино́ — beyaz şarap

  бе́лые но́чи — beyaz gece(ler)

  бе́лые стихи́ — uyaksız koşuk

  бе́лый медве́дь — kutup ayısı, beyaz ayı

  средь бе́ла дня — güpegündüz

  вы́бросить бе́лый флаг — beyaz bayrak çekmek

  выдава́ть чёрное за бе́лое — akı kara, karayı ak göstermek

  бе́лая де́нежка на чёрный день — погов. ak akçe kara gün içindir

  Русско-турецкий словарь > белый

 • 6 бордо

  bordo
  * * *
  I с, нескл.
  ( вино) bordo
  II неизм., прил.
  ( цвет) şarabi, bordo (rengi)

  Русско-турецкий словарь > бордо

 • 7 бросаться

  atılmak,
  saldırmak
  * * *
  несов.; сов. - бро́ситься
  1) atmak; atışmak

  броса́ться снежка́ми (друг в друга)kar topu atışmak

  2) atılmak; üstüne atılmak, saldırmak ( нападать)

  броса́ться вперёд — ileri atılmak

  бро́ситься на врага́ — düşmanın üzerine atılmak

  броса́ться на по́мощь — yardımına koşmak

  мы бро́сились на у́лицу — dışarı / sokağa fırladık

  ребёнок бро́сился к ма́тери — çocuk annesine doğru atıldı

  бро́ситься ничко́м на посте́ль — kendini yüzü koyun yatağın üzerine atmak

  бро́ситься на ше́ю кому-л. (от радости)(birinin) boynuna atılmak

  3) kendini... atmak

  бро́ситься с моста́ — kendini köprüden (aşağı) atmak / bırakmak

  ••

  броса́ться в глаза́ — göze çarpmak

  таки́ми предложе́ниями не броса́ются — teklifin böylesi yabana atılmaz

  вино́ бро́силось ему́ в го́лову — şarap başına vurdu

  броса́ться как бык на кра́сное — azgın boğanın kırmızı görünce saldırdığı gibi saldırmak

  Русско-турецкий словарь > бросаться

 • 8 виновник

  suçlu,
  fail; sorumlu
  * * *
  м
  1) suçlu; fail

  вино́вник преступле́ния (тж. об убийце)cinayet faili

  по́длинные вино́вники обостре́ния обстано́вки / положе́ния — durumun gerginleşmesinin gerçek suçluları

  2) müsebbip (-bi), suçlu, sorumlu

  вино́вник инциде́нта — olayın sorumlusu

  Русско-турецкий словарь > виновник

 • 9 виновный

  тж. → сущ., м

  вино́вный в кра́же — hırsızlıktan suçlu

  призна́ть себя́ вино́вным — suçunu itiraf etmek

  Русско-турецкий словарь > виновный

 • 10 виноградный

  üzüm °

  виногра́дное вино́ — şarap

  виногра́дный сок — üzüm suyu

  Русско-турецкий словарь > виноградный

 • 11 выводить

  çıkarmak,
  götürmek;sonucunu çıkarmak,
  anlamını çıkarmak;yetiştirmek; yok etmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́вести
  1) врз çıkarmak; götürmek

  выводи́ть дете́й в сад — çocukları bahçeye götürmek / çıkarmak

  выводи́ть из соста́ва прави́тельства — hükumetten çıkarmak / ihraç etmek

  тропи́нка вы́ведет вас на опу́шку — patika sizi ormanın kenarına çıkarır / götürür

  2) ( делать вывод) sonucunu çıkarmak; anlamını çıkarmak
  3) в соч.

  вы́вести брига́ду на пе́рвое ме́сто — ekipe birinciliği kazandırmak

  вы́вести из многовеково́й нищеты́ — yüzyıllardır süregelen yoksulluktan kurtarmak

  вы́вести кого-л. из забытья́ — dalgınlığından ayıltmak

  э́тот гол вы́вел кома́нду вперёд — bu gol takımı öne geçirdi

  4) ( о птицах) çıkarmak

  выводи́ть цыпля́т — civciv çıkarmak

  вы́вести но́вый сорт слив — yeni çeşit bir erik yetiştirmek

  6) ( уничтожать) yok etmek

  выводи́ть пя́тна — leke çıkarmak

  выводи́ть ка́ждую бу́кву — her harfi özene özene yazmak

  ••

  выводи́ть кого-л. из себя́ — çileden / zıvanadan çıkarmak

  выводи́ть кого-л. из терпе́ния — birinin sabrını tüketmek / taşırmak

  вы́вести кого-л. на чи́стую во́ду — birinin ipliğini pazara çıkarmak

  выводи́ть из стро́я (о моторе и т. п.) — işlemez hale getirmek; savaş dışı etmek

  Русско-турецкий словарь > выводить

 • 12 выдерживать

  dayanmak,
  katlanmak; kendini tutmak; sınavı geçmek; dinlendirmek; bekletmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́держать
  1) врз dayanmak; katlanmak

  тако́й тя́жести мост не вы́держит — köprü bu ağırlığa dayanamaz

  2) ( вытерпеть) dayanmak

  вы́держать опера́цию — ameliyata dayanmak

  3) разг. ( проявлять выдержку) kendini tutmak

  он не вы́держал и расхохота́лся — kendini tutamayıp kahkaha koyverdi

  4) в соч.

  вы́держать экза́мен — sınavı vermek / kazanmak

  успе́шно вы́держать все испыта́ния — verdiği sınavlarda hep başarılı olmak

  вы́держать испыта́ние вре́менем — zamanın sınavından geçmek

  5) в соч.

  выде́рживать направле́ние / ли́нию / курс — izlenen çizgiden sapmamak

  выде́рживать станда́рты — standartlara sadık kalmak

  6) dinlendirmek ( вино); bekletmek (в рассоле и т. п.)
  ••

  вы́держать хара́ктер — bildiğinden şaşmamak

  вы́держать не́сколько изда́ний — birkaç kez basılmış olmak

  Русско-турецкий словарь > выдерживать

 • 13 выдержка

  kendine hâkim olma; poz (foto); alıntı,
  pasaj,
  parça
  * * *
  I ж
  1) kendine hakim olma; itidal (-li)

  сохраня́ть вы́держку — itidalini muhafaza etmek

  2) фото poz (süresi)
  ••

  вино́ пятиле́тней вы́держки — beş yıllık şarap

  II ж
  alıntı, parça, pasaj

  вы́держка из статьи́ — yazıdan bir alıntı

  Русско-турецкий словарь > выдержка

 • 14 главный

  ana
  * * *
  1) ana; asıl; başlıca; belli başlı

  гла́вная у́лица — ana cadde

  гла́вный го́род — başlıca şehir; başkent ( столица)

  два гла́вных претенде́нта на э́том турни́ре — bu turnuvanın iki büyük favorisi

  гла́вная причи́на — ana / asıl neden

  гла́вное усло́вие — temel koşul

  гла́вный вино́вник (преступления) — юр. esas suçlu; asli fail

  гла́вный уда́р — воен. asıl taarruz

  гла́вный инжене́р — baş mühendis

  гла́вный судья́ — спорт. başhakem

  3) (гла́вное) → сущ., с asıl olan; aslolan

  гла́вное - поня́ть — aslolan anlamaktır

  гла́вное, что он хоте́л сказа́ть... — asıl söylemek istediği,...

  а са́мое гла́вное,... — en önemlisi de...

  ••

  гла́вное предложе́ние — грам. temel cümle

  гла́вным о́бразом — başlıca (olarak)

  Русско-турецкий словарь > главный

 • 15 десертный

  в соч.

  десе́ртное вино́ — tatlı şarap

  десе́ртная ло́жка — tatlı kaşığı

  Русско-турецкий словарь > десертный

 • 16 доказывать

  ispatlamak,
  kanıtlamak
  * * *
  несов.; сов. - доказа́ть, врз
  ispatlamak; tanıtlamak; kanıtlamak

  его вино́вность дока́зана — suçu sabit oldu

  Русско-турецкий словарь > доказывать

 • 17 кисточка

  fırça
  * * *
  ж
  1) ( часть грозди) şıngıl; çitmik (-ği) ( винограда)
  2) жив. ( тонкая кисть) tüy kalem
  ••

  ки́сточка для бритья́ — tıraş fırçası

  Русско-турецкий словарь > кисточка

 • 18 красный

  kırmızı
  * * *
  kırmızı; kızıl

  кра́сное зна́мя — Kızıl Bayrak

  кра́сный каранда́ш — kırmızı kalem

  кра́сный от волне́ния — heyecandan yüzü kızarmış

  кра́сные от слёз глаза́ — ağlamaktan kızarmış gözler

  ••

  Кра́сная А́рмия — ист. Kızıl Ordu

  Кра́сная пло́щадь — Kızıl Meydan

  О́бщество Кра́сного Креста́ и Кра́сного Полуме́сяца — Kızıl ay ve Kızıl haç Kurumu

  кра́сное вино́ — kırmızı şarap

  кра́сное де́рево — mahun

  кра́сная икра́ — kırmızı havyar

  кра́сная медь — kırmızı bakır

  кра́сная цена́ ему́ - рубль — pek pek bir ruble eder

  кра́сная строка́ — satır başı

  Русско-турецкий словарь > красный

 • 19 лоза

  söğüt
  * * *
  ж
  1) ( ива) sorkun; söğüt (-)
  2) ( тонкий стебель) sorkun ( ивы); asma dalı / çubuğu ( винограда)
  ••

  волше́бная лоза́ — arama değneği

  Русско-турецкий словарь > лоза

 • 20 мускат

  м
  1) ( орех) küçük hindistancevizi
  2) ( виноград) misket üzümü
  3) ( вино) misket (şarabı)

  Русско-турецкий словарь > мускат

См. также в других словарях:

 • Бахус сорт винограда — (Bacchus) амер. лоза, разновидность клинтона, превосходит его по качеству и плодородности. Кисть средняя и плотная; ягоды круглые, черные с синевой. Дает вино густоокрашенное, полное и экстрактивное. Филлоксере сопротивляется и по отношению к… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Бахус, сорт винограда — (Bacchus) амер. лоза, разновидность клинтона, превосходит его по качеству и плодородности. Кисть средняя и плотная; ягоды круглые, черные с синевой. Дает вино густоокрашенное, полное и экстрактивное. Филлоксере сопротивляется и по отношению к… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • ВИНО ВИНОГРАДНОЕ — напиток, получаемый в результате алкогольного брожения виноградного сока (сусла); содержит органические кислоты, минеральные соли, витамины, фосфор, пектин; некоторые вина содержат также сахар. Различают столовые (сухие и полусладкие), креплёные… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

 • ВИНО — Согласно определению, закрепленному в законодательном порядке в основных странах производителях вина, вино это сброженный виноградный сок. Такое правовое понятие совпадает и с расхожим определением, поскольку название вино обычно относят только к …   Энциклопедия Кольера

 • ВИНО — [греч. οἶνος, μέθυ, κρασίον; лат. vinum; евр. , ], алкогольный напиток из винограда. Будучи универсальным символом, В. нередко упоминается в Библии и наряду с др. веществами таинств имеет богослужебное употребление, в т. ч. в Таинстве Евхаристии …   Православная энциклопедия

 • сорт — а; мн. сорта; м. [франц. sorte] 1. Категория, разряд какого л. товара, изделия, продукта и т.п.; разновидность какого л. товара, изделия, продукта и т.п. Мука второго сорта. Сукно высшего сорта. Грузинский чай первого сорта. Сорта плательных… …   Энциклопедический словарь

 • Вино — Запрос «Вино» перенаправляется сюда; см. также другие значения. В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удален …   Википедия

 • Вино Мадера — Мадера Мадера крепкое вино, изначально изготавливавшееся на лесистом острове Мадейра (в переводе с португальского лес). В этом вине удачно сочетаются относительно высокое содержание спирта (19 20 %) и низкая концентрация сахара (3 7 %).… …   Википедия

 • Вино Малага — Малага десертное вино, выделываемое в испанской провинции того же названия, в частности в окрестностях города Малага и на близлежащих к нему холмах. Содержание 1 Разновидности 2 Сорта винограда 3 Примеси …   Википедия

 • сорт — а; мн. сорта/; м. (франц. sorte) см. тж. сортный, сортовой, сортность 1) а) Категория, разряд какого л. товара, изделия, продукта и т.п.; разновидность какого л. товара, изделия, продукта и т.п. Мука второго сорта …   Словарь многих выражений

 • Эльзасское вино — Виноградники около деревни Кайзерберг …   Википедия

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»