Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 861 скатёрка

  уменьш.-ласк.
  скатерти́на, ска́терка, ска́тірка; диал. обру́сок, -ска

  Русско-украинский словарь > скатёрка

 • 862 скатерть

  ска́терка, ска́терть, -ті, скатерти́на, ска́тірка; диал. о́брус и обру́с

  \скатерть тью доро́га — ирон. ска́теркою (ска́тертю, полотно́м) доро́га

  Русско-украинский словарь > скатерть

 • 863 скатка

  I
  1) ( действие) ска́чування, скача́ння; згорта́ння, зго́рнення; валя́ння, зваля́ння
  2) ( скатанная шинель) ска́тка
  II
  ско́чування, ско́чення

  Русско-украинский словарь > скатка

 • 864 скатный

  I спец.
  ска́тний

  \скатныйый стан — ска́тний стан

  II
  (о жемчуге, бисере) фольк. добі́рний

  Русско-украинский словарь > скатный

 • 865 скатывание

  I
  1) ска́чування; згорта́ння
  2) валя́ння
  3) спи́сування; ска́тування
  II
  ско́чування

  Русско-украинский словарь > скатывание

 • 866 скатывать

  I несов.; сов. - скат`ать
  1) ска́чувати, -чую, -чуєш, скача́ти; ( свёртывать) згорта́ти и зго́ртувати, -тую, -туєш, згорну́ти, -ну́, -неш и мног. позгорта́ти и позго́ртувати
  2) ( валять) валя́ти, зваля́ти; ( сбивать) збива́ти, зби́ти (зіб'ю́, зіб'є́ш)

  \скатыватьть ва́ленки — зваля́ти ва́лянки

  3) (сов.: сбегать, съездить) зліта́ти; (сбегать) збі́гати
  4) ( списывать) спи́сувати, -сую, -суєш, списа́ти (спишу́, спи́шеш) и мног. поспи́сувати; ска́тувати, -тую, -туєш, ската́ти
  II несов.; сов. - скат`ить
  ( вниз) ско́чувати, -чую, -чуєш, скоти́ти (скочу́, ско́тиш) и мног. поско́чувати

  Русско-украинский словарь > скатывать

 • 867 скатываться

  I несов.; сов. - скат`аться
  1) ска́чуватися, -чуюся, -чуєшся, скача́тися, ( свёртываться) згорта́тися, згорну́тися, -ну́ся, -нешся и мног. позгорта́тися
  2) ( сбиваться) збива́тися, зби́тися (зіб'є́ться) и мног. позбива́тися, сов. зваля́тися

  шерсть \скатываться та́лась — во́вна зби́лася (зваля́лася)

  3) страд. несов. ска́чуватися; згорта́тися; збива́тися; спи́суватися, -сується; ска́туватися, -тується
  II несов.; сов. - скат`иться
  ско́чуватися, -чуюся, -чуєшся, скоти́тися (скочу́ся, ско́тишся) и мног. поско́чуватися

  Русско-украинский словарь > скатываться

 • 868 скаутский

  ска́втський

  Русско-украинский словарь > скаутский

 • 869 скачивание

  I
  вика́чування; ска́чування
  II
  обдава́ння; облива́ння

  \скачивание ние па́лубы — облива́ння па́луби

  Русско-украинский словарь > скачивание

 • 870 скачивать

  I несов.; сов. - скач`ать
  1) (выкачивая, удалять) вика́чувати, -чую, -чуєш, ви́качати; мет. ска́чувати, скача́ти

  \скачивать ча́ть шлак — скача́ти шлак

  2) (сов.: сбыть - в сочетании со словами "с рук", "с шеи") збу́ти (збу́ду, збу́деш) (кого-що), збу́тися (кого-чого); зди́хатися (кого-чого)
  II несов.; сов. - скат`ить
  обдава́ти, -даю́, -дає́ш [водо́ю], обда́ти, -да́м, -даси́ [водо́ю]; ( обливать) облива́ти, обли́ти (обіллю́, обіллє́ш) и обілля́ти, -ллю́, -ллє́ш и мног. пооблива́ти

  Русско-украинский словарь > скачивать

 • 871 скачиваться

  I
  вика́чуватися, -чується; ска́чуватися
  II несов.; сов. - скат`иться
  1) облива́тися, обли́тися (обіллю́ся, обіллє́шся) и обілля́тися, -ллю́ся, -ллє́шся и мног. пооблива́тися
  2) страд. несов. обдава́тися, -дає́ться [водо́ю]; облива́тися

  Русско-украинский словарь > скачиваться

 • 872 скачка

  1) ска́чка; скака́ння; ( прыганье) стриба́ння
  2)

  \скачка чки — мн. спорт. ска́чки, -чок, перего́ни, -нів, верхого́ни

  Русско-украинский словарь > скачка

 • 873 сколок

  1) відко́лок, -лка; (кусок) ула́мок, -мка, ска́лка
  2) ( узор) зразо́к, -зка́
  3) перен. ско́лок, -лка ( редко); ( копия) ко́пія; ( точное подобие) відби́ток, -тка

  Русско-украинский словарь > сколок

 • 874 следовать

  1) іти́ (іду́, іде́ш); ( проходить) прохо́дити, -джу, -диш; ( проезжать) проїжджа́ти, проїзди́ти, -їжджу, -їздиш; ( наступать) настава́ти, -тає́, наступа́ти, надхо́дити, -дить; ( идти вслед) іти́ слі́дом (слідо́м, услі́д), слідкува́ти, -ку́ю, -ку́єш; ( ехать) ї́хати (ї́ду, ї́деш) [слі́дом и слідо́м, услі́д]; (двигаться куда-л., непосредственно за кем-чем) прямува́ти, -му́ю, -му́єш; ( происходить) відбува́тися

  продолже́ние \следовать дует — см. продолжение

  2) (кому-чему) іти́ (іду́, іде́ш) (за ким-чим), слі́дувати, -дую, -дуєш (кому-чому); ( подражать) наслі́дувати (кого-що); ( соблюдать) доде́ржувати, -жую, -жуєш, дотри́мувати, -мую, -муєш (чого); ( придерживаться) доде́ржуватися, дотри́муватися (чого)

  \следоватьть инстру́кции — доде́ржуватися (дотри́муватися) інстру́кції

  \следоватьть сове́там врача́ — слу́хати пора́д лі́каря

  \следовать дуя стари́нным обы́чаям — доде́ржуючись (дотри́муючись) старода́вніх зви́чаїв

  3) ( из чего) вихо́дити, -дить; ( вытекать) виплива́ти; (возникать, проистекать) похо́дити, виника́ти, постава́ти, -тає́

  из ска́занного \следовать дует — зі ска́заного вихо́дить (виплива́є)

  4) ( причитаться) нале́жати, -жить; ( приходиться) припада́ти
  5)

  дует(безл.: нужно) слід; ( надлежит) нале́жить; ( полагается) годи́ться, випада́[є]; (надо) тре́ба

  вало бы — ва́рто б, варт би, слід би

  \следовать дует сказа́ть — тре́ба (слід) сказа́ти

  как \следовать дует в знач. — вводн. сл. як слід, як годи́ться, як нале́жить; ( хорошо) поря́дно

  каки

  \следовать вало ожида́ть — см. ожидать 2)

  6) ( вести следствие) вести́ (веду́, веде́ш) слі́дство, розслі́дувати, -дую, -дуєш

  Русско-украинский словарь > следовать

 • 875 слух

  1) слух, -у

  игра́ть по \слух ху — гра́ти на слух (по слу́ху)

  ласка́ть \слух х — ті́шити слух (ву́хо)

  на \слух х — ( воспринимать) на слух

  обрати́ться (преврати́ться) в \слух х — слу́хати ду́же ува́жно; ( насторожиться) насторожи́тися

  2) (весть, известие) чу́тка, поголо́ска, по́голос, -у, поголо́сок, -ску; диал. по́чутка

  ни \слух ху ни духу́ о ком-чём — см. дух

  по хам — з чуто́к, з чу́тки ( на основании); за (згі́дно з) чутка́ми ( согласно)

  прошёл (пронёсся) \слух х — пішли́ (пройшли́, пронесли́ся) чутки́, пішла́ (розійшла́ся, пройшла́, пронесла́ся) чу́тка (поголо́ска), пішо́в по́голос (поголо́сок), пішла́ поголо́ска

  \слух хом земля́ по́лнится — см. полниться

  Русско-украинский словарь > слух

 • 876 случай

  1) ви́падок, -дку; ( происшествие) поді́я; ( приключение) приго́да

  в большинстве́ чаев — см. большинство

  во вся́ком \случай чае — см. всякий

  в кра́йнем \случай чае — см. крайний 1)

  в не́которых \случай чаях — у де́яких ви́падках

  в проти́вном \случай чае — см. противный I 2)

  в \случай чае (на \случай й), е́сли — на ви́падок, коли́; у то́му разі, коли́ (як); якщо́

  в \случай чае необходи́мости — якщо́ (коли́) бу́де (є) потре́ба, у ра́зі потре́би

  в ху́дшем \случай чае — у найгі́ршому (у гі́ршому) ра́зі

  в э́том \случай чае — у цьо́му ви́падку (ра́зі)

  на \случай й — а) на ви́падок; б) випадко́во

  купи́ть по \случай чаю — купи́ти випадко́во (ви́падком)

  на вся́кий \случай й — см. всякий

  на пе́рвый \случай й — на пе́рший раз (ви́падок)

  несча́стный \случай й — нещасний (нещасли́вий) ви́падок

  ни в ко́ем \случай чае — см. кой 2)

  от \случай чая к \случай чаю — час від (од) ча́су, від ча́су до ча́су

  по \случай чаю чего́ — з наго́ди чого́ ( по поводу чего); з о́гляду на що ( в силу чего); через що (из-за чего)

  по \случай чаю боле́зни — через хворо́бу

  стра́нный \случай й — чудни́й (ди́вний) ви́падок, чудна́ (ди́вна) поді́я

  2) (удобный, подходящий момент) наго́да

  при \случай чае — при наго́ді, принагі́дно

  при [пе́рвом] удо́бном \случай чае — при [пе́ршій] наго́ді

  предста́вился \случай й — тра́пилася (ви́пала) наго́да

  3) (милость, фавор) ми́лість, -лості, ла́ска; фаво́р, -у

  Русско-украинский словарь > случай

 • 877 слюбезничать

  ви́явити (-влю, -виш) люб'я́зність; ( сказать любезность) сказа́ти (скажу́, ска́жеш) люб'я́зність

  Русско-украинский словарь > слюбезничать

 • 878 смолка

  I
  ( действие) смолі́ння
  II
  1) ласк., спец. смо́лка
  2) см. смолёвка 1)
  3) бот. віска́рія

  Русско-украинский словарь > смолка

 • 879 снисхождение

  поле́гкість, -кості; ( милость) ми́лість, -лості, ла́ска; ( потачка) пота́чка; ( льгота) пі́льга; ( снисходительность) побла́жливість, виба́чливість

  без вся́кого \снисхождение ния к кому́-чему́ — без бу́дь-яко́ї поле́гкості (побла́жливості) до ко́го-чо́го; ( не сжалившись) не згля́нувшись на ко́го-що

  не заслу́живать \снисхождение ния — не заслуго́вувати поле́гкості (на поле́гкість)

  ока́зывать, оказа́ть \снисхождение ние кому́ — роби́ти (дава́ти), зроби́ти (да́ти) пі́льгу кому́, роби́ти, зроби́ти пота́чку кому́, сов. згля́нутися на ко́го

  проси́ть о \снисхождение нии — проси́ти про поле́гкість (про побла́жливість)

  прояви́ть \снисхождение ние — ви́явити побла́жливість (виба́чливість; ми́лість, ла́ску)

  Русско-украинский словарь > снисхождение

 • 880 соблаговолять

  ирон.; несов.; сов. - соблаговол`ить
  зволя́ти, зво́лити, призволя́ти, призво́лити, зволя́тися, зво́литися; (несов.: удостаивать) ра́чити

  \соблаговолять ли́те — бу́дьте ласка́ві, будь ла́ска; зво́льте

  \соблаговолять ли́те приня́ть — бу́дьте ласка́ві (будь ла́ска), приймі́ть; зво́льте прийня́ти

  Русско-украинский словарь > соблаговолять

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»