Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

принять+во+внимание

 • 1 погашение кредита

  А сейчас давайте перейдем к вопросу о погашении кредитов.

  Ал енді несиені өтеу мәселесіне көшейік.

  Кредит должен быть выплачен в течение 10 (12, 20) лет...

  Несие 10 (12, 20) жыл бойына... төленуге тиіс.

  - равными взносами.

  Первый взнос будет осуществлен в течение 12 месяцев со дня завершения поставки.

  Бірінші жарна жеткізілім аяқталған күннен бастап 12 ай бойына төленеді.

  Нас не устраивает льготный период.

  Бізді жеңілдікті кезең қанағаттандырмайды.

  Мы согласны продлить его до двух лет.

  Біз оны екі жылға дейін ұзартуға келісеміз.

  Мы можем предоставить вам рассрочку платежа.

  Біз сізге төлем мерзімін ұзарта аламыз.

  Хорошо. Я думаю, что нам следует обсудить график погашения кредитов.

  Жақсы. Мен несиені өтеу кестесін талқылауымыз керек деп ойлаймын.

  Мы должны также поговорить о материальных ценностях, с помощью которых должен быть достигнут баланс в наших финансовых отношениях.

  Біз сондай-ақ біздің қаржы қатынастарымызда теңгерімге қол жеткізуге көмектесетін материалдық құндылықтар туралы да әңгімелесуге тиіспіз.

  Мы в состоянии погасить задолженность по кредитам в течение пяти (десяти) лет.

  Біздің несие бойынша берешекті бес (он) жыл бойына өтеуге шамамыз жетеді.

  Нас это устраивает.

  Бұл бізді қанағаттандырады.

  А нас это не устраивает.

  Ал бұл бізді қанағаттандырмайды.

  Мы хотели бы сократить сроки платежей.

  Біз төлем мерзімін қысқартқымыз келеді.

  В конце концов, мы согласны.

  Сайып келгенде, біз келісеміз.

  Давайте договоримся о конкретных сроках платежей по кредитам.

  Қанекей, несие бойынша төлемнің нақты мерзімін уағдаласайық.

  Вы должны принять во внимание наше тяжелое финансовое положение.

  Сіздер біздің қаржы жағдайымыздың ауыр екенін ескеруге тиіссіздер.

  У нас нет возражений.

  Бізде қарсылық жоқ.

  Поскольку срок уплаты по всем кредитам нами определен в 10 лет, то я предлагаю принять следующий порядок платежей.

  Біз барлық несие бойынша төлем төлеу мерзімін 10 жыл деп айқындап алғандықтан, мен төлемдердің мынадай тәртібін ұсынамын.

  В течение первых двух лет выплачивать ежегодно по 5% от всей суммы кредитов.

  Алғашқы екі жыл бойына жыл сайын несиенің барлық сомасынан 5% төленсін.

  В последующие 6 лет сумма взносов должна составлять 10% общей суммы ежегодно.

  Кейінгі 6 жылда жарна сомасы жыл сайын жалпы соманың 10%-ы болуға тиіс.

  В последние два года мы будем платить по 15%, чтобы наверстать отставание по платежам.

  Соңғы екі жылда біз төлем жөнінен артта қалушылықтың есесін толтыру үшін 15%-дан төлейтін боламыз.

  Какова же ваша окончательная процентная ставка по долгосрочным кредитным операциям?

  Ұзақ мерзімді несие операциялары бойынша сіздің ақырғы пайыздық мөлшерлемеңіз қандай?

  Процентная ставка составляет....

  Пайыздық мөлшерлеме... құрайды.

  Нам кажется, что процентные ставки несколько завышены.

  Біздіңше, пайыздық мөлшерлеме біраз жоғарылатылған сияқты.

  Между нами все расчеты должны вестись только в свободно конвертируемой валюте.

  Біздің арамызда барлық есептесулер тек еркін айырбасталатын валютамен жүргізілуге тиіс.

  Свою задолженность по кредитам мы можем возместить частично поставками в вашу страну (вашей фирме)...

  Несие бойынша өз берешегімізді біз сіздің елге (сіздің фирмаға) ішінара... жеткізу арқылы өтей аламыз.

  - энергоносителей.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > погашение кредита

 • 2 Разработка договора

  У нас есть ряд замечаний по...

  Бізде... бойынша бірқатар ескертпелер бар.

  - обязательствам сторон.

  Прошу вас...

  Сізден... сұраймын

  - еще раз изучить нашу просьбу.

  Я не согласен (-на) с вашим предложением.

  Мен сіздің ұсынысыңызбен келіспеймін.

  Мы хотели бы выяснить несколько вопросов, связанных с...

  Біз... байланысты бірнеше мәселелерді анықтап алғымыз келеді.

  - коммерческой частью контракта.

  Давайте уточним официальное название наших фирм.

  Әуелі біздің фирмаларымыздың ресми атауын нақтылап алайық.

  Как правило, мы заключаем такие сделки на условиях

  Әдетте, біз мұндай мәмілелерді... талаптары негізінде жасасамыз.

  - ФОБ порт Казахстан (Россия).

  А сейчас рассмотрим список машин и оборудования.

  Ал қазір машиналар мен жабдықтың тізімін қарайық.

  У нас нет возражений против количества и наименования товаров.

  Бізде тауарлардың көлемі мен атауы жөнінде қарсылық жоқ.

  Нам хотелось бы выяснить основания по определению цен на товары.

  Біз тауарлардың бағасын айқындау жөніндегі негіздемелерді анықтап алғымыз келеді.

  Цены устанавливаются согласно вышеназванному базису поставки, включая стоимость маркировки и экспортной упаковки, соответствующих транспортным условиям для данного товара.

  Баға осы тауардың көлік шарттарына сай келетін таңбалау және экспорттық буыптүю құнымен қоса жеткізілімнің аталмыш базисіне сәйкес белгіленеді.

  Но цена на изделие типа N сейчас значительно выше той, по которой мы производили предыдущую сделку.

  Бірақ қазір N тұрпатындағы бұйымның бағасы біз өткен жолы жасаған мәміленің бағасынан едәуір жоғары.

  Вы должны принять во внимание, что это изделие высшего качества.

  Сіз бұл бұйымның сапасы жоғары екеніне назар аударуыңыз керек.

  Общая стоимость поставок составит два миллиона тенге.

  Жеткізілімнің жалпы құны екі миллион теңге.

  Поставки будут производиться в следующие сроки:

  Мына мерзімдерде жеткізіледі:

  - остальные поставки будут совершаться в течение этого года равными частями поквартально (согласно графика поставок).

  - қалғаны осы жыл бойына тоқсан сайын тең бөліктермен (жеткізілім кестесіне сәйкес) жеткізіледі.

  Мы просим вас своевременно ставить нас в известность о поставках.

  Біз сізден жеткізілім туралы бізге уақытында хабарлап тұруларыңызды сұраймыз.

  Конечно, об этом мы известим вас своевременно.

  Әрине, біз сіздерге бұл жайында уақытылы хабарлап тұрамыз.

  Не позднее трех дней после отгрузки мы пошлем вам соответствующее извещение о поставке.

  Біз тауар жөнелтілгеннен кейін үш күннен кешіктірмей сіздерге жеткізілім туралы тиісті хабарлама жібереміз.

  В извещении будет указан вес брутто, стоимость поставки, а также номер транспорта.

  Хабарламада жеткізілімнің жалпы салмағы, құны, сондайақ көліктің нөмірі көрсетіледі.

  Сейчас поговорим о качестве товара.

  Қазір тауардың сапасы туралы сөйлесеміз.

  Качество машин соответствует международным стандартам.

  Машиналардың сапасы халықаралық стандарттарға сай келеді.

  Давайте обсудим условия платежа.

  Қанекей, төлем шарттарын талқылайық.

  Хорошо, оплату товара вы будете производить в центральном банке страны-продавца.

  Жарайды, сіз тауар ақысын сатушы-елдің орталық банкінде төлейсіз.

  При оплате вам следует представить следующие документы:

  Төлеу кезінде сіз мынадай құжаттар ұсынуға тиіссіз:

  а) специфицированный счет в 4-х экз.;

  а) тауарлар тізбесі көрсетілген шоттың 4 данасы;

  б) упаковочные листы в 3-х экз.;

  в) дубликат железно-дорожной накладной (бортового коносамента);

  в) теміржол жүкқұжатының (борт коносаментінің) көшірме данасы;

  г) сертификат качества (документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие качества машин и оборудования договорным условиям);

  г) сапа сертификаты (машиналар мен жабдықтың сапасы шарт талаптарына сай келетінін қуаттайтын дайындаушы-зауыттың құжаты);

  д) копии протоколов испытаний.

  д) сынақ хаттамаларының көшірмелері.

  Оплату производите только за комплектные единицы, поставленные согласно договору.

  Төлемді тек шартқа сәйкес жеткізілген жиынтықты бірліктер үшін ғана төлейсіз.

  Гарантийный срок на это изделие составляет два года.

  Бұл жабдықтың кепілдік мерзімі екі жыл болады.

  Сіздер бізге қандай техникалық құжаттама бересіздер және қай мерзімде бересіздер?

  До первого марта этого года мы вышлем вам следующие технические материалы:

  Осы жылдың бірінші наурызына дейін біз сіздерге мынадай техникалық материалдарды жібереміз:

  - чертежи общего вида с указанием всех основных деталей машин и оборудования

  - жалпы түрінің сызбалары, онда машиналар мен жабдықтың барлық негізгі бөлшектері көрсетіледі

  - сборочные чертежи и принципиальные схемы (электрические, гидравлические, пневматические, смазки и охлаждения и другие) с соответствующими подробными описаниями

  - тиісті егжей-тегжейлі сипаттамалары берілген құрастыру сызбалары мен принципті тәсімдер (электрлік, гидравликалық, пневматикалық тәсімдер, май жағу, суыту тәсімдері мен басқа да тәсімдер)

  - руководства для сборки, наладки, пуска в эксплуатацию, обслуживания и ремонта машин и оборудования

  - машиналар мен жабдықты құрастыру, ретке келтіру, пайдалануға қосу, қызмет көрсету және жөндеу үшін басшылық

  - каталог запасных частей.

  - қосалқы бөлшектердің тізбелігі.

  Два комплекта вышеуказанных технических материалов, а также паспорта отсылаются вместе с машинами и оборудованием.

  Аталмыш техникалық материалдардың екі жиынтықтамасы, сондай-ақ төлқұжаттар машиналармен және жабдықпен бірге жіберіледі.

  Возможно, у вас есть какие-либо другие дополнения к договору?

  Бәлкім, сізде шартқа қайсыбір басқа толықтырулар бар шығар?

  Да, нам нужно обсудить вопрос о санкциях на случай нарушения договора.

  Иә, біз шарт бұзылған жағдайда қолданылатын ықпалшаралар туралы мәселені талқылауымыз керек.

  Сонымен қатар біз... туралы

  - дополнительный пункт о...

  - внести контрпредложение - исключить из договора пункт о...

  - шарттан... туралы тармақты алып тастау жөнінде қарсы ұсыныс енгізгіміз

  - сформулировать пункт №... в следующей редакции.

  - ғ... тармақты мынадай редакцияда тұжырымдағымыз келеді.

  За ходом выполнения договора (соглашения) будет следить смешанная комиссия.

  Шарттың (келісімнің) орындалуы барысын аралас комиссия қадағалайтын болады.

  Мы предлагаем поквартально (ежемесячно) проверять выполнение договора.

  Біз шарттың орындалуын тоқсан сайын (ай сайын) тексеруді ұсынамыз.

  Мы согласны с этим.

  Просим вас взять на себя расходы по...

  Сіздерден... шығындарын көтерулеріңізді сұраймыз.

  Мы не возражаем. Это соответствует международной практике.

  Біз қарсы емеспіз. Бұл халықаралық практикаға сай келеді.

  Просим вас предоставить нам расценки на выполнение всех видов работ.

  Сіздерден жұмыстың барлық түрлерін орындау бағаламасын ұсынуларыңызды сұраймыз.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздерді қолдауға, сөйтіп орынды шегерім беруге дайынбыз.

  Давайте обсудим...

  Қанекей, мыналарды...

  - существующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами и оборудованием

  - құрылыс тетіктері мен жабдықты пайдалану үшін төленетін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - существующие ставки арендной платы за служебные и жилые помещения для наших (ваших) специалистов

  - біздің (сіздің) мамандардың қызмет және тұрғын үй-жайлары үшін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - ставки налогов.

  - салық мөлшерлемесін талқылайық.

  ... значительно превышает наши расчеты

  Біздің есебімізден...

  - стоимость объекта.

  - объект құны едәуір асып түседі.

  Русско-казахский экономический словарь > Разработка договора

 • 3 Финансовые претензии

  Я хотел бы предъявить вам некоторые претензии по платежам.

  Мен сізге төлемдер бойынша кейбір кінәрат-талап қойғым келеді.

  С нашей стороны к вам также есть некоторые претензии.

  Біз тарапынан да сізге кейбір кінәрат-талаптар бар.

  Наши объяснения по вашим претензиям, вероятно, удовлетворят вас.

  Сіздің кінәрат-талаптар жөніндегі біздің түсініктеріміз, сірә, сізді қанағаттандыратын болар.

  После тщательного анализа мы установили, что платежный баланс сейчас в нашу пользу.

  Мұқият талдау жасағаннан кейін біз төлем теңгерімінің қазір біздің пайдамызда екенін анықтадық.

  У вас же, напротив, имеется значительная задолженность по платежам.

  Сізде, керісінше, төлемдер бойынша едәуір берешек бар.

  Скажите, пожалуйста, в чем конкретно выражается наша задолженность.

  Айтыңызшы, біздің берешегіміз нақты неден көрініп отыр.

  Условия открытого вами аккредитива отличаются от условий, предусмотренных в контракте, и мы не можем получить причитающейся нам суммы.

  Сіз ашқан аккредитивтің шарттары келісімшартта көзделген шарттардан өзгеше, сондықтан біз өзімізге тиесілі соманы ала алмаймыз.

  Понимаю, мы немедленно внесем в аккредитив необходимые поправки.

  Түсінемін, біз аккредитивке қажетті түзетулерді дереу енгіземіз.

  Мы не можем произвести платежи с аккредитива, так как в документах, направленных в банк, имеются многочисленные расхождения.

  Біз аккредитивтен төлем төлей алмаймыз, өйткені банкіге жолданған құжаттарда көп алшақтықтар бар.

  Мы не нашли в своих записях получение вашего авизо на сумму...

  Біз өз жазбаларымызда... сомаға сіздің авизоңызды таппадық.

  Вот, кстати, я покажу вам ваше официальное письмо, в котором вы ставите нас в известность об отказе от этих платежей.

  Айтқандайын, міне, мен сізге өзіңіздің ресми хатыңызды көрсетейін, онда сіз бізге осы төлемдерден бас тартатыныңызды хабарлағансыз.

  Вы не можете отказаться от этих платежей.

  Сіз бұл төлемдерден бас тарта алмайсыз.

  У нас к вам есть серьезные претензии относительно несвоевременной оплаты. Срок платежей истек еще в мае этого года.

  Бізде төлемнің уақытылы төленбегені жөнінде елеулі кінәрат-талаптар бар.Төлем мерзімі осы жылдың мамырында-ақ өтіп кеткен.

  Эту задолженность вы должны погасить немедленно.

  Бұл берешекті сіз дереу өтеуге тиіссіз.

  Вы не оплатили счета №...

  Сіз ғ... шоттарды төлемегенсіз.

  Кроме того, вы задержали платежи за..., что является грубым нарушением контракта.

  Сонымен бірге сіз... кідірткенсіз, мұның өзі келісімшартты өрескел бұзу болып табылады.

  - поставки промышленных товаров.

  Целый ряд платежных документов у вас составлен с нарушениями и отклонениями.

  Сізде толып жатқан төлем құжаттары бұрмалаушылықпен және ауытқушылықпен толтырылған.

  У вас не приложена к документам импортная (экспортная) лицензия.

  Сізде құжаттарға импорттық (экспорттық) лицензия тіркелмеген.

  В связи с изменением срока платежа ваша тратта не акцептована.

  Төлем мерзімінің өзгертілуіне байланысты сіздің траттаңыз акцептелмеген.

  По всем указанным претензиям у нас есть обоснованные объяснения.

  Барлық көрсетілген кінәрат-талаптар бойынша бізде негізделген түсініктемелер бар.

  Во-первых, в ходе выполнения контракта произошли непредвиденные изменения в расходах.

  Біріншіден, келісімшарттың орындалуы барысында шығыстарда болжанбаған өзгерістер болған.

  Изменения произошли по многим направлениям:

  Өзгерістер көптеген бағыттар бойынша:... болған.

  Во-вторых, вы должны принять во внимание, что все расходы по... мы берем на себя.

  Екіншіден, сіз... шығыстарының барлығын біз көтеретінімізді сіз ескеруге тиіс едіңіз.

  За наш счет идут...

  Біздің шотымызға... барады.

  - расходы по страхованию.

  Мы также надеемся на компенсацию убытков, понесенных нами из-за...

  Біз сондай-ақ... себепті бізге келтірілген залалдың өтелуіне үміт артамыз.

  - несвоевременной отправки платежных документов.

  Поэтому мы снимаем с себя ответственность за...

  Сондықтан біз... үшін жауапкершілікті өзімізден аламыз.

  - несоблюдение договорных обязательств.

  Вот один пример. В прошлом году ваше уведомление об отгрузке товара мы получили с опозданием. Поэтому мы оказались не готовыми к приемке товара от железной дороги. Это привело, в конце концов, к большим дополнительным затратам по транспортировке и хранению.

  Міне, бір мысал. Өткен жылы тауардың жөнелтілгені туралы сіздің хабарламаңызды біз кешігіп алдық. Сондықтан біз теміржолдан тауар қабылдауға дайын болмай қалдық. Мұның өзі, сайып келгенде, тасымалдау мен сақтаудың көп қосымша шығындарын туғызды.

  О подобных фактах мы неоднократно ставили вас в известность.

  Мұндай фактілер жайында біз сіздерге талай рет хабарладық.

  Поэтому мы не можем нести полную ответственность за дополнительные расходы.

  Сондықтан қосымша шығыстар үшін толық жауапкершілік ала алмаймыз.

  У нас к вам есть также ряд встречных претензий.

  Бізде сіздерге қоятын бірқатар қарсы кінәрат-талаптар бар.

  Наши платежи приостановлены в связи с...

  Біздің төлемдер... байланысты тоқтатылды.

  - задержками поставок.

  Нарушение сроков платежей произошло вследствие некомплектности поставок с вашей стороны.

  Төлем мерзімінің бұзылуы сіздер тарапынан жеткізілімнің жиынтықталмауы салдарынан болды.

  Уже в этом году вы представили документы к оплате с опозданием на два месяца.

  Биылдың өзінде сіздер құжаттарды төлеуге екі ай кешіктіріп ұсындыңыздар.

  Было обнаружено несколько ошибок в расчетах.

  Есеп айырысуларда бірнеше қателер табылды.

  Вот, например, выписка из счета. Она подтверждает правильность именно наших расчетов.

  Міне, мысалы, шоттан үзінді көшірме. Ол нақ біздің есеп айырысуларымыздың дұрыстығын қуаттайды.

  Проверьте, пожалуйста, сами этот счет.

  Өздеріңіз бұл шотты тексеріңіздерші.

  Вы не учли, что нами 2-го октября была ошибочно переведена вам сумма...

  Сіздерге 2-ші қазанда... сома қате аударылғанын сіздер ескермегенсіздер.

  Давайте снова сверим наши расчеты.

  Қанекей, біздің шоттарымызды қайтадан салыстырайық.

  Эти вопросы мы обязательно рассмотрим вновь.

  Бұл мәселелерді біз міндетті түрде қайтадан қараймыз.

  Все недостатки по платежам мы устраним самое позднее через месяц.

  Төлемдер бойынша кемшіліктердің бәрін біз әрі кеткенде бір айдан кейін жоямыз.

  Платежи будут осуществляться...

  Төлемдер... төленеді.

  - после подписания счета.

  В связи с известными вам событиями мы просим...

  Сіздерге белгілі оқиғаларға байланысты біз... сұраймыз.

  - о пересмотре платежных сумм.

  Все же вам следует уплатить...

  Қалай дегенмен сіздердің... төлеулеріңіз керек.

  - штраф за просрочку в уплате.

  Вы нам предъявили штраф за нарушение договора. Но уплату названных сумм мы произведем только в арбитражном порядке.

  Сіздер бізге шарттың бұзылғаны үшін айыппұл төлеуді ұсындыңыздар. Бірақ аталған соманы тек төрелік сот тәртібімен ғана төлейміз.

  По-моему, вы недооцениваете серьезность ситуации.

  Меніңше, сіздер жағдайдың елеулі сипатын жете бағаламай отырсыздар.

  В результате нарушений в платежах произойдут известные вам последствия, предусмотренные в договоре.

  Төлемдегі бұрмалаушылықтар салдарынан шартта көзделген сіздерге мәлім зардаптар болады.

  Уклонение от уплаты налогов влечет штраф в большом размере.

  Салықтарды төлеуден жалтару көп мөлшерде айыппұл төлеуге апарып соқтырады.

  Вследствие задержки в оплате мы приостанавливаем поставки.

  Төлем төлеудегі кідірістің салдарынан біз жеткізілімді тоқтата тұрамыз.

  Мы просим вас также отослать нам назад товары, поставленные ранее, но не оплаченные до сих пор.

  Біз сіздерден бұрын жеткізілген, бірақ осы кезге дейін төленбеген тауарларды бізге кері қайтаруларыңызды да сұраймыз.

  Издержки в этом случае, естественно, пойдут за ваш счет.

  Бұл ретте, әлбетте, шығындар сіздердің есебіңізден өтеледі.

  По результатам этой сделки мы оказались в убытке.

  Осы мәміленің нәтижелері бойынша біз залал шектік.

  Поэтому мы вынуждены обратиться в суд.

  Сондықтан біз сотқа жүгінуге мәжбүр болдық.

  Взыскание ваших долгов тогда произойдет в законном порядке.

  Сіздердің борыштарыңыз заңды тәртіппен өндіріп алынады.

  Судебные издержки пойдут также за ваш счет.

  Сот шығындары да сіздердің есебіңізден өтеледі.

  Наш договор будет расторгнут.

  Біздің шартымыз бұзылады.

  Мы предоставляем это дело на ваше усмотрение.

  Біз бұл істі сіздердің қалауыңызға ұсынамыз.

  Русско-казахский экономический словарь > Финансовые претензии

 • 4 База цены

  Для переговоров по ценам нам нужно проверить соответствующую документацию.

  Баға жөніндегі келіссөзде біз тиісті құжаттаманы тексеріп алуымыз керек.

  У нас уже есть специальное соглашение о принципах ценообразования.

  Бізде баға белгілеу қағидаты туралы арнаулы келісім қазірдің өзінде бар.

  Цена должна быть подтверждена документами.

  Баға құжаттармен қуатталуға тиіс.

  Прежде всего мы должны найти единую базу цены (основу для дальнейших переговоров).

  Ең алдымен біз бағаның бірыңғай түпнегізін (бұдан былайғы келіссөздің негізін) табуға тиіспіз.

  Вы должны были предоставить в наше распоряжение документацию по ценам.

  Сіз біздің билігімізге баға жөніндегі құжаттаманы ұсынуға тиістісіз.

  Вы получили наши... ?

  Сіз біздің... алдыңыз ба?

  - протоколы по ценам.

  Да, мы все получили.

  Иә, біз бәрін алдық.

  Ряд документов мы тоже подготовили, а ваши материалы есть у нас. Мы их основательно изучили.

  Біз де бірқатар құжаттарды дайындадық, ал сіздердің материалдарыңыз бізде бар. Біз оларды мұқият зерделейміз.

  Надеюсь, что обе наши стороны приняли во внимание...

  Екі жағымыз да... назар аудардық деген үміттемін.

  - цены внутреннего (мирового) рынка.

  Мы должны исходить из договорной (контрактной) цены.

  Біз келісімді (келісімшарттағы) бағаны басшылыққа алуға тиіспіз.

  Цены были скалькулированы на основе согласованных протоколов по ценам.

  Баға жөніндегі келісілген хаттамалар негізінде баға есептелінді.

  Просим предоставить нам конкурентные материалы.

  Бізге бәсекелік материалдарды берулеріңізді өтінеміз.

  Цены определяются на основе конкурентных предложений фирм.

  Баға фирмалардың бәсекелік ұсыныстары негізінде айқындалады.

  В подтверждение наших цен мы предоставим вам конкурентные материалы.

  Біздің бағамыздың қуаттамасы ретінде сіздерге бәсекелік материалдарды ұсынамыз.

  Конкурентные цены соответствуют предложениям, которые мы вам передали.

  Бәсекелік баға біз сіздерге табыстаған ұсыныстарға сай келеді.

  Переговоры по ценам будут продолжены, как только вы представите нам.

  Сіздер бізге ұсынған бойда баға жөніндегі келіссөз жалғастырылады.

  Эти конкурентные материалы...

  Бұл бәсекелік материалдар...

  - подтверждают правильность наших цен.

  - біздің бағамыздың дұрыстығын қуаттайды.

  В ценообразовании мы учитываем прежде всего конкурентные цены и цены мирового рынка.

  Баға белгілеуде біз ең алдымен бәсекелік бағаны және әлемдік нарық бағасын ескереміз.

  Цены мирового рынка должны быть основой наших переговоров по ценам.

  Әлемдік нарық бағасы біздің баға жөніндегі келіссөзіміздің негізі болуға тиіс.

  Необходимо произвести расчет по ценам мирового рынка в тенге.

  Әлемдік нарықтың бағасы бойынша теңгемен есептесу қажет.

  Для переговоров по ценам... нам нужно знать технические параметры (новый диапазон) мощности машины.

  Баға жөніндегі келіссөз үшін... біз машина қуатының техникалық параметрлерін (жаңа диапазонын) білуіміз керек.

  Нам требуется техническое заключение.

  Бізге техникалық қорытынды қажет болады.

  Поэтому в переговорах должны принять участие технические специалисты обеих сторон.

  Сондықтан көліссөзге екі тараптың да техникалық мамандары қатысуға тиіс.

  Эта документация недостаточно обоснована.

  Мына құжаттама жеткілікті дәрежеде негізделмеген.

  Эту документацию мы вынуждены отклонить.

  Бұл құжаттаманы біз қабылдамай тастауға мәжбүрміз.

  Таким образом, у нас есть некоторые предварительные варианты расчета, разработанные вами и основанные на важных документах.

  Сөйтіп, бізде есептің сіздер әзірлеген және маңызды құжаттарға негізделген кейбір алдын ала нұсқалары бар.

  Теперь мы можем продолжить переговоры по ценам.

  Енді біз баға жөніндегі келіссөзді жалғастыра аламыз.

  Русско-казахский экономический словарь > База цены

См. также в других словарях:

 • принять во внимание — Учесть …   Словарь многих выражений

 • принять к сведению — взять в рассуждение, учесть, поиметь в виду, взять в расчет, принять в расчет, намотать на ус, принять в соображение, принять во внимание, намотать себе на ус, посчитаться, проглотить, взять в соображение, прислушаться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • принять — приму, примешь; принял, ла, ло; принявший; принятый; нят, а, о. св. 1. кого что. Взять из рук у того, кто даёт, отдаёт. П. на руки ребёнка. П. подарок. П. дар (высок.). П. пальто. П. мяч (в спортивной игре). П. от подруги, отца, родных,… …   Энциклопедический словарь

 • принять — приму/, при/мешь; приня/л, ла/, ло/; приня/вший; при/нятый; нят, а/, о., св. см. тж. принимать, приниматься, приём, приёмка …   Словарь многих выражений

 • принять в расчёт — Учесть, принять во внимание …   Словарь многих выражений

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРИНЯТЬ — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»