Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

принять+во+внимание

 • 1 принять

  сов.
  1. кого-что гирифтан, қабул кардан, пазируфтан; принять пода­рок, тӯҳфа гирифтан (қабул кардан)
  2. что қабул кардан, ба зиммаи (ба ӯҳдаи) худ гирифтан, ба гардан гирифтан, ба ихтиёри худ гирифтан, мутасаддӣ шудан; принять пост директора вазифаи мудириро қабул кардан (ба зиммаи худ гирифтан); принять командование фармондиҳиро ба ӯҳдаи худ гирифтан
  3. кого қабул кардан, даровардан, гирифтан, ҳамроҳ кардан; принять на ра­боту ба кор қабул кардан (гирифтан); принять в игру ба бозӣ қабул кардан (ҳамроҳ кардан)
  4. кого-что қабул (истиқбол) кардан, пазируфтан, пешвоз гирифтан; принять гостей меҳмононро пазируф тан; принять больного беморро қабул кардан
  5. что рафтор (муносибат) кардан; она спокойно приняла это известие вай ин хабарро бе малоли хотир шунид
  6. Что қабул кардан, пазируфтан, писандидан, маъқул донистан, розӣ шудан; принять чьё-л. предложение пешниҳоди касеро пази­руфтан; принять чёй-л. совет маслиҳати касеро писандидан
  7. что кардан, баровардан; принять резозлюцию қарор қабул кардан (баровардан)
  8. что (по радио у телеграфу и т. п) қабул кардан, гирифтан, шунидан гирифтан; принять телефонограмму телефонограммаро [навишта] гирифтан
  9. что в сочет. с сущ. принять решение қарор қабул кардан, ба як карор принять присягу савганд ёд кардан принять смерть ба марг рафтан
  10. что: принять душ дар таги душ (обпош) оббозӣ кардан принять ванну дар ванна оббозӣ кардан
  11. что қабул кардан, пазируфтан дохил (ворид) шудан; шудан; принять граж­данство тобеияти мамлакатеро пазируфтан; принять христианскую веру дини насрониро қабул кардан ба мазҳаби насрони даромадан
  12. что пайдо кардан гирифтан, шудан; болезнь приняль серьёзный оборот беморӣ сахт шуд беморӣ хавфнок шуд
  13. что. чего хӯрдан, нӯшидан, истеъмол кардан фурӯ бурдан, қулт кардан; принять лекарство дору хӯрдан
  14. что фарз (ҳисоб) кардан, пиндоштан, гумон бурдан тахмин задан, киёс кардан // кого-чего за кого-что шумурдан, пиндоштан ҳисоб кардан; принять за шутку ҳазл ҳисоб кардан
  15. ба тарафе (ба ҷонибе) гаштан, моил шудан, тоб хӯрдан; принятьв право ба дасти (ба тарафи) рост гаштан
  16. что прост, бурдан, ғундошта будан гирифтан, гирифта бурдан, бардоштан принятьпосуду со стола зарфи рӯи мизро ғундошта бурдан
  17. кого доягӣ кардан, зоёндан; принять ребёнка у кого-л дояи кӯдаке шудан <> принять бой (сражение) ҷанг кардан, ба ҷанг (ба мухориба) даромадан; принять вид кого худро… нишон додан, қиёфаи …ро гирифтан; принять мерь чора дидан (андешидан), чораҷӯй кардан; принять чью-л. сторону тарафи касеро гирифтан, тарафдори касе шудан; принять долю саҳмдори (ҳиссадори) чизе кардан; принять в кулаки кого прост, катъиян муқобил баромадан; принять во внимание ба эътибор гирифтан; принять в расчёт кого-что-л ба ҳисоб (ба назар) ги­рифтан; принять в штыки кого-что душманона пешвоз гирифтан; принять к свёдение ба маълумот гирифтан; принять [близко] к сердцу что ба дил [сахт] гирифтан; принять что-л. на веру ба чизе бе исботу далел (соддадилона) бовар кардан; \принять на свой счёт ба дил гирифтан, девори намкаш барин ба худ гирифтан; \принять на себя что-л. чизеро (кореро ба зиммаи (ба ӯҳдаи, ба гардани) худ гирифтан

  Русско-таджикский словарь > принять

 • 2 внимание

  с
  1. диққат, таваҷҷӯҳ, парво, эътибор; слушать со вниманием бо диққат гӯш кардан; быть в центре внимания дар маркази эътибори умум будан; заострить внимание диққат ҷалб кардан; обратить внимание диққат [ҷалб] ардан; оставить без внимания таваҷҷӯҳ накардан, аҳамият надодан; принять во внимание ба назар гирифтан, эътибор додан
  2. илтифот, лутф, марҳамат, эътино; оказать внимание илтифот кардан; уделить особое внимание аҳамияти махсус додан <> ноль \вниманиея прост. ниҳояти бепарвой (беэътиноӣ)

  Русско-таджикский словарь > внимание

 • 3 вид

  I
  м
  1. намуд, афту андом, қиёфа; здоровый вид афту андоми солим; придать вид кому-чему-л. касеро, чизеро ба намуде даровардан
  2. манзара; из окна был вид на озеро аз тиреза манзараи кӯл намоён буд; какой красивый вид ! чй манзараи зебо!
  3. мн. Виды фарз, тахмин; ният, мақсад, ғараз; виды на урожай андозаи ҳосил (аз рӯи тахмин) <> вид на жительство уст. паспорт, ҳуҷҷати зист; в видах чего уст. бо мақсади …; в видах экономии бо мақсади сарфакорӣ; в виде 1) (в форме чего-л.) монанди…, …барин; нарост в виде опухоли ғуррии монанди омос 2) (в качестве чего-л.) ба тариқи…, ба сифати…; в виде упрёка ба тариқи таъна; в каком-л. виде дар ҳолате; в нетрезвом виде дар ҳолати мастӣ, дар сархушӣ; для вида руякӣ, барои намуд; на вид, по виду, с виду аз рӯи намуд, зоҳиран, аз афт(аш); на вид ему было лет двадцать вай зоҳиран бистсола буд, ни под каким видом дар ҳеҷ сурат, ҳаргиз, асло, ба ҳеҷ ваҷҳ; под видом 1) чего бо баҳонаи …; под видом рыбной ловли бо баҳонаи моҳигирӣ 2) кого-чего ба қиёфаи…; при виде… дида, ҳангоми дидан; быть на виду намоён будан, дар мадди назар будан; видать виды 1) гармию сардиро дидан (чашидан), ҷаҳондида (таҷрибакор, пурдида) будан 2) (об одежде) обшуста (нимдошт) будан; делать вид вонамуд кардан; иметь виды на кого-что-л. касеро, чизеро таги чашм кардан; иметь в виду 1) (подразумевать) дар назар доштан 2) (принимать во внимание) дар хотир (дар назар) доштан, ба эътибор гирифтан; я буду иметь вас в виду ман шуморо дар назар хоҳам дошт 3) (иметь намерение) ният доштан, хостан; имейте в виду ба назар гиред, дар хотир дошта бошед; не подать (не показать) виду (вида) вонамуд кардан, сир надодан; принять вид кого худро … нишон додан; он принял беспечный вид (вид беспечного человека) ӯ худро бепарво нишон дод; потерять из виду (из вида) аз назар гум кардан; скрыться из виду (из вида) аз чашм ғайб задан, аз назар ғоиб шудан; ставить на вид кому огоҳ кардан, огоҳонидан; упустить (выпустить) из виду (из вида) фаромӯш кардан, ба назар нагирифтан
  II
  м
  1. навъ, хел; виды спорта навъҳои варзиш
  2. биол. ҷинс, зот
  3. грам. намуд; совершенный вид глагола намуди мутлақи феъл; несовершённый вид глагола намуди ғайримутлақифеъл; многократный вид глагола намуди бисьёркаратаи феъл; однократный \вид глагола намуди яккаратаи феъл

  Русско-таджикский словарь > вид

См. также в других словарях:

 • принять во внимание — Учесть …   Словарь многих выражений

 • принять к сведению — взять в рассуждение, учесть, поиметь в виду, взять в расчет, принять в расчет, намотать на ус, принять в соображение, принять во внимание, намотать себе на ус, посчитаться, проглотить, взять в соображение, прислушаться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • принять — приму, примешь; принял, ла, ло; принявший; принятый; нят, а, о. св. 1. кого что. Взять из рук у того, кто даёт, отдаёт. П. на руки ребёнка. П. подарок. П. дар (высок.). П. пальто. П. мяч (в спортивной игре). П. от подруги, отца, родных,… …   Энциклопедический словарь

 • принять — приму/, при/мешь; приня/л, ла/, ло/; приня/вший; при/нятый; нят, а/, о., св. см. тж. принимать, приниматься, приём, приёмка …   Словарь многих выражений

 • принять в расчёт — Учесть, принять во внимание …   Словарь многих выражений

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРИНЯТЬ — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова

 • Принять — приму, примешь, прош. принял, приняла, приняло; принявший, сов. (к принимать) 1. кого–что. Взять, получить от того, кто отдает. «Мария Ивановна приняла письмо дрожащею рукою.» Пушкин. Принять подарок. Принять посылку. || Взять, схватить… …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»