Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 321 socalzar

  tr укрепвам основа ( на стара сграда).

  Diccionario español-búlgaro > socalzar

 • 322 socarrén

  m стряха, издадена пред стената част на покрив.

  Diccionario español-búlgaro > socarrén

 • 323 su,

  sus adj pos 1) негов, неин; негови, нейни, техни; Ваш, Ваше; свой, своя, свои (3 л. ед. и мн. ч. ж. р.; употребява се пред съществително); 2) около ( неопределеност).

  Diccionario español-búlgaro > su,

 • 324 suela

  f 1) подметка; 2) гьон; 3) арх. фундамент, основа на сграда; 4) уплътнител на кран; 5) зоол. калкан; 6) прен. дървена греда в основата на стена; 7) цокъл на сграда; 8) хашиш (доза от 100 грама); 9) вет. долната част на копитото; 10) pl сандали; no llegarle a uno a la suela del zapato прен., разг. не мога да се меря с някого, по-долу съм; de siete suelas прен., разг. здрав, як, траен; pícaro de siete suelas прен. закоравял негодник.

  Diccionario español-búlgaro > suela

 • 325 suelo

  m 1) почва, земя; 2) дъно; 3) под; 4) територия, земя, страна; 5) прен. край, предел; 6) pl миналогодишно зърно (в хамбар); 7) утайка; 8) подова настилка; 9) pl разпиляно зърно; santo suelo разг. направо върху земята (пода); irse al suelo una cosa прен., разг. развалям се, съсипвам се; el suelo natal родина; faltarle a uno el suelo прен. спъвам се, препъвам се; por los suelos а) прен. презрително; б) прен., разг. силно обезсърчено; echar al suelo събарям ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > suelo

 • 326 superestructura

  f 1) филос. надстройка; 2) надземна част на сграда; 3) жп съоръжения (траверси, жици и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > superestructura

 • 327 tabloncillo

  m 1) амфитеатър, балкон (пред арена за борба с бикове); 2) бичена дъска; 3) седало ( на тоалетна чиния).

  Diccionario español-búlgaro > tabloncillo

 • 328 techado

  m покрив ( на сграда).

  Diccionario español-búlgaro > techado

 • 329 techumbre

  m покрив ( на сграда).

  Diccionario español-búlgaro > techumbre

 • 330 tejado

  m покрив на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > tejado

 • 331 tercer

  adj трети (съкратена форма от tercero; употребява се пред съществителни от м.р.).

  Diccionario español-búlgaro > tercer

 • 332 tipo

  m 1) модел, прототип, образец; 2) символ; 3) фигура, телосложение; вид; 4) класа, категория, природа; вид, тип; 5) типаж, персонаж; 6) основна фигура в монета (нумизматика); 7) полигр. шрифт; 8) полигр. излята печатарска буква; 9) разг. тип, субект; tipo de cambio икон. валутен курс; tipo de cambio fijo икон. фиксиран валутен курс; tipo de interés икон. лихвен процент; tipo de descuento икон. сконтов процент; jugarse el tipo прен., разг. излагам се на опасност, рискувам живота си; mantener el tipo прен., разг. запазвам спокойствие (пред трудност, опасност и др.); ser una persona el tipo de otra харесвам някого, мой тип е; ser un gran tipo разг. голям образ съм.

  Diccionario español-búlgaro > tipo

 • 333 toro1

  m 1) бик; corrida de toro1s бой с бикове; toro1 de muerte бик, който трябва да бъде убит на арената; toro1 de lidia бик, предназначен за бой; 2) прен. силен, як мъж; 3) pl бой с бикове; toro1 mejicano бизон; toro1 corrido прен., разг. опитен човек; echar a uno el toro1 разг. виня, укорявам строго; haber toro1 y cañas разг. става кавга; quedarse, verse en los cuernos del toro1 оставам сам пред опасност, оставам на топа на устата; ciertos son los toro1s разг. истина е, за съжаление; неприятно, но е истина; coger al toro1 por los cuernos (las astas) разг. хващам бика за рогата; pillar el toro1 a alguien разг. не мога да се отърва от разправия, няма начин да се измъкна; ver (mirar) los toro1s desde la barrera разг. наблюдавам отстрани (събитие, случка и др., без да се излагам на риск).

  Diccionario español-búlgaro > toro1

 • 334 triste

  adj 1) тъжен, печален; 2) унил, меланхоличен (за характер); 3) жалък, плачевен; 4) нещастен; гибелен; пагубен; 5) тъжен, мрачен; 6) болезнен, труднопоносим; 7) прен. незначителен, нищожен, нещастен (пред същ. име); ni un triste... абсолютно никакъв....

  Diccionario español-búlgaro > triste

 • 335 tufo2

  m къдрица, кичур коса ( пред ушите).

  Diccionario español-búlgaro > tufo2

 • 336 u

  conj или (употребява се вместо "o" пред думи, започващи с "o" или "ho").

  Diccionario español-búlgaro > u

 • 337 vecindad

  f 1) съседство; 2) съседи; casa de vecindad жилищна сграда; hacer mala vecindad а) прен. карам се със съседите; б) прен. вреди ми, не ми понася близостта на нещо; 3) жителите на населено място; 4) околности.

  Diccionario español-búlgaro > vecindad

 • 338 venir

  intr 1) идвам, приближавам се; 2) явявам се, представям се пред някого; 3) по мярка съм (за дреха); 4) отстъпвам, съгласявам се; 5) (en) решавам, постановявам; 6) вирея, раста; 7) следвам непосредствено; 8) произхождам, произтичам; 9) идва на ума; 10) оказвам се; 11) фигурирам, появявам се в текст; включен съм, споменат съм; 12) наближавам, настъпвам (за определено време); 13) започвам да се проявявам; 14) случвам се, ставам; 15) настъпва нещо, което е било очаквано или е предизвиквало страх (с предл. a + inf); 16) с предл. a + ser, tener, decir нещо като; горе-долу същото (приблизително съответствие); viene a tener cuatro mil duros има около четири хиляди дурос; 17) с предл. sobre, означава: падам; 18) с gerundio на глаголите за движение има смисъла на същия глагол: venir corriendo бягам; venir estudiando уча; eso viene a ser lo mismo това се оказва същото; venir en deseo желая; venir en conocimiento научавам; venir al caso подхождам за случая; venir a menos разорявам се, западам, затъвам; en lo por venir в бъдеще; venir abajo провалям се, пропадам; їa qué viene eso? откъде накъде?; Ўven acà! разг. ела тук! слушай!; Ўvenga!; Ўvenga de ahí! разг. хайде, давай (кажи, направи)!; venga lo que viniere каквото ще да става; venir clavada una cosa a otra прен., разг. заспива; точно на място си е, уместно за случая; venir rodada una cosa прен. идва ми като по поръчка; Ўno me vengas con...! не ми разправяй...!

  Diccionario español-búlgaro > venir

 • 339 visión

  f 1) виждане, зрение; 2) видение, призрак; 3) сън, мечта; 4) прен. кръгозор; 5) смешен или ужасен предмет, който е пред очите ни; 6) прен., разг. много грозен и смешен човек; 7) теол. просветление, явяване; 8) гледна точка; 9) визия; quedarse uno como quien ve visiónes прен., разг. оставам безмълвен, стреснат, все едно, че виждам призрак; ver uno visiónes прен., разг. вярвам в привидения, оставям се на въображението си.

  Diccionario español-búlgaro > visión

 • 340 vocear

  1. intr викам, крещя; 2. tr 1) обявявам гласно, възвестявам; 2) викам някого; 3) одобрявам с гръмки възгласи; 4) обявявам на всеослушание, разгласявам; 5) прен. издавам, говоря за; 6) прен., разг. хваля се пред някого за услугата, която съм му направил.

  Diccionario español-búlgaro > vocear


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»