Перевод: с испанского на болгарский

пред+сграда

 • 1 grada1

  f 1) стъпало (на стълба); 2) амфитеатър; 3) мор. стапел (в корабостроителница); 4) pl стъпала ( пред сграда).

  Diccionario español-búlgaro > grada1

 • 2 a1-

  pref представка, която означава "отрицание", "отнемане": amoral; пред гласна приема форма an-: anemia.

  Diccionario español-búlgaro > a1-

 • 3 abogar

  intr 1) защитавам пред съда, писмено или устно; 2) прен. застъпвам се, в защита съм на някого; ходатайствам.

  Diccionario español-búlgaro > abogar

 • 4 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 5 acodalamiento

  m техн. 1) заякчаване с клин (на механизъм); 2) арх. подпиране (сграда, стена на изкоп).

  Diccionario español-búlgaro > acodalamiento

 • 6 acostar

  (-ue-) 1. tr 1) слагам да легне; 2) доближавам, приближавам; 3) мор. приближавам борда на кораба ( до нещо), акостирам; 2. intr 1) наклонявам се, навеждам се на една страна (за сграда); 2) мор. акостирам, спирам на брега (за параход); 3. prnl 1) лягам, лягам си, полягам; 2) мор. приближавам се; 3) наклонявам се (за сграда); 4) прен. наклонявам се, прилепвам се; 5) Ц. Амер., Кол., М. раждам.

  Diccionario español-búlgaro > acostar

 • 7 acto

  m 1) постъпка, деяние; дело, действие, акт; acto de contrición самобичуване (пред Бога); acto de presencia формално присъствие при церемония, събитие; acto entitativo фил. истинската екзистенция; acto humano фил. сводобната воля за правене на добро или зло; acto puro казва се само за Бог; acto sexual (cópula) съвокупление; Actos de los Apóstoles pl Деянията на апостолите; канонически текст от Св. Лука в Новия Завет; acto continuo (seguido) веднага след това; en acto в действие; 2) тържествен акт; acto constitucional юр. учредителен акт; 3) литературно представление (студентско, ученическо); salón de actos зала (в учебно заведение); 4) театр. акт, действие.

  Diccionario español-búlgaro > acto

 • 8 ahocicar

  1. tr 1) наказвам куче или котка като трия муцуната му в зацапаното място; 2) разг. карам някого да се признае за победен (в спор); 2. intr разг. предавам се пред противниковите аргументи ( в спор).

  Diccionario español-búlgaro > ahocicar

 • 9 ala

  f 1) крило; 2) воен. фланг; 3) редица, линия; en ala в редица; 4) периферия на шапка; 5) стряха; 6) ноздра; 7) крило на самолет; 8) прен. крило на движение, партия и др.; 9) арх. крило на сграда; 10) мор. допълнително платно; 11) pl прен. размах, надутост (с гл. dar, tomar); 12) pl смелост, дързост; енергия; ahuecar el ala прен. отлитам, изчезвам, вдигам гълъбите; arrastrar el ala прен., разг. карам някого да се влюби; cortar a uno las alas разг. обезкуражавам, затруднявам; del ala разг. засилва стойността или направените разходи; много, прекалено (използва се след количество); tocado del ala adj разг. луд, смахнат.

  Diccionario español-búlgaro > ala

 • 10 alberca

  f 1) басейн; 2) топило, басейн (за киснене на лен, коноп); en alberca без покрив ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > alberca

 • 11 alféizar

  m 1) арх. частта от стената пред и зад дограмата в отвор за врата или прозорец; 2) арх. вдлъбнатините в зида, където се монтират крилата на прозорец или врата.

  Diccionario español-búlgaro > alféizar

 • 12 algún

  adj вж. alguno пред същ. от м. р. ед. ч.; algún tanto малко.

  Diccionario español-búlgaro > algún

 • 13 alobarse

  prnl 1) изплашвам се от вълк; 2) прен., разг. изумявам се, стъписвам се пред затруднение или опасност.

  Diccionario español-búlgaro > alobarse

 • 14 andito

  m 1) проход, тротоар около сграда; 2) тротоар.

  Diccionario español-búlgaro > andito

 • 15 anfipróstilo

  m арх. вид антична сграда с портик.

  Diccionario español-búlgaro > anfipróstilo

 • 16 ante2

  prep 1) пред, в присъствие на; 2) спрямо; в сравнение.

  Diccionario español-búlgaro > ante2

 • 17 antecama

  f килимче, черга ( пред леглото).

  Diccionario español-búlgaro > antecama

 • 18 antefirma

  f 1) израз за уважение, който се поставя пред подпис; 2) название на службата, званията на подписващия.

  Diccionario español-búlgaro > antefirma

 • 19 antenombre

  m име, определение, което се поставя пред собственото име (don, san).

  Diccionario español-búlgaro > antenombre

 • 20 antepuerta

  f 1) перде (пред врата); 2) ист. вътрешна входна врата на крепост.

  Diccionario español-búlgaro > antepuerta


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»