Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 261 igualdad

  f 1) равенство; en pie de igualdad con на равна нога с; 2) съответствие, съгласуваност; 3) постоянство, неизменност; 4) мат. тъждество; 5) мат. уравнение; igualdad ante la ley равенство пред закона; igualdad de ànimo уравновесеност, спокойствие, безстрастност.

  Diccionario español-búlgaro > igualdad

 • 262 in

  artículo mortis expr lat 1) юр. пред смъртта; 2) в смъртен транс.

  Diccionario español-búlgaro > in

 • 263 in-

  pref представка, която означава: 1. "в", "вътре": infiltrar; 2. "лишение", "отрицание": incapacitar, incierto; приема формата im - пред съгласните "p", "b": imposible, imborrable; и i - пред "l", "r": ilegal, irreal.

  Diccionario español-búlgaro > in-

 • 264 informar

  1. tr 1) уведомявам, осведомявам, информирам, съобщавам (de, sobre); 2) юр. разследвам; 2. intr юр. говоря пред съд (адвокат, прокурор); 3. prnl осведомявам се, информирам се (de, sobre).

  Diccionario español-búlgaro > informar

 • 265 inmueble

  1. adj недвижим (за имущество); 2. m 1) дом, сграда; 2) pl недвижимо имущество.

  Diccionario español-búlgaro > inmueble

 • 266 interponer

  (poner) 1. tr 1) поставям, слагам помежду; 2) прен. привличам посредник; interponer (el recurso de) apelación апелирам; interponer recurso de casación обжалвам пред касация; 2. prnl намесвам се като посредник.

  Diccionario español-búlgaro > interponer

 • 267 jacalón

  m М. 1) навес; 2) западнала, полусрутена сграда.

  Diccionario español-búlgaro > jacalón

 • 268 libre

  adj 1) свободен, независим; 2) свободен, непринуден, волен; traducción libre свободен превод; verso libre свободен стих; 3) свободен, незает; tiempo libre свободно време; 4) свободен, безплатен; entrada libre вход свободен; 5) волен, дързък, разпуснат; 6) (de) освободен, избавен от; importación libre de derechos безмитен внос; 7) самотен, отделен, изолиран (за сграда); 8) неженен, ергенски; 9) свободен, неангажиран; al aire libre навън, на открито; por libre adv необичайно (с гл. ir, actuar, andar и др.).

  Diccionario español-búlgaro > libre

 • 269 litiscontestación

  f юр. отговор пред съда.

  Diccionario español-búlgaro > litiscontestación

 • 270 lonja2

  f 1) стокова борса; 2) бакалница; 3) преддверие на храм, на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > lonja2

 • 271 luminaria

  f 1) празнично светещо тяло, илюминация (по-често pl); 2) вечно запалените свещи в църква пред Светото Тайнство; 3) pl разходи за празнично осветление в кралския двор.

  Diccionario español-búlgaro > luminaria

 • 272 mal1

  1. adj лош (съкратена форма от malo, употребява се пред същ. м. р. ед. ч.); 2. m 1) зло, злина; hacer mal1 а) вредя, пакостя; б) причинявам болка; del mal1, el menos proverb от две злини по-малката; 2) обида, вреда; llevar (tomar) a mal1 обиждам се от нещо, приемам като обида; 3) скръб, нещастие; 4) беда, бедствие; 5) болест, болка; mal1 caduco епилепсия; 6) прен. лошата страна, неудобството на нещо; mal1 de la tierra носталгия; mal1 de madre истерия; mal1 de ojo урочасване; mal1 de piedra камъни в пикочния мехур; mal1 francés сифилис; decir mal1 черня, злословя; de mal1 en peor разг. от трън, та на глог; echar a mal1 а) не уважавам, подценявам; б) пилея, не използвам добре; estar uno tocado del mal1 de la rabia прен., разг. обсебен съм от страст, омраза; hacer mal1 a uno преследвам, клеветя, причинявам неприятности някому; hacer mal1 una cosa a alguien причинява вреди, щети, наранява някого; por mal1, mal1 a mal1 насила; menos mal1 разг. толкова по-добре, още по-добре; parar en mal1 завършвам зле; por mal1 de mis pecados разг. заради греховете ми; llevar a mal1 una cosa съжалявам, оплаквам се от нещо; mal1 que le pese против желанието, насила; no hay mal1 que dure cien años разг. никое зло не е вечно.

  Diccionario español-búlgaro > mal1

 • 273 malasangre

  1. adj неприятен, зъл, коварен (и като същ.); 2. f коварство, злина, лошотия; hacerse uno malasangre прен., разг. разстройвам се, разтревожвам се пред нещо неприемливо.

  Diccionario español-búlgaro > malasangre

 • 274 maldito,

  a adj 1) извратен, порочен; 2) разглезен; 3) проклет; прокълнат, наказан (и като същ.); 4) прен., разг. лошокачествен, мизерен; 5) разг. пред същ. име с определителен член означава отрицание: никак, накакъв, нищо; no sabe maldito,a la cosa de esto не знае нищо за това; 6) прен., разг. използва се за всичко неприятно, дразнещо и т. н.; estos maldito,s zapatos me estàn pequeños тези проклети обувки са ми малки; Ўmaldito, sea! прост. проклет да е!; maldito, de cocer прен., разг. инат, досаден, неприятен; не му увира лесно главата.

  Diccionario español-búlgaro > maldito,

 • 275 malo,

  a 1. adj 1) лош, недобър (с гл. ser); 2) негоден, вреден; 3) неразумен, незаконен; 4) предвещаващ зло; 5) долен, престъпен; 6) болен, нездрав с гл. estar); 7) труден, недостъпен; 8) неприятен, неудобен; 9) прен. непослушен, палав; 10) разг. зъл, злобен; 11) развален, негоден, похабен; 12): lo malo, лошото, проблемът, трудността; 2. m: el malo, Дяволът (по-често pl); 3. m, f злият, лошият (като персонаж); a malo,as враждебно настроен (предимно с гл. estar, ponerse, andar); de malo,as а) не ми върви (с гл. estar), без късмет; б) недобронамерен, злонамерен (с venir); в) в лошо настроение (с estar, hallarse); màs vale malo, conocido que bueno por conocer proverb за предпочитане е познатото зло пред непознатото добро; por las malo,as o por las buenas волю-неволю.

  Diccionario español-búlgaro > malo,

 • 276 margarita

  f 1) бот. маргаритка (цвете); 2) бисер; 3) зоол. малка раковина на райета; echar margaritas a los puercos прен. хвърлям най-хубавите ябълки на свинете; говоря или върша прекрасни неща пред някой, който не може да го оцени; estar criando margaritas разг. мъртъв, погребан съм.

  Diccionario español-búlgaro > margarita

 • 277 martillo

  m 1) чук; martillo neumàtico пневматичен чук; martillo de fragua боен чук; ковашки чук; martillo pilón парен чук; martillo de remachar чук за перчимосване; 2) аукцион, публична разпродажба на предмети или имот; 3) анат. чукче (кост във вътрешността на ухото); 4) зоол. риба-чук; 5) прен. крило на сграда, което е под прав ъгъл спрямо основната част; 6) спортен чук; 7) муз. дървено чукче на клавиш (на пиано); a macha martillo солидно, здраво.

  Diccionario español-búlgaro > martillo

 • 278 mata

  f 1) храст; шубрак; 2) място, обрасло с храсталак; 3) фиданка; стъбло; 4) плантация; 5): mata de pelo кичур коса; 6) Вен. горичка; 7) Куб. дърво, храст; 8) Ч. обвивка на кочан (царевица); saltar de la mata а) прен., разг. показвам се пред хората; б) разкривам се; a salto de mata прен. бегло, набързо; seguir hasta la mata прен. ожесточено преследвам някого.

  Diccionario español-búlgaro > mata

 • 279 mayo

  m 1) май; 2) pl серенада; 3) букет или клонче, което годеникът оставя пред вратата на годеницата си.

  Diccionario español-búlgaro > mayo

 • 280 mediagua

  f 1) Амер. покрив само с един наклон за оттичане на водата; 2) Амер. сграда с такъв покрив.

  Diccionario español-búlgaro > mediagua


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»