Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

помещение

 • 1 athenaeum

  помещение за съхраняване на покойниците до погребението

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > athenaeum

 • 2 baggage hold

  помещение за багаж
  багажник

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > baggage hold

 • 3 baggage holds

  помещение за багаж
  багажник

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > baggage holds

 • 4 inspection room

  помещение за приемни изпитвания

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > inspection room

 • 5 lecture room

  помещение за лекции

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > lecture room

 • 6 radar-display room

  помещение за наблюдаване на радиолокационни данни върху голям екран

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > radar-display room

 • 7 washery

  помещение за промиване

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > washery

 • 8 room

  помещение {ср}

  English-Bulgarian small dictionary > room

 • 9 guardhouse

  {'ga:dhaus}
  n караулно помещение, помещение за арестанти
  * * *
  {'ga:dhaus} n караулно помещение.
  * * *
  n караулно помещение, помещение за арестанти
  * * *
  guardhouse[´ga:d¸haus] n караулно помещение.

  English-Bulgarian dictionary > guardhouse

 • 10 lazaret

  {,læzə'ret}
  1. болница за заразноболни
  2. помещение/кораб за карантиниране на болни
  3. мор. (помещение за) склад (в кораб)
  * * *
  {,lazъ'ret} n 1. болница за заразноболни; 2. помещение/кораб
  * * *
  1. болница за заразноболни 2. мор. (помещение за) склад (в кораб) 3. помещение/кораб за карантиниране на болни
  * * *
  lazaret(to) [¸læzə´ret(ou)] n 1. болница за прокажени или заразноболни; 2. здание, кораб за карантиниране на болни; 3. мор. (помещение за) склад (в задната част на кораб).

  English-Bulgarian dictionary > lazaret

 • 11 mezzanine

  {'metsəni:n}
  1. n um. мецанин
  2. театр. помещение под сцената
  * * *
  {'metsъni:n} n um. 1. мецанин; 2. театр. помещение под сцен
  * * *
  n мецанин; театр. помещение под сцената;mezzanine; n um. 1. мецанин; 2. театр. помещение под сцената.
  * * *
  1. n um. мецанин 2. театр. помещение под сцената
  * * *
  mezzanine[´mezə¸ni:n] n 1. мецанин; 2. театр. помещение под сцената.

  English-Bulgarian dictionary > mezzanine

 • 12 scullery

  {'skʌləri}
  n помещение за миене на кухненски съдове, черна кухня
  * * *
  {'sk^lъri} n помещение за миене на кухненски съдове, черна к
  * * *
  n помещение за миене кухненски съдове;scullery; n помещение за миене на кухненски съдове, черна кухня.
  * * *
  n помещение за миене на кухненски съдове, черна кухня
  * * *
  scullery[´skʌləri] n помещение до кухня за миене на кухненски съдове; килер.

  English-Bulgarian dictionary > scullery

 • 13 bunker

  {'bʌŋka}
  I. 1. голям съд/помещение за съхраняване на въглища/руда/течно гориво и пр
  2. воен. силно укрепена землянка, бункер
  3. прен. пречка, препятствие, затруднение
  II. 1. зареждам с гориво (пароход и пр.), прибирам (еъглища и пр.) в съдове/помещение
  2. прен. обик. pass намирам се/попадам в затруднение, възпрепятствуван съм
  * * *
  {'b^nka} n 1. голям съд/помещение за съхраняване на въглища/ру(2) v 1. зареждам с гориво (пароход и пр.); прибирам (еьгли
  * * *
  бункер;
  * * *
  1. i. голям съд/помещение за съхраняване на въглища/руда/течно гориво и пр 2. ii. зареждам с гориво (пароход и пр.), прибирам (еъглища и пр.) в съдове/помещение 3. воен. силно укрепена землянка, бункер 4. прен. обик. pass намирам се/попадам в затруднение, възпрепятствуван съм 5. прен. пречка, препятствие, затруднение
  * * *
  bunker[´bʌʃkə] I. n 1. бункер (и мор. за въглища на кораб); 2. шотл. сандък, ковчег, ракла (на която се сяда); 3. сп. ( голф) препятствия; II. v 1. взимам, товаря въглища (за параход); 2. сп. ( голф): to be \bunkered намирам се пред препятствие, забутвам топката в трудно място; прен. намирам се натясно, в задънена улица, нямам изход.

  English-Bulgarian dictionary > bunker

 • 14 forecastle

  {'fouksl}
  1. n мор. ост. бак
  2. жилищно помещение за моряци в носова част на търговски кораб
  * * *
  {'fouksl} n мор. 1. ост. бак; 2. жилищно помещение за моря
  * * *
  n предната част на кораб;forecastle; n мор. 1. ост. бак; 2. жилищно помещение за моряци в носова част на търговски
  * * *
  1. n мор. ост. бак 2. жилищно помещение за моряци в носова част на търговски кораб
  * * *
  forecastle[´fouksəl] n мор. 1. ост. бак; 2. жилищно помещение за моряци в носова част на търговски кораб.

  English-Bulgarian dictionary > forecastle

 • 15 vacancy

  {'veikənsi}
  1. празно пространство/място, празнина, празнота, непълнота, пропуск
  2. незаето/вакантно място/служба/длъжност
  to fill a VACANCY заемам вакантна длъжност
  3. липса на идеи/мисъл/интелигентност
  4. безучастие, равнодушие, апатия, разсеяност
  5. бездействие, безделие
  6. ам. незастроен участък/парцел и пр., свободно от наематели помещение, помещение, което се дава под наем
  * * *
  {'veikъnsi} n 1. празно пространство/място; празнина; празнот
  * * *
  празнота; празнина; безделие; апатия; апатичност; бездействие; ваканция; пустота; пропуск; разсеяност; равнодушие; непълнота;
  * * *
  1. to fill a vacancy заемам вакантна длъжност 2. ам. незастроен участък/парцел и пр., свободно от наематели помещение, помещение, което се дава под наем 3. бездействие, безделие 4. безучастие, равнодушие, апатия, разсеяност 5. липса на идеи/мисъл/интелигентност 6. незаето/вакантно място/служба/длъжност 7. празно пространство/място, празнина, празнота, непълнота, пропуск
  * * *
  vacancy[´veikənsi] n 1. свободно, незаето, вакантно място; to fill a \vacancy заемам вакантно място; no \vacancy няма щат; 2. пустота, пустош, пущинак, безлюдност, ненаселеност, необитаемост; празно пространство (място), празнота, липса, недостиг, празнина, непълнота, пропуск; to stare into \vacancy разг. блея, зяпам (гаргите); 3. безучастие, равнодушие, безразличие, индиферентност, апатия, апатичност; разсеяност, завеяност; 4. тъпота, неинтелигентност, глупост, гламавост, скудоумие, невъзприемчивост; 5. бездействие, безделие, пасивност, инертност, леност, лентяйство, мързел; the \vacancy of a country life безделието, в което се живее в провинцията; 6. ам. помещение, което се дава под наем; свободна стая в хотел, мотел.

  English-Bulgarian dictionary > vacancy

 • 16 walk-in

  {wɔ:kin}
  I. 1. достатъчно голям, за да можеш да влезеш в него (за помещение, килер, хладилник и пр.)
  2. с пряк вход от улицата, без антре, коридор и пр. (за жилище и пр.)
  3. случаен, приходящ (за посетител, купувач, пациент и пр.)
  II. 1. хладилно помещение
  2. случаен посетител/купувач/пациент и пр
  3. лека победа (особ. изборна)
  * * *
  {wъ:kin} а 1. достатъчно голям, за да можеш да влезеш в него (2) {wъ:kin} n 1. хладилно помещение; 2. случаен посетител/ку
  * * *
  1. i. достатъчно голям, за да можеш да влезеш в него (за помещение, килер, хладилник и пр.) 2. ii. хладилно помещение 3. лека победа (особ. изборна) 4. с пряк вход от улицата, без антре, коридор и пр. (за жилище и пр.) 5. случаен посетител/купувач/пациент и пр 6. случаен, приходящ (за посетител, купувач, пациент и пр.)

  English-Bulgarian dictionary > walk-in

 • 17 accommodation

  {əkɔmə'deiʃn}
  1. приспособяване, при годяване
  2. помещение, квартира
  overnight ACCOMMODATIONs (условия за) пренощуване/преспиване
  3. настаня ване, подслоняване, разквартируване
  4. ам. р1 храна и квартира
  5. съгласуване, сговорчивост
  to come to an ACCOMMODATION постигам съгласие/компромисно решение
  6. сдобряване, помиряване, изглаждане на разно гласия
  7. удобство, улеснение
  8. любезност, услуж ливост
  9. заем
  10. физиол. акомодация
  11. accommodation bill
  * * *
  {ъkъmъ'deishn} n 1. приспособяване, при годяване; 2. пом
  * * *
  съгласуваност; удобство; услужливост; улеснение; сдобряване; сговорчивост; помещение; примиряване; приспособяване; пригодяване; aкомодация; квартира; любезност; настаняване;
  * * *
  1. 1 accommodation bill 2. overnight accommodations (условия за) пренощуване/преспиване 3. to come to an accommodation постигам съгласие/компромисно решение 4. ам. р1 храна и квартира 5. заем 6. любезност, услуж ливост 7. настаня ване, подслоняване, разквартируване 8. помещение, квартира 9. приспособяване, при годяване 10. сдобряване, помиряване, изглаждане на разно гласия 11. съгласуване, сговорчивост 12. удобство, улеснение 13. физиол. акомодация
  * * *
  accommodation[ə¸kɔmə´deiʃən] n 1. акомодация, приспособяване; нагаждане, нагласяне; 2. помещение, квартира; 3. настаняване, подслоняване; разквартируване; 4. съгласуване; сговорчивост; to come to an \accommodation постигам съгласие (компромис); 5. сдобряване; примиряване; изглаждане ( различия); 6. удобство; улеснение; 7. любезност, услужливост; 8. заем; 9. физиол. акомодация; 10. = accommodation bill.

  English-Bulgarian dictionary > accommodation

 • 18 cockloft

  {'kaklaft}
  n малко таванско помещение
  * * *
  {'kaklaft} n малко таванско помещение.
  * * *
  n малко таванско помещение
  * * *
  cockloft[´kɔk¸lɔft] n 1. малко таванско (мансардно) помещение; 2. рядко чардак.

  English-Bulgarian dictionary > cockloft

 • 19 cold store

  {'kould,st3:}
  n ам. хладилно помещение/сграда
  * * *
  {'kould,st3:} n ам. хладилно помещение/сграда.
  * * *
  хладилник;
  * * *
  n ам. хладилно помещение/сграда
  * * *
  cold store[´kould¸stɔ:] n хладилно помещение.

  English-Bulgarian dictionary > cold store

 • 20 dairy

  {'dεəri}
  1. мандра, млекозавод, помещение за обработване и съхраняванс на млечни продукти
  2. млекарница, dairy-farm
  attr млечен, млекодаен
  * * *
  {'dЁъri} n 1. мандра; млекозавод; помещение за обработване и съ
  * * *
  мандра; млекарница;
  * * *
  1. attr млечен, млекодаен 2. мандра, млекозавод, помещение за обработване и съхраняванс на млечни продукти 3. млекарница, dairy-farm
  * * *
  dairy[´dɛəri] n 1. помещение за обработка и съхранение на млечни продукти; 2. мандра; 3. млекарница; 4. = dairy-farm; \dairy produce млечни продукти.

  English-Bulgarian dictionary > dairy

См. также в других словарях:

 • ПОМЕЩЕНИЕ — ПОМЕЩЕНИЕ, помещения, ср. 1. только ед. Действие по гл. поместить помещать. Помещение сбережений в сберегательные кассы. Помещение стихов в журнале. 2. Здание, комната, строение для жилья, работы или вещей, товаров. Помещение для служащих. Жилое… …   Толковый словарь Ушакова

 • помещение — Место, вместилище, гнездо, гнездилище, хранилище, приют, убежище; отделение, склад, складочное место, депо, житница, ризница, сокровищница; водовместилище, водоем, бассейн, резервуар, аквариум; казнохранилище, книгохранилище, библиотека; арсенал …   Словарь синонимов

 • Помещение — Помещение  часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного использования[1]. В зданиях зрелищных предприятий, крытых рынков или спортивных сооружений помещение зального типа может… …   Википедия

 • Помещение — пространство внутри здания: имеющее определенное функциональное назначение; и огражденное со всех сторон строительными конструкциями: стенами (с окнами и дверями), перекрытием и полом. Помещение выступает единицей комплекса недвижимого имущества …   Финансовый словарь

 • помещение — Ограниченная со всех сторон часть внутреннего пространства здания или сооружения. [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] помещение Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной… …   Справочник технического переводчика

 • ПОМЕЩЕНИЕ — единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, связанный с ним иной объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для жилых, нежилых или иных целей самостоятельного использования и находящаяся в собственности граждан… …   Юридический словарь

 • ПОМЕЩЕНИЕ — ПОМЕЩЕНИЕ, я, ср. 1. см. поместить, ся. 2. Внутренность здания, место, где кто что н. помещается. Жилое п. Тёплое, холодное п. Оборудовать п. для работы кружка. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОМЕЩЕНИЕ — комната (или здание), где помещается кто л., что л. П. без повышенной опасности П., в котором отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность. В отношении опасности поражения людей электрическим током различают: П. без повышенной… …   Российская энциклопедия по охране труда

 • ПОМЕЩЕНИЕ — единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в… …   Юридическая энциклопедия

 • помещение — 3.17 помещение [камера] (room): Замкнутое пространство вне кабины, где генерируется шум. Источник: ГОСТ 31299 2005: Шум машин. Определение звукоизоляции кабин. Испытания в лаборатории и на месте установки …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Помещение — Имена существительные     ГАРДЕРО/Б, разг. раздева/лка.     Помещение в общественном здании, предназначенное для хранения верхней одежды, головных уборов, а также обуви посетителей.     ЖИЛИ/ЩЕ, дом, жильё, кварти/ра, кро/вля, шутл. апартаме/нты …   Словарь синонимов русского языка

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»