Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

добрый+день

 • 1 Залоговый кредит/Ипотечный кредит

  Кепілзатты несие/Ипотекалық несие

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы оформить кредит на покупку квартиры в вашем банке.

  Сәлеметсіз бе! Мен пәтер сатып алу үшін сіздің банкіден несие ресімдегім келеді.

  Сіз тұрғын үйдің бастапқы немесе қайталама нарығында пәтер сатып алғыңыз келе ме?

  Я хотел(-а) бы купить квартиру на вторичном рынке жилья. Какие у Вас существуют условия кредитования?

  Мен пәтерді тұрғын үйдің қайталама нарығында сатып алғым келеді. Сіздерде несие берудің шарттары қандай?

  Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке жилья, приобретаемая квартира должна располагаться в черте города и быть не ниже 1960 года застройки. При покупке жилья вы можете отдать предпочтение ипотечному кредитованию. Кредит можете оформить на любой срок: от 5 до 30 лет. Процентная ставка вознаграждения колеблется от 14% до 8% годовых, в зависимости от первоначального взноса.

  Егер сіз пәтерді тұрғын үйдің қайталама нарығында сатып алғыңыз келсе, онда сатып алынатын пәтер қаланың шетінде орналасуға және салынған жылы 1960 жылдан төмен болмауға тиіс. Тұрғын үйді сатып алу кезінде сіз ипотекалық несиеге ден қоюыңызға болады. Несиені кез келген мерзімге: 5 жылдан 30 жылға дейінгі мерзімге ресімдей аласыз. Пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаға қарай жылдық сыйақының 14%-ынан 8%-ына дейін.

  Скажите, пожалуйста, предметом залога может ли выступать приобретаемое жилье?

  Айтыңызшы, сатып алынатын үй кепілзат бола ала ма?

  Да. Залогом может выступать приобретаемое жилье. В залог вы можете предоставить банку не только купленную квартиру, но и имеющееся жилье, плюс первоначальный взнос, а также имеющееся и приобретаемое жилье, в зависимости от вашего выбора.

  И¸. Сатып алынатын үй кепілзат бола алады. Банкіге кепілзат ретінде тек сатып алынған пәтерді ғана емес, сонымен бірге қолда бар және сатып алынатын тұрғын үйді де бере аласыз, өзіңіздің қалауыңыз біледі.

  Меня устраивают ваши условия кредитования. Какие документы я должен(-а) предоставить для получения кредита?

  Сіздердің несие беру шарттарыңыз маған қолайлы екен. Несие алу үшін қандай құжаттар беруім керек?

  В нашем банке вам быстро оформят кредит при минимальном пакете документов. Вам необходимо принести в банк...

  Біздің банкіде сізге құжаттар пакетін барынша азайтып, несиені тез ресімдейді. Сіз банкіге...

  - удостоверение личности (копия, сверенная работником банка с подлинником);

  - жеке бастың куәлігін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін);

  - РНН (копия, сверенная работником банка с подлинником)

  - СТТН-ін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін);

  - удостоверение личности, РНН супруги(-а) (копия, сверенная работником банка с подлинником)

  - жұбайының жеке куәлігін, СТТН-ін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін);

  - нотариально удостоверенное согласие всех совершеннолетних собственников, указанных в договоре приватизации либо в других документах, являющихся основанием для приобретения жилья на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (подлинник).

  - жекешелендіру шартында не тұрғын үйді сатып алуға негіз болып табылатын басқа құжаттарда көрсетілген кәмелетке толған барлық меншіктенушілердің мүлікті кепілзатқа беруге және оны соттан тыс сатуға нотариус куәландырған келісімін (түпнұсқасын) әкелуіңіз қажет.

  Да, требуется. Если квартира приобретена во время брака – нотариально удостоверенное согласие супруга(-и) на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (подлинник);

  И¸, талап етіледі. Егер пәтер некеде тұрған кезде сатып алынған болса – жұбайының мүлікті кепілзатқа беруге және соттан тыс сатуға нотариус куәландырған келісімі (түпнұсқасы) керек;

  - если квартира принадлежит одному из супругов, и в момент ее приобретения он(-а) в браке не состоял(-а) – его (ее) нотариально удостоверенное заявление об этом (подлинник).

  - егер пәтер жұбайлардың біріне тиесілі болса және оны сатып алу кезінде ол некеде тұрмаған болса – оның осы жайында нотариус куәландырған өтініші (түпнұсқасы) керек.

  У нас в банке процентная ставка вознаграждения зависит от суммы первоначального взноса. Если первоначальный взнос составляет 20% от получаемого кредита, то процентная ставка составит 14% годовых. При первоначальном взносе 50% – процентная ставка снизится до 10% годовых. Иначе говоря: если вы хотите купить квартиру стоимостью 100000 долларов США, при этом ваш первоначальный взнос составляет 50000 долларов США, процентная ставка составит 10%.

  Біздің банкіде сыйақының пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаның сомасына қарай есептеледі. Егер бастапқы жарна алынатын несиенің 20%-ын құраса, онда пайыз-дық мөлшерлеме жылдық сыйақының 14%-ы. Бастапқы жарна 50% болғанда – пайыздық мөлшерлеме жылдық сыйақының 10%-ына дейін төмендетіледі. Басқаша айтқанда, егер сіз құны 100000 АҚШ доллары тұратын пәтерді сатып алғыңыз келсе, ал сіздің бастапқы жарнаңыз 50000 АҚШ доллары болса, пайыздық мөлшерлеме 10%-ды құрайды.

  Ваши ежемесячные выплаты по кредиту составят: 120000 тенге.

  Сіздің несие бойынша ай сайынғы төлеміңіз 120000 теңге болмақ.

  Да, вы можете досрочно погасить кредит без каких-либо штрафных санкций. Но, у нас существует мораторий 6 месяцев со дня первоначального взноса (со дня получения кредита).

  И¸, сіз несиені ешқандай айыппұл төлемей, мерзімінен бұрын өтеуіңізге болады. Бірақ бізде бастапқы жарна төлеген күннен (несие алған күннен) бастап 6 айға тыйым салынған.

  Консультацию вы можете получить в любом отделении банка в рабочие дни с 9 до 19 часов. Наши кредитные менеджеры (консультанты) профессионально проведут консультацию и ответят на все интересующие вас вопросы. Кредитные менеджеры работают и в выходные дни с 10 до 18 часов – в субботу и с 10 до 15 часов — в воскресенье.

  Сіз банкінің кез келген бөлімшесінен жұмыс күндері сағат 9-дан 19-ға дейін кеңес ала аласыз. Біздің несие жөніндегі менеджерлеріміз (кеңесшілеріміз) кәсіби тұрғыда кеңес өткізеді және сіздің білгіңіз келген барлық сұрағыңызға жауап қайтарады. Несие жөніндегі менеджерлер демалыс күндері де жұмыс істейді: сенбіде сағат 10-нан 18-ге дейін, жексенбіде сағат 10-нан 15-ке дейін.

  В первую очередь, вы должны...

  Ең алдымен, сіз...

  - заполнить заявление-анкету;

  - өтініш-анкета толтыруға;

  - получить консультацию у менеджера банка для определения возможной суммы и срока кредита;

  - несиенің ықтимал сомасы мен мерзімін анықтау үшін менеджерден ақыл-кеңес алуға;

  - получить предварительный график погашения кредита;

  - несиені өтеудің алдын ала кестесін алуға;

  - получить перечень документов для предоставления в банк;

  - банкіге беретін құжаттардың тізбесін алуға;

  - получить предварительное решение о выдаче кредита.

  - несие беру туралы алдын ала шешімді алуға тиіссіз.

  Если банк одобрит выдачу кредита, могу ли я начать оформление купли-продажи?

  Егер банк несие беруді мақұлдаса, мен сатып алу-сатуды ресімдеуге кірісе алам ба?

  При положительном решении по кредитованию вы должны...

  Несие беру жөнінде оң шешім болғанда сіз...

  - открыть текущий счет;

  - ағымдағы шотты ашуға;

  - подписать договор купли-продажи с продавцом, нотариально заверив его;

  - сатушымен сатып алу-сату шартына нотариустың растауымен қол қоюға;

  - передать сумму первоначального взноса продавцу либо внести первоначальный взнос на депозит, который вы откроете в банке;

  - бастапқы жарна сомасын беруге не бастапқы жарнаны өзіңіз банкіде ашатын депозитке салуға;

  - подписать кредитный договор;

  - несие шартына қол қоюға;

  - оформить договора страхования;

  - сақтандыру шартын ресімдеуге;

  - получить кредит со своего текущего счета для дальнейшего расчета с продавцом.

  - сатып алушымен есеп айырысу үшін өзіңіздің ағымдағы шотыңыздан несие алуға тиіссіз.

  Мен құжаттарды банк арқылы Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта қайта ресімдей аламын ба?

  Да, вы можете переоформить правоустанавливающие документы на себя через доверенное лицо банка за дополнительную плату. Если же вы хотите оформить документы в Центре по недвижимости самостоятельно, то вам следует получить зарегистрированный ипотечный договор (экземпляр клиента) и копию документов на квартиру. Оригиналы документов на купленную квартиру вы приносите в банк. На приобретенную недвижимость накладывается арест.

  Ия, сіз құқық белгілейтін құжаттарды банкінің сенім жүктелген тұлғасы арқылы ақыға өзіңізге қайта ресімдей аласыз. Егер сіз құжатты өз бетіңізше Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта ресімдегіңіз келсе, онда сіз тіркелген ипотекалық шартты (клиенттің данасын) және пәтер құжаттарының көшірмелерін алуыңыз керек. Сатып алынған пәтер құжаттарының түпнұсқаларын банкіге әкелесіз. Сатып алынған жылжымайтын мүлікке тыйым салынады.

  Мен сіздің банкіден салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несие ала аламын ба?

  Да. Вы можете получить кредит на покупку квартиры на первичном рынке жилья. Более подробную и профессиональную консультацию вы можете получить у менеджера по кредитам. Пройдите, пожалуйста, в кредитный отдел.

  Ия. Сіз тұрғын үйдің бастапқы нарығында пәтер сатып алуға несие ала аласыз. Сіз неғұрлым егжей-тегжейлі және кәсіби кеңесті несие жөніндегі менеджерден ала аласыз. Несие бөліміне барғайсыз.

  Добрый день. Меня направили к вам для получения более полной информации об оформлении кредита на приобретение строящегося жилья.

  Қайырлы күн. Мені сізге салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несиені ресімдеу туралы толығырақ ақпарат алу үшін жіберді.

  Здравствуйте. Для получения кредита на приобретение строящегося жилья, на индивидуальное строительство и его отделку вам необходимо...

  Сәлеметсіз бе? Салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға, жеке құрылысқа және оны әрлеуге несие алу үшін...

  - составить график погашения кредита;

  - несиені өтеу кестесін жасау;

  - заключить со строительной компанией договор долевого участия либо договор подряда (при кредитовании на индивидуальное строительство силами строительной компании);

  - құрылыс компаниясымен үлестік қатысу шартын не мердігерлік шартын жасасу (құрылыс компаниясының күшімен салынатын жеке құрылысқа несие беру кезінде);

  - внести сумму первоначального взноса на счет строительной компании;

  - бастапқы соманы құрылыс компаниясының шотына төлеу;

  - предоставить договор долевого участия и документ, подтверждающий внесение суммы первоначального взноса;

  - үлестік қатысу шартын және бастапқы жарна сомасының төленгенін қуаттайтын құжатты беру;

  - подписать кредитный и другие договора;

  - несие шарты мен басқа да шарттарға қол қою;

  - уточнить порядок регистрации необходимых документов в Центре по недвижимости;

  - қажетті құжаттарды Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта тіркеу тәртібін нақтылау;

  - получить кредит наличными деньгами, либо перечислить сумму кредита на счет строительной компании.

  - несиені қолма-қол ақшалай алу не несие сомасын құрылыс компаниясының шотына аудару қажет.

  Могу ли я рассчитаться со строительной компанией, сняв деньги со своего счета?

  Мен өз шотымнан ақша алып, құрылыс компаниясымен есептесе аламын ба?

  Да, вы можете получить кредит со своего текущего счета и осуществить расчеты с подрядчиком. После завершения строительства и ввода жилья в эксплуатацию необходимо заключить договор купли-продажи со строительной компанией и получить ключи от своего нового жилья.

  Ия, сіз өзіңіздің ағымдағы шотыңыздан несие алып, мердігермен есептесе аласыз. Құрылыс аяқталып, тұрғын үй пайдалануға берілгеннен кейін құрылыс компаниясымен сатып алу-сату шартын жасасып, өзіңіздің жаңа тұрғын үйіңіздің кілтін алуыңыз керек.

  Скажите, пожалуйста, за чей счет проводится оценка недвижимости?

  Айтыңызшы, жылжымайтын мүлік кімнің есебінен бағаланады?

  В нашем банке оценка недвижимости и государственная регистрация сделки проводится за счет банка.

  Біздің банкіде жылжымайтын мүлікті бағалау және мәмілені тіркеу банк есебінен жүргізіледі.

  У нас отсутствует дополнительное обеспечение. Есть возможность выбора фиксированной или ступенчатой ставки. Вы можете перечислять заемные средства единовременно или траншами, по мере строительства объекта. Существует возможность перечисления первоначального взноса на депозит банка, либо непосредственно на счет строительной компании. Регистрация прав собственности и залога недвижимости осуществляется за счет банка. Мы сотрудничаем с ведущими строительными компаниями с безупречной репутацией.

  Бізде қосымша қамтамасыз ету жоқ. Тиянақталған немесе сатылы мөлшерлемелерді таңдау мүмкіндіктері бар. Сіз қарыз қаражатын бір мезгілде немесе объектінің салынуына қарай траншпен аударуыңызға болады. Бастапқы жарнаны банк депозитіне, не тікелей құрылыс компаниясының шотына аударуға мүмкіндік бар. Меншік құқығы мен жылжымайтын мүлік кепілін тіркеу банк есебінен жүргізіледі. Біз мінсіз беделді жетекші құрылыс компанияларымен ынтамақтасып отырмыз.

  Да, денежные средства вы можете накапливать на депозитах банка.

  Ия, ақшалай қаражатты сіз банкінің депозитінде жинай аласыз.

  Вы можете досрочно и без штрафов погасить кредит.

  Сіз несиені мерзімінен бұрын және айыппұлсыз өтей аласыз.

  Мы можем предложить вам различные программы ипотечного кредитования. У нас есть программа кредитования, при которой вы можете улучшить свои жилищные условия путем приобретения нового жилья и, в будущем, продажи уже имеющегося. При подобном кредитовании вы получаете кредит в 100% от стоимости приобретаемого жилья. Первоначальный взнос отсутствует – залогом выступает имеющаяся квартира. Старая квартира продается позже и по более выгодной цене.

  Біз сізге ипотекалық несиенің түрлі бағдарламаларын ұсына аламыз. Бізде өзіңіздің тұрғын үй жағдайыңызды жаңа тұрғын үй сатып алу және қазірдің өзінде бар тұрғын үйді болашақта сату жолымен жақсартуыңызға болатын несие беру бағдарламасы бар. Мұндай несиелендіруде сатып алынатын тұрғын үй құнының 100%-ы түрінде несие аласыз. Бастапқы жарна болмайды – қолда бар пәтер кепілзат болады. Ескі пәтер кейінірек және неғұрлым тиімді бағамен сатылады.

  Процент вознаграждения зависит от выбранного кредитного пакета. Есть пакет рассчитанный на клиентов, имеющих ежемесячный доход более 100000 тенге. Он выдается сроком до 25 лет, с первоначальным взносом от 15% годовых. Погашение суммы основного долга возможно через 6 месяцев с момента получения кредита. Кредит выдается под 13% годовых. При условии предоставления дополнительного залога вы можете воспользоваться другим кредитным пакетом. Первоначальный взнос 30% и более. Условием получения кредита по этой линии является предоставление дополнительного взноса. Кредитная линия, рассчитанная на неотложные нужды предлагает вам услуги на получение займа под залог имущества. Процентная ставка вознаграждения зависит от первоначального взноса от стоимости жилья предоставляемого в залог. При первоначальном взносе — 20% выплаты составят 13%, в случае, если кредит берется в долларах США, 14% — если в тенге.

  Сыйақы пайызы таңдалған несие пакетіне байланысты. Ай сайынғы табысы 100000 теңгеден асатын клиенттерге есептелген. Ол 25 жылға дейінгі мерзімге беріледі, бастапқы жарнасы жылдық сыйақының 15%-ы. Негізгі борыштың сомасын несие алған кезден 6 ай өткен соң өтеуге болады. Несие жылдық сыйақының 13%-ы есебімен беріледі. Қосымша кепілзат беру жағдайында сіз басқа несие пакетін пайдалана аласыз. Бастапқы жарна 30% және одан көп. Қосымша жарна беру осы желі бойынша несие алу шарты болып табылады. Шұғыл мұқтаждарға арналған несие желісі сізге мүлік кепілімен қарыз алу қызметін ұсынады. Сыйақының пайыздық мөлшерлемесі кепілзатқа берілетін тұрғын үй құнынан төленетін бастапқы жарнаға байланысты. Бастапқы жарна 20% болғанда, егер несие АҚШ долларымен алынса, төлем 13%-ды, теңгемен алынса, 14%-ды құрайды.

  Если я внесу половину суммы от стоимости жилья, какова будет процентная ставка вознаграждения?

  Егер мен тұрғын үй құны сомасының жартысын төлесем, сыйақының пайыздық мөлшерлемесі қандай болмақ?

  Если первоначальный взнос составляет 50%, процентная ставка вознаграждения снижается до 10% годовых.

  Егер бастапқы жарна 50%-ды құраса, сыйақының пайыздық мөлшерлемесі жылдық сыйақының 10%-ына дейін төмендетіледі.

  Какие документы необходимо предоставить для получения кредита под залог недвижимого имущества?

  В случае, если в залог предлагается квартира, вам необходимо предоставить:

  Кепілзатқа пәтер ұсынылған жағдайда сіз...

  документы, на основании которых возникло право на недвижимое имущество (договор купли-продажи, мены, дарения, и др.) – копия, сверенная работником банка с подлинником;

  жылжымайтын мүлікке құқықты туындатқан құжаттарды (сатып алу-сату, айырбас, сыйға тарту шарты, т.б.) – банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін;

  план на квартиру (техпаспорт) – копия, сверенная с работником банка с подлинником;

  пәтердің жоспары (техпаспорт) – банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін;

  свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия, сверенная работником банка с подлинником).

  жылжымайтын мүлікке құқықты және онымен жасалған мәмілені мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін) беруіңіз қажет.

  Я хотел(-а) бы в залог предоставить жилой дом. Возможно ли это?

  Мен кепілзатқа тұрғын үй ұсынғым келеді. Бұл мүмкін бе?

  В случае, если залогом является жилой дом, то Вам, необходимо собрать следующие документы, кроме вышеуказанных:

  Егер тұрғын үй кепілзат болса, онда жоғарыда айтылған құжаттармен бірге мынадай құжаттар жинау қажет:

  акт кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка;

  жер телімінің кадастрлық (бағаланба) құнының актісі;

  акт оценочной стоимости недвижимого имущества, расположенного на земельном участке;

  жер телімінде орналасқан жылжымайтын мүліктің бағаланба құнының актісі;

  акт на право собственности на земельный участок, зарегистрированный в уполномоченном органе;

  уәкілетті органда тіркелген жер теліміне меншік құқығының актісі;

  план границ земельного участка;

  жер телімі шекарасының жоспары;

  перечень всех известных залогодателю, к моменту заключения договора прав третьих лиц на предмет ипотеки.

  шарт жасасылған сәтте ипотека затына үшінші тұлғалардың кепілзат берушіге мәлім барлық құқықтарының тізбесі.

  Нет. В перечень документов, необходимых для получения любого кредита в обязательном порядке входят...

  Жоқ. Кез келген несиені алу үшін қажетті құжаттардың тізбесіне...

  - удостоверение личности (копия, сверенная работником банка с подлинником);

  - жеке бастың куәлігі (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі);

  - РНН (копия, сверенная работником банка с подлинником);

  - СТТН (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі);

  - свидетельство о браке (нотариально заверенная копия);

  - удостоверение личности, РНН супруга(-и) – (копия, сверенная работником банка с подлинником) и другие документы.

  - жұбайының жеке куәлігі, СТТН-і (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі) және басқа құжаттар міндетті түрде кіреді.

  Наш банк может предложить вам другую кредитную линию, такую как, ипотечный кредит для молодежи. Кредит рассчитан на молодых людей не старше 30 лет включительно. Для получения кредита по этой опции необходимо иметь высшее образование, стаж работы не менее 2 лет. Обязательное условие – подтверждение доходов. Залогом выставляется приобретенная квартира. Срок погашения кредита – до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 15000000 тенге. Предоставляется минимум документов – оригиналы удостоверения личности, РНН, СИКа.

  Біздің банк сізге жастарға арналған ипотекалық несие сияқты басқа несие желісін ұсына алады. Несие жасы қоса есептегенде 30-дан аспаған жас адамдарға арналған. Бұл опция бойынша несие алу үшін жоғары білім, кемінде 2 жылдық жұмыс өтілі болуы қажет. Міндетті шарты – табыстың қуаттамасы. Сатып алынған пәтер кепілзатқа қойылады. Несиені өтеу мерзімі – 30 жылға дейін. Несиенің ең жоғары сомасы 15000000 теңге. Ұсынылатын құжаттар барынша аз – жеке бас куәлігінің, СТТН-нің, ӘЖК-нің (әлеуметтік жеке кодтың) түпнұсқалары.

  Русско-казахский экономический словарь > Залоговый кредит/Ипотечный кредит

См. также в других словарях:

 • добрый день — мое почтение, здравствуй, доброго здоровья, здравствуйте Словарь русских синонимов. добрый день нареч, кол во синонимов: 7 • алло (67) • …   Словарь синонимов

 • добрый день — Разг. Неизм. Формула приветствия при встрече днем. «Добрый день», – приветствовали мы друг друга. Игорь… набрал номер. «Это администратор? Добрый день. Говорит старший инспектор». (А. Адамов.) …   Учебный фразеологический словарь

 • Добрый день, майор Гагарин — «Добрый день, майор Гагарин» (чешск. Dobrý den, majore Gagarine) чешская песня о Юрии Гагарине. Появилась 12 апреля 1961 года. Содержание 1 История песни 2 Оригинальный текст …   Википедия

 • добрый день, товарищи — нареч, кол во синонимов: 5 • всем привет (4) • добрый день (7) • здравствуйте всем …   Словарь синонимов

 • Добрый день (вечер), доброе утро — ДОБРЫЙ, ая, ое; добр, добра, добро, добрШы и добры. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Добрый день! — Разг. Приветствие при встрече днём. БМС 1998, 153 …   Большой словарь русских поговорок

 • добрый день! — Приветствие при встрече днём …   Словарь многих выражений

 • Марьи добрый день — Поспевает красная смородина Тип народно православный …   Википедия

 • ДОБРЫЙ — ДОБРЫЙ, добрая, доброе; добр, добра, добро. 1. Делающий добро другим; благожелательный, отзывчивый, обладающий мягким характером. Добрый человек. Добрая душа. Доброе сердце. 2. Хороший, нравственный. Добрые дела. 3. Дружески близкий, приязненный… …   Толковый словарь Ушакова

 • ДОБРЫЙ — ДОБРЫЙ, ая, ое; добр, добра, добро, добры и добры. 1. Делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества. Добрая душа. Добрые глаза. Он добр ко мне. 2. Несущий благо, добро, благополучие. Добрые вести. Доброе отношение. 3. Хороший …   Толковый словарь Ожегова

 • день — сущ., м., ??? Морфология: (нет) чего? дня, чему? дню, (вижу) что? день, чем? днём, о чём? о дне; мн. что? дни, (нет) чего? дней, чему? дням, (вижу) что? дни, чем? днями, о чём? о днях 1. Днём называется светлое время суток, в отличие от ночи.… …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»