Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

добрый+день

 • 1 день

  день м η (η)μέρα нерабочий \день η μέρα αργίας будний \день η καθημερινή; рабочий η εργάσιμη μέρα - рождения η γιορτή, τα γενέθλια; каждый \день κάθε μέρα; через \день μέρα παρά μέρα; на другой \день την άλλη μέρα, την επομένη; с сегодняшнего дня από σήμερα; с завтрашнего дня από αύριο; в два часа дня στις δύο το μεσημέρι; в первой половине дня το πρωί; во второй половине дня το απόγευμα; Всемирный \день молодёжи η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας; Международный женский \день η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας; День Победы η Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης ◇ изо дня в \день από τη μια μέρα στην άλλη со дня на \день από μέρα σε μέρα; на днях αυτές τις μέρες, σε λίγες μέρες (σ будущем)' τις προάλλες, προ ημερών (ο прошлом)' добрый \день! καλημέρα!· καλησπέρα! (во второй половине дня) деньги мн. τα χρήματα, τα λεφτά мелкие \день τα ψηλά· бумажные \день τα χαρτονομίσματα наличные
  * * *
  м
  η (η)μέρα

  нерабо́чий день — η μέρα αργίας

  бу́дний день — η καθημερινή

  рабо́чий день — η εργάσιμη μέρα

  день рожде́ния — η γιορτή, τα γενέθλια

  ка́ждый день — κάθε μέρα

  че́рез день — μέρα παρά μέρα

  на друго́й день — την άλλη μέρα, την επομένη

  с сего́дняшнего дня — από σήμερα

  с за́втрашнего дня — από αύριο

  в два часа́ дня — στις δύο το μεσημέρι

  в пе́рвой полови́не дня — το πρωί

  во второ́й полови́не дня — το απόγευμα

  Всеми́рный день молодёжи — η Διεθνής Ημέρα της Νεολαίας

  Междунаро́дный же́нский день — η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας

  День Побе́ды — η Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης

  ••

  изо дня́ в день — από τη μια μέρα στην άλλη

  со дня на́ день — από μέρα σε μέρα

  на дня́х — αυτές τις μέρες, σε λίγες μέρες ( о будущем); τις προάλλες, προ ημερών ( о прошлом)

  до́брый день! — καλημέρα καλησπέρα! ( во второй половине дня)

  Русско-греческий словарь > день

 • 2 день

  день
  м ἡ (ή)μέρα:
  ясный \день ἡ καλή μέρα, ἡ ἀσυννέφιαστη μέρα, ἡ αίθρια ήμέρα· рабочий \день ἡ ἐργάσιμη ήμέρα· выходной \день ἡ μέρα ἀργίας· будничный \день ἡ καθημερινή· завтрашний \день ἡ αὐριανή μέρα, ἡ αὐριον, ἡ ἐπαύριον с завтрашнего дня ἀπό αὐριο· вчерашний \день ἡ χθεσινή μέρα, ἡ χθές· со вчерашнего дня ἀπό χθές· с сегодняшнего дня ἀπό σήμερα· по сегодняшний \день ὡς τά σήμερα· в первой половине дня τό πρωί, πρό μεσημβρίας· во второй половине дня τό ἀπόγευμα, τό ἀπομεσήμερο, μετά τό μεσημέρι· в конце Дня, на исходе дня τό κοντόβραδο, στό τέλος τής ήμέρας· в три часа дня στίς τρεις μετά τό μεσημέρι· несколько дней (тому) назад λίγες μέρες πρίν, πρό μερικών ήμερῶν· через несколько дней σέ λίγες μέρες· через пять дней (σέ) πέντε μέρες· третьего дня πρίν δυό μέρες προχθές· на днях а) (о предстоящем) αὐτές τίς μέρες, κατ' αὐτάς,. б) (о прошлом) τίς προάλλες· через \день μέρα παρά μέρα· каждый \день κάθε μέρα· изо дня в \день μέρα μέ τήν (ή)μέρα, ἀπό μέρα σέ μέρα· \день ото дня δσο περνᾶν οἱ μέρες· \день за днем ἡ μιά μέρα μετά τήν ἀλλη· со дня на \день ἀπό μέρα σέ μέρἀ. на следующий \день τήν ἐπομένη· в \день τήν ήμερα· зарабатывать три рубля в \день κερδίζω τρίας ρούβλια τήν ήμερα· весь (целый) \день ὁλόκληρη μέρα, ὀλη τήν ήμερα· \день рождения τά γενέθλια· Международный женский \день ἡ διεθνής (ϊί)μέρα των γυναικών ◊ считанные дни μετρημένες μέρες· порядок дня (но заседаниях) ἡ ἡμερησία διάταξη· в наши дни στήν ἐποχή μας, στον καιρό μας· средь бела дня μέρα μεσημέρι· добрый \день! καλημέρα!· в один прекрасный \день μίαν ὠραίαν πρωία, μίαν ὠραίαν ήμερα· \день и ночь μέ-ρα-νύχτα, νυχθημερόν \день и ночь горит свет τό φως καίει μέρα-νύχτα.

  Русско-новогреческий словарь > день

 • 3 добрый

  добр||ый
  прил καλός, ἀγαθός:
  \добрыйые люди οἱ καλοί ἀνθρωποι· \добрый человек ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος· вы слишком \добрыйы ко мие μεγάλη ἡ καλωσύνη σας· ◊ \добрый малый καλός ἄνθρωπος, καλό παιδί, λεβεν-τόπαιδο· \добрыйое имя τό καλό ὀνομα, ἡ καλή φήμη· в \добрый час! ἡ ῶρα ἡ καλή! \добрыйое у́тро!, \добрый день! καλημέρα!· \добрый вечер! καλησπέρα (σας)!· \добрыйой но́чи! καληνύχτα!· всего́ \добрыйого! χαίρετε!, γεια χαρά!, καλή τύχη!· будьте \добрыйы! εὐαρε-στηθήτε νά!, ἐχετε τήν καλωσύνη νά!· \добрыйых три часа ὁλόκληρες τρεϊς ὠρες· чего́ \добрыйого он уедет μπορεί καί νά φύγει· \добрыйая половина τό μισό· по \добрыйой во́ле. εθελοντικά, ἐκούσια· люди \добрыйой воли οἱ ἄνθρωποι καλής θέλησης.

  Русско-новогреческий словарь > добрый

 • 4 добрый

  επ., βρ: добр, добра, добро, добры κ. добры.
  1. καλός, αγαθός, καλόκαρδος, χρηστός•

  -ые люди καλοί άνθρωποι•

  -ая душа καλή ψυχή•

  -ое сердце καλή καρδιά•

  вы слышном -ы είστε παραπάνω από καλός•

  -ые дела, καλά έργα•

  -ые отношения καλές σχέσεις.

  2. ευχάριστος, αίσιος• ευνοϊκός•

  -ые известия ευχάριστα νέα.

  || (για ευχές) καλός•

  -ое утро, добрый день καλημέρα•

  -ой ночь καληνύχτα•

  добрый вечер καλησπέρα• (в) добрый час ώρα καλή• (в) путь καλό ταξείδι•

  -го здоровья υγείαίνετε.

  3. παλ. πολύ καλός, άριστος. || καλής ποιότητας.
  4. άμεμπτος, ακηλίδωτος•

  -ая память καλή ανάμνηση•

  -ое имя καλό όνομα•

  -ая слава καλή φήμη.

  5. ολόκληρος, πλήρης•

  я просидел -ых два часа κάθησα δυό ολόκληρες ώρες.

  || πραγματικός.
  εκφρ.
  добрый малый – ανθρωπάκος, -άκι•
  всего -го – (ευχή) α) στο καλό. β) χαίρετε (αποχαιρετισμός)•
  чего -го – μπορεί, δυνατόν, πιθανόν•
  чего -го нас в дороге гроза застигнет – μπορεί να μας πιάσει θύελλα στο δρόμο•
  будьте -ы – έχετε τήν καλοσύνη νά..., ευαρεστηθείτε•
  по -ой воле – θεληματικά,εκουσίως• από καλή θέληση•
  люди -ой волы – άνθρωποι καλής θέλησης.

  Большой русско-греческий словарь > добрый

 • 5 по

  πρόθ.
  I.
  με δοτ., αιτ. κ. προθτ. πτώση είναι άτονη με εξαίρεση μόνο όταν ο τόνος ανεβαίνει από το ουσιαστικό στην πρόθεση π.χ. по лесу, по носу, по полю, по уши.
  1. (με δοτ.)• σημαίνει κίνηση στην επιφάνεια ή κατά μήκος του αντικειμένου, έκτασης, θέσης• επί, πάνω, στον, στη, στο κ.τ.τ.• гладить по голове χαϊδεύω στο κεφάλι•

  гулять по улицам κάνω περίπατο στους δρόμους•

  ударить по столу кулаком χτυπώ τη γροθιά στο τραπέζι•

  по краям дороги στις άκρες του δρόμου.

  || εναντίον, κατά•

  стрельба гитлеровцев по безоружным людям πυροβολισμοί των χιτλερικών κατά των άοπλων ανθρώπων.

  || μέσα, εντός, στο, στον, στην κ.τ.τ.• ходить по комнате κάνω βόλτες στο δωμάτιο•

  гулять по саду κάνω περίπατο στον κήπο.

  || (επανάλειψη ενέργειας)• στον, στην κ.τ.τ.• бегать по знакомым γυρίζω (συχνάζω) στους γνωστούς•

  ходить по театрам συχνάζω στα θέατρα.

  2. (για διεύθυνση)• κατά•

  идти по ветру πηγαίνω κατά τη φορά του ανέμου (όπως φυσά ο άνεμος)•

  идти по течению πηγαίνω κατά τον ρουν, όπως πάει το ρεύμα.

  || επί, σύμφωνα• με•

  идти по следам зверя πηγαίνω στα ίχνη του άγριου ζώου ή με τον τορό αυτού.

  3. κατά, σύμφωνα με•

  уехать по совету врача φεύγω κατά τη συμβουλή του γιατρού•

  по образцу κατά το παράδειγμα•

  по силам κατά τις δυνάμεις•

  уволиться по собственному желанию απολύομαι κατά θέληση μου ή με αίτηση μου•

  разложить по сортам ταξινομώ κατά είδη•

  по моде κατά τη μόδα•

  по правилу σύμφωνα με τον κανόνα.

  || με, απο, εκ, εξ•

  он женился по любви αυτός παντρεύτηκε με αγάπη.

  || απο, εκ•

  судить по внешности κρίνω από την εξωτερική εμφάνιση•

  знаю по книгам, по газетам γνωρίζω από τα βιβλία, τις εφημερίδες.

  || κατά, ως προς•

  добрый по характеру καλός κατά τον χαρακτήρα•

  учитель по профессию δάσκαλος (κατά) το επάγγελμα.

  || (για σχέσεις) κατά, απο, εκ•

  брат по матери ομομήτριος αδερφός•

  брат по отцу ομοπάτριος αδερφός•

  родственники по матери συγγενείς από τη μητέρα.

  4. με, απο, διά•

  отправить по почте στέλλω με το ταχυδρομείο (ταχυδρομικώς)•

  говорить по телефону μιλώ από το τηλέφωνο•

  передать по радио μεταδίνω από το ράδιο•

  ориентироваться по компасу προσανατολίχομαι με την πυξίδα.

  5. ένεκα, λόγω, εξ αιτίας, απο•

  по недосмотру από απροσεξία•

  отсуствовать по болезни απουσιάζω λόγω ασθένειας•

  ошибаться по рассеянности κάνω λάθος από αφηρεμάδα•

  по привычке από συνήθεια.

  6. για, δια, προς, με σκοπό•

  отряд по борьбе с бандитами απόσπασμα για τον αγώνα κατά των ληστών.

  || επί, στον, στην κ.τ.τ.• чемпион по классической борьбе πρωταθλητής της ελεύθερης (ελληνορωμαϊκής) πάλης. || (για τομέα σφαίρα έκτασης)• στον, στην κλπ., του, της κλπ.• приказ по полку διαταγή του συντάγματος•

  по фабрикам и заводам στις φάμπρικες και στα εργοστάσια.

  7. (με ουσ. στον πλθ.)• κατά• κάθε•

  гулять по утрам κάνω περίπατο κάθε πρωί ή το πρωί•

  по праздникам (κατά) τις γιορτές•

  заниматься по ночам ασχολούμαι τα βράδυα•

  цыплят по осени считают παρμ. τα πουλάκια το Φθινόπωρο τα μετράνε (στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό)•

  приеду по весне θα έρθω κατά την Άνοιξη•

  по десятому году στο δέκατο χρόνο.

  8. από•

  по стаканчику από ένα ποτηράκι•

  по рублю за штуку από ένα ρούβλι το κομμάτι•

  по одному από ένα (στον καθένα)•

  по разу από μια φορά (ο καθένας).

  || για•

  тоска по Родине νοσταλγία για την πατρίδα•

  тосковать по детям νοσταλγώ τα παιδιά.

  II.
  με αιτ.
  1. ως, έως, μέχρι•

  по колено ως το γόνα•

  войти в воду по пояс μπαίνω στο νερό μέχρι τη μέση•

  сыт по горло χορτάτος ως το λαιμό.

  || ως και, μέχρι και•

  прочитать с первой по четвртую главу διαβάζω από το πρώτο μέχρι το πέμπτο κεφάλαιο•

  с детских лет по день его смерти από τα παιδικά χρόνια ως τη μέρα του θανάτου του•

  по сей день μέχρι αυτή τη μέρα•

  по сегодня ως τα σήμερα.

  2. (για τόπο, χώρο, θέση κ.τ.τ.)• απο, στον, στην κ.τ.τ. сидеть по другую сторону стола κάθομαι από το άλλο μέρος του τραπεζιού•

  по левую руку από το αριστερό χέρι.

  3. για•

  ходить по грибы πηγαίνω για μανιτάρια•

  сходить по воду πηγαίνω για νερό.

  III.
  με προθετική•
  1. μετά, ύστερα, έπειτα από•

  с полгода по смерти отца μισό χρόνο μετά το θάνατο του πατέρα.

  2. για•

  скучать по отце νοσταλγώ τον πατέρα.

  3. κατά, σύμφωνα προς• (για επιθυμία, συνήθεια κ.τ.τ.)• по них κατ αυτούς.
  εκφρ.
  по мне – κατ εμένα (κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου)•
  по дороге – στο δρόμο, καθ' οδόν.

  Большой русско-греческий словарь > по

См. также в других словарях:

 • добрый день — мое почтение, здравствуй, доброго здоровья, здравствуйте Словарь русских синонимов. добрый день нареч, кол во синонимов: 7 • алло (67) • …   Словарь синонимов

 • добрый день — Разг. Неизм. Формула приветствия при встрече днем. «Добрый день», – приветствовали мы друг друга. Игорь… набрал номер. «Это администратор? Добрый день. Говорит старший инспектор». (А. Адамов.) …   Учебный фразеологический словарь

 • Добрый день, майор Гагарин — «Добрый день, майор Гагарин» (чешск. Dobrý den, majore Gagarine) чешская песня о Юрии Гагарине. Появилась 12 апреля 1961 года. Содержание 1 История песни 2 Оригинальный текст …   Википедия

 • добрый день, товарищи — нареч, кол во синонимов: 5 • всем привет (4) • добрый день (7) • здравствуйте всем …   Словарь синонимов

 • Добрый день (вечер), доброе утро — ДОБРЫЙ, ая, ое; добр, добра, добро, добрШы и добры. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Добрый день! — Разг. Приветствие при встрече днём. БМС 1998, 153 …   Большой словарь русских поговорок

 • добрый день! — Приветствие при встрече днём …   Словарь многих выражений

 • Марьи добрый день — Поспевает красная смородина Тип народно православный …   Википедия

 • ДОБРЫЙ — ДОБРЫЙ, добрая, доброе; добр, добра, добро. 1. Делающий добро другим; благожелательный, отзывчивый, обладающий мягким характером. Добрый человек. Добрая душа. Доброе сердце. 2. Хороший, нравственный. Добрые дела. 3. Дружески близкий, приязненный… …   Толковый словарь Ушакова

 • ДОБРЫЙ — ДОБРЫЙ, ая, ое; добр, добра, добро, добры и добры. 1. Делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества. Добрая душа. Добрые глаза. Он добр ко мне. 2. Несущий благо, добро, благополучие. Добрые вести. Доброе отношение. 3. Хороший …   Толковый словарь Ожегова

 • день — сущ., м., ??? Морфология: (нет) чего? дня, чему? дню, (вижу) что? день, чем? днём, о чём? о дне; мн. что? дни, (нет) чего? дней, чему? дням, (вижу) что? дни, чем? днями, о чём? о днях 1. Днём называется светлое время суток, в отличие от ночи.… …   Толковый словарь Дмитриева


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»