Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

(au+chant+du+-)

 • 1 chant

  nm. qo‘shiq, ashula, o‘lan
  2. doston
  3. parrandalar sayrashi; se lever au chant du coq tongda turmoq, sahar turmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > chant

 • 2 contre-chant

  nm. asosiy ohangni takrorlovchi musiqa, kuy.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > contre-chant

 • 3 plain-chant

  nm. Grigorian qo‘shig‘i (rim katoliklarining diniy marosim qo‘shig‘i).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > plain-chant

 • 4 allégresse

  nf. xursandchilik, shodlik, shod-xurramlik, quvonch; un chant d'allégresse shodlik qo‘shig‘i; un jour d'allégresse quvonchli kun.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > allégresse

 • 5 coq

  nm. xo‘roz; coq de bruyère, des bois qur, karqur (katta o‘rmon qushi); coq d'Inde erkak kurka; au chant du coq xo‘roz qichqirishi bilan saharda; poids coq yengil vazn (boksda 50,80-53,52 kg); être comme un coq en pâte yallo qilib yashamoq.
  nm. kema oshpazi, kok.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > coq

 • 6 cygne

  nm.
  1. oqqush, quv; blanc comme un cygne oppoq, qorday, paxtaday oq; cou de cygne oqqush, nozik, uzun bo‘yin; en col de cygne S (es) simon, shaklidagi, S harfiga o‘xshash; chant du cygne fig. hayotidagi so‘nggi asar, ish
  2. kichkina suzib yurgan muz parchasi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cygne

 • 7 merveilleux

  -euse
  I adj.
  1. ajoyib, g‘aroyib, mo‘jizadek, mo‘jizavor
  2. ajoyib, go‘zal, juda soz; un merveilleux chant ajoyib qo‘shiq
  II nm. g‘ayritabiiy, mo‘jizaviy, favqulodda, mislsiz.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > merveilleux

 • 8 récital

  -als
  nm. yakka ijro etiladigan konsert; récital de piano, de chant, de danse yakka ijro etiladigan pianino, yakkaxon ashula, yakka ijro etiladigan raqs; donner des récitals yakka konsert bermoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > récital

 • 9 reconnaître

  I vt.
  1. tanimoq; je reconnais cet endroit, j'y suis déjà venu men bu joyni taniyman, bu yerga oldin kelganman; le chien reconnaît son maître it egasini taniydi
  2. farqlamoq, payqamoq, tanimoq; reconnaître une plante o‘simlikni farqlamoq; reconnaître une voix ovozni tanimoq; je reconnais bien là sa paresse men uning dangasaligini bilaman; on ne le reconnaît plus uni tanib bo‘ lmay ketibdi; reconnaître qqn.qqch. à -dan, orqali tanimoq, bilib olmoq; reconnaître qqn. à sa démarche, un arbre à ses feuilles biror kishini yurishidan tanimoq, daraxtni barglaridan tanimoq
  II se reconnaître vpr.
  1. o‘zini tanimoq; je ne me reconnais pas du tout sur cette photo bu rasmda men o‘zimni taniyolmayapman; se reconnaître dans qqn. o‘zini o‘xshatmoq
  2. yo‘l topmoq; comment se reconnaître dans ce dédale de ruelles? bu egri-bugri ko‘chachalarda qanday qilib yo‘l topamiz? ne plus s'y reconnaître adashib qolmaylikda!
  3. bir-birini tanimoq; ils ne se sont pas reconnu, après dix ans de séparation o‘n yillik ayriliqdan so‘ng, ular bir-birlarini tanishmadi
  4. tanilmoq, bilinmoq; le rossignol se reconnaît à son chant bulbul sayrashidan taniladi.
  vt.
  1. tan olmoq, iqror bo‘ lmoq, bo‘yniga olmoq; reconnaître ses torts nohaqligini tan olmoq; il reconnaît avoir menti, qu'il a menti u yolg‘on gapirganligiga iqror bo‘ldi
  2. boshliq, xo‘jayin deb tan olmoq; biror narsani tan olmoq; deb hisoblamoq; c'est le chef reconnu de la rébellion bu qo‘zg‘olonchilar tomonidan tan olingan boshliq; reconnaître une qualité à qqn. biror kishida biror xususiyatning borligini tan olmoq
  3. topmoq, ochmoq, isbot qilmoq, aniqlamoq; reconnaître peu à peu les difficultés d'un sujet oz-ozdan masalaning qiyinchiliklarini aniqlamoq
  4. o‘rganib, tekshirib chiqmoq; ko‘zdan kechirmoq; reconnaître le terrain joyni o‘rganib chiqmoq
  5. mil. razvedka qilmoq; reconnaître les positions pozitsiyalarni, dushman joylashgan joylarni razvedka qilmoq
  6. tan olmoq; tanimoq, e'tirof qilmoq; reconnaître un gouvernement biror davlatni tan olmoq; reconnaître un enfant bolani tan olmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > reconnaître

 • 10 répercuter

  I vt. qaytarmoq, aks ettirmoq; les parois de la caverne répercutent le son g‘or devorlari tovushni qaytaradi; chant que l'écho répercute sado aks ettirayotgan ashula
  II se répercuter vpr. aks etmoq, ifodalanmoq, ko‘rinmoq, namoyon bo‘lmoq, o‘z ifodasini topmoq; le coût des transports se répercute sur le pris des marchandises transport bahosi mollarning narxida aks etadi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > répercuter

 • 11 sirène

  nf.
  1. sirena, rusalka (boshi, tanasi ayol va baliq dumli afsonaviy mavjudot); loc. écouter le chant des sirènes ko‘ngli sust ketmoq, so‘ziga uchmoq
  2. zinoga boshlovchi ayol, nozanin, pari, huriliqo.
  nf. sirena (baland ovoz chiqaradigan maxsus asbob), gudok; sirène d'alarme trevoga sirenasi; la sirène d'une usine zavod gudogi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > sirène


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»