Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

yola çıkmak

 • 1 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 2 дорога

  yol,
  yolculuk
  * * *
  ж, врз
  yol; yolculuk

  в доро́ге — yolda

  по доро́ге сюда́ — buraya gelirken

  доро́га к успе́ху — başarının / başarı kazanmanın yolu

  отпра́виться в доро́гу — yola çıkmak

  отдохну́ть с доро́ги — yolun yorgunluğunu almak

  за́втра предстои́т доро́га — yarın yolculuk var

  проводи́ть кого-л. в доро́гу — birini yolcu etmek

  дать доро́гу кому-л.yol vermek

  ••

  пойти́ по плохо́й доро́ге — yolunu sapıtmak

  доро́гу! — destur!, savul(un)!

  идти́ доро́гами побе́д — zaferden zafere koşmak

  туда́ ему́ и доро́га! — oh olsun ona!

  Русско-турецкий словарь > дорога

 • 3 исходить

  I сов., разг.
  ( обойти) karış karış gezmek; dolaşmadık / gezmedik bir yanını bırakmamak
  II
  1) gelmek; çıkmak ( о слухах)

  отку́да исхо́дит опа́сность? — tehlike nereden geliyor / kaynaklanıyor?

  инициати́ва должна́ исходи́ть от вас — inisiyatif sizden gelmeli

  2) ( основываться) hareket etmek, yola çıkmak

  исходи́ть из конкре́тных усло́вий — somut koşullardan hareket etmek

  III несов.; сов. - изойти́, в соч.

  исходи́ть слеза́ми — yaşlara boğulmak

  Русско-турецкий словарь > исходить

 • 4 отправляться

  несов.; сов. - отпра́виться

  отправля́ться в путь — yola çıkmak

  отправля́ться на прогу́лку — gezintiye çıkmak

  2) (о поезде, автобусе и т. п.) kalkmak, hareket etmek
  3) тк. несов. (основываться на чем-л.) hareket etmek
  ••

  отпра́виться на то́т свет — öbür dünyayı boylamak

  Русско-турецкий словарь > отправляться

 • 5 пускаться

  несов.; сов. - пусти́ться

  пуска́ться в путь — yola çıkmak / koyulmak

  он пусти́лся бежа́ть в сто́рону ле́са — ormana doğru bir koşu tutturdu

  пусти́ться в пого́ню за кем-л. birinin takibine çıkmak

  2) (начинать делать что-л.) girişmek

  пуска́ться в подро́бности — ayrıntılara girmek

  пусти́ться спо́рить — tartışmaya girişmek

  пусти́ться в авантю́ру — maceraya atılmak

  Русско-турецкий словарь > пускаться

 • 6 путь

  yol
  * * *
  м, врз

  морско́й путь — deniz yolu

  дыха́тельные пути́ — solunum yolları

  ми́рным путе́м — barışçı yoldan

  пути́ разви́тия наро́дного хозя́йства — ulusal ekonominin gelişme yolları

  путь за́нят — ж.-д. yol meşguldür

  путь к се́рдцу кого-л. birinin kalbine giden yol

  отпра́виться в да́льний путь — uzun bir yola çıkmak

  откры́ть путь в бу́дущее — geleceğin yolunu açmak

  ••

  стра́ны, вста́вшие на путь социали́зма — sosyalizm yolunu tutan ülkeler

  страна́ прошла́ значи́тельный путь в социалисти́ческом строи́тельстве — ülke sosyalist kuruluşta önemli mesafeler almıştır

  со́бранные таки́м путе́м сре́дства — bu yoldan biriken paralar

  пути́ сообще́ния — ulaşım yolları

  путь сле́дования — güzergah

  он на пра́вильном пути́ — doğru yoldadır, tuttuğu yol doğrudur

  мы на пути́ к побе́де — zafer yolundayız

  э́то (ме́сто) мне не по пути́ — orası bana sapa geliyor / düşüyor

  Русско-турецкий словарь > путь

 • 7 сниматься

  несов.; сов. - сня́ться
  1) çıkmak; ayrılmak, soyulmak

  колесо́ сняло́сь с о́си — tekerlek dingilden çıktı

  с помидо́ров ко́жица снима́ется с трудо́м — domates kabuğu zor soyulur

  у меня́ сапо́г не снима́ется — çizme ayağımdan çıkmıyor

  снима́ться с я́коря — demir almak / alıp gitmek

  на́ша гру́ппа снима́ется за́втра — разг. bizim grup yarın yola çıkıyor

  с авиано́сца сня́лся истреби́тель — uçak gemisinden bir av uçağı kalktı

  4) resim çektirmek / çıkartmak

  снима́ться в кино́ — filim çevirmek, filimde rol almak

  у како́го фото́графа ты снима́лся? — resmini hangi fotoğrafçıya çıkarttın?

  ••

  снима́ться с учёта — (kendi) kaydını sildirmek

  Русско-турецкий словарь > сниматься

 • 8 вставать

  ayağa kalkmak; doğmak; sığmak,
  girmek; ortaya çıkmak; durmak (faaliyet/saat)
  * * *
  несов.; сов. - встава́ть
  1) врз (ayağa) kalkmak; çıkmak (на стул и т. п.)

  встава́ть на ковёр — halıya basmak

  2) (о солнце, луне) doğmak
  3) ( умещаться) sığmak, girmek
  4) в соч.

  встава́ть на защи́ту ро́дины / оте́чества — vatan savunmasına koşmak

  5) перен. ( возникать) (ortaya) çıkmak (о вопросе, препятствии и т. п.)

  встава́ть перед глаза́ми — gözlerinin önüne gelmek

  6) разг. durmak

  часы́ вста́ли — saat durdu

  заво́д встал — fabrika faaliyetini durdurdu

  ••

  встава́ть на путь социали́зма — sosyalizm yoluna girmek

  встава́ть на путь обма́на — hile yoluna gitmek

  встава́ть на оши́бочный путь — yanlış bir yola gitmek

  они́ вста́ли на путь злоупотребле́ний — onlar suiistimal yolunu tuttu

  встава́ть на сто́рону кого-л. — birinin tarafını tutmak; birinde yana çıkmak

  лежа́ть не встава́я (о больном)yataklara döşenmek

  Русско-турецкий словарь > вставать

 • 9 трогаться

  несов.; сов. - тро́нуться

  по́езд тро́нулся — tren kalktı / hareket etti

  тро́гаться в путь — yola koyulmak / çıkmak

  на реке́ тро́нулся лёд — nehrin buzları çözülüp harekete geldi

  Русско-турецкий словарь > трогаться

 • 10 арена

  arena
  * * *
  ж

  циркова́я аре́на — sirk pisti / arenası

  2) перен. sahne, alan, arena

  вы́йти на истори́ческую аре́ну — tarih sahnesine çıkmak

  Русско-турецкий словарь > арена

 • 11 барыш

  kâr,
  kazanç
  * * *
  м, разг.

  оказа́ться в бары́ше́ — kârlı çıkmak

  Русско-турецкий словарь > барыш

 • 12 берег

  sahil
  * * *
  м
  kıyı; sahil; kenar; yaka

  бе́рег мо́ря — deniz kıyısı / sahili

  отдыха́ть на бе́регу́ мо́ря — deniz sahilinde dinlenmek

  противополо́жный бе́рег — karşı yaka

  вы́йти из бе́рего́в (о реке)taşmak

  сойти́ на́ бе́рег — kıyıya çıkmak / inmek; karaya ayak basmak

  Русско-турецкий словарь > берег

 • 13 браться

  tutmak; girişmek,
  koyulmak
  * * *
  несов.; сов. - взя́ться

  бра́ться за́ руки — el (ele) tutuşmak

  2) başlamak; sarılmak

  бра́ться за вёсла — (kürek) çekmeye başlamak

  бра́ться за ору́жие — silaha sarılmak

  за кни́гу он да́же не бра́лся — kitaba el sürmedi bile

  он тут же взя́лся за перо́ — derhal kaleme sarıldı / eline kalem aldı

  3) girişmek, koyulmak

  бра́ться за рабо́ту — işe koyulmak / girişmek

  за каку́ю бы рабо́ту он ни бра́лся,... — hangi işe el attıysa,...

  тебе́ на́до как сле́дует взя́ться за хи́мию — kimyaya kuvvet vermen gerek

  и отку́да таки́е де́ньги беру́тся? — nereden çıkmaktadır bunca para?

  отку́да у него́ уму́ взя́ться?! — onda akıl ne gezer?!

  ••

  бра́ться за ум — aklını başına toplamak

  не беру́сь утвержда́ть, что... —... iddia edemem

  Русско-турецкий словарь > браться

 • 14 быть в выигрыше

  2) ( извлечь выгоду) kazançlı / kârlı çıkmak

  Русско-турецкий словарь > быть в выигрыше

 • 15 вахта

  vardiya
  * * *
  ж
  1) мор. vardiya

  стать на ва́хту — vardiyaya girmek

  ко́нчить ва́хту — vardiyadan çıkmak

  2) перен. ( самоотверженная работа) özveri ile çalışma

  стать на уда́рную ва́хту в честь чего-л. — bir şey dolayısıyla / şerefine özel bir şevk ve gayretle çalışmaya başlamak

  Русско-турецкий словарь > вахта

 • 16 вбегать

  koşarak içeri girmek
  * * *
  несов.; сов. - вбежа́ть

  вбежа́ть по ле́стнице — merdiveni koşarak çıkmak

  Русско-турецкий словарь > вбегать

 • 17 вверх

  yukarı,
  yukarıya
  * * *
  yukarı, yukarıya

  посмотре́ть вверх — yukarıya bakmak

  идти́ вверх по ле́стнице — merdiveni çıkmak

  вверх по тече́нию — akış yukarı

  висе́ть вверх нога́ми — baş aşağı asılı durmak

  переверну́ться вверх дном (о лодке и т. п.)alabora olmak

  ••

  переверну́ть вверх дном / нога́ми — altını üstüne getirmek, altüst etmek

  все дела́ пошли́ вверх дном — tüm işler ters pers gidiyor

  Русско-турецкий словарь > вверх

 • 18 вести

  getirmek,
  götürmek; sürmek (araba),
  yönetmek (araba/uçak); gezdirmek; döşemek; gitmek (yol),
  çıkmak (yol); yol açmak,
  neden olmak; önde olmak; yönetmek; yürütmek,
  sürdürmek
  * * *
  1) getirmek; götürmek

  вести́ дете́й на прогулку — çocukları gezmeye götürmek

  он ведёт сюда́ пять челове́к — ardına beş kişi takmış geliyor

  куда́ ты нас ведёшь? — bizi nereye götürüyorsun?

  вести́ ма́ссы за собо́й — yığınları peşinden sürüklemek

  вести́ к побе́де — zafere götürmek

  вести́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşturmak

  2) sürmek; yönetmek

  вести́ маши́ну — arabayı sürmek / yönetmek

  вести́ самолёт — uçağı yönetmek

  вести́ утюго́м по тка́ни — ütüyü kumaşın üstünde gezdirmek

  вести́ желе́зную дорогу — demiryolu döşemek

  5) gitmek; açılmak

  доро́га ведёт в лес — yol ormana gider / ulaştırır

  у́лица ведёт к мо́рю — sokak denize çıkar

  следы́ вели́ в лес — izin yönü ormanın içine gidiyordu

  следы́ вели́ в... — перен. izler...a uzanıyordu

  6) перен. yol açmak, neden olmak; vardırmak

  вести́ к во́йнам — savaşlara yol açmak

  вести́ к непра́вильным вы́водам — sakat sonuçlara götürmek / neden olmak

  7) önde olmak; önde götürmek

  вести́ го́нку — спорт. yarışı önde götürmek

  "Дина́мо" ведёт со счётом 2-0 — Dinamo 2-0 öndedir

  8) перен. yönetmek

  вести́ семина́р — semineri yönetmek

  вести́ уро́ки хи́мии — kimya dersleri vermek

  продолжа́ть вести́ уро́к — dersini sürdürmek

  вести́ собра́ние — toplantıya başkanlık etmek

  вести́ програ́мму (на телевидении)programı sunmak

  вести́ переда́чи на (радио)yayın yapmak

  9) yürütmek; sürdürmek; yapmak

  вести́ борьбу́ — savaşım / mücadele yürütmek / yapmak

  вести́ войну́ — savaşı sürdürmek

  вести́ перегово́ры — görüşmeler yapmak

  вести́ перепи́ску — yazışmak

  вести́ ого́нь — ateş etmek

  вести́ приготовле́ния к чему-л.bir şeye hazırlıklar yapmak

  вести́ повседне́вную рабо́ту с ма́ссами — yığınlar arasında günlük çalışma yapmak / yürütmek

  10) (протокол, дневник и т. п.) tutmak
  ••

  вести́ мяч спорт.top sürmek

  вести́ жизнь, вести́ о́браз жи́зни — bir hayat sürmek

  я к э́тому и веду́ (речь) — sözü oraya götürüyorum zaten

  вести́ себя́ как... —... gibi davranmak

  он вёл себя́ как шко́льник — okul öğrencisi gibi davrandı

  Русско-турецкий словарь > вести

 • 19 взбегать

  несов.; сов. - взбежа́ть

  взбега́ть по ле́стнице — merdiveni koşa koşa çıkmak

  Русско-турецкий словарь > взбегать

 • 20 взбивать

  kabartmak; çırpmak
  * * *
  2) çıkmak, çırpıp köpürtmek; dövüp köpürtmek

  взбить сли́вки — kremayı çırpıp köpürtmek

  Русско-турецкий словарь > взбивать

См. также в других словарях:

 • yola çıkmak — 1) araca binmek üzere yol üstünde durmak 2) bir yere varmak için bulunduğu yerden ayrılarak yolculuğa başlamak, harekete geçmek Yola öğle yemeğinden sonra çıktık. S. Kocagöz 3) herhangi bir şeyi esas alarak, oradan başlayarak Bir roman konusundan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yola (veya yollara) düşmek — yola çıkmak, yol almaya başlamak Yâre gidecek günümdür / Düşem yollara yollara. Erzurumlu Emrah …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yola düzülmek — gidilecek yere doğru yola çıkmak Rüzgâr, karanlığı karıştırır gibi garip bir ahenk içinde eserken biz de yolumuza koyulduk. H. E. Adıvar Eh, dedik, elbette orada bir çaresini bulurlar ve yola düzüldük. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yola revan olmak — esk. yola çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çıkmak — den, ar 1) İçeriden dışarıya varmak, gitmek Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık. F. R. Atay 2) nsz Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı. Atatürk 3) nsz Bir meslek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yola gitmek — yolculuğa çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • revan olmak — yola çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yelken açmak — yola çıkmak için hareket etmek Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır. S. Birsel …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yelken basmak — yola çıkmak, hareket etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yol — is. 1) Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik 2) Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı. Ç. Altan 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hareket etmek — 1) yola gitmek, yola çıkmak Ne vakit hareket edeceğiz, Kenan? Yarın mı? Ö. Seyfettin 2) vücudu oynatmak, kıpırdatmak veya kımıldamak, devinmek 3) davranmak İnsan bu kadar ölçülü hareket eder mi, edemez mi?. H. E. Adıvar 4) fiz. devinmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»