Перевод: с испанского на болгарский

yo+la+distinguiría+entre+mil

 • 1 entre

  prep между 1) място, пространство; 2) взаимодействие между елементи; entre cuatro hombres, se comieron un cordero четиримата мъже изядоха едно агне; 3) за времетраене: tanto (entretanto) междувременно; entre lobo y can прен. ни риба, ни рак; 4) неопределеност, преход от едно към друго; 5) част от група; в състава на; 6) свързано с друг предлог: hablando para entre los dos между нас казано; 7) вътре, в себе си; tal pensaba yo entre mí така си мислех аз ( вътрешно).

  Diccionario español-búlgaro > entre

 • 2 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 3 algodón

  m памук (растение и влакно); estar criado entre algodónes прен., разг. отгледан с големи грижи и внимание; algodón bruto необработен памук; algodón de vidrio стъклена вата.

  Diccionario español-búlgaro > algodón

 • 4 año

  m 1) година; año bisiesto високосна година; año corriente текуща година; año fiscal бюджетна година; año escolar (académico) учебна година; año Nuevo Нова година; 2) pl рожден ден; entre año през годината; año de la nana (de la pera, de maricastaña) разг. отдавна; entrado en años зрял, възрастен; perder año разг. повтарям, губя годината (за студент); quitarse años разг. скривам от годините си; estar a años luz прен. на светлинни години съм от нещо, някого; no hay quince años feos разг. младостта винаги е красива, няма грозна младост.

  Diccionario español-búlgaro > año

 • 5 barrote

  m желязна къса греда; entre barrotes adv разг. зад решетките.

  Diccionario español-búlgaro > barrote

 • 6 bastidor

  m 1) рамка; 2) прозоречна рамка; 3) гергеф; 4) техн. шаси; 5) театр. кулиси; entre bastidores adv разг. резервирано; предпазливо, задкулисно.

  Diccionario español-búlgaro > bastidor

 • 7 bobo,

  a 1. adj 1) глупав, простоват (човек); 2) глупав, нелеп (за постъпка); 2. m глупак; bobo, de capirote (de Coria) пословичен персонаж, символ на глупостта; entre bobo,s anda el juego ирон. пред мен това не минава.

  Diccionario español-búlgaro > bobo,

 • 8 ceja

  f 1) вежда; 2) прен. връх или гребен на планина; 3) прен. облак над планина; 4) прен. издатина, изпъкналост; 5) Куб. пътека ( горска), тесен горски път; arquear las cejas прен. повдигам вежди; quemarse las cejas прен., разг. уча много; tener entre ceja y ceja прен., разг. съсредоточавам се (в мисъл, цел); hasta las cejas loc adv разг. докрай; до гуша.

  Diccionario español-búlgaro > ceja

 • 9 comillas

  f pl кавички; poner entre comillas поставям в кавички.

  Diccionario español-búlgaro > comillas

 • 10 cruz

  f 1) кръст; en cruz накръст; на кръст; Cruz Roja Internacional Международен Червен кръст; 2) кръстен знак, поставен пред име, което означава, че човекът е мъртъв; 3) разпятие; 4) кръст (орден); 5) анат. кръст (на животно); 6) разклонение (на дърво); 7) прен. кръст, тежест, товар, тежко изпитание, участ; 8) тур€ (обратната страна на монета); cruz gamada пречупен кръст; cruz del matrimonio прен., разг. брачни задължения; cruz y raya прен. слагам кръст на нещо; край!; entre la cruz y el agua bendita прен. в голяма опасност; quedarse uno en cruz y en cuadro прен. обеднявам, оставам без нищо; hacerse uno cruces прен., разг. кръстя се (като учудване, изумление); hacer la señal de la (santa) cruz кръстя се.

  Diccionario español-búlgaro > cruz

 • 11 diente

  m 1) зъб; diente de leche млечен зъб; diente incisivo преден зъб; diente canino кучешки зъб; diente molar кътник; 2) зъбец; 3) зъбер; 4) висок стръмен връх (в алпинизма); 5) скилидка (чесън); diente de león глухарче, радика; a regaña dientes с отвращение, с неприязън; crujirle a uno los dientes скърцам със зъби (от яд, нетърпение); armado hasta los dientes разг. въоръжен до зъби; dar diente con diente разг. тракат ми зъбите, от студ (страх); hablar (decir) una cosa entre dientes говоря през зъби, процеждам през зъби.

  Diccionario español-búlgaro > diente

 • 12 espada

  1. f 1) меч; 2) воен. шпага; 3) пика (цвят на карти); 4) риба-меч; 2. m тореадор, въоръжен с шпага; entre la espada y la pared adv разг. в опасна ситуация; quedarse a espadas прен., разг. проигравам всичко, губя всичко; sacar la espada por заставам в защита на...; ser buena espada прен. умел съм в литературни диспути; tirar uno de la espada измъквам сабята.

  Diccionario español-búlgaro > espada

 • 13 fuego

  m 1) огън; 2) пожар; 3) сигнален огън; 4) огън, стрелба; 5) огън, висока температура (на болен); 6) прен. дом, огнище; 7) прен. разпаленост, буйност, живост; 8) прен. огън, страст; 9) pl фойерверки; fuego fatuo блуждаещ огън, синкаво припламване над гниещи животински и растителни отпадъци; fuego graneado воен. огнен дъжд; fuego infernal адски камък; fuegos artificiales фойерверки; a fuego lento (manso) прен. на бавен огън; Ўalto el fuego! воен. спри стрелбата! apagar el fuego con aceite прен. наливам масло в огъня; atizar el fuego прен. подклаждам огъня; dar fuego прен. подавам огън (със запалка, кибрит); echar uno fuego por los ojos прен. очите му мятат огън и жупел; entre dos fuegos прен. между два огъня, две опасности; estar hecho un fuego прен. горя от гняв, страст и др.; Ўfuego! а) воен. огън! стрелба! б) възглас при пожар; huir del fuego y dar en las brasas прен., разг. от трън, та на глог; jugar con fuego прен. играя си с огъня; levantar fuego прен. разпалвам спор, дискусия; meter fuego прен. подклаждам, съживявам; pegar fuego запалвам; poner a fuego y sangre опустошавам неприятелска страна, превръщам я в руини; tocar a fuego бия камбаната за пожар; a sangre y fuego с огън и меч; por el humo se sabe dónde està el fuego няма дим без огън.

  Diccionario español-búlgaro > fuego

 • 14 gallo

  m 1) петел; 2) гребен на покрив; 3) разг. фалшива нота (при пеене); 4) прен., разг. плюнка, храчка; 5) прен., разг. лице, което иска във всичко да командва; 6) прен. силен, смел мъж; 7) агресивен, нападателен мъж, перко; bajar el gallo прен., разг. натривам носа някому, смачквам му фасона; engreído como gallo de cortijo прен., разг. надут като петел; otro gallo me (te, le, nos, os, les) cantara прен., разг. друга щеше да бъде съдбата ми (ти, му, ни, ви, им); tener mucho gallo прен., разг. наперен, надут, суетен; демонстрирам власт и авторитет; alzar el gallo прен. перча се; ser muy gallo Амер. много съм смел, храбър; en menos que canta un gallo прен. за един миг; al primer gallo в полунощ; entre gallos y media noche в неподходящ час, в неуместно време; andar de gallo прен., разг. веселя се цяла нощ.

  Diccionario español-búlgaro > gallo

 • 15 hechura

  f 1) изготвяне, правене, създаване; направа; 2) състав, структура; 3) кроене, фасон (на дреха); 4) външен вид; форма; 5) създание, творение; дело; 6) прен. креатура, протеже; 7) pl заплащане за извършена работа; 8) фигура, изработена от дърво, глина и др.; 9) pl бикоб. външен изглед на бика и тореадора; no tener hechura невъзможно е; no se pierde màs que la hechura не е голяма загуба; entre sastres no se pagan hechuras услуга за услуга.

  Diccionario español-búlgaro > hechura

 • 16 lobo1

  m 1) вълк; lobo1 de mar прен. морски вълк, стар моряк; lobo1 marino зоол. тюлен; lobo1 cerval (cervario) зоол. рис; 2) зоол. вид пъстърва; 3) дебела желязна кука, използвана от защитниците на обсадено място; pillar (coger) uno un lobo1 прен., разг. напивам се; tener el lobo1 por las orejas прен. страшно объркан съм; lobo1s de una camada прен., разг. от една и съща глутница, от един дол дренки; entre lobo1s no hay mordiscos гарван гарвану око не вади.

  Diccionario español-búlgaro > lobo1

 • 17 luz

  f 1) светлина; media luz полусветлина, здрач, дрезгавина; 2) прен. ден, дневна светлина; a las primeras luces на разсъмване, призори; entre dos luces а) по здрач; б) на разсъмване; в) разг. полупиян; 3) прен. светлина, просвета; 4) източник на светлина; 5) арх. отвор в стена (на прозорец); 6) pl знания, култура; просвещение; El Siglo de las Luces векът на Просвещението; 7) радиомагнитно излъчване; 8) прен. интелигентност; 9) прен. модел, ръководна светлина; 10) прен., разг. пари; 11) мор. фар; 12) жив. точка, от която се осветява картината; 13) М. нощна фиеста; luz artificial (eléctrica) електрическо, изкуствено осветление; luz de la razón прен. разумност; luz mala Арж., Ур. блуждаещ огън върху гробовете; a la luz de algo в светлината на; имайки предвид (новина, факт и др.); a toda(s) luz(s) прен. а) навсякъде; по всякакъв начин; б) очевидно, несъмнено; dar luz verde прен. давам зелена светлина, разрешавам; echar luz а) светя; б) прен. хвърлям светлина върху нещо (проблем, факт); rayar la luz de la razón прен. проблясва разум; започвам да разбирам; persona de pocas luces прен. ограничен човек; sacar a (la) luz прен. изваждам на бял свят; ver la luz виждам бял свят; раждам се; a buena luz прен. разумно, внимателно; de pocas luces а) ограничен човек; б) слабограмотен човек; luz de Bengala бенгалски огън; dar a luz раждам; dar a la luz пускам на светлина; salir a la luz а) излизам от печат (книга); б) прен. излизам наяве; a dos luces двусмислено; traje de luces параден костюм на тореадор.

  Diccionario español-búlgaro > luz

 • 18 línea

  f 1) линия, черта; línea curva крива линия; línea recta права линия; línea quebrada начупена линия; línea horizontal хоризонтална линия; línea paralela геом. успоредна линия; línea perpendicular геом. перпендикулярна линия; línea vertical вертикална линия; 2) линия, направление; línea del viento мор. направление на вятъра; línea de flotación мор. ватерлиния; 3) ред, редица; 4) ред (на писмо, книга); тегел; 5) път, линия; línea aérea а) въздушна линия; б) лифт; línea férrea железопътна линия; línea de circunvalación околовръстна линия; 6) линия (мярка за дължина); 7) екватор; 8) родствена линия; 9) прен. край, граница; 10) фронт, бойна линия; 11) рисунка; 12) прен. хармонична, слаба и стройна фигура; conservar la línea запазвам си фигурата; 13) прен. ориентация, тенденция; la línea de la moda модната линия; 14) прен. поведение, държание; път, който се следва; 15) кабел, електрическа линия; 16) доза наркотик на прах; línea delantera спорт. предна линия (във футбола); línea media спорт. средна линия (във футбола); línea telefónica телефонна линия; de (en) primera línea от най-висока категория и важност; измежду най-добрите; echar líneas прен. чертая план, вземам мерки за постигане на нещо; en su línea измежду подобните си; en toda la línea прен. напълно, изцяло (с гл. triunfar, vencer, ganar, derrotar); leer entre líneas прен. чета между редовете.

  Diccionario español-búlgaro > línea

 • 19 mano1

  1. f 1) ръка; mano1 derecha (diestra) дясна ръка; mano1 izquierda (siniestra, zoca, zurda) лява ръка; a mano1 на ръка, ръчно; mano1 a mano1 а) ръка за ръка; б) един на един; 2) преден крак на животно; 3) хобот на слон; 4) чукало (на хаван); 5) прен. ловкост, умение; 6) покровителство; 7) сила, власт, авторитет; 8) слой (боя и др.); 9) снопче хартия; 10) партия, ръка (в игра); 11) мъмрене, забележка; 12) страна, направление (на улично движение и др.); 13) Амер. авантюра, риск; 14) прен. много полезен човек, сътрудник; 15) лов. всяка от обиколките при търсене на плячката; 16) прен. брой на лицата, събрани заедно с някаква цел; 17) прен. средство за постигане на нещо; 18) прен. лице, което върши нещо (по-често pl); en buenas mano1s està el niño детето е в добри ръце; 19) Амер. чепка банани; 20) Ч. четири еднакви предмета (в Еквадор те са 6; в останалите страни на Лат. Америка броят се мени); 21) спорт. докосване на топката с ръка от футболист; 22) муз. нотна стълбица; mano1 blanda прен. липса на строгост в управлението, властта; mano1 de gato прен., разг. а) мекота, нежност на кожата; б) прен. поправка, направена от човек, по-умел от автора; в) пухче, четчица за пудра; mano1 de hierro, mano1 dura прен. желязна, твърда ръка; mano1 derecha прен. много полезен човек, дясна ръка на някого; a dos mano1s прен., разг. от все сърце; a la mano1 а) много лесно нещо; б) подръка; a mano1 abierta прен. свободно; caerse una cosa de las mano1s прен., разг. омръзнало ми е нещо, дотяга ми; cambiar de mano1s прен. минавам в чужди ръце; corto de mano1s прен. невежа, неекспедитивен в работата си; darse a mano1s прен. предавам се в ръцете; de la mano1 y pluma прен. автограф; deshacerse una cosa entre las mano1s прен. изтича през пръстите; echar mano1 a la bolsa вадя пари; estrechar a uno la mano1 ръкувам се, стискам ръка някому; frotarse uno las mano1s прен., разг. потривам доволно (злобно) ръце; lavarse uno las mano1s прен. снемам вината от себе си, измивам си ръцете; listo de mano1s прен., разг. умел джебчия; mano1s blancas no ofenden proverb женските обиди не накърняват мъжкото достойнство; menear uno las mano1s прен., разг. а) водя борба, карам се с някого; б) работя бързо и лесно, ръцете ми хвърчат; pasar la mano1 por el cerro (el lomo) прен., разг. хваля, лаская; señalado de la mano1 de Dios разг. белязан (с дефект) от Господа; si a mano1 viene може би, вероятно, случайно; tener mano1 en una cosa разг. имам пръст в нещо; untar la(s) mano1(s) a uno разг. давам подкуп; debajo de la mano1; por debajo de la mano1 скришом, крадешком; mano1 de obra а) работна ръка, работна сила; б) ново (за покупка); de segunda mano1 а) от втора ръка; б) употребяван; tener mano1 ръководя, управлявам; dar de mano1 прен. а) прекратявам работа; б) изоставям някого; dar de mano1s падам ничком; estar mano1 sobre mano1 бездействам, безделнича; sentar la mano1 прен. отнасям се сурово, бия; con mano1 pesada строго, жестоко; con franca (larga) mano1 с щедра ръка; dejar de la mano1 прен. оставям, зарязвам нещо; llegar a la mano1s прен. пада ми в ръчичките; карам се, бия се с някого; traer entre mano1s занимавам се с нещо; untar la mano1 разг. давам подкуп; 2. m карт. ръка, право на пръв ход.

  Diccionario español-búlgaro > mano1

 • 20 matar

  1. tr 1) убивам, умъртвявам; 2) гася (огън, вар); 3) прен. разорявам, унищожавам; 4) прен. уморявам, дотягам; 5) жив. смекчавам тон; 6) карт. бия, убивам (чужда карта); 7) шахм. давам мат; 8) правя матов; 9) слагам пощенски щемпел върху залепените марки; 10) намалявам скоростта; силата на нещо; 11) прен., разг. утолявам глад, жажда и т. н.; 12) прен. отчайвам, изненадвам; 13) прен. причинявам неудобство; este niño me mata con tantas preguntas това дете ме убива с толкова въпроси; 14) прен. насилвам, притискам, потискам; matar el tiempo прен. убивам времето; estar a matar con alguien прен. във вражда съм с някого; màtalas callando прен. ловък човек; 2. intr извършвам клане на свине; 3. prnl 1) изпълнявам непосилна работа; 2) мъча себе си, самоубивам се, опечалявам се; 3) претрепвам се от работа; entre todos la matamos прен., разг. присмял се хърбел на щърбел; matarse por una cosa прен. умирам за нещо, мило и драго давам; Ўque me maten si...! разг. да ме убият ( Господ да ме убие), ако не е истина!

  Diccionario español-búlgaro > matar

См. также в других словарях:

 • Guerra de Afganistán (2001-presente) — Para otros usos de este término, véase Guerra de Afganistán (desambiguación). Guerra de Afganistán (2001 presente) Parte de Guerra Civil Afgana y Guerra contra el terrorismo …   Wikipedia Español

 • Historia de las Fuerzas Armadas de México — En este artículo sobre historia y guerra se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Requiere una revisión ortográfica y gramatical. Por favor …   Wikipedia Español

 • La Otra Campaña — es el nombre de una iniciativa política independiente y partidaria de la participación popular impulsada por el EZLN y el movimiento zapatista. Desde el punto de vista del EZLN, La Otra Campaña busca escuchar al pueblo mexicano, a los organizados …   Wikipedia Español

 • Café (todos) — Wikipedia:Café (todos) Saltar a navegación, búsqueda Atajos WP:C …   Wikipedia Español

 • Ernesto Guevara — Ernesto Che Guevara Ernesto Guevara (imagen tomada por Alberto Korda el 5 de marzo de 1960) …   Wikipedia Español

 • Guillermo I de Inglaterra — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor …   Wikipedia Español

 • Rafael Maroto — Saltar a navegación, búsqueda Rafael Maroto con su nieta Margarita Borgoño, cuadro de Ra …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto Internacional Dubai World Central — IATA: JXB   OACI: Desconocido Sumario Tipo Público …   Wikipedia Español

 • Chueta — Chuetas Barrio del Segell, zona de asentamiento tradicional de los chuetas y antiguo call menor …   Wikipedia Español

 • Historia y teoría de la Arqueología — Excavación arqueológica. El nacimiento de la Arqueología es anterior al de la disciplina prehistórica, cuando los primeros exploradores del pasado se consagraron al estudio de los grandes monumentos de la Antigüedad clásica, el antiguo Egipto y… …   Wikipedia Español

 • Antonio López de Santa Anna — Para otros usos de este término, véase Antonio López (desambiguación). Para otros usos de este término, véase Santa Anna (desambiguación). Antonio López de Santa Anna General Santa Anna, óleo sobre tela en exposición en el Museo de la Ciudad de… …   Wikipedia Español