Перевод: с русского на персидский

withdraw motion

 • 1 снимать (I) > снять (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  4. free
  (adv. & adj. & vt.) آزاد، مستقل، میدانی، مطلق، اختیاری، مختار، مجانی، رایگان، سخاوتمندانه، روا، مجاز، منفصل، رها، به طور مجانی، آزاد کردن، ترخیص کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  7. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بیاد آوردن، فراخواندن، معزول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) روانه کردن، مرخص کردن، معاف کردن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > снимать (I) > снять (I) I

 • 2 вывод

  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی
  ............................................................
  (n.) برداشت، رفع، عزل، ازاله
  ............................................................
  (n.) پایان، فرجام، اختتام، انجام، نتیجه، استنتاج
  ............................................................
  (n.) استنتاج، استنباط
  ............................................................
  {rear ـ(v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال}
  { rearm: ـ(vt. & vi.) تجدید تسلیحات کردن، دوباره مسلح شدن یا کردن}
  ............................................................
  (n.) پرورش، تولید مثل، تعلیم و تربیت
  ............................................................
  سایه زنی، هاشور زنی
  ............................................................
  (n.) براندازی، نابودی، دفع آفات
  ............................................................
  (n.) دررو، فروشگاه، پریز، روزنه، مجرای خروج، بازار فروش، مخرج

  Русско-персидский словарь > вывод

 • 3 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 4 выход

  ............................................................
  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی
  ............................................................
  (n.) مدخل، درون رفت، ورودیه، اجازه ورود، حق ورود، دروازهء دخول، ورود، بار، درب مدخل، آغاز
  (vt.) مدهوش کردن، در بیهوشی یاغش انداختن، (مج) از خود بی خود کردن، زیاد شیفته کردن
  ............................................................
  4. exit
  (vi. & n.) دررو، مخرج، خارج شدن، خروج، برون رفت، خروج بازیگر از صحنهء نمایش
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) دررو، فروشگاه، پریز، روزنه، مجرای خروج، بازار فروش، مخرج
  ............................................................
  (n.) نشر، انتشار، طبع و نشر، اشاعه، نشریه
  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (n.) ظهور، پیدایش، ظاهر، نمایش، نمود، سیما، منظر
  ............................................................
  10. yield
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن
  ............................................................
  11. output
  (past: output, outputted ; past participle: output, outputted
  (n.) خروجی، برونداد، محصول، تولید، بازده
  ............................................................
  (v.) سر بیرون کردن، رخ دادن، نمودار شدن، برون زد

  Русско-персидский словарь > выход

 • 5 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 6 движение

  ............................................................
  (vt. & n.) جنبش، تکان، حرکت، جنب و جوش، پیشنهاد، پیشنهاد کردن، طرح دادن، اشاره کردن
  ............................................................
  (n.) جنبش، تکان، حرکت، تغییر مکان، گردش، (مو.) وزن، ضرب، نهضت
  ............................................................
  (adj. & n.) کارکن، طرزکار، دایر، کار کننده، مشغول کار، کارگر
  ............................................................
  درحال کار، دایر
  ............................................................
  ............................................................
  (traffick=)
  (v.) عبور و مرور، آمد و شد، شد و آمد، رفت و آمد، عبو و مرور وسایط نقلیه، داد و ستد، ارتباط، کسب کالا، مخابره، آمد و شد کردن، تردد کردن
  ............................................................
  آینده، آمدن، ظهور
  ............................................................
  (adj.) رفتن، پیشرفت، وضع زمین، مسیر، جریان، وضع جاده، زمین جاده، (معماری) پهنای پله، گام، (م.ل.) عزیمت، مشی زندگی، رایج، عازم، جاری، معمول، موجود
  ............................................................
  (n.) تپش، محرک آنی، بر انگیزش، انگیزه ناگهانی، تکان دادن، بر انگیختن، انگیزه دادن به

  Русско-персидский словарь > движение

 • 7 дёрнуться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дёрнуться (I) (св)

 • 8 замыкаться (I) > замкнуться (I)

  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن

  Русско-персидский словарь > замыкаться (I) > замкнуться (I)

 • 9 изъятие

  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی
  ............................................................
  (n.) مصادره یا ضبط
  ............................................................
  (n.) استثنا، استثناء، اعتراض، رد

  Русско-персидский словарь > изъятие

 • 10 изымать (I) > изъять (I)

  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  (vt.) ضبط کردن، توقیف کردن، مصادره کردن

  Русско-персидский словарь > изымать (I) > изъять (I)

 • 11 качка

  مونث motion
  (vt. & n.) جنبش، تکان، حرکت، جنب و جوش، پیشنهاد، پیشنهاد کردن، طرح دادن، اشاره کردن

  Русско-персидский словарь > качка

 • 12 киноаппаратура

  مونث motion-picture equipment

  Русско-персидский словарь > киноаппаратура

 • 13 кинокамера

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) دوربین یا جعبه عکاسی

  Русско-персидский словарь > кинокамера

 • 14 наклон

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) شیب، سرازیری، شیب دار، زمین سراشیب، سربالایی، کجی، انحراف، سراشیب کردن، سرازیر شدن
  ............................................................
  (n.) سرازیری، شیب
  ............................................................
  (v.) قیر، پرتاب، ضربت با چوگان، نصب، استقرار، اوج پرواز، اوج، سرازیری، جای شیب، پلکان، دانگ صدا، زیروبمی صدا، استوار کردن، خیمه زدن، برپا کردن، نصب کردن، (دربیسبال) توپ را به طرف چوگان زن پرتاب کردن، توپ را زدن، گام، درجه، پرتاب کردن
  ............................................................
  6. bend
  (past: bent ; past participle: bent
  (vt. & n.) خمیدن، خمش، زانویه، خمیدگی، شرایط خمیدگی، زانویی، گیره، خم کردن، کج کردن، منحرف کردن، تعظیم کردن، دولا کردن، کوشش کردن، بذل مساعی کردن

  Русско-персидский словарь > наклон

 • 15 омертвить (II) (св)

  ............................................................
  (vt.) خرف کردن، بی حس و بی روح کردن، بی جان شدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > омертвить (II) (св)

 • 16 отвод

  ............................................................
  (vt. & n.) تفریح، سرگرمی، عمل پی گم کردن، انحراف از جهتی
  ............................................................
  (n.) پخش، تقسیم، تخصیص، سرنوشت، تقدیر، سهم، جیره، تسهیم
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) اهداء، بخشش، عطا، امتیاز، اجازه واگذاری رسمی، کمک هزینه تحصیلی، دادن، بخشیدن، اعطا کردن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن، موافقت کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) به مبارزه طلبیدن، رقابت کردن، سرپیچی کردن، سرتافتن، متهم کردن، طلب حق، گردن کشی، دعوت بجنگ
  ............................................................
  (n.) رد، مردود سازی، وازنی، ردی، عدم پذیرش
  ............................................................
  (n.) ایراد، اعتراض، مخالفت، استدلال مخالف
  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی
  ............................................................
  ............................................................
  9. tap
  (v.) شیر آب، ضربت آهسته، ضربات آهسته و پیوسته زدن، شیر آب زدن به، از شیر آب جاری کردن، بهره برداری کردن از، سوراخ چیزی را بند آوردن
  ............................................................
  {tapp [ tappa:
  (tapa=)
  پارچه ساخته شده از پوست درخت توت (Mulberry)]}
  {!! tappet: جلو آمدگی یا اهرمی که به وسیله چیز دیگری به حرکت آید}

  Русско-персидский словарь > отвод

 • 17 отзыв I

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بیاد آوردن، فراخواندن، معزول کردن
  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی

  Русско-персидский словарь > отзыв I

 • 18 отлив

  ............................................................
  1. ebb
  (vt. & n.) جزر، فروکش، فرونشینی، (مج.) زوال، فروکش کردن، افول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رنگ کم، رنگ جزیی، سایه رنگ، کمی رنگ زدن

  Русско-персидский словарь > отлив

 • 19 отход

  ............................................................
  (n.) حرکت، عزیمت، کوچ، مرگ، انحراف
  ............................................................
  (pl. & n.) کشتیرانی، پارچه بادبانی، سفر دریایی
  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی

  Русско-персидский словарь > отход

 • 20 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

См. также в других словарях:

 • withdraw — with·draw vb drew, drawn, draw·ing vt 1: to remove (money) from a place of deposit or investment 2: to dismiss (a juror) from a jury 3 a: to eliminate from consideration or set outside a category or group withdraw his candidacy b …   Law dictionary

 • motion picture — motion picture, adj. 1. a sequence of consecutive pictures of objects photographed in motion by a specially designed camera (motion picture camera) and thrown on a screen by a projector (motion picture projector) in such rapid succession as to… …   Universalium

 • withdraw — [withdrô′, withdrô′] vt. withdrew, withdrawn, withdrawing [ME withdrawen: see WITH & DRAW] 1. a) to take back or draw back; remove b) to remove from use, consideration, etc. 2. to re …   English World dictionary

 • motion — I n. proposal 1) to make a motion 2) to second a motion 3) to accept; defeat, vote down a motion 4) to vote on a motion 5) (AE) to table a motion ( to postpone voting on a proposal ) 6) (BE) to table a motion ( to call for a vote on a proposal )… …   Combinatory dictionary

 • Motion (parliamentary procedure) — For other uses, see Motion. In parliamentary procedure, a motion is a formal proposal by a member of a deliberative assembly that the assembly take certain action.[1] In a parliament, this is also called a parliamentary motion and includes… …   Wikipedia

 • withdraw — with•draw [[t]wɪðˈdrɔ, wɪθ [/t]] v. drew, drawn, draw•ing 1) to draw back, away, or aside; take or pull back: to withdraw one s support; She withdrew her hand[/ex] 2) to take out or away, as from a place or from consideration or circulation;… …   From formal English to slang

 • Motion that brings a question again before the assembly — Contents 1 Restoratory Motions 1.1 Demeter s Manual of Parliamentary Law and Procedure 1.2 Robert s Rules of Order Newly Revised 1.3 The …   Wikipedia

 • withdraw — withdrawable, adj. withdrawer, n. withdrawingness, n. /widh draw , with /, v., withdrew, withdrawn, withdrawing. v.t. 1. to draw back, away, or aside; take back; remove: She withdrew her hand from his. He withdrew his savings from the bank. 2. to …   Universalium

 • withdraw — verb (withdrew; withdrawn; withdrawing) Etymology: Middle English, from with from + drawen to draw Date: 13th century transitive verb 1. a. to take back or away ; remove < pressure upon educational administrators to withdraw academic credit J …   New Collegiate Dictionary

 • withdraw — [c]/wɪðˈdrɔ / (say widh draw), /wɪθ / (say with ) verb (withdrew, withdrawn, withdrawing) –verb (t) 1. to draw back or away; take back; remove. 2. to retract or recall: to withdraw a charge. –verb (i) 3. to retire; retreat; go apart or away. 4.… …   Australian-English dictionary

 • withdraw a motion — take back a proposal from the docket …   English contemporary dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»