Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

way

 • 1 дорога

  ............................................................
  1. road
  (pl. & n.) بجاده، راه، معبر، طریق، خیابان، راه آهن
  ............................................................
  2. way
  (n.) راه، طریق، جاده، سبک (sabk)، طرز، طریقه
  ............................................................
  3. path
  (n.) میسر، باریک راه، جاده، راه، مسیر، طریقت، جاده مال رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر، مسافرت، سیاحت، سفر کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дорога

 • 2 наоборот

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) در جهت مخالف، به طور عکس، معکوسا، برعکس

  Русско-персидский словарь > наоборот

 • 3 по-свойски

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > по-свойски

 • 4 путь

  ............................................................
  1. way
  (n.) راه، طریق، جاده، سبک (sabk)، طرز، طریقه
  ............................................................
  (vt. & n.) مسیر چیزی را تعیین کردن، خط سیر، جاده، مسیر، راه، جریان معمولی
  ............................................................
  3. railway track/line
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر، مسافرت، سیاحت، سفر کردن
  ............................................................
  (n.) دوره، مسیر، روش، جهت، جریان، (باin) درطی، درضمن، بخشی از غذا، آموزه، آموزگان
  (vt. & vi.) دنبال کردن، بسرعت حرکت دادن، چهار نعل رفتن
  ............................................................
  7. road
  (pl. & n.) بجاده، راه، معبر، طریق، خیابان، راه آهن
  ............................................................
  8. path
  (n.) میسر، باریک راه، جاده، راه، مسیر، طریقت، جاده مال رو
  ............................................................
  { meanly: ـ(adv.) از روی پستی، لئیمانه، فقیرانه، به طور بد}
  ............................................................
  10. tract
  مدت، مرور، کشش، حد، وسعت، اندازه، داستان یانمایشنامه و یا حوادث مسلسل، نشان، اثر، رد بپا، رشته، قطعه، مقاله، رساله، نشریه
  ............................................................
  11. duct
  (n.) مجرا، لوله آب، خط سیر، مجرای لنف

  Русско-персидский словарь > путь

 • 5 сюда

  ............................................................
  1. here
  (adv.) اینجا، در اینجا، در این موقع، اکنون، در این باره، بدینسو، حاضر
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сюда

 • 6 азиатчина

  مونث barbarous manners/way of life

  Русско-персидский словарь > азиатчина

 • 7 быт

  ............................................................
  1. mode/way of life
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > быт

 • 8 вклиниваться (I) > вклиниться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вклиниваться (I) > вклиниться (II)

 • 9 всемерно

  in every possible way

  Русско-персидский словарь > всемерно

 • 10 всячески

  in every way

  Русско-персидский словарь > всячески

 • 11 втесаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втесаться (I) (св)

 • 12 втираться (I) > втереться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نفوذ کردن در، بداخل سرایت کردن، رخنه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. worm
  (vt. & vi. & n.) کرم، سوسمار، مار، خزنده، خزیدن، لولیدن، مارپیچ کردن

  Русско-персидский словарь > втираться (I) > втереться (I)

 • 13 вход

  ............................................................
  (n.) ثبت، فقره، قلم، دخول، مدخل، ادخال، ورود، راه، راهرو، ثبت در دفتر، چیز ثبت شده یا وارد شده
  ............................................................
  (n.) مدخل، درون رفت، ورودیه، اجازه ورود، حق ورود، دروازهء دخول، ورود، بار، درب مدخل، آغاز
  (vt.) مدهوش کردن، در بیهوشی یاغش انداختن، (مج) از خود بی خود کردن، زیاد شیفته کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вход

 • 14 выбираться (I) > выбраться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. be available/free

  Русско-персидский словарь > выбираться (I) > выбраться (I)

 • 15 выезд

  ............................................................
  (n.) حرکت، عزیمت، کوچ، مرگ، انحراف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезд

 • 16 выстрадать (I) (св)

  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، کشیدن، تن در دادن به، رنج بردن
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выстрадать (I) (св)

 • 17 выход

  ............................................................
  ............................................................
  (withdraw=)
  (vt. & n.) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری، پس گیری، کناره گیری، دریو، عقب نشینی
  ............................................................
  (n.) مدخل، درون رفت، ورودیه، اجازه ورود، حق ورود، دروازهء دخول، ورود، بار، درب مدخل، آغاز
  (vt.) مدهوش کردن، در بیهوشی یاغش انداختن، (مج) از خود بی خود کردن، زیاد شیفته کردن
  ............................................................
  4. exit
  (vi. & n.) دررو، مخرج، خارج شدن، خروج، برون رفت، خروج بازیگر از صحنهء نمایش
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) دررو، فروشگاه، پریز، روزنه، مجرای خروج، بازار فروش، مخرج
  ............................................................
  (n.) نشر، انتشار، طبع و نشر، اشاعه، نشریه
  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (n.) ظهور، پیدایش، ظاهر، نمایش، نمود، سیما، منظر
  ............................................................
  10. yield
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن
  ............................................................
  11. output
  (past: output, outputted ; past participle: output, outputted
  (n.) خروجی، برونداد، محصول، تولید، بازده
  ............................................................
  (v.) سر بیرون کردن، رخ دادن، نمودار شدن، برون زد

  Русско-персидский словарь > выход

 • 18 гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гладить (II) > выгладить (II), погладить (II)

 • 19 глубинка

  مونث remote/out-of-the-way place

  Русско-персидский словарь > глубинка

 • 20 глубинный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. deep
  (adv. & adj. & n.) گود، ژرف، عمیق
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) دور، دوردست، بعید، پرت، دور دست، جزیی، کم، متحرک
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > глубинный (-ая, -ое, -ые)

См. также в других словарях:

 • Way — Way, n. [OE. wey, way, AS. weg; akin to OS., D., OHG., & G. weg, Icel. vegr, Sw. v[ a]g, Dan. vei, Goth. wigs, L. via, and AS. wegan to move, L. vehere to carry, Skr. vah. [root]136. Cf. {Convex}, {Inveigh}, {Vehicle}, {Vex}, {Via}, {Voyage},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • way — or go one s way [wā] n. [ME < OE weg, akin to Ger < IE base * weĝh , to go > L vehere, to carry, ride, Gr ochos, wagon] 1. a means of passing from one place to another, as a road, highway, street or path [the Appian Way] 2. room or space …   English World dictionary

 • way — ► NOUN 1) a method, style, or manner of doing something. 2) the typical manner in which someone behaves or in which something happens. 3) a road, track, path, or street. 4) a route or means taken in order to reach, enter, or leave a place. 5) the …   English terms dictionary

 • way — way; way·bread; way·far·er; way·far·ing; way·goose; way·less; way·man; way·ment; way·ward; way·ward·ly; way·ward·ness; way·wis·er; way·wode; hem·ing·way·esque; Jet·way; bus·way; cause·way; mid·way; sub·way; way·fare; well·a·way; hatch·way·man;… …   English syllables

 • Way — can refer to: * a road or path(way) * wayob , plural form (singular way ), spirit companions appearing in mythology and folklore of Maya peoples of the Yucatan Peninsula * A precisely straight rail or track on a machine tool (such as that on the… …   Wikipedia

 • WAY '79 — WAY 79, also referred to as WAY 79 and WAY 1979, was the official 1979 sesquicentennial (150th anniversary) celebration of the establishment of the Swan River Colony, the first permanent European settlement in Western Australia. Western… …   Wikipedia

 • way — n 1 Way, route, course, passage, pass, artery mean, in common, a track or path traversed in going from one place to another. Way is general and inclusive of any track or path; it can specifically signify a thoroughfare especially in combinations… …   New Dictionary of Synonyms

 • way — I (channel) noun alley, artery, avenue, custom, direction, lane, mode, path, pathway, plan, road, roadway, route, throughway II (manner) noun behavior, fashion, habit, means, progression, ritual associated concepts: way appurtenant, way by… …   Law dictionary

 • way — (n.) O.E. weg road, path, course of travel, from P.Gmc. *wegaz (Cf. O.S., Du. weg, O.N. vegr, O.Fris. wei, O.H.G. weg, Ger. Weg, Goth. wigs way ), from PIE *wegh to move (see WEIGH (Cf …   Etymology dictionary

 • Way — Way, adv. [Aphetic form of away.] Away. [Obs. or Archaic] Chaucer. [1913 Webster] {To do way}, to take away; to remove. [Obs.] Do way your hands. Chaucer. {To make way with}, to make away with. See under {Away}. [Archaic] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • WAY-FM — may refer to:* WAY FM Network, a national, non profit radio broadcasting network in the United States that primarily plays Contemporary Christian music ** WAYM, the Franklin, Tennessee based flagship station of the WAY FM Network that goes by the …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»