Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

waste product

 • 1 waste product

  English-Ukrainian analytical chemistry dictionary > waste product

 • 2 waste

  1. pl сер. відходи; відходи виробництва; нереалізовані відходи; рештки; залишки; зношення; перевитрата; a зайвий; невикористаний; непридатний; небажаний; 2. бухг. втрата; зменшення; збиток; скорочення 1. зайвий або використаний матеріал, який утворюється внаслідок виробничого процесу чи операції; 2. втрата або зменшення запасу (inventory¹) протягом часу, що спричиняє розбіжність між фактичним наявним запасом і обліковим запасом; ♦ втрата може виникнути внаслідок крадіжки, шкоди, псування, випаровування тощо
  ═════════■═════════
  aluminum waste відходи алюмінію; animal waste відходи тваринництва; commercial waste використана упаковка; construction waste будівельне сміття; domestic waste побутові відходи • побутові стічні води; farm waste відходи сільськогосподарського виробництва; food waste харчові відходи; gaseous waste газові викиди; hazardous waste небезпечні відходи; industrial waste промислові відходи • виробничі відходи • промислові стічні води; invisible waste непомітна втрата; liquid waste рідинні відходи; manufacturing waste виробничі відходи; municipal waste міські відходи • міські стічні води; processing waste виробничі відходи; production waste виробничі відходи; radioactive waste радіоактивні відходи; refinery waste нафтопереробні відходи; solid waste тверді відходи; toxic waste токсичні відходи; untreated waste неочищені стічні води • неочищені відходи; unusable waste непридатні для використання відходи
  ═════════□═════════
  to dispose of waste збуватися/збутися відходів; to produce waste виробляти/виробити відходи; to recycle waste переробляти/переробити відходи • утилізувати відходи; waste disposal знешкодження відходів; waste disposal expenses витрати на знешкодження відходів; waste dumps місця скидання відходів; waste material залишковий матеріал; waste product відходи виробництва; waste products відходи виробництва; waste recycling утилізація відходів
  waste²:: shrinkage:: wastage
  ▹▹ recycling

  The English-Ukrainian Dictionary > waste

 • 3 product

  ком., марк. продукт; продукція; виріб; товар; фабрикат все, що задовольняє потреби людини у процесах виробництва, обміну, розподілу і споживання — це товари (goods), послуги (service¹), ідеї, діяльність і т. ін.; ♦ продукт визначається ознаками користі і якості, він розрізняється за назвою торговельної марки (trademark), упаковкою (packaging) і т. ін.
  ═════════■═════════
  agricultural products сільськогосподарська продукція; ancillary products допоміжні продукти; animal products продукти тваринного походження; animal and plant products продукти рослинного і тваринного походження; auxiliary products допоміжні продукти; basic products основні продукти; branded products продукти з фабричною маркою • продукти з торговельною маркою; bulky products громіздкі товари; by-product побічний продукт • проміжний виріб; capital-intensive product капіталомістка продукція; certified product сертифікований продукт; chemical products хімічна продукція; commercial product товарна продукція; comparable product порівняльна продукція; competitive product конкурентоспроможна продукція; consumer products споживчі товари; core product основний продукт; custom-made product виріб, виготовлений на замовлення; dairy products молочні продукти; different products різноманітні продукти; diversified products багато-номенклатурна продукція; domestic products вітчизняна продукція • товари внутрішнього виробництва; end-product кінцевий продукт • готовий виріб; environment-friendly product продукт, сприятливіший для довкілля; excess product надлишковий продукт • зайвий продукт; export products експортна продукція; factory products фабричні вироби • продукція виробництва; final product кінцевий продукт • готова продукція; finished product готовий виріб; food products харчові продукти • продовольчі товари; foreign products товари закордонного виробництва; forest products продукція лісової промисловості; formal product формальний продукт; fresh products свіжа продукція; frozen products заморожені товари; generic product немарочні продукти; good quality products високоякісні вироби; green-labelled product екологічно чистий продукт; gross product валовий продукт; gross domestic product; gross national product; health care products продукти для догляду за здоров'ям; high-grade product високоякісний виріб; household products товар домашнього вжитку; imported products імпортна продукція; improved product удосконалений виріб; industrial products промислові вироби; inedible products неїстівні продукти; intermediate product проміжний продукт; intangible product нематеріальний продукт; joint products продукція спільного виробництва (напр. газ і кокс із вугілля) • супутні товари; labour-intensive product трудомісткий продукт; licensed product продукція, вироблена за ліцензією; listed products номенклатура виробів; made-to-order product виріб, виготовлений на замовлення; main product основний продукт; manufactured products товари фабричного виробництва • готовий виріб; marginal product граничний продукт • виріб із гранично можливими характеристиками; marketable product популярна продукція; multi-use product продукт багаторазового використання • продукт багаторазового вжитку; national product (NP) національний продукт; net product чистий продукт; net domestic product чистий внутрішній продукт; net material product чистий продукт матеріального виробництва; net national product чистий національний продукт; nonpatentable product непатентоспроможний виріб; nonstandard product нестандартний виріб; nonstorable product продукція, яка не підлягає збереженню; obsolete product застарілий продукт; patentable product патентоспроможний продукт; patented product запатентований продукт; perishable product швидкопсувний продукт • продукт, що швидко псується; physical product фізичний продукт; primary product первинний продукт; processed product перероблений продукт; promoted product рекламований товар; proven product перевірений продукт; ready-made product готовий виріб; rejected product забракований виріб; related products споріднені продукти; returned product повернений продукт; revised product поновлена продукція • модернізована продукція; rival product конкуруючий продукт; saleable products популярна продукція; secondary product побічний продукт • вторинний продукт; semifinished product напівфабрикат; semimanufactured product напівфабрикат; semiprocessed product напівфабрикат; serial products серійна продукція; software product програмний продукт; spoiled products зіпсовані товари; standard products стандартна продукція; standardized product нормований продукт; staple product основний продукт; substitute product продукт-замінник • ерзац; tangible product матеріальний продукт; total product сукупний продукт; unfinished products напівфабрикати; unmarketable products непопулярна продукція; unpatented product незапатентований продукт; useless product непридатний продукт; waste products відходи виробництва
  ═════════□═════════
  product attributes властивості продукції; product characteristics характеристика продукції; product combination асортимент продукції • товарна номенклатура; product cost; product description опис виробу; product design проектування продукту; product development розробка нової продукції; product differentiation диференціація продукції; product group товарна група; product image образ товару; product information інформація про продукт; product innovation новий виріб • нова продукція; product knowledge дані про продукт; product labelling маркування продукції • наліплювання етикеток на продукт; product liability insurance страхування відповідальності за якість продукту; product life cycle (PLC) життєвий цикл продукту; product line; product manager керівник випуску продукції; product market ринок продукції; product mix; product modification модифікація продукту; product placing розміщення продукції; product placement розміщення продукції; product planning планування випуску продукції; product portfolio асортимент продукції; product protection захист продукту; product range асортимент продукції • номенклатура виробів; product recall відкликання продукту; product selection добір продукції; product sheet карта технологічного процесу; product specialization виробнича спеціалізація; product standard виробничий стандарт; product subsidy субсидія на виробництво продукції; product unit одиниця продукції; product variety різноманітність продукції; product width асортимент продукції • номенклатура виробів; to advertise a product рекламувати продукт; to assess a product оцінювати/оцінити продукт; to demonstrate a product демонструвати/продемонструвати продукт; to design product проектувати/спроектувати продукт • планувати/спланувати продукт; to develop products розробляти/ розробити продукти; to evaluate a product оцінювати/оцінити продукт; to exhibit products експонувати продукцію; to feature products експонувати продукцію; to guarantee a product гарантувати якість виробів • забезпечувати/забезпечити якість продуктів; to label a product позначати/позначити виріб; to launch a product випускати/випустити продукт • починати/почати випуск продукту; to list products укладати/укласти список товарів; to manufacture products виробляти/виробити продукцію • виготовляти/виготовити продукцію; to process products переробляти/переробити продукцію; to sell products продавати/продати продукти; to show products експонувати продукти; to store products розміщати/розмістити товар на складі
  product ‡ B. four principles of marketing (386)
  * * *
  ( banking) банківський продукт; банківська послуга

  The English-Ukrainian Dictionary > product

 • 4 policy

  n 1. ком. політика; курс; стратегія; лінія поведінки; a політичний; 2. стр. поліс; страховий поліс
  1. напрямок діяльності, інтересів політичних партій, адміністративних рад, організацій, урядів і т. ін. для досягнення своїх цілей; 2. договір (contract) страхування, в якому фіксуються: вид покриття; умови угоди, включаючи положення про скасування; заява про виплату відшкодування тощо; календарний план, що зазначає, напр., оплату страхових внесків (premium²), період чинності угоди і т. д.
  ═════════■═════════
  accounting policy облікова політика; administrative policy адміністративна політика; adjustment policy політика регулювання • політика коригування; agreed value policy страховий поліс на домовлену суму; agricultural policy аграрна політика; all loss or damage policy поліс страхування від будь-яких втрат або пошкодження; allocation policy політика розподілу ресурсів; all risk policy поліс страхування від усіх ризиків; balance-of-payments policy політика регулювання платіжного балансу; blanket policy загальний поліс; budgetary policy бюджетна політика; business policy ділова політика; commercial policy торговельна політика; company policy політика підприємства; comprehensive policy поліс всебічного страхування; construction policy страховий поліс на будівництво; contractor's all risk policy поліс страхування від усіх ризиків для підрядника; corporate policy корпоративна політика; credit policy кредитна політика; currency policy валютна політика; discount policy облікова політика • дисконтна політика; dividend policy дивідендна політика; domestic policy внутрішня політика; economic policy економічна політика; endowment policy страховий поліс на старість • страховий поліс на дожиття • страхування на випадок смерті; environmental policy політика охорони довкілля; equity-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; expired policy прострочений страховий поліс; export policy експортна політика; financial policy фінансова політика; fire insurance policy страховий поліс від пожежі; fiscal policy фінансова політика • бюджетна політика; floating policy генеральний поліс; foreign policy зовнішня політика; foreign exchange policy валютна політика; foreign trade policy зовнішньоторговельна політика; government policy урядова політика; government environmental policy урядова політика охорони навколишнього середовища; Green policy політика захисту довкілля; group policy групова політика; homeowner's comprehensive policy поліс комбінованого страхування домовласників; immigration policy імміграційна політика; incomes policy політика регулювання доходів; inflationary policy інфляційна політика; insurance policy страховий поліс; interest rate policy політика регулювання відсоткових ставок; internal policy внутрішня політика; international policy міжнародна політика; international monetary policy міжнародна валютна політика • міжнародна грошова політика; investment policy інвестиційна політика • страховий поліс за інвестицією; investment-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; lapsed policy поліс, чинність якого припинена достроково; lending policy кредитна політика; life insurance policy поліс страхування життя; management policy виконавча політика • політика керівництва; marine insurance policy поліс морського страхування; master policy груповий поліс; merchandising policy торговельна політика; mixed policy змішаний поліс; monetary policy валютна політика • грошово-кредитна політика • монетарна політика; new-for-old policy страховий поліс на заміну; open policy відкритий поліс • нетаксований поліс; open-door policy політика відкритості (рівних можливостей капіталовкладень в окремих країнах); paid-up policy оплачений поліс; participating policy поліс, який дає право участі в прибутках страхового товариства; port policy портовий страховий поліс; prices and incomes policy державна політика цін та доходів; pricing policy політика ціноутворення; procurement policy політика закупівлі; public policy громадська політика • державна політика; purchasing policy політика закупівлі; rated policy розрахований страховий поліс; replacement policy стратегія заміни (обладнання); retirement policy пенсійна політика; running policy генеральний поліс; sales policy політика збуту • політика продажу; service policy стратегія обслуговування; sinking fund policy страховий поліс за фондом сплати • страховий поліс за фондом сплати активу або пасиву • поліс амортизаційного фонду; standard policy стандартний поліс • типовий поліс; stocking policy політика створення запасів; taxation policy податкова політика; time policy поліс на термін • строковий поліс; trade policy торговельна політика; unit-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; unvalued policy страховий поліс без визначеної вартості; valued policy страховий поліс за встановлену суму • таксований страховий поліс; voyage policy рейсовий поліс; wagering policy страховий поліс на заставу; wages policy політика заробітної плати • політика в галузі оплати праці; wait-and-see policy вичікувальна політика
  ═════════□═════════
  policy audit ревізія діяльності підприємства; policy conditions умови страхування; policy exclusion анулювання страхового полісу; policy expiration date дата закінчення терміну страхування; policy expiry date дата закінчення терміну страхування; policy free of premium поліс, в якому страхувач звільняється від сплати внесків; policy holder страхувальник • держатель страхового полісу; policy holder's capital капітал страхувальника; policy loan позика під страховий поліс; policy-making process процес здійснення політики; policy number номер страхового полісу; policy of compromise політика компромісів; policy of law правова політика; policy of low interest rates політика низьких відсоткових ставок; policy owner страхувальник • держатель страхового полісу; policy period термін страхування • термін дії страхового полісу; policy plan план діяльності; policy provisions умови страхування • умови страхового договору; policy terms умови страхування • умови страхового договору; policy tool засіб проведення політики • політичний інструмент; to amend a policy змінювати/змінити поліс; to cancel a policy скасовувати/скасувати поліс; to develop a policy опрацьовувати/опрацювати політику; to discuss a policy обговорювати/обговорити питання політики • розглядати/розглянути питання політики; to implement a policy запроваджувати/запровадити політику • здійснювати/здійснити політику; to issue a policy видавати/видати страховий поліс; to make out a policy оформляти/оформити страховий поліс; to revise a policy переглядати/переглянути політику; to support a policy підтримувати/підтримати політику; to take out a policy страхуватися/застрахуватися • одержувати/одержати страховий поліс
  ═════════◇═════════
  поліс < фр. police < італ. polizza — розписка, квитанція (СІС:535) pollution
  сер. забруднення; забруднення довкілля
  забруднення довкілля промисловими чи хімічними відходами, що робить його непридатним і шкідливим для життя; ♦ спостерігається посилення державного контролю за рівнем забруднення довкілля, широко застосовуються штрафні санкції аж до закриття підприємств, виробництв, арешту транспортних засобів на підставі вимог чинного удосконаленого природоохоронного законодавства; здійснюється широка урядова програма оновлення технологій, глибокої переробки сировини, інформаційного забезпечення боротьби за охорону природи, зростає екологічна поінформованість людей і поліпшується екологічна культура промисловості, як результат — на ринку з'являються продукти, більш сприятливі для довкілля (environment-friendly product)
  ═════════■═════════
  airborne policy повітряне забруднення • забруднення повітря; atmospheric policy атмосферне забруднення; chemical policy хімічне забруднення; environmental policy забруднення довкілля; hazardous waste policy забруднення небезпечними відходами; industrial policy промислове забруднення; long-term policy тривале забруднення; noise policy зашумленість; sewage policy забруднення стічними водами; short-term policy короткочасне забруднення; solid waste policy забруднення відходами, що не розкладаються; traffic policy забруднення від автотранспорту; visual policy візуальне забруднення довкілля • плюндрування природи плакатами, написами (на скелях тощо); waste policy забруднення відходами; water policy забруднення води; wide-spread policy поширене забруднення
  ═════════□═════════
  optimal quantity of policy оптимальний обсяг забруднення; policy abatement заходи запобігання забрудненню • боротьба із забрудненням; policy of streams забруднення стоків; policy of rivers забруднення річок; policy of the sea забруднення моря; to avoid policy уникати/уникнути забруднення; to prevent policy запобігати/запобігти забрудненню; to protect from policy оберігати/оберегти від забруднення

  The English-Ukrainian Dictionary > policy

 • 5 dangerous

  English-Ukrainian law dictionary > dangerous

 • 6 management

  (mgt; mngmt; man)
  мен. 1. n менеджмент; управління; керівництво; адміністрація; дирекція; a адміністративний; управлінський; виконавчий; 2. менеджмент; адміністрація; дирекція
  1. система методів, заходів, дій, необхідних для формулювання, виконання і досягнення визначеної мети діяльності підприємства, організації тощо; ♦ менеджмент включає такі види діяльності: планування (planning), контроль процесу роботи, заохочення працівників, членів і т. ін., координацію завдань тощо; 2. склад осіб, який займається управлінням підприємством, організацією тощо
  ═════════■═════════
  account management управління службою виконання замовлень клієнтів • завідування рахунками; accountability management програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; administrative management адміністративне керівництво; advertising management управління рекламою • управління рекламною діяльністю; assets management управління активами; automated management автоматизоване управління; automated production management автоматизоване управління виробництвом; bottom up management керівництво підприємством з участю робітників • управління за принципом «зверху — вниз»; brand management управління виробництвом товарної марки; business management ділове управління • управління комерційними підприємствами; cash management контроль і регулювання грошових операцій; central management центральне управління; centralized management централізоване управління; channel management управління каналом розподілу; commercial management комерційне управління; company management керівництво фірми • керівництво компанії; computer-assisted management автоматизоване управління; construction management управління будівництвом; contract management контроль і регулювання виконання контракту • контроль за виконанням контракту; corporate management керівництво корпорації • керівництво акціонерного товариства • управління корпорацією; creative management творче керівництво; credit management управління кредитними операціями; data management опрацювання даних; database management управління базою даних; day-to-day management оперативне управління; debt management контроль і регулювання боргів; demand management контроль і регулювання попиту • управління попитом; departmental management управління відділом; economic management господарське управління; environmental management заходи раціонального користування навколишнім середовищем; event management організація і провадження спеціальних заходів; executive management адміністративне керівництво • виконавче керівництво; exhibition management адміністрація виставки; factory management керівництво фабрики • керівництво заводу • заводоуправління; farm management управління сільськогосподарським виробництвом; farm production management управління сільськогосподарським виробництвом; file management управління файлами • управління картотекою; financial management управління фінансовою діяльністю • управління фінансами; functional management функціональне керівництво • функціональний менеджмент • функціональне управління; fund management менеджмент фонду • управління фондом; general management загальне керівництво; general economic management загальне господарське керівництво; goals management програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; hands-on management практичне керівництво; higher management вище керівництво • вища ланка керівництва; home management ведення домашнього господарства; human resource management управління людськими ресурсами • менеджмент людських ресурсів; incumbent management керівництво, яке несе відповідальність за що-небудь; industrial management керівництво промисловим підприємством • економіка й організація виробництва; information management керівництво інформацією; interest rate risk management управління ризиком відсотків; internal management внутрішнє управління; inventory management управління запасами • управління матеріально-технічним постачанням; investment management управління інвестиціями • управління портфелем цінних паперів; job management організація праці; joint management спільне управління; line management лінійне керівництво • середня ланка управління • середня ланка керівництва на виробництві; lower management нижча ланка керівництва; manpower management управління кадрами; marketing management управління маркетингом; materials management управління матеріальними ресурсами • управління запасами • управління матеріально-технічним постачанням; matrix management матрична структура управління; media management керівництво служби засобів реклами; merchandise management управління товарними засобами; middle management середня адміністративна ланка • середня ланка управління; monetary management контроль і регулювання грошового обігу • грошово-кредитна політика • контроль і регулювання грошових операцій; natural resource management раціональне використання і відтворення природних ресурсів; nature management природокористування; nutritional management лікувальне харчування • дієтотерапія; on-site management місцеве керівництво; operational management оперативне керівництво; operations management управління основною діяльністю • управління операціями; participative management управління підприємством за участю працівників підприємства; pension fund management управління пенсійним фондом; personnel management управління кадрами • робота з кадрами • добір і розміщення кадрів • трудові відносини; piecemeal management порізнене керівництво • неузгоджене керівництво; plant management управління підприємством • керівництво підприємством • заводоуправління • управління фабрикою • дирекція заводу; port management управління портом; portfolio management управління цінними паперами • контроль і регулювання портфеля цінних паперів • менеджмент портфеля цінних паперів; product management керівництво виробництвом окремого товару • управління продуктом • управління товарним виробництвом; production management управління виробництвом • керування виробництвом; professional management професійне керівництво • професійний менеджмент; program management програмне управління • керівництво програмою; project management керівництво проектом; property management управління власністю; quality management управління якістю; rate management регулювання тарифів; records management оперативний облік; research management управління дослідницькою службою; resource management управління ресурсами; retail management управління підприємством роздрібної торгівлі; retailing management управління роздрібною діяльністю; risk management управління ризиком • управління, націлене на зменшення ризику; sales management управління збутом; sales-force management управління торговельним персоналом • організація роботи торговельного персоналу фірми; scientific management наукове управління; sectoral management галузеве управління; selective inventory management вибіркове управління запасами; senior management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління • головне управління; service management забезпечення обслуговування споживача; social management соціальний аспект управління; staff management управління кадрами • функціональне керівництво; stock management управління запасами; system management системне керівництво; team management колективне керівництво; technical management технічне керівництво; technical services management управління технічними службами; technology management управління технологією; territory management управління територією • управління збутовою територією • організація роботи на території; time management уміння розпоряджатися часом • управління часом; top management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління • головне управління; total quality management (TQM) всеосяжне управління якістю • комплексне управління якістю; upper management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління; venture management цільове управління; waste management використання відходів; works management управління підприємством • керівництво підприємства • заводоуправління • управління фабрикою • дирекція заводу; zero-defects management управління методом бездефектності
  ═════════□═════════
  management accountancy поточний аналіз господарської діяльності; management accountant; management accounting адміністративна звітність • оперативний облік, який пов'язаний з потребами управління • управлінський облік • виконавчий облік; management accounts адміністративні розрахунки • управлінський облік; management agreement угода з адміністрацією; management and administration організація виробництва і адміністративне управління; management and labour управлінський і виробничий персонал; management audit; management body орган управління; management buy-in купівля контрольного пакета акцій компанії • купівля компанії акціонерами; management buyout викуп контрольного пакета акцій корпорації її персоналом • викуп частини конгломерату для створення самостійної компанії • продаж фірми адміністрацією; management by consensus управління на основі згоди; management by differences управління за відхиленнями (дії керівництва, що відновлюють нормальний процес виробничої діяльності у разі появи відхилень); management by exception управління за відхиленнями; management by interest rates управління шляхом контролю відсоткових ставок; management by objectives (MBO) програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; management by results програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; management by rules управління за встановленими правилами; management commission адміністративна комісія; management committee адміністративний комітет; management consultancy консультування у справі управління • послуги з управлінського консультування; management consultant консультант у справі управління; management control measures заходи управлінського контролю; management decision рішення менеджменту • рішення управління; management development удосконалення методів управління; management expenses витрати на управління • управлінські витрати; management fee гонорар за управлінські послуги; management game управлінська гра; management group група управління • адміністративна група; management information system (MIS) управлінська інформаційна система; management level рівень менеджменту • рівень управління; management method метод управління; management of assets управління активами; management of bank funds управління банківськими фондами • розміщення банківських капіталів; management of capital управління капіталом; management of consumer wants управління споживчими потребами; management of economic activity управління господарською діяльністю; management of an enterprise управління підприємством; management of foreign economic ties управління зовнішньоекономічними зв'язками; management of liquid funds управління ліквідними фондами; management of production управління виробництвом; management of securities регулювання портфеля цінних паперів; management personnel адміністративно-управлінський апарат • управлінський персонал; management policy політика керівництва • стратегія керівництва; management principle управлінський принцип; management reform реформа управління; management reshuffle перестановка управлінського апарату; management services управлінські послуги; management shakeup перестановка управлінського апарату; management shares акціонерний капітал керівників компанії; management stock акціонерний капітал керівників компанії; management structure структура управління; management tools засоби і методика управління; management unit адміністративний підрозділ; to interfere in the management of втручатися/втрутитися в управління чим-небудь; to take over management приймати/прийняти на себе керівництво • приймати/прийняти на себе управління
  * * *
  керівники банку; дирекція; органи управління; адміністрація ( компанії); керівництво ( підприємства); управлінські навички; виконавчі органи; управління; керівники виконавчих органів

  The English-Ukrainian Dictionary > management

 • 7 production

  (pdn)
  n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність
  1. процес перетворення матеріалів, праці, капіталу та знань у товари (goods) і послуги (service¹) для задоволення людських потреб; ♦ під поняттям «виробництво» розуміється не лише процес виготовлення фізичних товарів, а також і надання різного роду послуг, напр.: послуги фінансових установ, банківські операції; послуги, які забезпечені урядом і які не продаються, напр. бібліотек, поліції, заходи з охорони здоров'я, контроль якості харчових продуктів і т. ін.; зусилля лікарів, адвокатів, постачальників транспорту, торговців тощо; 2. кількість чого-небудь, виготовленого в результаті трудової діяльності
  ═════════■═════════
  agricultural production сільськогосподарське виробництво; annual production річний виробіток; assembly-line production конвеєрне виробництво; automatic production автоматичне виробництво; average daily production середньодобова продуктивність; basic production виробництво основного продукту; batch production серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; by-product production виробництво побічних продуктів; continuous production неперервне виробництво; contract production виготовлення продукції за контрактом; controlled production контрольоване виробництво; current production поточне виробництво; daily production добова продукція • денний виробіток; efficient production ефективне виробництво • високий виробіток; estimated production розрахункова продуктивність; flexible production гнучке виробництво; flow-line production потокове виробництво; full production серійне виробництво; full-scale production повномасштабне виробництво • серійне виробництво; high-run production великосерійне виробництво; high-volume production масове виробництво; incomplete production незавершене виробництво; industrial production промислове виробництво; inefficient production неефективне виробництво • низька продуктивність; in-line production потокове виробництво; jobbing production дрібносерійне виробництво; job lot production дрібно-серійне виробництво; joint production спільне виробництво; just-in-time production система виробництва «точно в строк»; large-lot production великосерійне виробництво; large-scale production великосерійне виробництво; least-cost production виробництво з найменшими витратами; lot production серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; machine production машинне виробництво; mass production масове виробництво; material production матеріальне виробництво; medium-size lot production середньосерійне виробництво; monthly production місячний виробіток • місячна продуктивність; multiple production великосерійне виробництво; multistage production багаторівневе виробництво • багатоступеневе виробництво; net production чистий обсяг виробництва; nonstandard production нестандартне виробництво; overall production загальний обсяг виробництва; planned production планове виробництво; primary production виробництво сировини • видобувна промисловість; profitable production прибуткове виробництво; programmed production програмне виробництво; prototype production прототипне виробництво; quality production виробництво високоякісних виробів; quarterly production квартальний виробіток; roundabout production непряме виробництво • автоматизоване виробництво • технологічно містке виробництво; serial production серійне виробництво; short-run production дрібносерійне виробництво; small-lot production дрібносе-рійне виробництво; small-scale production дрібносерійне виробництво; standard production стандартне виробництво; tertiary production сфера надання послуг; total production загальний обсяг виробництва; volume production потоково-серійне виробництво • масове виробництво; waste-free production безвідходне виробництво; wasteful production затратне виробництво • збиткове виробництво
  ═════════□═════════
  efficiency in production ефективність виробництва; factors of production; production account виробничий рахунок; production analysis аналіз виробництва; production capacity виробничі потужності; production cartel виробничий картель; production ceiling верхня межа виробництва; production control контроль виробництва; production cost; production cost accounting облік витрат виробництва; production costs in the long-run виробничі витрати у довгостроковому періоді; production cutback скорочення обсягу виробництва; production deficit дефіцит виробництва; production facilities виробниче обладнання; production function виробнича функція; production goods; production grid виробнича сітка; production in bulk масове виробництво; production incentive стимулювання виробництва; production index індекс обсягу виробництва; production-indifference curve крива постійного обсягу виробництва • ізокванта; production in lots серійне виробництво • виготовлення продукції партіями; production line; production line supervisor керівник виробничої лінії; production machinery виробниче устаткування; production management управління виробництвом; production manager керівник виробництва • начальник виробничого відділу; production methods методи виробництва; production optimum виробничий оптимум • оптимальна програма виробництва • оптимальний план виробництва; production overheads; production per hour погодинна продуктивність; production per man-hour продукція за людино-годину; production plan виробничий план; production planning планування виробництва; production planning and control планування і контроль виробництва; production possibilities виробничі можливості • виробничий потенціал; production processes процеси виробництва; production set виробнича множина • виробничі можливості; production reorganization реорганізація виробництва; production resources виробничі ресурси; production run серійне виробництво • масове виробництво; production schedule виробничий календарний план; production scheduling складання виробничого календарного плану; production sequence послідовність виробничих операцій; production standstill затримка виробництва; production subsidies субсидії на виробництво; production supplies виробничий запас; production technique виробнича технологія • технологія виробництва; production under license виробництво за ліцензією; production volume обсяг виробництва; production volume variance; to boost production збільшувати/збільшити виробництво; to check production гальмувати/загальмувати виробництво; to commence production починати/почати виробництво; to curb production зменшувати/зменшити виробництво; to curtail production зменшувати/зменшити виробництво; to cut down on production зменшувати/зменшити виробництво; to cut off production припиняти/припинити виробництво; to go into full production розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг; to hold back production гальмувати/загальмувати виробництво; to increase production збільшувати/збільшити виробництво; to phase out production звужувати/звузити виробництво; to put into production запускати/запустити у виробництво; to put into full production розгортати/розгорнути виробництво на повний обсяг; to reduce production зменшувати/зменшити виробництво; to restrict production обмежувати/обмежити виробництво; to set up production налагоджувати/ налагодити виробництво; to slow down production гальмувати/загальмувати виробництво; to start production починати/почати виробництво; to step up production прискорювати/прискорити виробництво; to stop production припиняти/припинити виробництво; to switch over production переключати/переключити виробництво; to withdraw from production знімати/зняти з виробництва

  The English-Ukrainian Dictionary > production

См. также в других словарях:

 • waste product — UK US noun [C] PRODUCTION ► a material or substance with no use or value that is produced when products are being made: »The site offers advice on the responsible disposal of IT waste products. »break down/recycle/remove waste products… …   Financial and business terms

 • waste product — waste .product n a useless material or substance that is produced during the process of making something else →↑by product ▪ nuclear waste products …   Dictionary of contemporary English

 • waste product — noun any materials unused and rejected as worthless or unwanted they collect the waste once a week much of the waste material is carried off in the sewers • Syn: ↑waste, ↑waste material, ↑waste matter • Derivationally related forms: ↑waste …   Useful english dictionary

 • waste product — noun (C) something useless, such as ash or gas, that is produced in a process that produces something useful: The waste products of combustion are fed into the car s exhaust …   Longman dictionary of contemporary English

 • waste product — 1. material discarded as useless in the process of producing something. 2. feces, urine, and other material excreted in the life process. [1930 35] * * * …   Universalium

 • waste product — noun a) an unwanted material produced during some manufacturing process, especially radioactive material from nuclear reactors b) the unwanted results of metabolism, expelled in the urine and faeces …   Wiktionary

 • waste product — /ˈweɪst ˌprɒdʌkt/ (say wayst .produkt) noun material produced in a process, as manufacture, and discarded as useless when the process is completed …  

 • Cellular waste product — Cellular waste products are formed as a byproduct of cellular respiration, a series of processes and reactions that generate energy for the cell, in the form of ATP. Two examples of cellular respiration creating cellular waste products are… …   Wikipedia

 • Waste minimisation — is the process and the policy of reducing the amount of waste produced by a person or a society. It is part of the wider aim of waste reduction which is often described as a component of the waste hierarchy. In the waste hierarchy, the most… …   Wikipedia

 • Waste exchange — is where the waste product of one process become the raw materials for a second process. This is similar to using pre consumer material in a product. This represents a way of reducing waste disposal through reuse volumes for those wastes which… …   Wikipedia

 • waste — [wāst] vt. wasted, wasting [ME wasten < NormFr waster < L vastare, to lay waste, devastate (< vastus: see VAST): infl. by Gmc * wostjan > OHG wuosten] 1. to destroy; devastate; ruin 2. to wear away; consume gradually; use up 3. to… …   English World dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»