Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

voyager

 • 1 voyager

  vi.
  1. sayohat, sayr qilmoq, safar etmoq, sayyohlik qilmoq, yurmoq, kezmoq; voyager à pied yayov kezmoq
  2. tashilmoq, olib borilmoq; fruit qui s'abîme en voyageant tashishga noqulay meva, tez buziladigan, uzoqqa olib borish o‘ng‘aysiz bo‘lgan meva.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > voyager

 • 2 amener

  I vt.
  1. olib kelmoq, keltirmoq, boshlab olib kelmoq; amener qqn. chez qqn. à qqn. birovni birovninkiga, birov oldiga olib kelmoq; amenez votre soeur singlingizni, opangizni olib keling
  2. tashimoq, tashib kelmoq; amener des marchandises en bateau tovarlarni kemada tashib kelmoq
  3. olib bormoq yoki olib kelmoq; le taxi vous amènera directement à la gare taksi sizni to‘g‘ri vokzalga olib boradi; amener l'eau dans la ville shaharga suv keltirmoq; on a amené le courant électrique jusqu'au village qishloqqa elektr chirog‘ini olib bordilar
  4. (sur qqch) burmoq; il a amené la conversation sur son sujet favori u gapni o‘zi yoqtirgan mavzuga burib yubordi
  5. keltirib chiqarmoq, olib kelmoq; sabab bo‘lmoq; l'hiver amène des souffrances pour les sans-abri qish uysizlarga tashvish olib keladi; son métier l'amène à voyager uning kasbi uni sayohat qilishiga sabab bo‘lmoqda
  6. mar. tushirmoq; amener les voiles yelkanlarni tushirmoq
  II s'amener vpr.fam. kelmoq; tu t'amènes? kelyapsanmi?

  Dictionnaire Français-Ouzbek > amener

 • 3 des

  1. arg.pl. (de+les)
  2. arg.indéf.pl. voire un, une; voyager dans des pays peu connus mashhur bo‘lmagan mamlakatlar bo‘ylab sayohat qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > des

 • 4 économiquement

  adj.
  1. iqtisodiy jihatdan, moddiy tomondan; économiquement parlant iqtisodiy nuqtai nazardan
  2. tejab, tejab-tergab, ayab; ehtiyot qilib, qisib-qimtib, tejamkorlik bilan; kam sarflab; voyager économiquement ko‘p sarf-xarajat qilmay sayohat qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > économiquement

 • 5 ménager

  I vt.
  1. ehtiyotkorlik bilan uyushtirmoq, tashkil qilmoq
  2. ehtiyot qilmoq, avaylamoq; ménager du temps pour faire qqch. biron ish qilish uchun vaqtini avaylamoq
  3. joylashtirmoq, o‘rnatmoq; ménager un escalier dans l'épaisseur du mur zinapoyani devor ichiga joylamoq
  4. avaylamoq, ehtiyot qilmoq, tejamoq; ménager ses vêtements ust-boshini avaylamoq; ménager ses forces kuchini tejamoq
  5. ehtiyot bo‘ lib, og‘ziga qarab gapirmoq; ménagez vos expressions! iboralaringizga ehtiyot bo‘ling! fam. og‘zingizga qarab gapiring!
  6. ehtiyot qilmoq, avaylamoq; loc.prov. qui veut voyager loin ménage sa monture uzoqqa boraman degan, ulovini ehtiyot qiladi
  7. ayamoq (birovni); il était plus fort, mais il ménageait visiblement son adversaire u kuchliroq edi, lekin u yaqqol o‘z raqibini ayar edi
  III se ménager vpr. o‘zini ehtiyot qilmoq, o‘zini avaylamoq; vous devriez vous ménager o‘zingizni ehtiyot qilsangiz bo‘lar edi; elle ne s'est pas ménagée, ces derniers temps u shu oxirgi vaqtda o‘zini avaylamadi.
  -ère
  adj.
  1. xo‘jalikka, ro‘zg‘orga oid; travaux ménagers uy ishlari; appareils ménagers uy-ro‘zg‘or asboblari
  2. oiladan, ro‘zg‘ordan kelib chiqadigan; eaux, ordures ménagères mag‘zava, axlat, chiqindi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ménager

 • 6 par

  I prép.
  1. bo‘ylab, orqali, -dan (o‘rin); regarder par la fenêtre derazadan qaramoq; il est passé par la fenêtre u deraza orqali o‘ tdi, derazadan o‘tdi; voyager par le monde, de par le monde dunyo bo‘ylab sayohat qilmoq; -ga, -da; être assis par la terre yerda o‘ tirmoq; voitures qui se heurtent par l'avant oldi bilan, orqali urilgan avtomobillar; par en bas tagi bilan, orqali; par ici, par là bu yerdan, u yerdan; loc. par-ci, par-là u yer-bu yerda; il m'agace avec ses “cher monsieur” par-ci, “cher monsieur” par-là u o‘zining u yerda ham, bu yerda ham “muhtaram janob”i bilan mening jonimga tegib ketdi
  2. davomida, paytida; par une belle matinée go‘zal tong paytida
  3. plusieurs fois par jour kuniga bir necha bor; marcher deux par deux ikkita-ikkita bo‘lib yurmoq
  3. tufayli, orqali, tomonidan; il a été gêné par les arbres uni daraxtlar to‘sib qolgan edi; j'ai appris la nouvelle par mes voisins men bu yangilikni qo‘shnilarim orqali bildim; l'exploitation de l'homme par l'homme insonni inson tomonidan ekspluatatsiya qilish
  4. obtenir qqch. par la force biror narsaga kuch orqali erishmoq; répondre par oui ou non ha yoki yo‘q orqali javob bermoq; envoyer une lettre par la poste xatni pochta orqali jo‘natmoq; elle est venu par avion u samolyotda keldi; il a fini par rire u oxiri kuldi; nettoyage par le vide changyutqich bilan uy yig‘ishtirish; loc. par exemple masalan; par conséquent shunday qilib; par suit sababli, tufayli, natijasida; oqibatida, orqasida; par ailleurs bundan tashqari; par contre ammo, lekin, biroq
  5. de par nomi bilan; de par le roi, de par la loi qirol, qonun nomi bilan
  II adv. par trop ortiqcha, juda, o‘ ta; il est par trop égoïste u o‘ ta shaxsiyatparast.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > par

 • 7 premier

  -ière
  I adj. birinchi, dastlabki, oldingi, ilk
  1. dastlabki, oldingi, ilk, birinchi; le premier jour du mois oyning birinchi kuni; n. oyning birinchi kuni, birinchi chislo; le premier janvier, le premier de l'an birinchi yanvar, yangi yil; les premiers pas ilk, birinchi qadamlar; son premier amour uning ilk sevgisi, birinchi muhabbati; la première fois ilk bor; à sa premiere venue, il n'a rien dit dastlabki kelishida u hech narsa demadi; loc. au premier, du premier coup dastlabki urinishdayoq; à première vue, au premier abord bir qarashda; la première jeunesse yoshlikning ilk davri; première nouvelle! yangilik! (men birinchi bor eshityapman); arriver premier, bon premier birinchi bo‘lib, hammadan oldin kelmoq; à la première occasion birinchi qulay fursatdayoq
  3. birinchi, birinchi bo‘lib joylashgan; la première personne du singulier, du pluriel birinchi shaxs birlik, ko‘plik; première partie birinchi qism, boshi; de la première à la dernière ligne birinchi qatoridan oxirgi qatorigacha (boshidan oxirigacha)
  4. litt. dastlabki, oldingi; il ne retrouvait plus sa ferveur première uning oldingi intilishlari yo‘q edi
  5. oldingi, birinchi, birinchi joylashgan; la première (rue) à droite o‘ngdan birinchisi (ko‘cha); au premier rang oldingi qatorda; monter au premier (étage) ikkinchi qavatga ko‘ tarilmoq
  6. har jihatdan birinchi, oliy, eng yaxshi; yetakchi, bosh; première qualité, premier choix oliy nav; jouer le premier rôle bosh rolni ijro etmoq; voyager en première (classe) transportning birinchi klass joyida sayohat qilmoq; le premier ministre bosh vazir; premier violon yetakchi skripkachi
  7. birinchi, noaniq, sodda; les vérités premières hali to‘la aniqlanmagan haqiqatlar; nombre premier sodda son
  8. birinchi, asosiy; les causes premières birinchi sabablar
  II n.
  1. le premier, le premier venu birinchi, birinchi kelgan odam; n. il, elle est parmi les premiers u birinchilar orasida
  2. th. jeune premier, jeune première birinchi jazman, qahramon ayol
  3. nm. premyer (Angliyada)
  4. nm. topishmoqning birinchi iborasi; mon premier, mon second mening birinchim, mening ikkinchim; loc.adv. en premier avvalo, birinchi navbatda, dastlab; c'est ce qui doit passer en premier bu birinchi navbatda o‘ tishi kerak bo‘lgan narsa.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > premier

 • 8 résoudre

  I vt.
  1. yechmoq, hisoblab chiqarmoq, hal qilmoq; résoudre un problème, une équation, une énigme masalani, tenglamani, jumboqni yechmoq; résoudre une difficulté qiyinchilikni hal qilmoq
  2. undamoq, majbur qilmoq, ko‘ndirmoq; être résolu(e) à rozi bo‘ lmoq, ko‘nmoq, qaror qilmoq, tayyor bo‘lmoq; il est résolu à partir u ketishga qaror qildi; il est résolu à tout u hamma narsaga tayyor
  3. ahd qilmoq, bel bog‘lamoq; je fais ce que j'ai résolu men ahd qilgan narsamni bajaraman; j'ai résolu de voyager men sayohatga bel bog‘ladim
  II se résoudre vpr. (à) jur'at etmoq, botinmoq, qaror qilmoq; il ne peut pas se résoudre à y renoncer buni rad qilishga u jur'at etolmaydi.
  vt. aylanmoq; bo‘linib, parchalanib ketmoq; brouillard qui se résout en pluie yomg‘irga aylanadigan tuman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > résoudre

См. также в других словарях:

 • Voyager-1 — Künstlerische Darstellung von Voyager im All Missionsziel Untersuchung der Planeten Saturn und Jupiter, sowie deren Monde Auftraggeber …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager 1 — Künstlerische Darstellung der Voyager Sonde im All NSSDC ID 1977 084A Missionsziel Untersuchung der Planeten Saturn und Jupiter, sowie deren Monde …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager 2 — Künstlerische Darstellung der Voyager Sonde im All NSSDC ID 1977 076A Missionsziel Untersuchung der Planeten Saturn und Jupiter, sowie deren Monde (später auf Uranus und N …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager 2 — Caractéristiques Organisation NASA …   Wikipédia en Français

 • voyager — [ vwajaʒe ] v. intr. <conjug. : 3> • 1385; de voyage 1 ♦ Faire un voyage. « Après sa démission [Cromwell] voyagea en France » (Voltaire). ⇒ 1. aller, se transporter. Voyager en première classe. Voyager de jour, de nuit. Voyager en train, à… …   Encyclopédie Universelle

 • Voyager 1 — Voyager Representación artística de una de las sondas Voyager Organización NASA Estado Activo Fecha d …   Wikipedia Español

 • Voyager-2 — Voyager Sonde Voyager 2 ist eine Raumsonde der NASA, die 16 Tage vor Voyager 1 am 20. August 1977 von Launch Complex 41 auf Cape Canaveral mit einer Titan IIIE Centaur Rakete in den Weltraum gestartet wurde (Voyager 1 startete zwar 16 Tage später …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager — may refer to:In technology*LG Voyager, a mobile phone model manufactured by LG Electronics *NCR Voyager, a computer platform produced by NCR Corporation *Voyager (computer worm), a computer worm affecting Oracle databases *Voyager (library… …   Wikipedia

 • Voyager 2 — Voyager Representación artística de una de las sondas Voyager Organización NASA Estado Activo Fecha d …   Wikipedia Español

 • voyager — 1. (vo ia jé ; quelques uns disent voi ia jé. Le g prend un e devant a et o : voyageant, voyageons) v. n. 1°   Faire voyage, aller en pays éloigné. •   J employai le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Voyager — (engl. „Reisende(r)“) bezeichnet: Moog Minimoog Voyager, einen elektronischen Synthesizer Raumfahrt: Voyager 1 und Voyager 2, Sonden eines US Raumfahrtprogramms das zweite Raumflugzeug der SpaceShipTwo Klasse von Virgin Galactic Verkehr: Chrysler …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»