Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

voyager

 • 1 voyager

  v.intr. (de voyage) 1. пътувам, пътешествам; voyager en première classe пътувам в първа класа; voyager autour du monde пътувам около света; 2. придвижвам се, пътувам; voyager en train пътувам с влак; vins qui voyagent bien вина, които понасят добре пътуването ( транспортирането).

  Dictionnaire français-bulgare > voyager

 • 2 avec

  prép. (lat. pop. apud-hoc) 1. с, със; aller se promener avec qqn. отивам на разходка с някого; 2. за; se marier avec женя се за; 3. loc. prép. d'avec от; (N.B. voyager en avion пътувам със самолет, но: voyager avec l'avion du soir пътувам с вечерния самолет; une femme aux cheveux blonds жена с руси коси, но: une femme avec des cheveux fraîchement coupés жена с току-що подстригани коси).

  Dictionnaire français-bulgare > avec

 • 3 célibataire

  adj. et n. (lat. cælibatus, de cælebs, -ibis "célibataire") 1. ергенски; 2. m., f. ерген, неженен човек. Ќ mère célibataire самотна майка (замества fille-mère); voyager en célibataire разг. пътувам без съпруга(та) си.

  Dictionnaire français-bulgare > célibataire

 • 4 compagnie

  f. (lat. pop. °compania) 1. компания; en compagnie de qqn. в компанията на някого; 2. среда; 3. дружество, компания; compagnie d'assurance застрахователно дружество; 4. воен. рота; 5. ост. войска; 6. стадо, ято; 7. театрална трупа. Ќ tenir compagnie а qqn. правя компания на някого; voyager de compagnie пътуваме заедно; l'illustre compagnie френската академия. Ќ Ant. absence, isolement, solitude.

  Dictionnaire français-bulgare > compagnie

 • 5 en1

  prép. (lat. in) I. служи за означаване на: 1. място, където се намира нещо (някой) или се развива действие: в, на, по; en1 voyage на път; 2. време, епоха, времетраене: през, за; en1 hiver през зимата; en1 1914 през 1914 г.; 3. състояние, положение: в, на, по, с; être en1 danger в опасност съм; en1 bras de chemise по риза; en1 bonne santé в добро здраве; 4. материя, от която е направено нещо: от; pièce en1 argent сребърна монета; 5. начин, по който се извършва действието: като, в, на, с, от; conseiller en1 ami съветвам като приятел; parler en1 français говоря на френски; voyager en1 train пътувам с влак; 6. причина, цел: в, за; en1 l'honneur de в чест на; en1 souvenir за спомен; 7. деление, разделяне: diviser en1 trois morceaux разделям на три парчета; 8. кръг на действие, дейност: по; docteur en1 droit доктор по право; étudiant en1 philologie студент по филология; II. служи за образуване на деепричастие (gérondif); en1 disant казвайки; III. употребява се при образуване на някои възвратни глаголи: s'en1 aller отивам си; s'en1 retourner връщам се; s'en1 tenir (а) придържам се (към); s'en1 venir идвам, пристигам; IV. loc. prép. en1 fait de вместо, в замяна на; що се отнася, що се касае до. Ќ c'en1 est fait всичко е свършено, загубено; c'en1 est trop това е прекалено; c'est а n'en1 pas croire ses yeux просто да не повярваш на очите си; donner qqn. en1 jugement давам някого под съд; en1 tenir pour qqn. (qqch.) много държа за някого (за нещо); en1 venir aux mains стига се до бой; il s'en1 faut de peu малко остава; il s'en1 faut de beaucoup още много трябва; il n'est pas en1 moi de le faire не зависи от мене да направя това; il ne sait où il en1 est той не знае какво прави; je n'en1 reviens pas не мога да дойда на себе си (от изненада); je n'en1 puis plus не мога повече (не издържам повече); où veut-il en1 venir? какво цели с това? portrait en1 pied цял портрет (в цял ръст); s'en1 aller en1 fumée не стигам до някакъв резултат; s'en1 prendre а qqn. обвинявам (нападам) някого.

  Dictionnaire français-bulgare > en1

 • 6 ensemble1

  adv. (lat. insimil) 1. заедно; voyager ensemble1 пътуваме заедно; 2. едновременно; 3. задружно; tous ensemble1 всички задружно. Ќ Ant. séparément, а part, isolément.

  Dictionnaire français-bulgare > ensemble1

 • 7 errements

  m. pl. (de l'a. fr. errer "voyager") 1. поведение, обичаен начин на действие, на постъпване; обноски; 2. обикновени, обичайни грешки ( заблуждения).

  Dictionnaire français-bulgare > errements

 • 8 étranger1,

  ère adj. (de étrange) 1. чужд, чуждестранен, чуждоземен; langues étranger1,ères чужди езици; Ministère des Affaires étranger1,ères министерство на външните работи; 2. чужд; непознат; corps étranger1, мед. чуждо тяло; 3. незамесен, незапознат; 4. неподходящ, неприсъщ; 5. m.,f. чужденец; чужд човек; външно лице; 6. m. чужбина; voyager а l'étranger1, пътувам в чужбина. Ќ ceci est étranger1, а la question това няма нищо общо с въпроса. Ќ Ant. aborigène, indigène; compatriote (du nom); naturel, propre; connu, familier.

  Dictionnaire français-bulgare > étranger1,

 • 9 itinérant,

  e adj. (lat. itinerari "voyager") 1. пътуващ (за методистки пастор); 2. пътуващ, който изпълнява служебните си задължения, като постоянно е на път; exposition itinérant,e пътуваща изложба; cirque itinérant, пътуващ цирк. Ќ Ant. sédentaire.

  Dictionnaire français-bulgare > itinérant,

 • 10 lapin

  m. (ibéro-romain °lapparo) 1. заек; lapin sauvage див заек; lapin domestique, lapin de choux питомен заек; 2. прен. разг. гальовно название на любим човек, зайче; mon petit lapin мое малко зайче. Ќ avoir les yeux rouges comme un lapin blanc имам много зачервени очи; courir comme un lapin тичам много бързо; poser un lapin разг. не идвам на среща; pattes de lapin къси бакенбарди; un chaud lapin темпераментен човек; voyager en lapin ост. пътувам гратис; un lapin ост. гратисчия.

  Dictionnaire français-bulgare > lapin

 • 11 litière

  f. (de lit) 1. постелка (за добитък); 2. плява, слама (като постелка на добитък); 3. носилка; voyager en litière пътувам с носилка. Ќ faire litière de qqch. пренебрегвам, зарязвам, пет пари не давам за нещо.

  Dictionnaire français-bulgare > litière

 • 12 par

  prép. (lat. per "а travers, au moyen de") I. означава: 1. вършителя на действието: от; il a été renversé par son ami беше съборен от приятеля си; 2. място: през; passer par la forêt минавам през гората; passer par la porte минавам през вратата; regarder par la fenêtre гледам през прозореца; 3. време: през; par une belle matinée de printemps през една хубава пролетна утрин; 4. придружаващо обстоятелство: по време на, при; naviguer par la mer agitée плавам сред бурно море; 5. средство, оръдие, способ: с, по; par avion със самолет; par la poste по пощата; voyager par mer, air, terre пътувам по вода, въздух, земя; 6. начин: по, на, с; par mégarde по погрешка; 7. разпределение: на; par tête на глава (човек) по...; II. с някои глаголи служи за подчертаване началото или края на действието, изразено от инфинитива; il finit par comprendre най-сетне той разбра; III. adv. служи за подсилване: par trop наистина много, прекалено; il est par trop bête много глупав е; IV. loc. prép. (altér. de part) de par в името на; по заповед на; de par le roi, de par la loi по заповед на краля, в името на закона; V. loc. adv. par-ci par-là тук-там; par conséquent следователно; par-deça отсам; par-dedans отвътре; par-dehors отвън; par-delà оттатък; par cњur наизуст; par exemple например.

  Dictionnaire français-bulgare > par

 • 13 quiconque

  pron. relat. et indéf. (de qui, qu'onques "qui... jamais", plus trad rapproché du lat. quicumque) 1. pron. relat. всеки който, който; quiconque n'a pas d'argent, ne peut pas voyager всеки, който няма пари, не може да пътува; 2. pron. indéf. който и да е, всеки, независимо кой; quiconque pourrait aller au bord de la mer всеки би могъл да иде на море.

  Dictionnaire français-bulgare > quiconque

 • 14 safari

  m. (mot swahili "bon voyage", de l'ar. safora "voyager") сафари (ловна ескпедиция в Африка); safari-photo екскурзия със заснемане на диви животни, фото-сафари.

  Dictionnaire français-bulgare > safari

 • 15 travel(l)ing

  Dictionnaire français-bulgare > travel(l)ing

 • 16 travel(l)ing

  Dictionnaire français-bulgare > travel(l)ing

См. также в других словарях:

 • Voyager-1 — Künstlerische Darstellung von Voyager im All Missionsziel Untersuchung der Planeten Saturn und Jupiter, sowie deren Monde Auftraggeber …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager 1 — Künstlerische Darstellung der Voyager Sonde im All NSSDC ID 1977 084A Missionsziel Untersuchung der Planeten Saturn und Jupiter, sowie deren Monde …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager 2 — Künstlerische Darstellung der Voyager Sonde im All NSSDC ID 1977 076A Missionsziel Untersuchung der Planeten Saturn und Jupiter, sowie deren Monde (später auf Uranus und N …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager 2 — Caractéristiques Organisation NASA …   Wikipédia en Français

 • voyager — [ vwajaʒe ] v. intr. <conjug. : 3> • 1385; de voyage 1 ♦ Faire un voyage. « Après sa démission [Cromwell] voyagea en France » (Voltaire). ⇒ 1. aller, se transporter. Voyager en première classe. Voyager de jour, de nuit. Voyager en train, à… …   Encyclopédie Universelle

 • Voyager 1 — Voyager Representación artística de una de las sondas Voyager Organización NASA Estado Activo Fecha d …   Wikipedia Español

 • Voyager-2 — Voyager Sonde Voyager 2 ist eine Raumsonde der NASA, die 16 Tage vor Voyager 1 am 20. August 1977 von Launch Complex 41 auf Cape Canaveral mit einer Titan IIIE Centaur Rakete in den Weltraum gestartet wurde (Voyager 1 startete zwar 16 Tage später …   Deutsch Wikipedia

 • Voyager — may refer to:In technology*LG Voyager, a mobile phone model manufactured by LG Electronics *NCR Voyager, a computer platform produced by NCR Corporation *Voyager (computer worm), a computer worm affecting Oracle databases *Voyager (library… …   Wikipedia

 • Voyager 2 — Voyager Representación artística de una de las sondas Voyager Organización NASA Estado Activo Fecha d …   Wikipedia Español

 • voyager — 1. (vo ia jé ; quelques uns disent voi ia jé. Le g prend un e devant a et o : voyageant, voyageons) v. n. 1°   Faire voyage, aller en pays éloigné. •   J employai le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Voyager — (engl. „Reisende(r)“) bezeichnet: Moog Minimoog Voyager, einen elektronischen Synthesizer Raumfahrt: Voyager 1 und Voyager 2, Sonden eines US Raumfahrtprogramms das zweite Raumflugzeug der SpaceShipTwo Klasse von Virgin Galactic Verkehr: Chrysler …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»