Перевод: с немецкого на хорватский

с хорватского на немецкий

vladati

 • 21 Gewalt

  f -, -en sila, vlast (-i) f; nasilje n; - geht vor Recht sila je jača od pravde, sila boga ne moli; - antun činiti kome nasilje, (einer Frau) silovati (-lujem); in jds. - sein biti kome podložan (-zna, -žno); in seine - bekommen sebi podložiti; mit aller - svom silom; in jds. - geraten dopasti (-dnem) kome šaka; sich selbst - antun svladati (svladavati) sam sebe; das steht nicht in meiner - to nije u mojoj vlasti, toga ne mogu (ne smijem) učiniti; über jdn. (acc.) - haben vladati kim; mit - durchsetzen silom izvesti (-vedem, izvoditi); seine Leidenschaften in seiner - haben svladavati svoje strasti; höchste - najviša vlast, suverenitet m; halb mit -, halb willig dijelom prisiljen, dijelom drage volje; - anwenden siliti; etw. ganz in seiner - haben potpuno nečim vladati, posvema se razumjeti (-mi jem) u nešto; die drei Gewalten (die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche) tri vlasti (zakonodavna, izvršna i sudačka); mit - reich werden wollen silom se htjeti (hoću) obogatiti

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Gewalt

 • 22 Gewandtheit

  f - spretnost (-i), vještina; große - in Geschäften haben biti vješt, biti snalažljiv; große - im Umgange haben znati s ljudima saobraćati, znati se u društvu vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Gewandtheit

 • 23 grassieren

  v harati, vladati; die Pest grassierte kuga je harala

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > grassieren

 • 24 Herr

  m -n, -en gospodar; der - des Hauses gospodar kuće, kućevlasnik; - sein über etw. biti gospodar čega, vladati čime; er ist nicht - über seine Leidenschaften on ne može svladati svoje strasti; sie konnten des Feuers nicht - werden nisu mogli suzbiti vatru; (Anrede) gospodin; mein - gospodine; - du meine Güte bože moj! geistlicher - svećenik; ein - von gestern skorojević

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Herr

 • 25 herrschen

  v vladati, gospodariti, kraljevati (-ljujem), carovati (-rujem)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > herrschen

 • 26 hoch

  (höher, höchst) adj visok; diese Mauer ist zu - zid je previsok; ein tausend Meter hoher Berg brdo visoko tisuću metara; auf hoher See na pučini ili na debelom moru; die See geht hoch valovi se gomilaju; das hohe Altertum visoka antika; ein hoher Betrag velika svota; der hohe Adel visoko plemstvo; in einem hohen Tone sprechen govoriti glasno (zapovijedajućim glasom); auf hohem Fuße leben živjeti (-vim) rastrošno; die Hohen odličnici; das Hohe Lied Pjesma nad pjesmama; der hohe Priester veliki svećenik; der hohe Herr veliki gospodin; hohe Schönheit velika ljepota; hoher Verstand velika inteligencija; zehn Mann hoch deset momaka; etw. hoch anschlagen (halten) osobito, uvelike cijeniti; hoch anrechnen smatrati vrlo pohvalnim; bei jdm. hoch angeschrieben sein biti u milosti kod koga; wie hoch beläuft sich die Anzahl? koliki je broj? wenn es hoch geht (kommt) u najpovoljnijem,slučaju; da geht es hoch her tu je veselo, tu se banči; hoch geschoren (übervornehmen) tun vladati se naduto, biti nadut; hoch hergehen ban-čiti; biti bučno; hoch leben lassen nazdra-viti kome; der Efeu rankt am Hause hoch bršljan se visoko uspinje na kuću; hoch zu stehen kommen skupo stajati, skupo pla-titi; das ist mir zu hoch toga ne razumijem; hoch und teuer schwören (versprechen) pre-klinjati se, zasigurno obećati; die Preise hoch schrauben dizati (dižem) cijene; hoch! er lebe hoch! živio!

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > hoch

 • 27 Hosen

  f pl hlače; die - anhaben imati hlače na sebi, fig imati vlast u rukama, vladati u kući; weite - anhaben imati na sebi široke hlače, fig biti darežljiv; sich auf die - setzen fam marljivo učiti; jdm, die - straffziehen (spannen) nategnuti (-nem) kome hlače i izlupati ga

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Hosen

 • 28 innehaben

  (hatte inne, innegehabt) v posjedovati (-dujem), vladati čim

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > innehaben

 • 29 kindeln

  v vladati se kao dijete; (niederkommen), rađati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > kindeln

 • 30 knüppeln

  v izbatinati; fig prostački se vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > knüppeln

 • 31 lümmeln

  v prostački se naslanjati, nepristojno se vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > lümmeln

 • 32 mächtig

  adj jak, silan (-lna, -lno), moćan, mogućan (-ćna, -ćno); einer Sache - sein vladati čim; seiner nicht - sein biti izvan sebe; einer Sprache in Wort und Schrift - sein potpuno znati koji jezik

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > mächtig

 • 33 mausig

  adj (samo u izričaju) sich mausig machen isticati se, drsko se vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > mausig

 • 34 pinseln

  v slikati, mazati (-žem); (sich einfältig benehmen) nespretno se vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > pinseln

 • 35 regieren

  v vladati, upravljati, kraljevati (-lju-jem); gramm dieses Wort regiert den Akkusativ ova riječ zahtijeva četvrti padež

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > regieren

 • 36 Regiment

  n -(e)s, -er puk m, pukovnija, regimenta f; (Herrschaft, Regierung) vlada, vladavina f; ein strenges - führen strogo vladati; unter dem - pod vladavinom (komandom)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Regiment

 • 37 runksen

  v vulg prostački se vladati; (Sport) bezobzirno se ogriješiti o sportska pravila

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > runksen

 • 38 Rute

  f -, -n šiba f; prut m (pl pruće); (Schwanz), rep m; (männliches Glied) muški ud; die - geben, mit der - streichen preuzeti (-zmem) neugodnu dužnost; mit eiserner - regieren okrutno vladati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Rute

 • 39 Sache

  f -, -n stvar (-i) f, predmet m; die - hat etw. für sich stvar ima svojih predno-sti; das ist nicht meine - to se mene ne tiče; das ist die - u tome je stvar, u tome je poteškoća; seine - verstehen razumjeti (-mijem) svoj posao; einer - mächtig sein vladati čime; mit jdm. gemeine - machen slagati (slažem) se s kime, pristajati (-jem) uz koga; etw. zur - tun unaprijediti stvar; das tut nichts zur - to ništa ne smetaj sich in fremde -n mischen miješati se u tuđe poslove; seine -n verrichten fam obaviti nuždu; (Rechts-) jur pravni predmet, parnica f; niemand kann in eigener - Richter sein nitko ne može biti sudac u vlastitoj parnici

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Sache

 • 40 schalten

  v vladati, upravljati; - und walten biti neograničeni gospodar; ein Schiff - upravljati (kormaniti) riječnim brodom

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > schalten

См. также в других словарях:

 • vladati — vládati (se) nesvrš. <prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. imati vlast nad kim ili čim 2. (čim) a. isticati se, dominirati [tišina vlada morem] b …   Hrvatski jezični portal

 • vládati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. {{001f}}imati vlast nad kim ili čim 2. {{001f}}(čim) a. {{001f}}isticati se, dominirati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vládati — am nedov. (ā) 1. odločati, ukazovati v organizirani družbeni skupnosti, zlasti v državi: takrat je vladal kralj; vladati deželi; vladati ljudstvu; absolutistično, parlamentarno vladati; pren., ekspr. v hiši je vladal mož; ljubezen in lakota… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Vlaška — Vlȁškā ž <D L ōj> DEFINICIJA 1. geogr. pokrajina u J Rumunjskoj, između Karpata i Dunava, o. 77.000 km2 2. (vlaška) reg. kraj u kojem žive vlaji u dalmatinskom zaleđu ONOMASTIKA pr. (etnonimi i etnici): Lȁh (130, Našice, Međimurje,… …   Hrvatski jezični portal

 • prijéstō — (prijéstol) m, {{c=1}}v. {{ref}}prijestolje{{/ref}} ⃞ {{001f}}izgubiti ∼ prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na ∼; svrgnuti (skinuti) s ∼la lišiti vlasti; zauzeti ∼ početi vladati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ravnotéža — ravnotéž|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ∼a; labilna ∼a; indiferentna ∼a] b. {{001f}}stanje organizma ili tvari pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sùvereno — pril. na suveren način [∼ vladati zemljom; ∼ vladati engleskim] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • suvereno — sùvereno pril. DEFINICIJA na suveren način [suvereno vladati zemljom; suvereno vladati engleskim] ETIMOLOGIJA vidi suveren …   Hrvatski jezični portal

 • ravnoteža — ravnotéža ž DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ravnoteža; labilna ravnoteža; indiferentna ravnoteža] b. stanje organizma ili… …   Hrvatski jezični portal

 • prijesto — prijéstō (prijéstol) m DEFINICIJA v. prijestolje FRAZEOLOGIJA izgubiti prijesto prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na prijesto; svrgnuti (skinuti) s prijestola lišiti vlasti; zauzeti prijesto početi vladati ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

 • vladanje — vládānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. vladati 2. arh. područje kojim netko upravlja 3. a. način ophođenja s drugim i sa starijima; ponašanje b. skupnost toga izražena ocjenom u školi [primjerno vladanje] ETIMOLOGIJA vidi vladati …   Hrvatski jezični portal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»