Перевод: с немецкого на хорватский

с хорватского на немецкий

vladati

 • 1 affektieren

  v neprirodno se vladati, prenavljati se, kreveljiti se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > affektieren

 • 2 anpöbeln

  v prostački napasti (-padnem), napadati koga, prostački se vladati prema kome

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > anpöbeln

 • 3 antreten

  (a, e) v postaviti se, svrstati se; zum Tanz - postaviti se za ples, početi (-čnem) plesati; ein Motorrad - staviti u gibanje motorni kotač; die Erde - gazeći učvrstiti zemlju; jdn. - stupiti pred koga; eine Reise - poduzeti (-zmem) put, poći (pođem) na put; einen Dienst, ein Amt - stupiti u službu; die Regierung - stupiti na vladu, početi vladati; den Beweis - dokazivati (-kazujem); eine Erbschaft - preuzeti (-zmem) baštinu; den Rückzug - uzmicati (-mičem)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > antreten

 • 4 aufführen

  v; einen Bau - sagraditi zgradu; ein Drama -- izvesti (-vedem), prikazati (-kažem), prikazivati (-zujem) dramu; eine Mauer rauh - graditi u gromadama; ein Gewölbe - načiniti svodovlje, svoditi; im Triumphe - voditi u trijumfu (slavlju); Stellen aus Büchern - navoditi (citirati) mjesta iz knjiga; einen Posten in der Rechnung - naznačiti stavku u računu; sich - vladati se, ponašati se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > aufführen

 • 5 aufführen sich

  vr ponašati se, vladati se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > aufführen sich

 • 6 auftreten (a, e aux sein & haben)

  v nastupiti, nastupati; würdevoll - dostojanstveno nastupiti (vladati se); energisch gegen jdn. - odrješito nastupati prema kome; Nüsse - (aux haben) gazeći razbijati orahe; sich den Fuß - (aux haben) nažuljiti si nogu

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > auftreten (a, e aux sein & haben)

 • 7 beherrschbar

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > beherrschbar

 • 8 beherrschen

  v; jdn. - vladati kim; eine Sprache - govoriti koji jezik; seine Leidenschaften -, seinen Zorn - savladati svoje strasti, svoj gnjev; seinen Gegenstand - potpuno vladati predmetom, biti upućen u predmet; sich - lassen dati vladati sobom, biti zavisan o kome; sich zu - wissen znati se svladati; die Burg beherrscht die Gegend viteški grad nadvisuje kraj; die Festung beherrscht das Gelände tvrđava može topovskom vatrom obraniti cijeli kraj

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > beherrschen

 • 9 benehmen

  (benahm, benommen) v uzeti (uzmem), uzimati; jdm. die Aussicht - spriječiti (sprečavati) kome izgled; jdm. den Atem - gušiti koga; jdm, den Mut - obeshrabriti koga; jdm. seinen Irrtum - uputiti koga, osvjedočiti koga, da ima krivo; jdm. seine Zweifel - ukloniti svaku sumnju (kod nekoga); sich - vladati se, ponašati se; sich zu - wissen znati se ponašati, znati s ljudima ophoditi

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > benehmen

 • 10 benehmen sich

  vr vladati se, ponašati se sich zu benehmen wissen znati se ponašati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > benehmen sich

 • 11 betragen

  v (u, a) iznositi; wie viel beträgt es? koliko iznosi?; sich - vladati se, ponašati se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > betragen

 • 12 bewandert

  pp adj; in etw. (dat.) - sein biti čemu vješt, biti u što upućen; in etw. völlig - sein posve (temeljito) vladati nekim predmetom, biti u što tačno upućen

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > bewandert

 • 13 dominieren

  v vladati, biti utjecajan (-jna, -jno)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > dominieren

 • 14 Faden

  m -s, Fäden konac (-nca) m, nit (-i) f; marit hvat m (1.829 m); (beim Messer) rez noža; jdn. am - haben imati koga na uzici; fig imati koga u svojoj vlasti, vladati kim; keinen trockenen - am Leibe haben ne imati suha vlakna na sebi, fig biti mokar (-kra, -kro) do kože; den - verlieren izgubiti nit, fig nesređeno govoriti; den - eines Gespräches wieder aufnehmen nastaviti prekinuti razgovor; das Fleisch mit dem - schneiden rezati (režem) meso uzduž; das Fleisch gegen den - schneiden rezati meso poprijeko; der - geht mir aus gubim nit, fig ne znam dalje; keinen guten - untereinander spinnen ne presti (predem) međusobno (jedan s drugim) dobru nit, fig ne slagati (slažem) se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Faden

 • 15 führen

  v voditi, voziti, rukovati (-kujem); bei der Hand - držati (-žim), voditi za ruku; die Feder - pisati (pišem); den Pinsel - slikati, biti slikar; Waffen - nositi oružje; einen Namen - nositi ime; jdn. den rechten Weg - voditi koga pravim putom; die Feder gut - dobro (spretno, pametno) pisati; eine scharfe Feder - pisati oštro (zajedljivo); einen Stoß geschickt und sicher - ubosti (bodem, udariti) spretno i sigurno; einen Streich - udariti mačem, lupiti; jdm. etw. zu Gemüte - utjecati (-tječem) na koga, opominjati koga; sich etw. zu Gemüte - uzeti (uzmem) srcu, humor jesti (jedem); etw. im Munde - često spominjati (-njem) nešto; ein Gespräch - voditi razgovor, razgovarati se; verfängliche Reden - govoriti nepristojno, govoriti dvolično; einen Prozeß - tjerati parnicu; Klage - tužiti; ein Protokoll - pisati zapisnik; Buch - knjižiti; Verhandlungen - pregovarati; das Wort für jdn. - govoriti u nečije ime, braniti nečiju stvar; das große Wort - imati glavnu riječ; irre führen zavaravati, voditi u bludnju; auf s Eis - voditi na tanak led, fig dovesti (-vedem, dovoditi) u opasnost, prevariti; am Narrenseile - varati; ein Geschäft - imati trgovačku radnju; eine Ware - imati robu na skladištu; das Regiment - voditi puk, fig zapovijedati kome; Krieg - ratovati (-tujem); jdn. bei der Hand - voditi čiju ruku pri pisanju; die Aufsicht - nadgledati; im Schild - namjeravati; den Beweis - dokazivati (-zujem); sich gut - dobro se vladati; etw. bei sich - imati kod sebe; eine Mauer um etw. - sagraditi zid oko čega; die Kasse - upravljati blagajnom; im Sinn - namjeravati; einen guten Wandel - dobro se vladati; jds. Sache - braniti koga; wohin soll das -? kamo to vodi; das führt zu nichts to ničemu ne vodi; er führt dich hinter das Licht fig on te vara; sie führt sich gut ona se dobro vlada; er führte mich auf die richtige Spur doveo me je na pravi trag; führst du mich den rechten Weg? vodiš li me pravim putom?

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > führen

 • 16 gebärden

  sich v vladati se; kretati (krećem) se; sich kindisch (närrisch) - vladati se djetinjasto (ludo), djetinjiti, ludovati (-du- jem)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > gebärden

 • 17 gebaren

  v postupati; sich - vladati se

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > gebaren

 • 18 gebieten

  (o, o) v zapovijedati, vladati; über etw. - vladati čim; Achtung - pobuditi poštovanje; seinen Leidenschaften - obuzdati strasti; Einhalt - obustaviti

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > gebieten

 • 19 gehaben sich

  v vladati se; gehab dich wohl! zbogom! sretno!

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > gehaben sich

 • 20 gehen

  (ging, gegangen aux sein) v ići; ruhig seinen Weg (seines Weges) - ići mirno svojim putem; sich die Füße wund - na-žuljiti f noge; jdm. an die Schulter - sezati (-žem) kome do ramena; auf Freiers Füßen - mjerkati djevojku, tražiti sebi ženu; in See - otploviti; in Erfüllung - ispuniti se; zu Grunde - propasti (-padnem); in die Höhe - kommerz rasti (-tem) u cijeni, auf die Neige - nestajat! (-jem); über alle Begriffe - sve nadilaziti; in sich - zamisliti se, kajati se; sicher - biti siguran (-rna, -rno); jdm. nahe - ticati (-čem) se; jdm. an die Hand - pomagati (-žem) kome; sich - lassen vladati se neusiljeno, iživljavati se; den Weg alles Fleisches - fig umrijeti (umrem); in Stücke - razbiti se, raspasti (-padnem) se; vor Anker - usidriti se; sich müde - umoriti se idući; in die Wicken - ići u grahoricu; fig ići u šaš, propasti (-padnem); es mag - wie es will bilo kako mu drago; zu Herzen - dirati u srce; einer Sache auf den Grund - tačno ispitati stvar; am Stabe - podštapljivati (-ljujem) se; auf Reisen - ići na put; von der Hand - brzo napredovati (-dujem); eines Dinges verlustig - izgubiti nešto; etwas - lassen pustiti, da se razvija; mit einem Plane schwanger - snovati (snujem) nešto; an ein Geschäft, an die Arbeit - latiti (laćati) se posla; auf bösen Wegen - voditi razvratan život, biti zločinac; behutsam, mit Vorsicht zu Werke - oprezno latiti se čega (poduzeti, -zmem, poduzimati) što; nach Brot - ići za kruhom, fig tražiti zaslužbu, služiti radi svagdanjeg kruha; über Feld - ići poljem; nach Wasser - ići po vodu, tražiti vodu; unter die Soldaten - ići u vojsku; vor sich - događati se; mit sich zu Rate - posavje-tovati (-tujem) se sam sa sobom; verloren - izgubiti se; eines Dinges verlustig - izgubiti nešto; einen ruhigen Gang - mirno hodati; sie geht ins 14. Jahr navršila je 13. godinu; die Uhr geht vor ura ide prebrzo; die Uhr geht zu langsam ura zaostaje; es geht lustig zu veselo; das geht nicht an to ne smije biti; wie geht es dir? kako si? das Geschäft geht gut posao napreduje; die Tür geht auf vrata se otvaraju; die See geht hoch dižu se valovi; alles geht durch seine Hände sve prolazi kroz njegove ruke, fig o svemu on vodi računa; viel geht darauf mnogo se troši na to; es geht schief polazi po zlu; meine Meinung geht dahin ja držim (mislim) da; es geht die Rede pripovijeda se; es geht die Sage priča se; es geht auf meine Kosten to ide na moj račun, troškove snosim ja; der Teig geht tijesto se diže; das geht denn doch nicht to ipak ne ide, to ne smije biti, to se ne smije dogoditi (dozvoliti); alles geht nach Wunsch sve se odvija po volji; wie oft geht zwei in zehn? koliko puta se dva nalazi u de-set? das Faß geht aus den Fugen bure se raspada; er geht den letzten Gang ide po zadnji put; fig nose ga na groblje; es geht gegen den Herbst približava se jesen, skoro će biti jesen; es geht in die Tausende na tisuće; eine Sache geht vor sich nešto se događa (odvija); es geht mir wider die Natur nešto se protivi mojoj naravi (mojim nazorima); das Kind geht hinter die Schule dijete se skice, mjesto da ide u školu; er geht leicht aus dem Häuschen lako izlazi iz kućice, fig on se lako uzrujava; das geht über alle Begriffe to nadilazi sve (pojmove); das geht über meine Kräfte to nadilazi moje snage; das geht über meinen Horizont to nadilazi moje obzorje, fig toga ne shvaćam; die See geht hohl (hoch) marit more je valovljem uzburkano; es geht faul (die Sache geht schief) stvar polazi po zlu; er geht, wohin die Pflicht ihn ruft on ide, kamo ga zove dužnost (kamo po dužnosti mora ići); das geht ihm an den Kragen radi mu se o glavi; hier geht es drunter und drüber tu je pravi darmar; es geht in die fünfte Woche peti je tjedan; es geht mir durchs Herz dira me u srce; es geht auf zehn skoro će biti deset sati; gegangen werden iron biti otpušten (tj. prisiljen da ide); geh deinen Weg idi svojim putom; geh deines Weges otiđi, odlazi; geh, tu mir den Gefallen učini mi to za ljubav

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > gehen

См. также в других словарях:

 • vladati — vládati (se) nesvrš. <prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. imati vlast nad kim ili čim 2. (čim) a. isticati se, dominirati [tišina vlada morem] b …   Hrvatski jezični portal

 • vládati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. vlȃdām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}upravljati državom ili organizacijom sličnom državi b. {{001f}}imati vlast nad kim ili čim 2. {{001f}}(čim) a. {{001f}}isticati se, dominirati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vládati — am nedov. (ā) 1. odločati, ukazovati v organizirani družbeni skupnosti, zlasti v državi: takrat je vladal kralj; vladati deželi; vladati ljudstvu; absolutistično, parlamentarno vladati; pren., ekspr. v hiši je vladal mož; ljubezen in lakota… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • Vlaška — Vlȁškā ž <D L ōj> DEFINICIJA 1. geogr. pokrajina u J Rumunjskoj, između Karpata i Dunava, o. 77.000 km2 2. (vlaška) reg. kraj u kojem žive vlaji u dalmatinskom zaleđu ONOMASTIKA pr. (etnonimi i etnici): Lȁh (130, Našice, Međimurje,… …   Hrvatski jezični portal

 • prijéstō — (prijéstol) m, {{c=1}}v. {{ref}}prijestolje{{/ref}} ⃞ {{001f}}izgubiti ∼ prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na ∼; svrgnuti (skinuti) s ∼la lišiti vlasti; zauzeti ∼ početi vladati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ravnotéža — ravnotéž|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ∼a; labilna ∼a; indiferentna ∼a] b. {{001f}}stanje organizma ili tvari pri… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sùvereno — pril. na suveren način [∼ vladati zemljom; ∼ vladati engleskim] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • suvereno — sùvereno pril. DEFINICIJA na suveren način [suvereno vladati zemljom; suvereno vladati engleskim] ETIMOLOGIJA vidi suveren …   Hrvatski jezični portal

 • ravnoteža — ravnotéža ž DEFINICIJA 1. a. fiz. stanje mirovanja tijela kad su sve sile koje na njega djeluju međusobno neutralizirane, kad se njihovo djelovanje potire [stabilna ravnoteža; labilna ravnoteža; indiferentna ravnoteža] b. stanje organizma ili… …   Hrvatski jezični portal

 • prijesto — prijéstō (prijéstol) m DEFINICIJA v. prijestolje FRAZEOLOGIJA izgubiti prijesto prestati vladati; stupiti (doći, sjesti, popeti se, uspeti se) na prijesto; svrgnuti (skinuti) s prijestola lišiti vlasti; zauzeti prijesto početi vladati ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

 • vladanje — vládānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. vladati 2. arh. područje kojim netko upravlja 3. a. način ophođenja s drugim i sa starijima; ponašanje b. skupnost toga izražena ocjenom u školi [primjerno vladanje] ETIMOLOGIJA vidi vladati …   Hrvatski jezični portal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»