Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

vernier+dial

 • 1 нониусна кръгова скала

  vernier dial
  vernier dials

  Български-Angleščina политехнически речник > нониусна кръгова скала

 • 2 избера

  вж. избирам
  * * *
  избера̀,
  избѝрам гл. choose; ( най-хубавото) select, pick out; (за някаква цел) single out; ( придирчиво) pick and choose; ( чрез гласуване) elect; изберете си take your choice; \избера за член чрез гласуване vote into membership; \избера номер (по телефона) dial a number; \избера някого за парламента return s.o. to parliament; \избера някого за председател elect s.o. president/to the presidency; \избера по вкуса си suit o.s.; \избера си път в живота choose a career; тя много избира she is too choosy; тя не може да избере she can’t make her choice.
  * * *
  вж. избирам

  Български-английски речник > избера

 • 3 избирам

  choose
  (най-хубавото) select. pick out
  (придирчиво) pick and choose
  избирам за член чрез гласуване vote into membership
  изберете си take your choice
  избирам по вкуса си suit o.s.
  избирам номер (по телефона) dial a number
  тя много избира she is too choosy
  тя не може да избере she cannot make her choice
  избирам някого за парламента return s.o. to parliament
  избирам някого за председател elect s.o. president/to the presidency
  * * *
  избѝрам,
  гл. choose; ( най-хубавото) select, pick out; (за някаква цел) single out; ( придирчиво) pick and choose; ( чрез гласуване) elect; изберете си take your choice; \избирам за член чрез гласуване vote into membership; \избирам номер (по телефона) dial a number; \избирам някого за парламента return s.o. to parliament; \избирам някого за председател elect s.o. president/to the presidency; \избирам по вкуса си suit o.s.; \избирам си път в живота choose a career; тя много избира she is too choosy; тя не може да избере she can’t make her choice.
  * * *
  choose: You have to избирам one of them. - Ти трябва да избереш един от тях.; cull; decide; dial (по телефон); elect: They have the right to избирам and to be elected. - Те имат правото да избират и да бъдат избирани.; name; opt; pick; select
  * * *
  1. (за някаква цел) single out 2. (най-хубавото) select. pick out 3. (придирчиво) pick and choose 4. (чрез гласуване) elect 5. choose 6. ИЗБИРАМ no вкуса си suit o.s. 7. ИЗБИРАМ за член чрез гласуване vote into membership 8. ИЗБИРАМ номер (по телефона) dial a number 9. ИЗБИРАМ някого за парламента return s.o. to parliament 10. ИЗБИРАМ някого за председател elect s.o. president/to the presidency 11. изберете си take your choice 12. тя много избира she is too choosy 13. тя не може да избере she cannot make her choice

  Български-английски речник > избирам

 • 4 избирателен

  electoral
  (изборен) election (attr.)
  избирателен участък/район/околия constituency
  избирателен пункт/бюро a polling station
  избирателна секция an electoral/election district
  избирателен списък an electoral list
  избирателен ценз electoral qualifications
  ам. an electoral college
  избирателно право suffrage, franchise, (the) vote
  избирателен диск (на телефон) digit selector, dial
  * * *
  избира̀телен,
  прил., -на, -но, -ни selective, elective; electoral; ( изборен) election (attr.); selective; всеобщо \избирателенно право universal suffrage; давам \избирателенни права на enfranchise; \избирателенен диск (на телефон) digit selector, dial; \избирателенен пункт/бюро/секция polling station; амер. voting precinct; \избирателенен списък electoral roll/register/list; \избирателенен участък/район/околия constituency; \избирателенен ценз electoral qualifications; \избирателенна бюлетина ballot/voting paper; \избирателенна колегия body of electors; амер. electoral college; \избирателенно право suffrage, (elective) franchise, (the) vote; отнемам \избирателенните права на disfranchise; disenfranchise.
  * * *
  election: an избирателен list - избирателен лист; elective; electoral
  * * *
  1. (изборен) election (attr.) 2. aм. an electoral college 3. electoral 4. ИЗБИРАТЕЛЕН диск (на телефон) digit selector, dial 5. ИЗБИРАТЕЛЕН пункт/бюро a polling station 6. ИЗБИРАТЕЛЕН списък an electoral list 7. ИЗБИРАТЕЛЕН участък/район/околия constituency 8. ИЗБИРАТЕЛЕН ценз electoral qualifications 9. всеобщо избирателно право universal suffrage 10. давам избирателни права на enfranchise 11. избирателна бюлетина a ballot/voting paper 12. избирателна кампания an election campaign 13. избирателна колегия а body of electors 14. избирателна секция an electoral/election district 15. избирателни права на жените woman suffrage 16. избирателно право suffrage, franchise, (the) vote 17. отнемам избирателните права на disfranchise;disenfranchise

  Български-английски речник > избирателен

 • 5 измервам

  measure, take the dimensions of
  (земя) survey
  (грубо) size up
  (на дълбочина) sound, plumb, fathom (и прен.)
  (температура, кръвно налягане) take
  измервам с крачки step (out)
  измервам с очи measure with o.'s eyes; eye from head to foot, eye all over
  измервам температурата (на човек) take (s.o.'s) temperature
  физ. take temperature measurements, measure the temperature
  измервам дълбочината на морето (на морското дъно) fathom/sound the sea
  * * *
  измѐрвам,
  гл. measure, take the dimensions of; (с инструмент) gauge; ( земя) survey; (грубо) size up; (на тежест) weigh; (на дълбочина) sound, plumb, fathom (и прен.); ( температура, кръвно налягане) take; \измервам дълбочината на морето (на морското дъно) fathom/sound the sea; \измервам с крачки step (out); \измервам с очи measure with o.’s eyes; eye from head to foot, eye all over; \измервам температурата (на човек) take (s.o.’s) temperature; физ. take temperature measurements, measure the temperature.
  * * *
  dial; mark off (out); measure: измервам with o.'s eyes - измервам с очи; take: измервам temperature - измервам температура
  * * *
  1. (грубо) size up 2. (земя) survey 3. (на дълбочина) sound, plumb, fathom (u прен.) 4. (на тежест) weigh 5. (с инструмент) gauge 6. (температура, кръвно налягане) take 7. measure, take the dimensions of 8. ИЗМЕРВАМ дълбочината на морето (на морското дъно) fathom/sound the sea 9. ИЗМЕРВАМ с крачки step (out) 10. ИЗМЕРВАМ с очи measure with o.'s eyes;eye from head to foot, eye all over 11. ИЗМЕРВАМ температурата (на човек) take (s.o.'s) temperature 12. физ. take temperature measurements, measure the temperature

  Български-английски речник > измервам

 • 6 линия

  1. line (и мат., воен.)
  (в) права линия (in) a straight line
  гранична линия a boundary line
  2. (път) line; route; track
  трамвайна/жп. линия a tram/railway line
  по въздушна/права линия in a bee-line, as the crow flies
  3. (поведение, политика) line, course; policy
  линия на поведение a line of conduct, course, path
  линия на най-малкото съпротивление a line of least resistance
  нова линия a new departure
  5. (фигура) figure
  пазя линия keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim
  6. (родствена) side, line of descent
  пряка линия a direct line of descent
  no майчина линия on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line
  по женска линия on o.'s wife's side
  по бащина линия on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side
  по всички линии all along the line, in every respect
  в общи линии in broad outlines
  по профсъюзна линия through the trade unions; along trade union lines
  * * *
  лѝния,
  ж., -и 1. line (и мат., воен.); брегова \линияя coastline; гранична \линияя boundary line; демаркационна \линияя line of demarcation; крива \линияя curve;
  2. ( път) line; route; track; Български въздушни \линияи Bulgarian Airlines; въздушна \линияя air-route; \линияя за трансфер transfer facilities; околовръстна \линияя circular railway; по въздушна/права \линияя in a bee-line, as the crow flies; сигнал за свободна \линияя тв dialtone;
  3. ( поведение, политика) line, course; policy; \линияя на поведение line of conduct, course (of action), path; нова \линияя new departure;
  4. (за чертане) ruler; сметачна \линияя slide-rule;
  5. ( фигура) figure; пазя \линияя keep down o.’s weight, keep slim, diet, slim;
  6. ( родствена) side, line of descent; възходяща/низходяща \линияя ascending/descending line; по бащина \линияя on o.’s father’s side, in the male line of descent, on the paternal side; по майчина \линияя on o.’s mother’s side, on the maternal side, in the female line; пряка \линияя direct line of descent; съребрена \линияя collateral/transversal line; • аз съм на \линияя it’s my turn; бележка под \линияя footnote; в общи \линияи in broad outlines; to all intents (and purposes); по всички \линияи all along the line, in every respect; по профсъюзна \линияя through the trade unions; along trade union lines.
  * * *
  mark (стартова); line: a boundary линия - гранична линия; rule; ruler; scale; score; streak
  * * *
  1. (в) права ЛИНИЯ (in) a straight line 2. (за чертане) ruler 3. (поведение, политика) line, course;policy 4. (път) line;route;track 5. (родствена) side, line of descent 6. (фигура) figure 7. line (и мат., воен.) 8. no майчина ЛИНИЯ on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line 9. Български въздушни линии Bulgarian Airlines 10. ЛИНИЯ на най-малкото съпротивление a line of least resistance 11. ЛИНИЯ на поведение a line of conduct, course, path 12. аз съм на ЛИНИЯ it's my turn 13. бележка под ЛИНИЯ footnote 14. брегова ЛИНИЯ coastline 15. в общи линии in broad outlines 16. въздушна ЛИНИЯ air-route 17. гранична ЛИНИЯ a boundary line 18. крива ЛИНИЯ curve 19. нова ЛИНИЯ a new departure 20. околовръстна ЛИНИЯ a circular railway 21. пазя ЛИНИЯ keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim 22. по бащина ЛИНИЯ on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side 23. по всички линии all along the line, in every respect 24. по въздушна/права ЛИНИЯ in a bee-line, as the crow flies 25. по женска ЛИНИЯ on o.'s wife's side 26. по профсъюзна ЛИНИЯ through the trade unions;along trade union lines 27. пряка ЛИНИЯ a direct line of descent 28. сигнал за свободна ЛИНИЯ тел. dial tone 29. сметачна ЛИНИЯ slide-rule 30. трамвайна/жп. ЛИНИЯ a tram/railway line

  Български-английски речник > линия

 • 7 меря

  1. measure; gauge
  меря нещо на ширина/дължина measure the width/length of
  меря с педи span
  меря със стъпки pace
  меря дълбочината на plumb, fathom, sound
  меря си думите measure/weigh o.'s words; control o.'s language; bridle o.'s tongue
  меря артък give good measure
  меря ексик give short measure
  3. (температура, пулс, кръвно налягане) take
  4. (целя) aim, draw a bead, peg (по at)
  5. (дреха) try on
  два пъти мери, един път крой вж. кроя
  меря силите си с някого measure o.'s strength with s.o.
  меря всичко със собствения си аршин вж. аршин
  меря се
  6. (на тегло) weigh o.s., get weighed
  (на височина) be measured for o.'s height
  7. (прицелвам се) aim, take aim/sight, peg (в at)
  8. (сравнявам се) measure/match o.s. with
  (съпернича) match/pit o.s. against; touch s.o.
  никой не може да се мери с него nobody can match/touch him, nobody can get anywhere near him, nobody can hold/is fit to hold a candle to him
  * * *
  мѐря,
  гл., мин. св. деят. прич. мѐрил 1. measure; gauge; \меря думите си control o.’s language; bridle o.’s tongue; \меря дълбочината на plumb, fathom, sound; \меря с педи span; \меря със стъпки pace;
  2. (на тегло) weigh; \меря артък (с излишък) give good measure; \меря ексик (с недостиг) give short measure;
  4. ( целя) aim, draw a bead, peg (по at);
  5. ( дреха) try on;
  \меря се 1. (на тегло) weigh o.s., get weighed; (на височина) be measured for o.’s height;
  2. ( прицелвам се) aim, take aim/sight, peg (в at);
  3. ( сравнявам се) measure/match o.s. with; ( съпернича) match/pit o.s. against; touch s.o.; никой не може да се мери с него nobody can match/touch him, nobody can hold/is fit to hold a candle to him; • два пъти мери, един път режи measure twice and cut one, score twice before you measure once, look before you leap; \меря всичко със собствения си аршин measure others by o.’s own yardstick, measure another’s corn by o.’s own bushel; \меря с два аршина use a double standard.
  * * *
  aim; mete (поет.); dial; gauge; measure: меря o.'s words - меря си думите, меря the width of - меря на ширина; measure out
  * * *
  1. (дреха) try on 2. (на височина) be measured for o.'s height 3. (на тегло) weigh 4. (на тегло) weigh o.s., get weighed 5. (прицелвам се) aim, take aim/sight, peg (в at) 6. (сравнявам се) measure/match o.s. with 7. (съпернича) match/pit o.s. against;touch s.o. 8. (температура, пулс, кръвно налягане) take 9. (целя) aim, draw a bead, peg (по at) 10. measure;gauge 11. МЕРЯ артък give good measure 12. МЕРЯ всичко със собствения си аршин вж. аршин 13. МЕРЯ дълбочината на plumb, fathom, sound 14. МЕРЯ ексик give short measure 15. МЕРЯ нещо на ширина/ дължина measure the width/length of 16. МЕРЯ с педи span 17. МЕРЯ се 18. МЕРЯ си думите measure/weigh o.'s words;control o.'s language;bridle o.'s tongue 19. МЕРЯ силите си с някого measure o.'s strength with s.o. 20. МЕРЯ със стъпки pace 21. два пъти мери, един път крой вж. кроя 22. никой не може да се мери с него nobody can match/touch him, nobody can get anywhere near him, nobody can hold/is fit to hold a candle to him

  Български-английски речник > меря

 • 8 мутра

  разг. mug, phiz, pan, dial
  (гримаса) grimace, wry face
  правя (кисела) мутра make/pull a wry face
  * * *
  му̀тра,
  ж., -и разг. mug, phiz, pan, dial; ( гримаса) grimace, wry face.
  * * *
  (разг.): dial; mug; pan; phiz
  * * *
  1. (гримаса) grimace, wry face 2. правя (кисела) МУТРА make/pull a wry face 3. разг. mug, phiz, pan, dial

  Български-английски речник > мутра

 • 9 набера

  вж. набирам
  * * *
  набера̀,
  набѝрам гл.
  1. ( плодове и пр.) gather, pick;
  2. ( войници, работници и пр.) contract, recruit; \набера войска raise/levy troops, enrol, амер. enroll/enlist soldiers; \набера работна ръка за recruit workers/hands for, man;
  3. ( дреха) gather; fold; набрана пола gathered skirt;
  4. полигр. set up, compose; \набера отново reset;
  5. мед. gather, suppurate, maturate, point; пръстът ми е набрал my finger is festering;
  \набера се 1. (за плат, дреха, чорапи) wrinkle, pucker, crease, rumple;
  2. ( струпвам се) gather; • \набера височина gain height/altitude; авиац. climb; \набера кураж muster up/pluck up courage; \набера опит gain/acquire experience; \набера сили gather strength, muster up strength; gather momentum; \набера скорост gather/gain speed, pick up speed, put on speed; \набера суми raise funds; \набера телефонен номер dial a number; \набера точки score points.
  * * *
  вж. набирам

  Български-английски речник > набера

 • 10 набирам

  1. (плодове и пр.) gather, pick
  2. (войници, работници и пр.) contract, recruit
  набирам войска raise/levy troops, enroll/enlist soldiers
  набирам работна ръка за recruit workers/hands for, man
  3. (дреха) gather
  вж. надиплям
  набрана пола a gathered skirt
  4. печ. set up, compose
  набирам отново reset
  5. мед. gather, suppurate, maturate, point
  пръстът ми е набрал my finger is festering
  набирам сили gather strength
  набирам скорост gather/gain speed, pick up speed, put on speed
  набирам височина ав. climb
  набирам суми raise funds
  набирам сила muster up strength; gather momentum
  набирам кураж muster up courage
  набирам опит gain/acquire experience
  набирам знания acquire knowledge
  набирам точки score points
  набирам телефонен номер dial a number
  вж. бера
  6. (за плат, дреха, чорапи) wrinkle, pucker, crease, rumple
  * * *
  набѝрам,
  гл.
  1. ( плодове и пр.) gather, pick;
  2. ( войници, работници и пр.) contract, recruit; \набирам войска raise/levy troops, enrol, амер. enroll/enlist soldiers; \набирам работна ръка за recruit workers/hands for, man;
  3. ( дреха) gather; fold; набрана пола gathered skirt;
  4. полигр. set up, compose; \набирам отново reset;
  5. мед. gather, suppurate, maturate, point; пръстът ми е набрал my finger is festering;
  \набирам се 1. (за плат, дреха, чорапи) wrinkle, pucker, crease, rumple;
  2. ( струпвам се) gather; • \набирам височина gain height/altitude; авиац. climb; \набирам кураж muster up/pluck up courage; \набирам опит gain/acquire experience; \набирам сили gather strength, muster up strength; gather momentum; \набирам скорост gather/gain speed, pick up speed, put on speed; \набирам суми raise funds; \набирам телефонен номер dial a number; \набирам точки score points.
  * * *
  compose (печ.);dial (по телефон): набирам his number, please! - Набери номера му, ако обичаш!; contract (работници); point (за абсцес); pucker; recruit (войници)
  * * *
  1. (войници, работници и пр.) contract, recruit 2. (дреха) gather 3. (за плат, дреха, чорапи) wrinkle, pucker, crease, rumple 4. (плодове и пр.) gather, pick 5. (струпвам се) gather 6. НАБИРАМ височина ав. climb 7. НАБИРАМ войска raise/levy troops, enroll/ enlist soldiers 8. НАБИРАМ знания acquire knowledge 9. НАБИРАМ кураж muster up courage 10. НАБИРАМ опит gain/acquire experience 11. НАБИРАМ отново reset 12. НАБИРАМ работна ръка за recruit workers/hands for, man 13. НАБИРАМ се 14. НАБИРАМ сила muster up strength;gather momentum 15. НАБИРАМ сили gather strength 16. НАБИРАМ скорост gather/gain speed, pick up speed, put on speed 17. НАБИРАМ суми raise funds 18. НАБИРАМ телефонен номер dial a number 19. НАБИРАМ точки score points 20. вж. бера 21. вж. надиплям 22. книгата е вече набрана the book has been set 23. мед. gather, suppurate, maturate, point 24. набрана пола a gathered skirt 25. набраха се доста хора quite a crowd gathered 26. печ. set up, compose 27. пръстът ми е набрал my finger is festering

  Български-английски речник > набирам

 • 11 номероизбирач

  dial
  * * *
  номероизбира̀ч,
  м., -и, (два) номероизбира̀ча dial.
  * * *
  dial

  Български-английски речник > номероизбирач

 • 12 нониус

  тех. vernier
  * * *
  но̀ниус,
  м., само ед. техн. vernier.
  * * *
  nonius
  * * *
  тех. vernier

  Български-английски речник > нониус

 • 13 показвам

  1. show, display, manifest, present; produce
  (посочвам) point (at, to); indicate, show
  (билет, паспорт и пр.) produce, present
  (за уред) register, give, show, read, разг. say
  показвам кой съм show who one is, ( перча се) show off, swank
  показвам на какво съм способен show o.'s mettle, show what one is made of
  показвам местата на (в театър, кино и пр.) show/usher people to their seats
  показвам с пръст point o.'s finger at
  тя го показа с пръст she pointed at him with her finger
  показвам радостта си show/betray o.'s joy
  показвам храброст display courage
  показвам юмрук на shake o.'s fist at
  показвам главата си от прозореца stick o.'s head out of the window
  показвам вратата/пътя на някого show s.o. the door
  показват ми вратата/пътя get o.'s marching orders
  самият факт показва, че the mere fact suggests that
  което иде да покаже, че which goes to show that
  показвам си рогата show the cloven hoof, betray the cloven hoof/foot
  той си показа рогата he gave us a taste of his ill-nature/showed his true face, he showed his bad temper
  2. (виждам ce) show
  (явявам се) appear, put in an appearance; come into sight, come into view, come out
  (изведнаж) pop up/out
  (за слънцето и пр.) come out
  детето се показа зад оградата the child peeped out from behind the fence
  слънцето се е показало the sun is out/has come out
  3. геол., мин. outcrop
  4. прен. (докарвам се) show off, put o.'s best foot forward
  * * *
  пока̀звам,
  гл. show, display, manifest, present; evince; produce; ( високо) hold up; ( посочвам) point (at, to); indicate, show; ( излагам) exhibit; ( билет, паспорт и пр.) produce, present; (за уред) register, give, show, read, разг. say; (за стрелка) stand at; (за ска̀ла при апарат) dial; \показвам главата си от прозореца stick o.’s head out of the window; \показвам местата на (в театър, кино и пр.) show/usher people to their seats; \показвам на какво съм способен show o.’s mettle, show what one is made of, show o.’s paces, come into o.’s own; \показвам с пръст point o.’s finger at; \показвам юмрук на shake o.’s fist at; показват ми вратата/пътя get o.’s marching orders; самият факт показва, че the mere fact suggests that; това ясно показва липса на интерес this evinces a lack of interest;
  \показвам се 1. ( виждам се) show; ( явявам се) appear, put in an appearance; come into sight, come into view, come out; ( изведнъж) pop up/out; (за слънцето и пр.) come out;
  2. геол., миньорск. outcrop;
  3. прен. ( докарвам се) show off, put o.’s best foot forward; • \показвам си рогата show the cloven hoof, betray the cloven hoof/foot; той си показа рогата he gave us a taste of his ill-nature/showed his true face, he showed his bad temper.
  * * *
  1. (билет, паспорт и пр.) produce, present 2. (виждам ce) show 3. (високо) hold up 4. (за скала при апарат) dial 5. (за слънцето и пр.) come out 6. (за стрелка) stand at 7. (за уред) register, give, show, read, разг. say 8. (изведнаж) pop up/out 9. (излагам) exhibit 10. (посочвам) point (at, to);indicate, show 11. (явявам се) appear, put in an appearance;come into sight, come into view, come out 12. 2; часовникът показва времето a clock tells the time 13. show, display, manifest, present;produce 14. ПОКАЗВАМ ce 15. ПОКАЗВАМ вратата/пътя на някого show s.o. the door 16. ПОКАЗВАМ главата си от прозореца stick o.'s head out of the window 17. ПОКАЗВАМ кой съм show who one is, (перча се) show off, swank 18. ПОКАЗВАМ местата на (в театър, кино и пр.) show/usher people to their seats 19. ПОКАЗВАМ на какво съм способен show o.'s mettle, show what one is made of 20. ПОКАЗВАМ радостта си show/betray o.'s joy 21. ПОКАЗВАМ с пръст point o.'s finger at 22. ПОКАЗВАМ си рогата show the cloven hoof, betray the cloven hoof/ foot 23. ПОКАЗВАМ храброст display courage: ПОКАЗВАМ юмрук на shake o.'s fist at 24. геол., мин. outcrop 25. детето се показа зад оградата the child peeped out from behind the fence 26. което иде да покаже, че which goes to show that 27. налягането показва 1 the pressure dials 28. показват ми вратата/пътя get o.'s marching orders 29. прен, (докарвам се) show off, put o.'s best foot forward 30. самият факт показва, че the mere fact suggests that 31. слънцето се е показало the sun is out/has come out 32. той си показа рогата he gave us a taste of his ill-nature/showed his true face, he showed his bad temper 33. тя го показа с пръст she pointed at him with her finger 34. часовникът показваше седем the clock pointed to seven

  Български-английски речник > показвам

 • 14 скала

  rock
  издълбан в скала hewn from the living rock.scale, dial
  * * *
  скала̀,
  ж., -ѝ rock; ( назъбена) crag; ( отвесна) cliff; ( голям камък) boulder; издълбан в \скалаа hewn from the living rock; подводна \скалаа reef.
  ——————
  ж., -и scale, dial; (на оптически уред) reticle; подвижна \скалаа (на заплащане) sliding scale.
  * * *
  rock: sunken скала - подводна скала; cliff (отвесна); bluff; crag; (измервателна скала): scale
  * * *
  1. (голям камък) boulder 2. (назъбена) crag 3. (отвесна) cliff 4. rock 5. издълбан в СКАЛА hewn from the living rock.scale, dial 6. подводна СКАЛА reef

  Български-английски речник > скала

 • 15 слънчев

  sun (attr.), solar
  слънчева светлина sunlight, sunshine
  слънчев лъч sunbeam
  слънчев ден a sunny day
  слънчева система астр. a solar system
  слънчево затъмнение a solar eclipse, an eclipse of the sun
  слънчева година a solar year
  слънчево петно sun-spot
  слънчев часовник sun-dial
  слънчева баня sun-bath
  правя слънчева баня bask in the sun
  слънчев удар sunstroke
  слънчев сплит мед. solar plexus
  * * *
  слъ̀нчев,
  прил. sun (attr.), solar; ( светъл) sunny; правя \слънчева баня bask in the sun; \слънчев ден a sunny day; \слънчев лъч sunbeam; \слънчев удар sunstroke; \слънчев часовник sun-dial; \слънчева баня sun-bath; \слънчева година астр. a solar year; \слънчева светлина sunlight, sunshine; Слънчева система астр. a solar system; \слънчево затъмнение астр. a solar eclipse, an eclipse of the sun; \слънчево петно астр. sun-spot; • \слънчев сплит мед. solar plexus.
  * * *
  sun: слънчев glasses - слънчеви очила, a слънчев dial - слънчев часовник; sunny: a слънчев day - слънчев ден; sunstroke - слънчев удар; bright ; solar: a слънчев system - слънчева система, a слънчев eclipse - слънчево затъмнение
  * * *
  1. (светъл) sunny 2. sun (attr.), solar 3. СЛЪНЧЕВ ден a sunny day 4. СЛЪНЧЕВ лъч sunbeam 5. СЛЪНЧЕВ сплит мед. solar plexus 6. СЛЪНЧЕВ удар sunstroke 7. СЛЪНЧЕВ часовник sun-dial 8. СЛЪНЧЕВa баня sun-bath 9. СЛЪНЧЕВa година a solar year 10. СЛЪНЧЕВa система acmp. a solar system 11. СЛЪНЧЕВo затъмнение a solar eclipse, an eclipse of the sun 12. СЛЪНЧЕВo петно sun-spot 13. СЛЪНЧЕВа светлина sunlight, sunshine 14. правя СЛЪНЧЕВа баня bask in the sun

  Български-английски речник > слънчев

 • 16 транспортир

  тех. protractor
  * * *
  транспортѝр,
  м., -и, (два) транспортѝра техн. protractor; \транспортир нониус vernier protractor.
  * * *
  protractor (тех.)
  * * *
  mex. protractor

  Български-английски речник > транспортир

 • 17 циферблат

  * * *
  цѝферблат,
  м., -и, (два) цифербла̀та dial(-plate); (на часовник) face; светещ \циферблат luminous dial.
  * * *
  face (на часовник); dial ; dial-plate ; clockface
  * * *
  1. (на часовник и) face 2. dial(-platc) 3. светещ ЦИФЕРБЛАТ a luminous dial

  Български-английски речник > циферблат

 • 18 часовник

  timepiece
  (ръчен) wristwatch
  (стенен, за маса и пр.) clock
  пясъчен часовник hourglass, sand-glass
  * * *
  часо̀вник,
  м., -ци, (два) часо̀вника timepiece; разг. ticker; дет. tick-tock; ( джобен) watch; ( ръчен) wristwatch; ( стенен, за маса и пр.) clock; атомен \часовникк atomic calendar/time clock; биологичен \часовникк body clock; градски \часовникк town clock; като по \часовникк like clockwork, on the dot; кварцов \часовникк quartz(-crystal) clock; машината върви като \часовникк the machine runs very slick; по моя \часовникк by my watch; пясъчен \часовникк hourglass, sand-glass; слънчев \часовникк sun-dial; точен като \часовникк as regular as clockwork; \часовникк с махало pendulum-clock.
  * * *
  clock ; watch (джобен или ръчен); sun-dial (слънчев); hour-glass (пясъчен)
  * * *
  1. (джобен) watch 2. (ръчен) wristwatch 3. (стенен, за маса и пр.) clock 4. timepiece 5. градски ЧАСОВНИК a town clock 6. като пo ЧАСОВНИК on the dot 7. пo моя ЧАСОВНИК by my watch 8. пясъчен ЧАСОВНИК hourglass, sand-glass 9. слънчев ЧАСОВНИК sun-dial

  Български-английски речник > часовник

 • 19 шайба

  1. тех. (driving) wheel; disc; pulley
  (на телефон) number dial, disc
  2. тех. washer
  3. сп. puck
  * * *
  ша̀йба,
  ж., -и 1. техн. (driving) wheel; disc; pulley; (на телефон) number dial, disc;
  2. техн. washer;
  3. спорт. puck; • завърта ме \шайбаата be rushed off o.’s feet.
  * * *
  driving wheel (тех.); collar ; disk ; puck (при хокей); number dial (на телефон)
  * * *
  1. (на телефон) number dial, disc 2. сn. puck 3. тех. (driving) wheel;disc;pulley 4. тех. washer

  Български-английски речник > шайба

 • 20 автоматичен телефонен апарат

  automatic telephone set
  automatic telephone sets
  dial set
  dial sets
  dial telephone set
  dial telephone sets

  Български-Angleščina политехнически речник > автоматичен телефонен апарат

См. также в других словарях:

 • Dial indicator — Dial indicators, also known as dial gauges and probe indicators, are instruments used to accurately measure small linear distances, and are frequently used in industrial and mechanical processes. They are named so because the measurement results… …   Wikipedia

 • Caliper — For other uses, see Caliper (disambiguation). A vernier caliper …   Wikipedia

 • Numerical control — CNC redirects here. For other uses, see CNC (disambiguation). A CNC Turning Center …   Wikipedia

 • Micrometer — This article is about the measuring device. For the unit of length, see Micrometre. Outside, inside, and depth micrometers A micrometer (   …   Wikipedia

 • Allô Police (série télévisée) — Pour les articles homonymes, voir Allô Police. Allô Police Titre original Allô Police Genre Série policière Créateur(s) Raymond Caillava Production ORTF et …   Wikipédia en Français

 • Timeline of historic inventions — The timeline of historic inventions is a chronological list of particularly important or significant technological inventions. Note: Dates for inventions are often controversial. Inventions are often invented by several inventors around the same… …   Wikipedia

 • Millwright — A millwright is a craftsman or tradesman engaged with the construction and maintenance of machinery. Early millwrights were specialist carpenters who erected machines used in agriculture, food processing and processing lumber and paper. In the… …   Wikipedia

 • Marking out — For other uses, see Marking out (disambiguation). Marking out or layout is the process of transferring a design or pattern to a workpiece, as the first step in the manufacturing process. It is performed in many industries or hobbies although in… …   Wikipedia

 • DiAx — Sunrise Communications AG Unternehmensform Aktiengesellschaft Gründung 2000 Unternehmenssitz …   Deutsch Wikipedia

 • Diax — Sunrise Communications AG Unternehmensform Aktiengesellschaft Gründung 2000 Unternehmenssitz …   Deutsch Wikipedia

 • Sunrise TDC Switzerland — Sunrise Communications AG Unternehmensform Aktiengesellschaft Gründung 2000 Unternehmenssitz …   Deutsch Wikipedia