Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

vermek

 • 1 аванс

  avans
  * * *
  м

  получи́ть ава́нс — avans almak

  вы́дать ава́нс в счёт зарпла́ты — maaşına mahsuben avans vermek

  ••

  де́лать ава́нсы кому-л.avans vermek

  Русско-турецкий словарь > аванс

 • 2 авансировать

  avans vermek
  * * *
  несов., сов.

  аванси́ровать заво́д — fabrikaya kredi vermek

  Русско-турецкий словарь > авансировать

 • 3 автограф

  imza
  * * *
  1) imza

  дать авто́граф кому-л.imza vermek

  собира́ть авто́графы — imza toplamak

  кни́га с авто́графом — imzalı kitap

  2) ( рукопись) yazarın el yazması

  Русско-турецкий словарь > автограф

 • 4 аккуратный

  düzenli; özenli; titiz
  * * *
  1) в соч.

  у него́ аккура́тный вид — üstü başı çok düzgün

  аккура́тная причёска — derlitoplu bir saç tuvaleti

  прида́ть аккура́тный вид чему-л.çekidüzen vermek

  аккура́тный ро́тик — biçimli küçük ağız

  аккура́тная укла́дка гру́зов — yüklerin özenle istiflenmesi

  3) ( точный) vaktini şaşmaz
  4) разг. ( регулярный) düzenli, muntazam

  Русско-турецкий словарь > аккуратный

 • 5 активизировать

  несов., сов.
  etkinleştirmek; aktifleştirmek; hız vermek ( усилить), canlandırmak ( оживить)

  активизи́ровать рабо́ту — çalışmalarını aktifleştirmek; çalışmalara hız vermek

  Русско-турецкий словарь > активизировать

 • 6 ассоциироваться

  несов., сов., психол.
  çağrıştırmak; çağrışımını vermek

  с чем э́то ассоции́руется? — bu neyi çağrıştırır?

  с чем э́то у вас ассоции́руется? — bu size ne çağrışımını verir?, bu sizde ne çağrışımını uyandırır?

  Русско-турецкий словарь > ассоциироваться

 • 7 аттестовать

  referans vermek
  * * *
  несов., сов.
  2) ( присваивать звание) rütbe vermek; terfi ettirmek

  Русско-турецкий словарь > аттестовать

 • 8 багаж

  bagaj
  * * *
  м

  ручно́й бага́ж — el bagajı / eşyası

  сдать ве́щи в бага́ж — eşyasını bagaja vermek

  2) перен. bilgi(ler)

  у́мственный бага́ж — kafa sermayesi

  его́ культу́рный бага́ж — onun kültür birikimi

  жить ста́рым бага́жо́м — eski sermayesini bozdurup bozdurup kullanmak

  Русско-турецкий словарь > багаж

 • 9 баллотировать

  oylamak,
  oy vermek
  * * *
  oylamak, oy vermek

  Русско-турецкий словарь > баллотировать

 • 10 баловать

  şımartmak,
  yüz vermek
  * * *
  şımartmak; yüz vermek ( потворствовать); bir dediğini iki etmemek ( исполнять все прихоти)
  ••

  он не балу́ет нас свои́м внима́нием — bize pek iltifat etmiyor

  Русско-турецкий словарь > баловать

 • 11 банкет

  ziyafet şölen
  * * *
  м

  дать / устро́ить банке́т — ziyafet / şölen vermek

  Русско-турецкий словарь > банкет

 • 12 без

  -siz,
  -sız; -madan,
  -meden; - meksizin; yokken; kala (saat için)
  * * *
  1) ...siz;...madan,...maksızın

  без де́нег — parasız

  без спе́шки — acele etmeden / edilmeksizin

  без тебя́ он ничто́! — sensiz bir hiçtir o!

  без поте́ри в зарпла́те — ücret kaybı olmaksızın

  то́лько без обма́на! — aldatmaca yok ama!

  без вмеша́тельства извне́ — dışarıdan bir müdahale olmaksızın

  он был без пиджака́ — üstünde ceket yoktu

  она́ была́ без созна́ния — kadın baygındı / bayılmıştı

  они́ без труда́ пойму́т э́то — bunu anlamakta güçlük çekmeyecekler

  об э́том нельзя́ говори́ть без гне́ва — insan öfke duymadan bundan söz edemez

  статья́ без по́дписи — imzasız yazı

  о́бщество без бу́дущего — geleceği olmayan bir toplum

  оста́вить что-л. без отве́та — cevapsız bırakmak

  оста́ться без рабо́ты — işsiz kalmak

  встре́тить что-л. без восто́рга — coşku ile karşılamamak

  рабо́тать без удово́льствия — zevk alarak çalışmamak

  переводи́ть без словаря́ — elinde sözlük olmadan çevirmek

  провести́ ночь без сна — geceyi uykusuz geçirmek

  боро́ться за жизнь без эксплуата́ции и угнете́ния — baskı ve sömürüden arınmış bir yaşam için savaşım vermek

  (сейча́с) без пяти́ три — üçe beş var

  приходи́ без че́тверти пять — beşe çeyrek kala gel

  ••

  без сомне́ния — kuşkusuz

  (хотя́ и) не без труда́ — zahmetle de olsa

  я возража́л не без причи́ны — itiraz etmem sebepsiz değildi

  Русско-турецкий словарь > без

 • 13 безделье

  işsizlik,
  boş gezme
  * * *
  с
  işsizlik; boş gezme

  предава́ться безде́лью — kendini işsizliğe vermek

  челове́к устаёт от безде́лья — işsizlik insanı yorar

  Русско-турецкий словарь > безделье

 • 14 безоговорочно

  безогово́рочно подде́рживать кого-что-л. — (birine, bir şeye) kayıtsız destek vermek, (birini, bir şeyi) koşulsuz desteklemek

  Русско-турецкий словарь > безоговорочно

 • 15 бескомпромиссный

  tavizsiz,
  ödünsüz
  * * *
  tavizsiz; ödünsüz; uzlaşmasız

  вести́ бескомпроми́ссную борьбу́ с... —... karşı ödünsüz bir savaşım vermek

  Русско-турецкий словарь > бескомпромиссный

 • 16 беспокоить

  rahatsız etmek,
  tedirgin etmek,
  sıkıntı vermek; kaygılandırmak
  * * *
  1) rahatsız etmek; tedirgin etmek; sıkıntı vermek

  шум не беспоко́ит? — gürültüden tedirgin olmuyor musun?

  его́ беспоко́или комары́ — sivrisinekten rahatsız oldu

  е́сли он Вас буде́т беспоко́ить... — Sizi rahatsız ederse...

  2) endişelendirmek, telaşlandırmak ( вызывать тревогу); kaygılandırmak ( вызывать озабоченность); kuşkuya düşürmek ( вызывать сомнения)

  пробле́мы, беспоко́ящие обще́ственность — kamuoyunu kaygılandıran sorunlar

  3) ( волновать) meraklandırmak

  меня́ беспоко́ит не э́то — merak ettiğim bu değil

  ва́ши жа́лобы его́ совсе́м не беспоко́ят — şikayetleriniz onun derdi değil

  Русско-турецкий словарь > беспокоить

 • 17 бить

  vurmak,
  dövmek; dayak atmak,
  yumruk atmak,
  tekme atmak,
  tekmelemek
  * * *
  несов.; сов. - поби́ть, проби́ть, разби́ть
  1) тк. несов. vurmak; dövmek

  бить по мячу́ — topa vurmak

  бить по воро́там — спорт. şut çekmek / atmak

  бить штрафно́й (уда́р) — спорт. ceza vuruşu çekmek

  бить кры́льями (о птице)kanat çırpmak

  бить в дверь кулако́м — kapıyı yumruklamak

  (здесь) бьёт то́ком — elektrik çarpıyor

  во́лны би́ли о бе́рег — dalgalar kıyıyı dövüyordu

  в лицо́ (мне) бьёт ре́зкий ве́тер — sert bir rüzgar yüzüme çarpıyor

  2) сов. поби́ть dövmek, dayak atmak; yumruk atmak, yumruklamak ( кулаками); tekme atmak, tekmelemek ( ногами); kamçılamak ( плетью)

  кто тебя́ поби́л? — seni döven kim?

  3) тк. несов. vurmak; kesmek

  бить за́йца — tavşan vurmak

  бить скот(и́ну) — hayvan kesmek

  бить ры́бу острого́й — zıpkınla balık vurmak

  4) тк. несов. dövmek; vurmak

  бить без про́маха (об охотнике и т. п.)her attığını vurmak

  бить ми́мо це́ли — hedefe isabet ettirememek

  бить из ору́дий по око́пам — siperleri dövmek

  би́ли зени́тки — uçaksavarlar ateş ediyordu

  5) тк. несов. ( об оружии)

  на ско́лько ме́тров бьёт э́тот пистоле́т? — bu tabancanın atımı kaç metre?

  6) сов. разби́ть (посуду, стекла) kırmak

  разби́ть стака́н — bardağı kırmak

  7) тк. несов. vurmak

  бить в бараба́н — davul vurmak / dövmek

  бить в ко́локол — çan çalmak

  8) сов. проби́ть

  бить трево́гу — alarm işareti vermek

  про́би́ли отбо́й / вече́рнюю зо́рю — yat borusu öttü

  9) сов. проби́ть çalmak

  бьёт оди́ннадцать — saat on biri çalıyor

  про́би́л его́ после́дний час — son saati çaldı

  когда́ про́бил час тяжёлых испыта́ний — ağır sınavlar zamanı gelip çatınca

  10) тк. несов. fışkırmak

  из пробурённой сква́жины бьёт нефть — açılan kuyudan petrol fışkırıyor

  11) сов. поби́ть kırmak

  бить слона́ — шахм. fili düşürmek / almak

  поби́ть реко́рд — rekoru kırmak

  12) тк. несов. tir tir titremek

  её би́ло сло́вно в лихора́дке — sıtma nöbetine tutulmuş gibiydi

  13) сов. поби́ть ( побеждать) yenmek; tepelemek; üstün gelmek ( брать верх)

  бить врага́ — düşmanı tepelemek

  ••

  бить себя́ (кулако́м) в грудь — göğsünü yumruklamak

  бить по чьим-л. интере́сам — (birinin) çıkarına dokunmak

  э́то бьёт по карма́ну — keseye zarardır

  бить в глаза́ — göze batmak

  Русско-турецкий словарь > бить

 • 18 благословлять

  несов.; сов. - благослови́ть
  ( одобрять) hayır duasını vermek

  Русско-турецкий словарь > благословлять

 • 19 блеск

  parıltı,
  parlaklık
  * * *
  м

  блеск мо́лнии — şimşek çakışı / parıltısı

  блеск штыко́в — süngülerin parıltısı

  обувь начи́щена до блеска — ayakkabılar pırıl pırıl (boyalı)

  прида́ть блеск (волосам) — parlaklık vermek / kazandırmak

  2) перен. parlaklık

  блеск наря́да — kıyafetin parlaklığı

  блеск тала́нта — istidadın parlaklığı

  Русско-турецкий словарь > блеск

 • 20 бодрить

  canlandırmak,
  dinçleştirmek
  * * *
  canlandırmak; dinçleştirmek, can vermek ( придавать силы)

  прохла́да бодри́т — serinlik insanı canlandırır

  Русско-турецкий словарь > бодрить

См. также в других словарях:

 • vermek — i, e, ir 1) Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek Okumadığım zaman tavukların bahçesindeyim, yemlerini ben veririm. Ö. Seyfettin 2) Bırakmak veya bağışlamak Hırsımdan bazılarına bedava verdim, alın götürün,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • güvence vermek — 1) bir anlaşmada taraflardan biriyle ilgili olarak sorumluluğu yüklenmek, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek 2) bir sorumluluk karşılığı olarak para vb. ortaya koymak, inanca vermek, teminat vermek, garanti vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • güvenmelik vermek — bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek, kapora vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • karşılık vermek — 1) küçük büyüğüne karşı gelmek 2) cevap vermek, yanıt vermek Haşarı oğlan bu ağzı bozuk kadına şöyle karşılık veriyordu. O. C. Kaygılı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • döl vermek — 1) yavru vermek, üremek 2) ürün vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kiraya vermek — kira karşılığında vermek, icara vermek Buradaki evimi de kiraya vermiştim. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • pay vermek — 1) hisse vermek, bölüşmede bulunan parçalardan ayırmak Batı, beynini sömürdüğü insanlara kendi uyruklarına sağladığı konfordan pay verip gönül alır. H. Taner 2) mec. küçük büyüğe karşılık vermek, saygısızca davranmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fırsat vermek — bir işi yapmak için uygun, elverişli şartı sağlamak Bu çeşit yazılara cevap vermek hasma fırsat vermek olur. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yer vermek — 1) önemli saymak, saygı göstermek Etrafını zehirleye zehirleye yaşadıktan sonra hâlâ insanlar ona kendi aralarında bir yer veriyorlardı. M. Yesari 2) bir olaya yol açmak, imkân tanımak 3) önemli bir görev vermek 4) kendi yerini bir başkasına… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yol vermek — 1) geçmesine izin vermek Hafif sağ yapıp askerî bir kamyona yol verdi. A. İlhan 2) hızını artırmak 3) işten çıkarmak, işine son vermek Mademki bu işi yapamıyorsun, o hâlde başka işimiz yok derler, bana yol verirler. O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • semere vermek — 1. meyva vermek. 2. sonuç vermek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»