Перевод: с испанского на болгарский

una+pieza+a+cuatro+voces

 • 1 cuatro

  1. num 1) четири; 2) четвърти; 3) няколко, не много; màs de cuatro прен., разг. доста, много хора; 2. m 1) четворка; 2) муз. квартет.

  Diccionario español-búlgaro > cuatro

 • 2 pieza

  f 1) парче, част, детайл; 2) монета; 3) стая, помещение; 4) театр. пиеса; 5) муз. пиеса; 6) техн. резервна част; 7) фигура (за шах, дама и др.); 8) произведение на изкуството; 9) животно, което се ловува или риба за улов; 10) кръпка; 11) парче плат; 12) книжна лента; 13) отрязък (от време, място); 14) парче обработваема земя; 15) част от комплект; pieza de repuesto резервна част; pieza por pieza прен. парче по парче, много внимателно; al cabo de una gran (buena) pieza прен. след дълго време; hacer piezas разг. разкъсвам на парчета; vender a piezas продавам на парче; pieza de recibo гостна стая, хол; pieza única оригинал; dejar (quedar) de una pieza прен., разг. оставам като гръмнат (от изненада, учудване и т. н.); tocar pieza прен. говоря, обсъждам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pieza

 • 3 aire

  m 1) въздух; 2) pl атмосфера; 3) вятър, въздушно течение; 4) прен. прилика; 5) прен. ход на товарно животно; 6) прен. въздух под налягане, празна работа; 7) прен. вид, външност; красота, прелест, чар; 8) прен. изящност, грациозност; блясък; 9) прен. надутост, високомерие; 10) муз. темп, алюр; 11) муз. напев, мелодия; al aire libre на открито; aire acondicionado климатик; aire popular танцова песен или мелодия; de buen (mal) aire loc adv прен. в добро (лошо) настроение; herir el aire (con voces, lamentos) прен. оплаквам се на висок глас; matarlas uno en el aire прен. бързо и лесно намирам точния отговор или решение.

  Diccionario español-búlgaro > aire

 • 4 cuarto,

  a 1. adj четвърти; 2. m 1) четвъртина; четвърт час; las dos cuarto,as partes двете четвърти; cuarto, de luna четвъртинка луна; cuarto, creciente (menguante) астр. първата (последната) четвъртинка на луната; 2) стая, помещение, жилище, квартира; cuarto, de baño баня; cuarto, de estar дневна стая; cuarto, obscuro фот. стая за проявяване на филми; 3) медна монета (= 4 мараведи); прен. пари; tener muchos cuarto,s прен. имам много пари; tener cuatro cuarto,s прен. имам пари; valer de tres al cuarto, разг. нищо не струвам; estar sin un cuarto, разг. без пукнат петак съм; 4) воен. стража, караул; 5) pl красиви, здрави части от тялото на животно (предимно кон); cuarto, delantero (trasero) предни (задни) крака на животно; dar un cuarto, al pregonero прен. разгласявам, разтръбявам тайна; írsele a uno cada cuarto, por su lado прен., разг. разпадам се на части, на нищо не приличам; no dàrsele a uno un cuarto, de una cosa разг. изобщо не ме интересува, пет пари не давам.

  Diccionario español-búlgaro > cuarto,

 • 5 entre

  prep между 1) място, пространство; 2) взаимодействие между елементи; entre cuatro hombres, se comieron un cordero четиримата мъже изядоха едно агне; 3) за времетраене: tanto (entretanto) междувременно; entre lobo y can прен. ни риба, ни рак; 4) неопределеност, преход от едно към друго; 5) част от група; в състава на; 6) свързано с друг предлог: hablando para entre los dos между нас казано; 7) вътре, в себе си; tal pensaba yo entre mí така си мислех аз ( вътрешно).

  Diccionario español-búlgaro > entre

 • 6 gato1

  m 1) котарак; 2) кесия; 3) джобни пари; 4) капан за мишки; 5) желязна кука; 6) ръчен крик; 7) прен. ловък крадец; 8) прен. мадридчанин, жител на Мадрид; 9) М. прислужник; gato1 de Angora ангорска котка; gato1 siamés сиамска котка; gato1 viejo прен. стар хитрец; correr como gato1 por ascuas (brasas) разг. пари ми под петите; тичам презглава; cuatro gato1s малко, маловажни хора; echarle a uno el gato1 a las barbas прен., разг. дразня, оскърбявам някого; gato1 escaldado del agua fría huye proverb парен каша духа отдалече; haber gato1 encerrado прен., разг. има нещо скрито, нещо се мъти; llevar alguien el gato1 al agua прен., разг. преодолявам трудност; триумфирам в състезание; ata el gato1 разг. скъперник; dar (vender) gato1 por liebre прен. измамвам, давам едно нещо, вместо друго.

  Diccionario español-búlgaro > gato1

 • 7 gota

  f 1) капка; 2) прен. капчица, щипка, малко количество; 3) лекарство на капки; 4) мед. подагра; 5) pl малко ром или коняк в кафето; sudar la gota gorda прен. мъча се, давам си голям зор; gota coral (caduca) епилепсия; cuatro gotas прен. няколко капки, малко дъжд; gota a gota; gota por gota капка по капка, много бавно; ni gota нищо; no quedar a uno gota de sangre en el cuerpo (las venas) прен. кръвта се смръзва в жилите ми от страх, ужас; оставам без капка кръв (за лице); ser una cosa la última gota прен., разг. последната капка, която прелива чашата.

  Diccionario español-búlgaro > gota

 • 8 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 9 hidalgo,

  a 1. adj 1) благороднически, идалговски; 2) прен. благороден, рицарски; 2. m идалго, рицар, испански благородник; hidalgo, de cuatro costados който произлиза от благородници по бащина и майчина линия.

  Diccionario español-búlgaro > hidalgo,

 • 10 hundir

  1. tr 1) потапям, спускам на дъното; 2) забивам; втиквам; 3) прен. разрушавам, съсипвам, провалям; 4) прен. разбивам, сломявам, унищожавам (с доводи); hundir la casa a voces изпълвам къщата с викове; 2. prnl 1) потъвaì, спускам се на дъното; 2) прен. изпълвам се с викове, крясъци; 3) прен., разг. потъвам някъде, изчезвам безследно; 4) пропадам, разрушавам се (за сграда и др.).

  Diccionario español-búlgaro > hundir

 • 11 igual

  1. adj 1) равен, еднакъв, равностоен; 2) отговарящ, съответен; 3) равен, гладък; 4) подобен; 5) постоянен, неизменен; 6) на същата цена; 7) от една и съща класа, качество; encontrar su igual намирам си майстора; sin igual безподобен, несравним; tratar (hablar) de igual a igual отнасям се (разговарям) като равен с равен; dar igual algo a uno все ми е едно; 2. m мат. знак за равенство, равно на; dos y dos igual cuatro две плюс две равно на четири; 3. adv също така, по същия начин; толкова.

  Diccionario español-búlgaro > igual

 • 12 juego

  m 1) игра, развлечение, забавление; juego de azar (de suerte) хазартна игра; juego de naipes игра на карти; juego de billar билярд; juego de interés (de envite) залагания; juego de palabras (vocablos, voces) игра на думи; 2) сервиз, комплект; гарнитура; juego de tocador тоалетни принадлежности; juego de porcelana порцеланов сервиз за кафе, чай; 3) екип, серия; hacer juegos malabares; juegos de pasa pasa жонглирам, върша фокусничества; 4) проблясък, изменчивост (на вода, светлина); 5) прен. умение за постигане на цел; 6) pl спорт. игри; Juegos Olímpicos Олимпийски игри; 7) de + sust зала, игрище за + значението на съществителното; juego de pelota игрище за футбол, баскетбол и др.; 8) хлабавина, луфт (на панти и др.); juego de niños прен. детска игра; непоследователна постъпка; juegos florales конкурс за поезия, основан в Прованс; abrir (el) juego започвам играта; conocerle (verle) a uno el juego прен. ясна ми е играта на някого, разбирам намерението му; darse bien (mal) el juego върви ми, имам късмет (нямам късмет, не ми върви); desgraciado en el juego, afortunado en amores разг. на който не му върви в играта, върви му в любовта; fuera de juego прен. вън от играта; poner en juego una cosa прен., разг. залагам нещо; por juego на шега, на игра; doble juego прен. двойна игра; dar juego a alguien (algo) а) прен. предлагам възможности; б) давам повод за коментари; entrar alguien (algo) en el juego влизам в играта, участвам, намесвам се в; hacer el juego a alguien прен. благоприятствам нечии интереси; играя по свирката на някого; hacer juego съчетавам се добре с друго нещо, отивам, подхождам; irse de juego разг. отивам на купон.

  Diccionario español-búlgaro > juego

 • 13 letra

  f 1) буква; al pie de la letra adv а) буквално, дословно; б) безпрекословно, безусловно; seguir uno las letras уча, образовам се; 2) полигр. шрифт; letra mayúscula главна буква; minúscula малка буква; 3) почерк; 4) текст (на муз. произведение); 5) pl хуманитарни науки; Facultad de Letras филологически факултет; 6) буквален смисъл на думата; 7) либрето (на опера и др.); 8) прен., разг. хитрост, проницателност; 9): letra de cambio пҐлица; платежно нареждане; ser persona de letras образован човек съм; letras a la vista икон. безсрочно задължение; letra abierta кредитна карта; letra de mano ръкописна буква; letra de molde печатна буква; letra menuda прен., разг. хитрост; проницателност, прозорливост; letra muerta прен. правило, което вече не се изпълнява; къс хартия; letras divinas (sagradas) Библията; letras gordas прен., разг. (с гл. tener) недообразован, не много интелигентен; letras humanas литература (най-вече гръцка и латинска); letras; bellas (buenas) letras литература; dos (cuatro) letras прен., разг. кратка записка, писъмце; primeras letras първоначалното обучение; atarse a la letra прен. придържам се към буквалното значение на текста; girar una letra счет. издавам платежно нареждане; las letras no embotan la lanza прен. да си образован не пречи и да си смел; letra por letra прен. изцяло, напълно, без да се изпусне или добави нещо; буква по буква; seguir uno la letra уча, следвам.

  Diccionario español-búlgaro > letra

 • 14 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 15 pared

  f 1) стена (вътрешна); pared maestra основна стена; 2) ограда; 3) прен. силно притиснато множество от хора или предмети; 4) физ. страна на тяло; 5) преграда; 6) спорт. стена; 7): pared abdominal анат. коремна стена; andar a tienta paredes прен., разг. нямам определена идея, ни посока; вървя опипом, напосоки; arrimarse uno a las paredes разг. пиян съм; darse uno contra (por) las paredes прен., разг. блъскам се в стените, не успявам да постигна целта си; hacer la pared спорт. изграждам стена; poner a alguien contra la pared прен. изправям някого срещу стената, принуждавам го да вземе решение; pared en (por) medio прен. в непосредствена близост; pegado a la pared прен. засрамен, объркан; entre cuatro paredes изолиран, самотен; las paredes oyen прен. и стените имат уши.

  Diccionario español-búlgaro > pared

 • 16 pata1

  f 1) лапа, крак (на животно); 2) крак, поставка (на мебел); 3) патка, юрдечка; 4) разг. крак (на човек); 5) месарски ченгел; 6) изкривяване на нишките в плата (с гл. tener); estirar la pata1 разг. ритвам камбаната, прегръщам чимшира; meter la pata1 разг. правя гаф, излагам се; a pata1 разг. пеша; a cuatro pata1s разг. на четири крака; pata1 de banco (de gallo) прен. безсмислица, абсурд (обикн. с гл. salir + con); pata1 de palo чукан, дървен крак, протеза; pata1 de pobre прен., разг. подут, изранен крак; a la pata1 coja на куц крак; pata1s arriba с краката нагоре; a la pata1 la llana; a (la) pata1 llana спокойно, без афектиране; bailar en una pata1 разг. Амер. много съм доволен; echar la pata1 прен., разг. извличам полза, облагодетелствам се; pata1s arriba прен., разг. наопаки, с краката нагоре; tener uno buena (mala) pata1 а) разг. имам добър (лош) късмет); б) прен., разг. строен, грациозен съм ( не притежавам грация).

  Diccionario español-búlgaro > pata1

 • 17 pegar

  1. tr 1) лепя, залепвам; 2) намазвам с катран (бъчви); 3) прикрепвам, зашивам; 4) заразявам; лепвам, пренасям зараза; 5) прен. нанасям ( удар), залепвам (шамар); удрям (ритник); 6) бикоб. заковавам на място бика; 7) с някои имена означава извършване на действието, с което те са свързани: pegar saltos скачам; pegar voces викам и т.н.; 2. intr 1) пускам корени; 2) удобен съм; пасвам; 3) разг. римувам се; 4) не отговарям (на изпит); 5) създавам ефект, оставям дълбоко впечатление; 6) в близост, в съседство съм (за предмети); 7) силно се блъскам в нещо; 8) силно осветявам, огрявам (за светлина, слънце); силно духам върху нещо (за вятър); 9) блъскам се, удрям се (едно в друго); 10) решително се залавям с нещо; 11) толкова силно се свързвам с нещо, че не мога да бъда разделен от него (също prnl; pegàrsele a uno las sàbanas прен. не мога да стана от леглото); 3. prnl 1) бия се; 2) залепвам се (за ядене); 3) привързвам се към; 4) прен. лепвам се, примъквам се, където не ме викат; 5) прен. нещо се промъква в душата, става близко и приятно; 6) прен., разг. с лекота се отпечатвам в паметта; pegar con uno прен. причинявам някому неприятност (с дума, действие); pegarle fuerte a algo здраво се залавям с нещо; pegàrsela а) разг. издевателствам над доверчивостта на някого; б) прен. изневерявам, слагам рога; в) разг. преживявам инцидент; pegàrsele a uno una cosa прен., разг. а) извличам полза от заниманията си; б) оставам потърпевш от управлението на чужди имоти.

  Diccionario español-búlgaro > pegar

 • 18 pie

  m 1) крак, лапа; 2) поставка, подложка; 3) стебло, стрък (на растение); 4) крак (на мебел); 5) жив. основен цвят; 6) поез. стъпка; 7) театр. подаване на суфльора; 8) стъпка (мярка за дължина); 9) заключителна част, край; 10) основание, предлог, повод; 11) утайка; 12) основа (на тъкан); 13) ходило на чорап; 14) стил, начин на съществуване или действие; estaba en pie de guerra намираше се във военна готовност; 15) край и бяло поле под текст; al pie de la carta в края на писмото; 16) pl противоположната част на началото; a los pies de la cama в долния край на леглото; 17) име или титла на лице, към което е адресирано посланието; 18) обяснение или кратък коментар под снимка или гравюра; 19) основна (или челна) част от нещо; pie de ejército ядро на войската; 20) pl с прил. muchos, buenos и др. означава лекота на походката; siete pies de tierra прен. гроб; al pie близо, до; al pie del àrbol до дървото; al pie de la cuesta прен. в началото на нещо трудно и дълго; al pie de la letra буквално, точно; стриктно; a pie juntillas а) със събрани крака; б) прен. уверено, сигурно, упорито, убедено; acentar uno el pie а) стъпвам сигурно; б) прен. действам предпазливо, зряло; caérsele algo o alguien a los pies a uno прен., разг. преставам да уважавам, да ценя, да имам доверие на нещо или някого; cojear uno del mismo pie que otro прен. имам същите недостатъци като друг; de a pie пехотинец (за войник); meter un pie прен., разг. започвам да напредвам; pie ante pie стъпка по стъпка; recalcarse el pie навяхвам си крака; tomar uno pie de una cosa прен. позовавам се или се оправдавам с нещо; a pie пеша; a pie firme твърдо; de (en) pie прав; dar pie прен. давам повод; estar de pie стоя прав; no poderse tener en pie прен. съвсем съм изтощен; ponerse de pie ставам, изправям се; a cuatro pies на четири крака; arrastrar los pies прен. не ме държат краката (от старост); írsele los pies a uno букв., прен. подхлъзвам се; haber nacido de pie прен. роден под щастлива звезда; no tener pies ni cabeza прен. безреден, несвързан, хаотичен.

  Diccionario español-búlgaro > pie

 • 19 presenciar

  tr присъствам; presenciar el estreno de una pieza присъствам на премиерата на пиеса.

  Diccionario español-búlgaro > presenciar

 • 20 punto

  m 1) точка; 2) чест, честолюбие, въпрос на чест; 3) бод; бримка; hacer punto плета; 4) трикотаж; de punto трико (материя); 5) муз. камертон; 6) спорт. точка; 7) точка (от устав, правилник); 8) място за коли под наем; 9) точка, оценка по точки (в игри, упражнения, изпити и др.); 10) най-малка частица, незначително обстоятелство; 11) миг, момент, минимална частица време; 12) част, проблем в наука; 13) същественото, главното в един проблем; 14) цел, намерение; 15) перфектно състояние в приготвянето на нещо (на огън); 16) крайна степен в ск€лата на ценностите (горна или долна); 17) степени на ск€ла; punto y aparte а) ортогр. точка и нов ред; б) прен. край на разговора; punto crítico критична точка; punto débil слабото място; punto de mira цел (при стрелба); punto de partida прен. основа, база за изводи и наблюдения, отправна точка, предпоставка; punto de referencia а) точка за сравняване, за съпоставка; б) факт, доклад, документ за допълване на познанието; punto final точка (крайна); punto interrogante въпросителен знак; punto neuràlgico прен. невралгичнта точка; punto redondo край (на спор, дискусия); punto (y) seguido точка и ново изречение; puntos suspensivos многоточие; dos puntos две точки; punto y coma грам. точка и запетая; a buen punto навреме; a punto fijo напълно, завършено, уверено; a tal punto que до степен да, така че; dar en el punto а) прен. срещам трудност; б) улучвам; en punto a що се отнася до; hasta cierto punto до известна степен; subir de punto una cosa раста, увеличавам се (за нещо); punto de apoyo мех. опорна точка; punto de congelación точка на замръзване; punto de contacto допирна точка; punto de costado мед. бодежи в сърдечната област; en punto точно; en su punto във върховата точка, в най-добрия момент; en punto a що се отнася до; punto menos почти колкото; hombre de punto човек на честта; punto de honra въпрос на чест; a punto de на път да; punto de vista гледна точка; hasta qué punto до каква степен; estar en punto готов съм; estar a punto de а) готов съм да; б) всеки момент ще; tocar el punto sensible прен. засягам болното място; los cuatro puntos cardinales четирите главни посоки; vencer (ganar, batir) por puntos спорт. побеждавам, печеля, бия по точки.

  Diccionario español-búlgaro > punto

См. также в других словарях:

 • Las voces múltiples — es un libro de antología poética, publicado en Lima en 1916. Reúne las poesías de ocho escritores vinculados al Movimiento Colónida, encabezados por Abraham Valdelomar y Federico More. El libro recoge, entre otros, los poemas El hermano ausente… …   Wikipedia Español

 • Las cuatro estaciones — Este artículo trata sobre la obra musical de Vivaldi. Para las cuatro estaciones del año, véase estaciones del año. Las cuatro estaciones es el título de un libro de cuatro conciertos para violín y orquesta (La primavera, El verano, El otoño y El …   Wikipedia Español

 • El sueño de una noche de verano (ópera) — El sueño de una noche de verano A Midsummer Night s Dream Monumento en memoria de Benjamin Britten Forma Ópera Actos y escenas …   Wikipedia Español

 • Cuerda — (Del lat. chorda, cuerda de instrumento.) ► sustantivo femenino 1 Conjunto de hilos o fibras que, retorcidos juntos, forman un cuerpo alargado y flexible que se usa para atar o sujetar cosas: ■ puse todos los libros en cajas y las aseguré con… …   Enciclopedia Universal

 • Gualberto García — Pérez es un músico español, nacido en Sevilla en 1945. Se le conoce sobre todo por su trabajo en el grupo de rock psicodélico Smash, pioneros del rock andaluz. Ha colaborado, entre otros, con el cantaor Camarón de la Isla. Contenido 1 Juventud 2… …   Wikipedia Español

 • cuerda — (Del lat. chorda, y este del gr. χορδή). 1. f. Conjunto de hilos de lino, cáñamo, cerda u otra materia semejante, que torcidos forman un solo cuerpo más o menos grueso, largo y flexible. Sirve para atar, suspender pesos, etc. 2. Hilo,… …   Diccionario de la lengua española

 • Notación mensural — Una página manuscrita de notación mensural temprana, finales del siglo XIV. El Agnus Dei de la Misa de Barcelona. La notación mensural es el sistema de notación musical que se usaba en la música Europea a finales del siglo XIII hasta… …   Wikipedia Español

 • Steve Reich — Stephen Michael Reich Nacimiento 3 de octu …   Wikipedia Español

 • Variaciones Goldberg — Portada de la primera edición de las Variaciones Goldberg, publicada en Núremberg en 1742. Variaciones Goldberg (BWV 988) es el nombre de una obra para teclado cuya composición fue completada por el compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach …   Wikipedia Español

 • Mauricio Kagel — Nacimiento 24 de diciembre de 1931 …   Wikipedia Español

 • Catálogo de obras de Beethoven — Anexo:Catálogo de obras de Beethoven Saltar a navegación, búsqueda En este anexo se listan las obras del compositor alemán Ludwig van Beethoven. Existen 138 obras musicales compuestas por Beethoven y a las que él mismo les asignó un número.… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.