Перевод: с русского на персидский

tread down

 • 1 затаптывать (I) > затоптать (I)

  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затаптывать (I) > затоптать (I)

 • 2 потоптать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > потоптать (I) (св)

 • 3 приминать (I) > примять (I)

  ............................................................
  (vt.) پهن کردن، مسطح کردن، بیمزه کردن، نیم نت پائین آمدن، روحیه خودرا باختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > приминать (I) > примять (I)

 • 4 вытаптывать (I) > вытоптать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: trod ; past participle: trodden, trod
  (vt. & vi. & n.) گام برداری، پا گذاشتن، راه رفتن، لگد کردن

  Русско-персидский словарь > вытаптывать (I) > вытоптать (I)

 • 5 утрамбовать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > утрамбовать (I) (св)

 • 6 бант

  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس

  Русско-персидский словарь > бант

 • 7 бухать (I) > бухнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  2. thud
  (vt. & n.) صدای خفه و آهسته ایجاد کردن، ضربه، ضربه های متوالی، تپ تپ، هف هف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бухать (I) > бухнуть (I)

 • 8 валяться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) غلتیدن، در گل و لای غوطه خوردن
  ............................................................
  (vi.) پهن نشستن، گشاد نشستن، هرزه روئیدن، بی پروا دراز کشیدن یا نشستن، به طور غیرمنظم پخش شدن، پراکندگی
  ............................................................
  4. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валяться (I) (нсв)

 • 9 виснуть (I) > повиснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hang
  (past: hung, hanged ; past participle: hung, hanged
  (v.) آویختن، آویزان کردن، بدار آویختن، مصلوب شدن، چسبیدن به، متکی شدن بر، طرز آویختن، مفهوم، تردید، تمایل، تعلیق

  Русско-персидский словарь > виснуть (I) > повиснуть (I)

 • 10 вниз

  ............................................................
  1. down
  پائین، از کارافتاده، پر درآوردن جوجه پرندگان، پرهای ریزی که برای متکا به کار می رود، کرک، کرک صورت پائین، سوی پائین، بطرف پائین، زیر، بزیر، دلتنگ، غمگین، پیش قسط
  ............................................................
  { downward: ـ(downwords=)
  (adv. & adj.) پائین، زیرین، روبه پائین، متمایل بپائین، رو به پائین}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вниз

 • 11 врать (I) > соврать (I)

  ............................................................
  1. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) نادرست، غلط، خطا، اشتباه، تقصیر و جرم غلط، ناصحیح، غیر منصفانه رفتار کردن، بی احترامی کردن به، سهو
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врать (I) > соврать (I)

 • 12 втаптывать (I) > втоптать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پایمال کردن، پامال کردن، زیر پا لگد مال کردن، لگد
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втаптывать (I) > втоптать (I)

 • 13 выбивать (I) > выбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از جای خود بیرون کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбивать (I) > выбить (II)

 • 14 выволочка

  ............................................................
  {beat ـ(past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش}
  { beatify: ـ(v.) سعادت جاودانی بخشیدن، آمرزیدن، مبارک خواندن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выволочка

 • 15 выгорать (I) > выгореть (I) II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن

  Русско-персидский словарь > выгорать (I) > выгореть (I) II

 • 16 вымысел

  ............................................................
  (n.) افسانه، قصه، داستان، اختراع، جعل، خیال، وهم، دروغ، فریب، بهانه
  ............................................................
  ............................................................
  3. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (n.) ساخت

  Русско-персидский словарь > вымысел

 • 17 вырубать (I) > вырубить (II)

  ............................................................
  (v.) خرد کردن، خلاصه کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  2. fell
  (v.) انداختن، قطع کردن، بریدن و انداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل
  ............................................................
  (v.) جدا کردن در اثر بریدن، کندن، برش دادن، قطع جریان، سویچ قطع برق و غیره
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) حک کردن، تراشیدن، کنده کاری کردن، بریدن
  ............................................................
  6. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  7. dig
  (past: dug ; past participle: dug
  (pl. & vt. & n.) حفر، کاوش، حفاری، کنایه، کندن، (مج.) کاوش کردن، فرو کردن

  Русско-персидский словарь > вырубать (I) > вырубить (II)

 • 18 высаживать (I) > высадить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)
  ............................................................
  5. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نشا کردن، درجای دیگری نشاندن، مهاجرت کردن، کوچ دادن، نشاء زدن، (جراحی) پیوند زدن، عضو پیوند شده، فراکاشتن

  Русско-персидский словарь > высаживать (I) > высадить (II)

 • 19 выслеживать (I) > выследить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) شیار، لبه، باریکه، پیگردی کردن، رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بدنبال کشیدن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله دار بودن، دنباله داشتن، اثر پا باقی گذاردن، پیشقدم، پیشرو، دنباله
  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выслеживать (I) > выследить (II)

 • 20 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

См. также в других словарях:

 • tread down — verb walk on and flatten tramp down the grass trample the flowers • Syn: ↑tramp down, ↑trample • Derivationally related forms: ↑trample (for: ↑trample) …   Useful english dictionary

 • tread down flowers — walk on the flowers, trample the flowers …   English contemporary dictionary

 • tread upon — Synonyms and related words: beat down, break, browbeat, bulldoze, bully, castrate, clamp down on, coerce, compel, cow, daunt, despotize, domineer, domineer over, enslave, grind, grind down, henpeck, hit and run, intimidate, inundate, keep down,… …   Moby Thesaurus

 • Down (311 song) — Down Single by 311 from the album 311 Released July 9, 1996 (pop radio release) November 26, 1996 (CD single release) …   Wikipedia

 • tread — ► VERB (past trod; past part. trodden or trod) 1) walk in a specified way. 2) press down or crush with the feet. 3) walk on or along. ► NOUN 1) a manner or the sound of walking …   English terms dictionary

 • tread-mill — tread mill, or tread wheel An instrument of prison discipline, being a wheel or cylinder with an horizontal axis, having steps attached to it, up which the prisoners walk, and thus put the axis in motion. The men hold on by a fixed rail, and, as… …   Black's law dictionary

 • tread-wheel — tread mill, or tread wheel An instrument of prison discipline, being a wheel or cylinder with an horizontal axis, having steps attached to it, up which the prisoners walk, and thus put the axis in motion. The men hold on by a fixed rail, and, as… …   Black's law dictionary

 • Down in the Bottomlands — is a novella written by Harry Turtledove. It takes place in an alternative history in which the Atlantic Ocean did not reflood the Mediterranean Sea 5.5 million years ago in the Miocene Epoch, as it did in our history. The Mediterranean Basin… …   Wikipedia

 • tread — [n] walk footstep, footsteps, gait, march, pace, step, stride, trace, track, tramp; concepts 149,284 tread [v] walk; bear down ambulate, crush, foot, hike, hoof, march, oppress, pace, plod, quell, repress, squash, stamp, stamp on, step, step on,… …   New thesaurus

 • tread a difficult path — ˌtread a difficult, dangerous, solitary, etc. ˈpath idiom to choose and follow a particular way of life, way of doing sth, etc • A restaurant has to tread the tricky path between maintaining quality and keeping prices down. Main entry:… …   Useful english dictionary

 • tread a dangerous path — ˌtread a difficult, dangerous, solitary, etc. ˈpath idiom to choose and follow a particular way of life, way of doing sth, etc • A restaurant has to tread the tricky path between maintaining quality and keeping prices down. Main entry:… …   Useful english dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»