Перевод: с итальянского на болгарский

с болгарского на итальянский

tradurre+dall'italiano+in+bulgaro

 • 1 tradurre

  tradurre [traˈdurre] < irr>
  vt превеждам
  tradurre dall'italiano in bulgaro превеждам от италиански на български

  Grande dizionario italiano-bulgaro > tradurre

 • 2 italiàno

  1. agg италиански: un formaggio italiàno италианско сирене; macchina italiana италиански автомобил; 2. m 1) италианец: sono arrivati due tedeschi e un italiàno пристигнаха двама германци и един италианец; 2) италиански език: imparare l'italiàno научавам италиански.

  Dizionario italiano-bulgaro > italiàno

 • 3 bulgaro

  bulgaro, -a
  agg български

  Grande dizionario italiano-bulgaro > bulgaro

 • 4 italiano

  italiano1 [itaˈliaːno]
  sost m италиански език
  come si dice in italiano? как се казва на италиански?
  I. agg италиански
  II. sost m
  sost f италианец м, италианка ж

  Grande dizionario italiano-bulgaro > italiano

 • 5 bùlgaro

  1. agg български; 2. m българин.

  Dizionario italiano-bulgaro > bùlgaro

 • 6 tradùrre

  v превеждам: lui traduce tutto letteralmente той превежда всичко буквално.

  Dizionario italiano-bulgaro > tradùrre

 • 7 màschio

  1. agg мъжки (пол): figlio màschio син, момче; 2. m, f мъжки екземпляр, самец: il ragno femmina mangia il màschio женският паяк изяжда мъжкия; 3. m мъж: il màschio italiano non и molto diverso da quello bulgaro италианският мъж не е много по-различен от българския.

  Dizionario italiano-bulgaro > màschio

 • 8 A

  a1 prep на, у, до, в: a cinema на кино; a casa у дома; a Milano в Милано; първата буква от италианската азбука; dall'A alla zeta от игла до конец; raccontare tutto dall'A alla zeta pазказвам всичко от начало до край.

  Dizionario italiano-bulgaro > A

 • 9 aizzàre

  v 1) насъсквам (куче); 2) прен. подстрекавам, насъсквам. аla f 1) крило: l'aizzàre dell'uccello (dell'edificio) крило на птица (на сграда); 2) прен. покровителство: sotto le ali di под покровителството на. аlba f зора, разсъмване; Ќ dall'aizzàre al tramonto от зори до мрак.

  Dizionario italiano-bulgaro > aizzàre

 • 10 aspètto

  m 1) външен вид, външност; persona di bell'aspètto красив човек; giudicare una persona dall'aspètto съдя за човек по външния му вид; 2) аспект, гледна точка: il problema ha diversi aspetti проблемът има различни аспекти; 3) чакане, очакване; Ќ stare in aspètto очаквам.

  Dizionario italiano-bulgaro > aspètto

 • 11 cittadìno

  m гражданин: cittadìno bulgaro български гражданин; cittadìno del mondo гражданин на света, космополит.

  Dizionario italiano-bulgaro > cittadìno

 • 12 còrso

  m 1) курс: còrso di italiano курс по италиански език; 2) течение, ход: nel còrso della riunione по време на събранието; 3) фин. курс: il còrso del dollaro курсът на долара; 4) булевард.

  Dizionario italiano-bulgaro > còrso

 • 13 estèrno

  1. agg външен: consulente estèrno външен консултант; lato estèrno външна страна; 2. m външна страна, външност: dall'estèrno la casa non sembra grande от външната страна къщата не изглежда голяма. иstero 1. agg чуждестранен, чужд: giornale estèrno чуждестранен вестник; 2. m чужбина: all'estèrno tutto sembra facile в чужбина всичко изглежда лесно; Ќ Ministero degli Affari Esteri Министерство на Външните работи.

  Dizionario italiano-bulgaro > estèrno

 • 14 fìne1

  f край: questa и la fine това е краят; la fìne1 del film (del racconto) краят на филма (на разказа); dall'inizio alla fìne1 от начало да край; fino alla fìne1 del mondo до края на света; Ќ in fìne1 в края на краищата; in fìne1 dei conti в крайна сметка; alla fìne1 накрая; che fìne1 hai fatto? какво стана с теб?

  Dizionario italiano-bulgaro > fìne1

 • 15 guardàre

  1. v 1) гледам: guardàre una persona (un quadro) гледам човек (картина); guardàre dall'alto гледам отвисоко; 2) внимавам: guarda di non cadere! внимавай да не паднеш!; 2. v rifl guardàresi 1) гледаме се (взаимно): ci guardiamo e non sappiamo cosa dirci гледаме се и не знаем какво да си кажем; 2) оглеждам се: mi guardo allo specchio оглеждам се в огледалото; 3) гледам наоколо, оглеждам се: mi guardo intorno оглеждам се наоколо; 4) пазя се: guardati dai nemici! пази се от неприятели!; Ќ Dio me ne guardi! опазил ме Бог!; guardàre in cagnesco гледам на кръв; non guardàre in faccia a nessuno от никой не ми пука; guardàre di buon occhio гледам с добро око.

  Dizionario italiano-bulgaro > guardàre

 • 16 immaginaziòne

  f въображение, фантазия: l'amore и alimentato dall'immaginaziòne любовта се подхранва от въображението.

  Dizionario italiano-bulgaro > immaginaziòne

 • 17 incoscienza

  f 1) несъзнателност; 2) безразсъдство: azione dettata dall'incoscienza постъпка, продиктувана от безразсъдство.

  Dizionario italiano-bulgaro > incoscienza

 • 18 ingègno

  m ум, съобразителност, интелект; находчивост: la Ferrari и un prodotto dell'ingègno italiano Ферари е продукт на италианската изобретателност; ingègno acuto остър ум; Ќ uomo d'ingègno способен човек.

  Dizionario italiano-bulgaro > ingègno

 • 19 lèttera

  f 1) буква: l'alfabeto italiano ha ventun lettere италианската азбука има двадесет и една букви; lèttera maiuscola (minuscola) главна (малка) буква; 2) писмо: lèttera raccomandata препоръчано писмо; lèttera circolare циркулярно писмо; 3) pl литература: fare la facoltа di lettere следвам във филологическия факултет.

  Dizionario italiano-bulgaro > lèttera

 • 20 liberàre

  1. v освобождавам, избавям: liberàre da un peso освобождавам от товар; 2. v rifl liberàresi освобождавам се: dall'impegno освобождавам се от ангажимент.

  Dizionario italiano-bulgaro > liberàre


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»